ค้นหาข่าว  
  หน้าแรกข่าว > การศึกษา
 
ว่าด้วยเงินอุดหนุนรายหัวนักเรียน
โดย มติชน วัน พุธ ที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2549 09:24 น.
*ความเป็นมาของเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายรายหัวการศึกษาขั้นพื้นฐาน*

สืบเนื่องจาก พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 มาตรา 10 กำหนดว่า การจัดการศึกษาต้องจัดให้บุคคลมีสิทธิและโอกาสเสมอกันในการรับการศึกษาขั้นพื้นฐานไม่น้อยกว่า 12 ปี ที่รัฐจัดให้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย และในมาตรา 60 กำหนดให้รัฐจัดสรรงบประมาณแผ่นดินให้กับการศึกษา (1) จัดสรรเงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายรายบุคคลที่เหมาะสมแก่ผู้เรียนการศึกษาภาคบังคับและการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่จัดโดยรัฐและเอกชนให้เท่าเทียมกัน

เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2545 คณะรัฐมนตรี (ครม.) ในสมัยนั้นได้มีมติยืนยันในวิธีการศึกษาและประมาณค่าใช้จ่ายรายหัวทุกระดับและทุกประเภทการศึกษา ตามที่กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) และสำนักงบประมาณได้ศึกษาจากสภาพจริงระหว่างปีงบฯ 2542-2544 และเห็นชอบอัตราค่าใช้จ่ายรายหัวนักเรียนและเห็นชอบวงเงินงบประมาณปี 2546 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายรายหัวนักเรียน นอกจากนี้ ครม.ยังมีมติวันที่ 7 เมษายน 2547 อุดหนุนค่าใช้จ่ายรายหัวสำหรับนักเรียนก่อนประถมศึกษา 2 ปี และเป็นอัตราที่ใช้ต่อเนื่องกันมาจนถึงปัจจุบัน

ตลอดระยะเวลา 4 ปี ที่มีค่าใช้จ่ายรายหัวการศึกษาขั้นพื้นฐานมา สะท้อนปัญหาถึงความไม่เพียงพอของค่าใช้จ่ายที่รัฐจัดสรรให้ ทำให้ ศธ.ต้องขอปรับเพิ่มอัตราค่าใช้จ่ายรายหัวการศึกษาขั้นพื้นฐานให้สูงขึ้นตามสภาพความเป็นจริง ซึ่งในเอกสารที่ ศธ.เสนอไปยังสำนักเลขาธิการ ครม.เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายนที่ผ่านมา ให้เหตุผลว่า 1.การอุดหนุนค่าใช้จ่ายรายหัวยังไม่สะท้อนค่าใช้จ่ายจริง โดยเฉพาะแนวทางการจัดการศึกษาในปัจจุบันที่ค่าใช้จ่ายสูงกว่าในอดีต โดยเฉพาะการจัดหาคอมพิวเตอร์ ค่าสาธารณูปโภค และกิจกรรมเพื่อการเรียนรู้เสริมหลักสูตร 2.งบประมาณที่ได้รับในอัตราที่เท่ากันไม่เพียงพอสำหรับโรงเรียนขนาดเล็กที่มีจำนวนนักเรียนไม่มาก

3.โรงเรียนต้องแก้ปัญหาด้วยการขอรับบริจาคเงินจากผู้ปกครองตามความสมัครใจ ทำให้เงินที่ได้รับไม่เพียงพอที่จะแก้ปัญหา ส่งผลกระทบอย่างมากต่อคุณภาพการศึกษาและสร้างความเดือดร้อนให้แก่ผู้ปกครอง และในปีงบประมาณ 2549 ศธ.ได้ทำการศึกษาค่าใช้จ่ายรายหัวนักเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยเน้นค่าใช้จ่ายจริงเฉพาะในส่วนที่เป็นงบฯดำเนินการในปีงบประมาณ 2548 และได้จำแนกตามระดับการศึกษา ขนาดสถานศึกษา และระดับคุณภาพการศึกษาของค่าใช้จ่ายพื้นฐานสำหรับผู้เรียนทุกคน และสำหรับผู้เรียนกลุ่มพิเศษ ผลการศึกษาสอดคล้องกับการศึกษาเมื่อปี 2546 โดยค่าใช้จ่ายต่อหัวมีการกระจายเป็นตัวยู กล่าวคือ โรงเรียนขนาดกลางมีค่าใช้จ่ายต่ำสุด ตามด้วยโรงเรียนขนาดเล็ก และขนาดใหญ่ที่มีกิจกรรมมากกว่าโรงเรียนทั่วไป

*ศธ.จึงเห็นความจำเป็นในการปรับอัตราค่าใช้จ่ายรายหัวนักเรียนให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริง โดยประเด็นที่ ศธ.เสนอ ครม.เห็นชอบมีดังนี้*

1.การปรับอัตราเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายรายหัวนักเรียนทุกระดับการศึกษาในระบบโรงเรียนและนอกระบบโรงเรียน เพื่อขอตั้งงบประมาณปี 2550 เป็นเงิน 14,293 ล้านบาท สำหรับนักเรียน นักศึกษาภาคเรียนที่ 2/2549 จำนวน 12.162 ล้านคน ภาคเรียนที่ 1/2550 จำนวน 12.527 ล้านคน

2.การเพิ่มงบประมาณสำหรับโรงเรียนขนาดเล็กที่มีนักเรียนจำนวน 120 คน ลงมา ในอัตรา 500 บาทต่อคนต่อปี สำหรับนักเรียนระดับก่อนประถมและประถมศึกษา 9.2 แสนคน และอัตรา 1,000 บาทต่อคนต่อปี สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและปลาย 7,336 คน รวมเป็นเงิน 469 ล้านบาท

3.การขอตั้งงบประมาณปี 2550 ในวงเงินตามอัตราขยายและรายการข้างต้นเป็นเงินที่ใช้เพิ่มจำนวน 14,762 ล้านบาท

4.เสนอทางเลือกการปรับเพิ่มอัตราเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายรายหัว 2 ทางเลือก คือ การเพิ่มอัตราเงินอุดหนุนตามที่เสนอ 100% ในปี 2550 หรือการปรับเพิ่มภายใน 2 ปี โดยในปีที่ 1 ปี 2550 เพิ่ม 50% และปีที่ 2 ปี 2551 เพิ่มเป็น 100%

*อย่างไรก็ตาม สำหรับอัตราเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายรายหัวการศึกษาขั้นพื้นฐานทุกระดับสำหรับนักเรียนต่อคนต่อปีอัตราใหม่ ที่ ครม.เห็นชอบในการประชุมวันที่ 21 พฤศจิกายนนี้ ให้เพิ่มอัตราให้ครบ 100% ในระยะเวลา 3 ปี ดังรายละเอียด*

*1.การศึกษาในระบบโรงเรียน* ก่อนประถมศึกษา อัตราเดิม 600 บาท อัตราใหม่ 1,700 บาท ประถมศึกษา อัตราเดิม 1,100 บาท อัตราใหม่ 1,900 บาท มัธยมศึกษาตอนต้น อัตราเดิม 1,800 บาท อัตราใหม่ 3,500 บาท มัธยมศึกษาตอนปลาย ประเภทสามัญ อัตราเดิม 2,700 บาท อัตราใหม่ 3,800 บาท ประเภทอาชีวศึกษา สาขาช่างอุตสาหกรรม อัตราเดิม 4,640 บาท อัตราใหม่ 6,500 บาท พาณิชยกรรม อัตราเดิม 3,040 บาท อัตราใหม่ 4,900 บาท คหกรรม อัตราเดิม 3,940 บาท อัตราใหม่ 5,500 บาท ศิลปกรรม อัตราเดิม 4,940 บาท อัตราใหม่ 6,200 บาท เกษตรกรรมทั่วไป อัตราเดิม 4,140 บาท อัตราใหม่ 5,900 บาท เกษตรกรรมปฏิรูป อัตราเดิม 9,140 บาท อัตราใหม่ 11,900 บาท

*2.การศึกษานอกระบบโรงเรียน* สำนักบริหารงานการศึกษานอกโรงเรียน (กศน.) ระดับประถมศึกษา อัตราเดิม 452 บาท อัตราใหม่ 1,100 บาท มัธยมศึกษาตอนต้น อัตราเดิม 1,162 บาท อัตราใหม่ 2,300 บาท มัธยมศึกษาตอนปลาย อัตราเดิม 1,162 บาท อัตราใหม่ 2,300 บาท

ทั้งนี้ ในอัตราดังกล่าวจะปรับเพิ่มแต่ละปีจนครบ 100% ในภาคเรียนที่ 2/2552 หรือในปีงบประมาณ 2553 ซึ่งในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2550 นี้ในระดับก่อนประถมจะได้รับเพิ่มจากอัตราเดิมภาคเรียนละ 183 บาท ประถมศึกษา 133 บาท มัธยมศึกษาตอนต้น 283 บาท และมัธยมศึกษาตอนปลาย 183 บาท

หน้า 26

ชวนเพื่อนชาวสนุก! มาสร้างชุมชนที่น่าอยู่
พบเห็นข้อความไม่เหมาะสม ข้อความโฆษณาที่รบกวนการแสดงความคิดเห็นของคุณ โปรดช่วยกันคลิก แจ้งลบ นะคะ
เพื่อเราจะได้มีพื้นที่ในการแสดงความคิดเห็นได้เต็มที่ และเพื่อชุมชนชาวสนุก! ที่น่าอยู่ค่ะ ช่วยกันคลิกเยอะๆ นะคะ ขอบคุณมากค่ะ

 
หน้านี้ถูกเปิดอ่านแล้ว ครั้ง
อ่านข่าวทั้งหมดของ มติชน ได้ที่นี่
 
 
จรัญ ค้านฟ้องร้องนร.ทุนกู้ยืม
สวนสุนันฯเตือนระวังไข้เลือดออกระบาด
จี้อ.ก.ค.ศ.เลิกเล่นพวกยึดธรรมาภิบาลดูแลคน
แนะตั้งวงเสวนาทำความเข้าใจใช้O-NETมาถ่วงGPA
ย้ำเงินกู้ต้องถึงเด็กเต็มจำนวนรร.หมดสิทธิซอยย่อย
วอน 24 มหา''ลัยรัฐบรรจุ อุสตาซ เป็น ขรก.
นศ.ปทุมวันยอมรับผลสอบรองอธิการบดี
ศธ.เสนอปรับสถานะครูอิสลาม จว.ชายแดนใต้เป็น ขรก.
สพฐ.ได้4ทางเลือกใช้โอเน็ตตัดสินการจบช่วงชั้น
ผลวิจัยชี้นร.-ผู้ปกครองข้องใจระบบแอดมิชชั่น