ค้นหาข่าว  
  หน้าแรกข่าว > การศึกษา
 
คุณธรรมนำความรู้ สู่เศรษฐกิจพอเพียง
โดย มติชน วัน อาทิตย์ ที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2549 02:06 น.
คอลัมน์ กระแสทรรศน์ สพฐ.

โดย ทรงวุฒิ มลิวัลย์

ก่อนอื่นต้องขอแสดงความยินดีกับคุณครูทุกท่านที่ผ่านการประเมินวิทยฐานะ ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2549 แต่ยังไม่ได้รับเงินค่าวิทยฐานะ จำนวน 3,500 บาทต่อเดือน แต่เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2549 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ศ.ดร.วิจิตร ศรีสะอ้าน ได้นำเรื่องเสนอเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรี และ ครม.เห็นชอบให้นำงบประมาณ จำนวน 18,730,786,400 ล้านบาท เข้าสภานิติบัญญัติแห่งชาติ หากสภาเห็นชอบก็สามารถเบิกจ่ายให้คุณครู ทั้งย้อนหลังปี 2549 และปีงบประมาณ 2550 เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ได้ ขอแสดงความยินดีด้วยครับ และหวังว่าขวัญที่หายไปคงคืนกลับมาสู่คุณครูทุกท่าน เพื่อร่วมกันฝ่าฟันปัญหาและอุปสรรค ในการจัดการเรียน การสอน ต่อไป

จากนโยบายของรัฐบาล และกระทรวงศึกษาธิการที่กำหนดให้การจัดการศึกษาเป็นไปในลักษณะของคุณธรรมนำความรู้ หลายท่านฟังแล้วยังงงๆ ว่า แล้วจะจัดการเรียนการสอนอย่างไรให้สอดคล้อง และเห็นเป็นรูปธรรม ไม่ใช่เพียงการกำหนดคำขึ้นมาเพื่อเป็นนโยบายที่สวยหรูแต่จับต้องไม่ได้ แต่ปัจจุบันหาเป็นเช่นนั้นไม่ เพราะกระทรวงศึกษาธิการ และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้ร่วมกันกำหนดแนวทางตามนโยบายไว้มี 4 องค์ประกอบหลัก ได้แก่เศรษฐกิจพอเพียง/ การส่งเสริมประชาธิปไตยในสถานศึกษา/ การสร้างความสมานฉันท์และเครือข่ายคุณธรรม

วันนี้ คงขอขยายความเรื่องการนำเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในสถานศึกษาเพียงหัวข้อเดียวก่อน หากมีโอกาสจะนำอีก 3 หัวข้อ มาขยายความต่อไป การดำเนินการเริ่มโดย

กำหนดมาตรฐานการเรียนรู้ชั้นปี หรือเรียกว่าตัวชี้วัดชั้นปี สำหรับผู้เรียนตั้งแต่ ชั้น ป.1-ม.6 จัดทำหน่วยการเรียนรู้แผนการสอนบูรณาการที่เป็นการบูรณาการเศรษฐกิจพอเพียงเข้ากับการจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกกลุ่มจัดทำแนวทางการบูรณาการ หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา โดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การสร้างวัฒนธรรมองค์กรในสถานศึกษา

นอกจากนี้ ยังมีการจัดทำหนังสือเรียนเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงสำหรับนักเรียน การพัฒนาบุคลากรระดับสำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษา (สพท.) เป็นวิทยากรเขตละ 10 คน เลือกโรงเรียนแกนนำการนำปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา สพท.ละ 20 โรงเรียน รวม 3,500 โรงเรียน จัดประกวดสถานศึกษา บุคคลและกลุ่มบุคคลในสถานศึกษาที่ประสบความสำเร็จและเป็นแบบอย่างได้ จัดมหกรรมเศรษฐกิจ พอเพียงของสถานศึกษาและให้การสนับสนุน สถานศึกษาแกนนำในการสร้างเครือข่าย

ทั้งหมดเป็นแนวทางการดำเนินงานเรื่องการนำเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในสถานศึกษา ซึ่งยังต้องมีการพัฒนากันต่อไป เพื่อให้ตรงตามปรัชญาหลักของเศรษฐกิจพอเพียงอย่างแท้จริง เบื้องต้นเลขาธิการ กพฐ.คุณหญิงกษมา วรวรรณ ณ อยุธยา ได้มอบหมายให้ผู้บริหารระดับสูงของ สพฐ.ทุกท่านประกอบด้วย รองเลขาธิการฯ ที่ปรึกษาฯ ผู้อำนวยการสำนัก ผู้อำนวยการ สพท. ออกตรวจเยี่ยมโรงเรียนที่จัดกิจกรรม การเรียนการสอน โดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงได้เป็นอย่างดี ที่มีอยู่แล้ว เพื่อนำแนวทางกลับมาระดมความคิดพัฒนารูปแบบให้สมบูรณ์ต่อไป

ส่วนท่านที่ใจร้อนต้องการรู้ว่า การเอา คุณธรรมนำความรู้ มาใช้ในการเรียนการสอนอย่างไร ผมค้างไว้อีก 3 หัวข้อ ก็ติดตามได้จากรายการ เวที...สพฐ. ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์ ETV หรือ UBC ช่อง 96 หรือ เว็บไซต์ WWW.ETVTHAT.TV ในวันจันทร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2549 เวลา 12.30-13.00 น. นะครับ

หน้า 7คอลัมน์ กระแสทรรศน์ สพฐ.

โดย ทรงวุฒิ มลิวัลย์

ก่อนอื่นต้องขอแสดงความยินดีกับคุณครูทุกท่านที่ผ่านการประเมินวิทยฐานะ ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2549 แต่ยังไม่ได้รับเงินค่าวิทยฐานะ จำนวน 3,500 บาทต่อเดือน แต่เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2549 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ศ.ดร.วิจิตร ศรีสะอ้าน ได้นำเรื่องเสนอเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรี และ ครม.เห็นชอบให้นำงบประมาณ จำนวน 18,730,786,400 ล้านบาท เข้าสภานิติบัญญัติแห่งชาติ หากสภาเห็นชอบก็สามารถเบิกจ่ายให้คุณครู ทั้งย้อนหลังปี 2549 และปีงบประมาณ 2550 เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ได้ ขอแสดงความยินดีด้วยครับ และหวังว่าขวัญที่หายไปคงคืนกลับมาสู่คุณครูทุกท่าน เพื่อร่วมกันฝ่าฟันปัญหาและอุปสรรค ในการจัดการเรียน การสอน ต่อไป

จากนโยบายของรัฐบาล และกระทรวงศึกษาธิการที่กำหนดให้การจัดการศึกษาเป็นไปในลักษณะของคุณธรรมนำความรู้ หลายท่านฟังแล้วยังงงๆ ว่า แล้วจะจัดการเรียนการสอนอย่างไรให้สอดคล้อง และเห็นเป็นรูปธรรม ไม่ใช่เพียงการกำหนดคำขึ้นมาเพื่อเป็นนโยบายที่สวยหรูแต่จับต้องไม่ได้ แต่ปัจจุบันหาเป็นเช่นนั้นไม่ เพราะกระทรวงศึกษาธิการ และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้ร่วมกันกำหนดแนวทางตามนโยบายไว้มี 4 องค์ประกอบหลัก ได้แก่เศรษฐกิจพอเพียง/ การส่งเสริมประชาธิปไตยในสถานศึกษา/ การสร้างความสมานฉันท์และเครือข่ายคุณธรรม

วันนี้ คงขอขยายความเรื่องการนำเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในสถานศึกษาเพียงหัวข้อเดียวก่อน หากมีโอกาสจะนำอีก 3 หัวข้อ มาขยายความต่อไป การดำเนินการเริ่มโดย

กำหนดมาตรฐานการเรียนรู้ชั้นปี หรือเรียกว่าตัวชี้วัดชั้นปี สำหรับผู้เรียนตั้งแต่ ชั้น ป.1-ม.6 จัดทำหน่วยการเรียนรู้แผนการสอนบูรณาการที่เป็นการบูรณาการเศรษฐกิจพอเพียงเข้ากับการจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกกลุ่มจัดทำแนวทางการบูรณาการ หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา โดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การสร้างวัฒนธรรมองค์กรในสถานศึกษา

นอกจากนี้ ยังมีการจัดทำหนังสือเรียนเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงสำหรับนักเรียน การพัฒนาบุคลากรระดับสำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษา (สพท.) เป็นวิทยากรเขตละ 10 คน เลือกโรงเรียนแกนนำการนำปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา สพท.ละ 20 โรงเรียน รวม 3,500 โรงเรียน จัดประกวดสถานศึกษา บุคคลและกลุ่มบุคคลในสถานศึกษาที่ประสบความสำเร็จและเป็นแบบอย่างได้ จัดมหกรรมเศรษฐกิจ พอเพียงของสถานศึกษาและให้การสนับสนุน สถานศึกษาแกนนำในการสร้างเครือข่าย

ทั้งหมดเป็นแนวทางการดำเนินงานเรื่องการนำเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในสถานศึกษา ซึ่งยังต้องมีการพัฒนากันต่อไป เพื่อให้ตรงตามปรัชญาหลักของเศรษฐกิจพอเพียงอย่างแท้จริง เบื้องต้นเลขาธิการ กพฐ.คุณหญิงกษมา วรวรรณ ณ อยุธยา ได้มอบหมายให้ผู้บริหารระดับสูงของ สพฐ.ทุกท่านประกอบด้วย รองเลขาธิการฯ ที่ปรึกษาฯ ผู้อำนวยการสำนัก ผู้อำนวยการ สพท. ออกตรวจเยี่ยมโรงเรียนที่จัดกิจกรรม การเรียนการสอน โดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงได้เป็นอย่างดี ที่มีอยู่แล้ว เพื่อนำแนวทางกลับมาระดมความคิดพัฒนารูปแบบให้สมบูรณ์ต่อไป

ส่วนท่านที่ใจร้อนต้องการรู้ว่า การเอา คุณธรรมนำความรู้ มาใช้ในการเรียนการสอนอย่างไร ผมค้างไว้อีก 3 หัวข้อ ก็ติดตามได้จากรายการ เวที...สพฐ. ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์ ETV หรือ UBC ช่อง 96 หรือ เว็บไซต์ WWW.ETVTHAT.TV ในวันจันทร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2549 เวลา 12.30-13.00 น. นะครับ

หน้า 7

ชวนเพื่อนชาวสนุก! มาสร้างชุมชนที่น่าอยู่
พบเห็นข้อความไม่เหมาะสม ข้อความโฆษณาที่รบกวนการแสดงความคิดเห็นของคุณ โปรดช่วยกันคลิก แจ้งลบ นะคะ
เพื่อเราจะได้มีพื้นที่ในการแสดงความคิดเห็นได้เต็มที่ และเพื่อชุมชนชาวสนุก! ที่น่าอยู่ค่ะ ช่วยกันคลิกเยอะๆ นะคะ ขอบคุณมากค่ะ

 
หน้านี้ถูกเปิดอ่านแล้ว ครั้ง
อ่านข่าวทั้งหมดของ มติชน ได้ที่นี่
 
 
จรัญ ค้านฟ้องร้องนร.ทุนกู้ยืม
สวนสุนันฯเตือนระวังไข้เลือดออกระบาด
จี้อ.ก.ค.ศ.เลิกเล่นพวกยึดธรรมาภิบาลดูแลคน
แนะตั้งวงเสวนาทำความเข้าใจใช้O-NETมาถ่วงGPA
ย้ำเงินกู้ต้องถึงเด็กเต็มจำนวนรร.หมดสิทธิซอยย่อย
วอน 24 มหา''ลัยรัฐบรรจุ อุสตาซ เป็น ขรก.
นศ.ปทุมวันยอมรับผลสอบรองอธิการบดี
ศธ.เสนอปรับสถานะครูอิสลาม จว.ชายแดนใต้เป็น ขรก.
สพฐ.ได้4ทางเลือกใช้โอเน็ตตัดสินการจบช่วงชั้น
ผลวิจัยชี้นร.-ผู้ปกครองข้องใจระบบแอดมิชชั่น