ข่าว การเมือง อาชญากรรม สลากกินแบ่งรัฐบาล สังคม ดารา บันเทิง
 
  ค้นหาข่าว  
 
ร้องทุกข์ ร้องเรียน เว็บบอร์ด
helper end
  หน้าแรกข่าว > การศึกษา > การประเมินข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา
 

การประเมินข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา

โดย มติชน วัน จันทร์ ที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2551 04:18 น.
คอลัมน์ สถานีคิด ก.ค.ศ.

โดย ไข่มุก หล่ำวิไลเกษร ผู้อำนวยการกลุ่มงานกองทุนและสวัสดิการทางการศึกษา

ตามที่สำนักงาน ก.ค.ศ. ได้เคยนำเรื่องกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการเลื่อนขั้นเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2550 ที่กำหนดขั้นตามมาตรา 73 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 ได้มีผลบังคับใช้แล้ว โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 124 ตอนที่ 101 ก เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2550 แล้ว ซึ่งกฎ ก.ค.ศ. ดังกล่าวบัญญัติให้ผู้บังคับบัญชามีหน้าที่ประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยยึดหลักการปฏิบัติตนที่เหมาะสมกับการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและปฏิบัติราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ ถือว่า ผู้นั้นสมควรได้รับบำเหน็จความชอบ ทั้งนี้ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด จึงขอเรียนให้ทุกท่านทราบว่าขณะนี้ ก.ค.ศ. ได้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว โดยมีสาระสำคัญโดยสรุป ดังนี้

1) การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามหลักเกณฑ์และวิธีการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ

1.1 การเลื่อนขั้นเงินเดือน การให้รางวัลประจำปีและค่าตอบแทนอื่นๆ

1.2 การพัฒนาและการแก้ไขการปฏิบัติงาน

1.3 การให้ออกจากราชการ

1.4 การให้รางวัลจูงใจ และการบริหารงานบุคคลเรื่องอื่นๆ

2) ให้ประเมินปีละ 2 ครั้ง ตามรอบปีงบประมาณ

ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม ถึง 31 มีนาคม ของปีถัดไป

ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 1 เมษายน ถึง 30 กันยายน ของปีเดียวกัน

3) การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลให้ประเมินจาก

3.1 ผลการปฏิบัติงาน

โดยพิจารณาจาก

(1) ปริมาณจาก

(2) คุณภาพของงาน

(3) ความยุ่งยากในการจัดการเรียนรู้

(4) ความขาดแคลน

(5) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของห้องเรียน/โรงเรียน

(6) ความทันเวลา

(7) ผลลัพธ์ ประโยชน์ในการนำไปใช้ และประสิทธิผลของงาน

(8) การประหยัดทรัพยากรหรือความคุ้มค่าของผลงาน

3.2 ความประพฤติในการรักษาวินัย

3.3 คุณธรรม จริยธรรม

3.4 จรรยาบรรณวิชาชีพ/จรรยาบรรณ

4) ให้นำระบบเปิดมาใช้ในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนตามมติคณะรัฐมนตรี ทั้งนี้ รายละเอียดสามารถศึกษาได้จากเว็บไซต์ของสำนักงาน ก.ค.ศ. www.moe.go.th/webtcs/

หน้า 22

 


 
หน้านี้ถูกเปิดอ่านแล้ว ครั้ง
อ่านข่าวทั้งหมดของ มติชน ได้ที่นี่
 
ข่าวอื่นๆ คลิปข่าวเด็ด S! TV
news พระจอมเกล้าธนบุรีรับตรงประจำปี2553
news แนะรับคนด้วยผลเรียนธรรมศึกษา
news สบศ.รับเด็ก5จังหวัดใต้เรียนฟรี
news มหา''ลัยนอกระบบค้านระเบียบจัดสรรงบฯ
news โวย ''เฉลียว'' โยกย้ายทิ้งทวน
news เด็กไทยเจ๋งคว้า19รางวัลคณิตฯ-วิทย์โอลิมปิก
tvASTV1
tvDMC
tvMVTV1
tvMVTV2
tvMVTV3
tvNation
tvสทท.11
tvMCOT
กระทู้ที่เกี่ยวข้อง ตั้งกระทู้ใหม่, ตั้งกระทู้โหวต, ดูกระทู้ทั้งหมด >>
การประเมินข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา