ข่าว การเมือง อาชญากรรม สลากกินแบ่งรัฐบาล สังคม ดารา บันเทิง
 
  ค้นหาข่าว  
 
ร้องทุกข์ ร้องเรียน เว็บบอร์ด
helper end
  หน้าแรกข่าว > การศึกษา > ระดมงานวิจัยแก้ปัญหาเรียน-สอนภาษาไทย อ่านไม่ออก เขียนไม่คล่อง-อุดมศึกษาเมิน
 

ระดมงานวิจัยแก้ปัญหาเรียน-สอนภาษาไทย อ่านไม่ออก เขียนไม่คล่อง-อุดมศึกษาเมิน

โดย ข่าวสด วัน ศุกร์ ที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2551 00:05 น.
คอลัมน์ รายงานการศึกษา

กุมารี วัชชวงษ์ รายงาน

ตามที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเป็นประธานในพิธีเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติงานฉลอง 200 ปี วันคล้ายวันประสูติพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงวงษาธิราชสนิท และมีพระราชดำรัสเปิดการสัมมนาทางวิชาการเรื่อง ปัญหาการเรียนการสอนและการใช้ภาษาไทยในปัจจุบัน

โดยมีพระราชดำรัสตอนหนึ่งว่า ภาษาไทย ตามธรรมชาติภาษาย่อมเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา ตามสถานการณ์ในสังคม วิธีการสอนภาษามีหลายอย่างหลายทฤษฎี การจะตัดสินว่าแบบไหนดีกว่าต้องพิจารณาสถานการณ์เป็นสำคัญ ซึ่งการมาร่วมสัมมนาในครั้งนี้เป็นกิจกรรมหนึ่งการเทิดพระเกียรติผู้ทรงพระนิพนธ์วรรณคดีและตำราแบบเรียนภาษาไทยไว้เป็นตัวอย่างในการจรรโลงภาษาไทย จึงควรได้ศึกษาแนวทางของครูภาษาไทยแต่โบราณด้วย อย่างไรก็ตาม มีสิ่งที่น่าสะพรึงกลัวอย่างหนึ่งคือ เราคนแก่ๆ เคยใช้คำนี้ว่าเป็นคำดีใช้ได้ มีความสุภาพ แต่อีกสมัยหนึ่งก็เปลี่ยนไปคำไม่สุภาพ ความหมายเปลี่ยนไป บางคำที่เป็นคำไม่สุภาพก็กลับเป็นคำสุภาพในสมัยนี้ บางครั้งก็ทำให้ข้าพเจ้าไม่กล้าใช้คำนั้น ไม่รู้ว่าสุภาพหรือไม่สุภาพ

สำหรับการสัมมนาทางวิชาการเรื่องปัญหาการเรียนการสอนและการใช้ภาษาไทยในปัจจุบัน นับเป็นเวทีนำเสนองานวิจัยเกี่ยวกับปัญหาภาษาไทย เริ่มจากงานวิจัยเรื่องนโยบายเกี่ยวกับปัญหาการเรียนการสอนและการใช้ภาษาไทยในปัจจุบัน โดย รศ.ดร.มณีปิ่น พรหมสุทธิรักษ์ คณบดีคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ซึ่งพบว่า อุดมศึกษามีการพัฒนาบุคลากรด้านภาษาไทยน้อยที่สุด ส่วนปัญหาการใช้ภาษาไทยพบว่าการพูดมีปัญหามากที่สุด คือ พูดไม่ชัด ใช้คำไม่ถูกต้อง และพูดวกวน ขณะที่การเขียนมักใช้คำผิดความหมาย การอ่านออกเสียงไม่ถูก จับใจความไม่ได้

ทั้งนี้ กลุ่มตัวอย่างระบุว่า ภาครัฐ สถาบันการศึกษา และคนในสังคมไม่เห็นความสำคัญของวิชาภาษาไทย ส่งผลให้ทั้งผู้เรียนและผู้สอนไม่ใส่ใจวิชานี้เท่าที่ควร ทำให้การเรียนการสอนประสบปัญหา นอกจากนี้ หน่วยงานทั้งภาครัฐ และเอกชนไม่ให้ความสำคัญกับการใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้องของคนในหน่วยงาน และไม่มีส่วนราชการที่กำกับดูแลการใช้ภาษาไทย และประชาสัมพันธ์การใช้ภาษาไทยที่ถูกต้อง

กลุ่มตัวอย่างยังมีข้อเสนอแนะแนวทางแก้ปัญหาด้านนโยบายที่เกี่ยวกับการเรียนการสอนภาษาไทยและการใช้ภาษาไทยในปัจจุบัน 1.นโยบายของรัฐควรเน้นหนักไปในทางปฏิบัติให้เป็นรูปธรรมอย่างจริงจัง เพื่อปรับเปลี่ยนทัศนคติของคนไทยที่รักภาษาไทยน้อยกว่าภาษาต่างชาติ 2.กำหนดให้วิชาภาษาไทยเป็นวิชาสำคัญวิชาหนึ่งในการตัดสินการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในระดับต่างๆ และในการรับบุคคลเข้าทำงาน 3.มีนโยบายด้านการเรียนการสอนเพื่อให้ได้ผลมากที่สุด 4.รณรงค์ให้สถาบันการศึกษาและสถานที่ราชการในท้องถิ่น ใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้องในชั้นเรียน และในช่วงเวลาทำการ และให้เห็นความสำคัญของการใช้ภาษาไทยเป็นภาษาราชการ 5.กระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงวัฒนธรรมยกย่องและเผยแพร่เกียรติคุณของผู้ใช้ภาษาไทยได้ดีเพื่อเป็นแบบอย่างแก่คนในสังคม

ด้านงานวิจัยเรื่องปัญหาการเรียนการสอนและการใช้ภาษาไทยในปัจจุบัน ด้านหลักสูตรและสื่อการเรียนการสอน โดย ผศ.ธัญญา สังขพันธนนท์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม พบว่า ปัญหาหลักสูตรภาษาไทยระดับมัธยมศึกษาไม่สอดคล้องกับการสอบเข้ามหาวิทยาลัย หรือโอเน็ต เอเน็ต ส่งผลให้นักเรียนจำนวนมากพึ่งโรงเรียนกวดวิชา และจำเป็นต้องปรับหลักสูตรภาษาไทยให้สอดคล้องกับการสอบเข้ามหาวิทยาลัยด้วย

ดังนั้น สถาบันการศึกษาแต่ละแห่งควรใช้หลักสูตรเหมือนกัน ให้การเรียนอยู่ในระดับมาตรฐานของ ศธ. ทั้งนี้หลักสูตรภาษาไทยปัจจุบันดีสู้ของเดิมไม่ได้ ซึ่งมีการสอนคัดลายมือ ท่องบทอาขยาน การผันวรรณยุกต์ การแจกลูก อย่างไรก็ตามไม่ควรเปลี่ยนหลักสูตรบ่อยเกินไป จัดหลักสูตรให้เหมาะสมและให้ความสำคัญกับภาษาไทยให้มากขึ้น และควรจัดหลักสูตรให้มีเนื้อหาที่เน้นการใช้ภาษาไทยให้เข้มข้นและจริงจังในทุกๆ สถานศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน

ประชาชนกลุ่มตัวอย่างเสนอแนะว่า ควรทบทวนหลักสูตรการศึกษาระดับต้นใหม่ให้เหมาะสมกับการเรียนรู้ของเด็ก หากหลักสูตรกำหนดเนื้อหาให้นักเรียนมากเกินไป ทำให้การเรียนในแต่ละเรื่องผิวเผินมากไม่มีโอกาสเจาะลึกและฝึกทักษะอย่างแท้จริง ซึ่งช่วงชั้นที่ 2 โดยเฉพาะ ป.4 ควรเป็นหลักภาษาให้มาก เพราะนักเรียนในชั้นนี้จะต้องอ่านคล่อง เขียนคล่อง แต่หลักสูตรเน้นการเขียนซึ่งนักเรียนจะไม่ได้อะไรเลย เพราะยังอ่านไม่คล่อง เขียนไม่คล่อง ปัญหาที่พบอีกอย่างคือ มหาวิทยาลัยบางแห่งไม่ให้ความสำคัญกับการสอนภาษาไทยในหลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไป หรือวิชาพื้นฐาน

นอกจากนี้ยังพบว่านโยบายการเปิดสื่อการเรียนการสอนเสรีทำให้โรงเรียนเลือกแบบเรียนได้อย่างอิสระ ซึ่งแบบเรียนภาษาไทยที่ภาคเอกชนผลิตขึ้นมาพบว่า ไม่ได้คุณภาพตามหลักวิชาการ แต่ผ่านการตรวจสอบจากคณะกรรมการของ ศธ. และนำไปขายในโรงเรียนชนบทจำนวนมาก และมีผลประโยชน์ระหว่างสำนักพิมพ์เอกชนกับโรงเรียนที่มีอำนาจในการคัดเลือกสื่อและแบบเรียนเหล่านี้ด้วย

หนังสือเรียนของ ศธ. ยังมีเนื้อหาอ่านเข้าใจยาก แบบฝึกหัดยาก ไกลตัวเด็ก บางเรื่องไม่เหมาะกับชั้นเรียน เนื้อหาหลักภาษาไม่ครอบคลุม หนังสือเรียนหลักสูตรเก่าจะมีเนื้อหาสาระดีกว่าหนังสือเรียนหลักสูตรใหม่ อีกทั้งหนังสือภาษาไทยของ ศธ. เช่น ภาษาพาที วรรณคดีลำนำ ปฏิสัมพันธ์ ไม่สอดคล้องกับหลักสูตร เนื้อหาไม่ต่อเนื่อง ทำให้นักเรียนไม่สนใจอยากจะอ่าน ผู้คิดไม่เคยได้สัมผัสจริงว่ามีปัญหาอย่างไร จึงควรมีรายการส่งเสริมภาษาไทยเพื่อสอนเยาวชนให้อ่านถูกเขียนได้

ส่วนงานวิจัยข้อปัญหาการเรียนการสอนและการใช้ภาษาไทยด้านปัจจัยภายนอก โดย รศ.ดร.รื่นฤทัย สัจจพันธุ์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ระบุ การใช้ภาษาไทมีปัจจัยจากภายนอก 3 ส่วน ได้แก่ สื่ออินเตอร์เน็ต บุคคลที่มีชื่อเสียง และสื่อมวลชน โดยเฉพาะปัญหาที่มาจากสื่ออินเตอร์เน็ตทำให้การเขียนภาษาไทยบกพร่อง เช่น 555 แทนเสียงหัวเราะ 4U แทนคำว่า for you ซึ่งคำเหล่านี้เด็กมาใช้ในชีวิตประจำวันจนกลายเป็นเรื่องปกติ นำมาเขียนในการบ้านและรายงาน ส่วนดารา พิธีกร มักอ่านคำผิด เช่น คำว่า พระเมรุ กลับอ่านว่า พระ-เม-รุ และอ่าน ฉ ออกเสียงเป็นตัว CH ในภาษาอังกฤษ ส่วนผู้นำประเทศมักใช้คำไทยคำอังกฤษคำ และใช้คำไม่สุภาพ

ศ.ดร.กาญจนา นาคสกุล ราชบัณฑิต กล่าวว่า ศธ. และรัฐบาลไม่ควรคิดว่าวิชาภาษาไทยเป็นเพียงวิชาการเรียนการสอน แต่ภาษาไทยเป็นสิ่งที่สร้างคุณลักษณะของคนไทย ทุกหน่วยจึงควรส่งเสริมให้คนรุ่นใหม่รู้จักการใช้ภาษาไทยในการสื่อสารตามโอกาสต่างๆ ที่เหมาะสม

การที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเล็งเห็นด้วยว่า การสอนให้ท่องจำบทอาขยานเป็นสิ่งที่พัฒนาการจดจำการเรียนรู้ภาษาไทย หากไม่ให้ท่องจำ และฝึกคิด การเรียนรู้ภาษาไทยก็จะเสียไป เมื่อพระองค์ทรงให้ความสำคัญกับการแก้ปัญหาภาษาไทย ส่งผลให้หน่วยงานต่างๆ มีความตื่นตัวและน้อมนำพระราชดำริเพื่อเร่งแก้ปัญหาการเรียนการสอน

ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของการฝึกเด็กไทยให้มีทักษะการคิดวิเคราะห์ด้านการใช้ภาษาไทยสำหรับการสื่อสารและการทำงานในอนาคต

หน้า 28

 


 
หน้านี้ถูกเปิดอ่านแล้ว ครั้ง
อ่านข่าวทั้งหมดของ ข่าวสด ได้ที่นี่
 
ข่าวอื่นๆ คลิปข่าวเด็ด S! TV
news พระจอมเกล้าธนบุรีรับตรงประจำปี2553
news แนะรับคนด้วยผลเรียนธรรมศึกษา
news สบศ.รับเด็ก5จังหวัดใต้เรียนฟรี
news มหา''ลัยนอกระบบค้านระเบียบจัดสรรงบฯ
news โวย ''เฉลียว'' โยกย้ายทิ้งทวน
news เด็กไทยเจ๋งคว้า19รางวัลคณิตฯ-วิทย์โอลิมปิก
tvASTV1
tvDMC
tvMVTV1
tvMVTV2
tvMVTV3
tvNation
tvสทท.11
tvMCOT
กระทู้ที่เกี่ยวข้อง ตั้งกระทู้ใหม่, ตั้งกระทู้โหวต, ดูกระทู้ทั้งหมด >>
ระดมงานวิจัยแก้ปัญหาเรียน-สอนภาษาไทย อ่านไม่ออก เขียนไม่คล่อง-อุดมศึกษาเมิน