ข่าว การเมือง อาชญากรรม สลากกินแบ่งรัฐบาล สังคม ดารา บันเทิง
 
  ค้นหาข่าว  
 
ร้องทุกข์ ร้องเรียน เว็บบอร์ด
helper end
  หน้าแรกข่าว > การศึกษา > แวดวงราชภัฏ
 

แวดวงราชภัฏ

โดย ข่าวสด วัน อังคาร ที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2552 00:20 น.
ยอดฉัตร yoodchat@gmail.com

...แวดวงราชภัฏ ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นรองอธิการฝ่ายต่างๆ ในม.ราชภัฏสวนสุนันทา รอบใหม่ เริ่มจาก รศ.ดร. ณรงค์ พลอยดนัย ฝ่ายบริหาร ผศ.สุพจน์ ค้าขาย ฝ่ายวางแผนและประกันคุณภาพ ผศ.ดร.เอมอร กฤษณะรังสรรค์ ฝ่ายวิชาการ ผศ.ดร.กฤษดา กรุดทอง ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ ผศ.ชัยธนัตถ์กร ภวิศพิริยะกฤติ ฝ่ายทรัพย์สินและรายได้ ส่วน รศ.วีณา เอี่ยมประไพ ฝ่ายกิจการนักศึกษา

...คณบดีรอบนี้ รศ.ดร.ช่วงโชติ พันธุเวช อธิการบดีม.ราชภัฏสวนสุนันทา ได้ รศ.ดร.รสสุคนธ์ มกรมณี คณบดีคณะครุศาสตร์ รศ.วิภา กุลปภังกร คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รศ.เสาวภา ไพทยวัฒน์ คณบดีคณะมนุษย ศาสตร์และสังคมศาสตร์ ดร.สมเดช รุ่งศรีสวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ ผศ. ดร.สมเกียรติ กอบัวแก้ว คณบดีคณะเทคโน โลยีอุตสาหกรรม และ รศ.จารุวรรณ ทรัพย์ปรุง คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์

...ที่ม.ราชภัฏบุรีรัมย์ รศ.โกวิท เชื่อมกลาง อธิการบดี ได้ ผศ.ละออง ภู่เงิน เป็นคณบดีคณะครุศาสตร์ ดร.ผดุงชาติ ยังดี เป็นคณบดีคณะมนุษยศาสตร์ฯ ผศ.ปัญญา เจริญพจน์ เป็นคณบดีคณะเทคโนฯ การ เกษตร และ ผศ.อรรถกร จัตุกูล เป็นคณบดีคณะวิทยาการจัดการ แทน ผศ.สุพัตรา รักการศิลป์ ไปเป็นผอ.สำนักส่งเสริมวิชาการ ส่วนผอ.สำนักวิจัยและพัฒนา ได้ พิสมัย ประชานันท์ และผศ.มิตรธิศาล อื้อเพชรพงษ์ เป็น ผอ.สำนักวิทยบริการ

... ม.ราชภัฏอุบลราชธานี ผศ.ชัยวัฒน์ บุณฑริก อธิการบดี ได้รองอธิการบดีใหม่ รศ.นพดล จันทร์เพ็ญ ฝ่ายบริหารและทรัพย์สิน ผศ.ดร.เสทื้อน เทพรงทอง ฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ รศ.ประ ยงค์ ฐิติธนานนท์ ฝ่ายวางแผนและเทคโนโลยีสารสนเทศ ผศ.ดร.วุฒิ ลีนาม ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และวัฒนธรรม ผศ.อนันต์ ขัมภรัตน์ ฝ่ายกิจการนักศึกษา รศ.ดร.ทองใบ สุดชารี ฝ่ายวิจัยและพัฒนา

... ส่วนตำแหน่งคณบดี สภาม.ราชภัฏอุบลราชธานี เห็นชอบให้ รศ.ธรรมรักษ์ ละอองนวล เป็นคณบดีคณะเกษตรศาสตร์ ผศ.ดร.อารี หลวงนา คณะครุศาสตร์ ผศ.ดร.จิตรกร โพธิ์งาม คณะมนุษยศาสตร์ฯ ผศ.รักชาติ ท่าโพธิ์ คณะวิทยาศาสตร์ ผศ.ดำรงฤทธิ์ วิบูลกิจธนากร คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

...สำหรับผอ.สถาบันและผอ.สำนัก ที่ประชุมสภาม.อุบลราชธานี ครั้งที่ 1/2552 ลงมติให้แต่งตั้ง ผศ.ดร.เสนอ ภิรมจิตรผ่อง สถาบันวิจัยและพัฒนา รศ.ดร.มาลี ไชยเสนา สำนักวิทยบริการฯ ดร.กิตติรัตน์ สีหบัณฑ์ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม และ แจ่มใส เหล่าศิริ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

 


 
หน้านี้ถูกเปิดอ่านแล้ว ครั้ง
อ่านข่าวทั้งหมดของ ข่าวสด ได้ที่นี่
 
ข่าวอื่นๆ คลิปข่าวเด็ด S! TV
news เปิดหลักสูตรป.โท. รัฐประศาสนศาสตร์
news หวั่นน้ำอิงวิกฤต-มน.จัดค่ายเยาวชนพิทักษ์
news มรม.ดึงเยาวชนเข้าค่าย เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
news ประกวดสลักหินศิลปะล้านนา
news มก.ห่วงใยบัณฑิตติวเข้มนิสิตก่อนจบ อบรมอาชีพ-ชี้ช่องทางหางานฝึกทักษะภาษา-ไอที
news ภูเก็ตจัดเวิร์กช็อป อนุบาลแบบบ้านฯ
tvASTV1
tvDMC
tvMVTV1
tvMVTV2
tvMVTV3
tvNation
tvสทท.11
tvMCOT
กระทู้ที่เกี่ยวข้อง ตั้งกระทู้ใหม่, ตั้งกระทู้โหวต, ดูกระทู้ทั้งหมด >>
แวดวงราชภัฏ