ค้นหาข่าว  
  หน้าแรกข่าว > การศึกษา
 
ยุทธศาสตร์และแผนงานสพฐ.
โดย มติชน วัน อาทิตย์ ที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2549 02:08 น.
คอลัมน์ กระแสทรรน์ สพฐ.

โดย ทรงวุฒิ มลิวัลย์

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กำหนดแนวทางการดำเนินงานในปีงบประมาณ 2550 ของทั้ง สพฐ. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สพท.) และสถานศึกษาที่อยู่ในความรับผิดชอบของ สพฐ.

แนวทางการดำเนินงานของ สพฐ.จะมุ่งพัฒนาสู่ความเป็นองค์กรหลักในการจัดส่งเสริม สนับสนุน และกำกับ ติดตาม ดูแลการศึกษาขั้นพื้นฐานทั้งระบบ ปรับยุทธศาสตร์การทำงานเพื่อกระจายอำนาจสู่ สพท.สถานศึกษา และทำงานเป็นพันธมิตรกับหน่วยงานอื่น เน้นบทบาทในด้านการกำหนดและผลักดันนโยบายการสนับสนุนในเรื่องการจัดทำแผน ระบบข้อมูล งานวิจัย และองค์ความรู้ ระบบจัดการความรู้ การพัฒนาเครือข่าย การกำกับติดตาม การเผยแพร่สื่อสารเพื่อทำความเข้าใจแก่สาธารณชน และการผลักดันทางกฎหมาย

แนวทางการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สพท.) มุ่งพัฒนาความพร้อมในด้านกรอบอัตรากำลังระบบข้อมูล ICT และการสื่อสาร การทำงานเป็นเครือข่ายกับหน่วยงานอื่น การปรับปรุงระบบองค์คณะบุคคลให้มีประสิทธิภาพและเป็นธรรม การจัดทำแผนปฏิบัติการ 1 ปี และแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน 3 ปี ปรับปรุงระบบจัดสรรงบประมาณให้เหมาะสม และมีความคล่องตัว เพิ่มศักยภาพในการระดมทรัพยากรจากแหล่งอื่น พัฒนาความเข้มแข็งในการด้านวิชาการเพื่อยกระดับคุณภาพและมาตรฐานของโรงเรียนพัฒนาระบบกำกับ ติดตาม เพื่อประกันโอกาส คุณภาพ และธรรมาภิบาล โดยในเบื้องต้นจะยึดหลัก 5 ป. คือ โปร่งใส เป็นธรรม ประหยัด ประสิทธิภาพ และเปลี่ยนแปลง

แนวทางการดำเนินงานของสถานศึกษา พัฒนาสถานศึกษาที่มีความพร้อมให้สามารถบริหารได้โดยมีโรงเรียนเป็นฐาน จัดระบบบริหารเป็นกลุ่มสำหรับโรงเรียนที่ต่ำกว่ามาตรฐานและมีขนาดเล็ก แก้ปัญหาเรื่องการขาดแคลนครูอย่างเป็นรูปธรรม ปัญหาหนี้สินและเชื่อมโยงการพัฒนาคุณภาพสู่การประเมินวิทยฐานะปรับเงินค่าใช้จ่ายรายหัว ส่งเสริมการระดมทรัพยากรที่ไม่สร้างความเดือดร้อนให้แก่ผู้ปกครอง และเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ วางมาตรฐานที่จะพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพอย่างเป็นรูปธรรม เสริมความพร้อมในเรื่อง ICT และอาคารสถานที่เฉพาะที่เป็นความจำเป็นขั้นพื้นฐานวางมาตรฐานดูแลเด็กด้อยโอกาส เด็กพิการ และเด็กที่มีความสามารถพิเศษ

ทั้งหมดคือ แนวทางการดำเนินงานในปี 2550 ของ สพฐ. สพท. และสถานศึกษา เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายในการขยายโอกาสทางการศึกษาของประชาชนให้กว้างขวางและทั่วถึง การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ การกระจายอำนาจสู่เขตพื้นที่และสถานศึกษา และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและภาคเอกชน

หากการดำเนินงานเป็นไปตามกรอบที่ตั้งไว้ ภายใน 1-3 ปี การพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานของเราจะไม่แพ้หรือน้อยหน้าชาติใดๆ ในเอเชีย

หน้า 7

 
หน้านี้ถูกเปิดอ่านแล้ว ครั้ง
อ่านข่าวทั้งหมดของ มติชน ได้ที่นี่
 
 
จรัญ ค้านฟ้องร้องนร.ทุนกู้ยืม
สวนสุนันฯเตือนระวังไข้เลือดออกระบาด
จี้อ.ก.ค.ศ.เลิกเล่นพวกยึดธรรมาภิบาลดูแลคน
แนะตั้งวงเสวนาทำความเข้าใจใช้O-NETมาถ่วงGPA
ย้ำเงินกู้ต้องถึงเด็กเต็มจำนวนรร.หมดสิทธิซอยย่อย
วอน 24 มหา''ลัยรัฐบรรจุ อุสตาซ เป็น ขรก.
นศ.ปทุมวันยอมรับผลสอบรองอธิการบดี
ศธ.เสนอปรับสถานะครูอิสลาม จว.ชายแดนใต้เป็น ขรก.
สพฐ.ได้4ทางเลือกใช้โอเน็ตตัดสินการจบช่วงชั้น
ผลวิจัยชี้นร.-ผู้ปกครองข้องใจระบบแอดมิชชั่น