แหล่งรวม ข่าว การเมือง อาชญากรรม สลากกินแบ่งรัฐบาล สังคม ดารา บันเทิง
  ค้นหาข่าว  
  หน้าแรกข่าว > การศึกษา
 

เปิดสาระสำคัญร่างแก้ไข พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการครูฯ

โดย มติชน วัน อังคาร ที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2550 08:21 น.
หมายเหตุ - เมื่อวันที่ 29 มกราคม ดร.พลสัณห์ โพธิ์ศรีทอง กรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) ในฐานะประธานคณะทำงานปรับปรุงแก้ไข พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 ได้ประชุมปรับร่างแก้ไข พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการครูฯ จำนวน 20 มาตรา เพื่อนำเสนอ ศ.ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ก่อนนำเสนอคณะรัฐมนตรี มติชน เห็นว่าน่าสนใจ จึงสรุปสาระในมาตราสำคัญเสนอ ดังนี้

มาตรา 3 ให้ยกเลิกความในมาตรา 7 (5) แห่ง พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการครูฯ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

(5) กรรมการผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ซึ่งมาจากการเลือกตั้งจำนวนเจ็ดคน ประกอบด้วย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา จำนวนหนึ่งคน ผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษา หรือผู้บริหารสถานศึกษาที่เรียกชื่ออย่างอื่นในหน่วยงานการศึกษา ตามที่ ก.ค.ศ.กำหนด จำนวนหนึ่งคน ผู้แทนข้าราชการครู จำนวนสี่คน และผู้แทนบุคลากรทางการศึกษาอื่น จำนวนหนึ่งคน

มาตรา 8 ให้ยกเลิกความใน (14) ของมาตรา 19 แห่ง พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการครูฯ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

(14) ในกรณีที่ปรากฏว่าส่วนราชการ หน่วยงานการศึกษา อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา คณะอนุกรรมการ หรือผู้มีหน้าที่ปฏิบัติตาม พ.ร.บ.นี้ ไม่ปฏิบัติตาม พ.ร.บ.นี้ ปฏิบัติการไม่เหมาะสม หรือปฏิบัติการโดยขัดแย้งกับ กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ และวิธีการตามที่ ก.ค.ศ.กำหนด ให้ ก.ค.ศ.มีอำนาจยับยั้งการปฏิบัติการดังกล่าวไว้เป็นการชั่วคราว เมื่อ ก.ค.ศ.มีมติประการใดแล้ว ให้ส่วนราชการ หน่วยงานการศึกษา อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา หรือคณะอนุกรรมการ หรือผู้มีหน้าที่ปฏิบัติตาม พ.ร.บ.นี้ปฏิบัติไปตามนั้น

มาตรา 9 ให้ยกเลิกความในมาตรา 20 วรรคหนึ่ง แห่ง พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการครูฯ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

ให้มีสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เรียกโดยย่อว่าสำนักงาน ก.ค.ศ. มีฐานะเทียบเท่ากรม ขึ้นตรงต่อปลัด ศธ.โดยมีเลขาธิการ ก.ค.ศ.ซึ่งมีฐานะเป็นอธิบดี เป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการ และบริหารราชการของสำนักงาน ก.ค.ศ.การแบ่งส่วนราชการของสำนักงาน ก.ค.ศ.ให้ออกเป็นกฎกระทรวง

มาตรา 10 ให้ยกเลิกความในมาตรา 21 พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการครูฯ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

มาตรา 21 ให้มีคณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำเขตพื้นที่การศึกษา เรียกโดยย่อว่า อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา จำนวนสิบสองคน ประกอบด้วย 1.ประธานอนุกรรมการ ซึ่งอนุกรรมการเลือกกันเองจากผู้ทรงคุณวุฒิ 2.อนุกรรมการโดยตำแหน่ง จำนวนสี่คน ได้แก่ ผู้แทน ก.ค.ศ. ผู้แทนคุรุสภา ผู้แทนหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด และผู้แทนหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด และผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเป็นอนุกรรมการ และเลขานุการ 3.อนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งมิใช่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จะต้องไม่เป็นข้าราชการการเมือง ผู้บริหารส่วนท้องถิ่น เจ้าหน้าที่ หรือกรรมการที่เกี่ยวข้องในพรรคการเมือง จำนวนสี่คน ที่มีความรู้ความสามารถ หรือมีประสบการด้านการบริหารงานบุคล หรือด้านอื่นที่เป็นประโยชน์แก่การบริหารงานบุคคลเขตพื้นที่การศึกษา 4.อนุกรรมการผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวนสี่คน ให้มีสัดส่วนจากข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มาจากระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษา

มาตรา 13 ให้ยกเลิกความในมาตรา 38 ข. และ ค.แห่ง พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการครูฯ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

ข.ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา และผู้บริหารการศึกษา ได้แก่ตำแหน่งดังต่อไปนี้ 1.รองผู้อำนวยการสถานศึกษา 2.ผู้อำนวยการสถานศึกษา 3.รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 4.ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 5.ตำแหน่งที่เรียกชื่ออย่างอื่นตามที่ ก.ค.ศ.กำหนด

สำหรับตำแหน่งผู้บริหารในหน่วยงานการศึกษาที่สอนระดับปริญญา การกำหนดระดับตำแหน่ง การให้ได้รับเงินเดือน และเงินประจำตำแหน่ง ให้นำกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษามาใช้บังคับโดยอนุโลม หรือตามที่ ก.ค.ศ.กำหนด

ค.ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น มีดังต่อไปนี้ 1.ตำแหน่งประเภทนิเทศการศึกษา ได้แก่ ศึกษานิเทศก์ 2.ตำแหน่งประเภทวิชาการ มีระดับดังนี้ ระดับปฏิบัติการ ระดับชำนาญการ ระดับชำนาญการพิเศษ ระดับเชี่ยวชาญ ระดับทรงคุณวุฒิ 3.ตำแหน่งประเภททั่วไป มีระดับดังนี้ ระดับปฏิบัติงาน ระดับชำนาญงาน ระดับอาวุโส ระดับทักษะพิเศษ 4.ตำแหน่งที่เรียกชื่ออย่างอื่นตามที่ ก.ค.ศ.โดยการจัดประเภทตำแหน่ง และการกำหนดระดับตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นให้เป็นไปตามที่ ก.ค.ศ.กำหนด

มาตรา 18 ให้ยกเลิกความในมาตรา 59 วรรคหนึ่ง และวรรคสอง แห่ง พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการครูฯ และให้ใช้ความต่อไปนี้

การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ใดไปดำรงตำแหน่งในหน่วยงานการศึกษาอื่น ภายในเขตพื้นที่การศึกษา หรือภายในส่วนราชการ หรือต่างเขตพื้นที่การศึกษา ต้องได้รับอนุมัติจาก อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา หรือ อ.ก.ค.ศ.ที่ ก.ค.ศ.ตั้ง ที่ให้ย้าย และที่รับย้าย แล้วแต่กรณี โดยให้สถานศึกษาเป็นผู้เสนอแนะโดยคำแนะนำจากคณะกรรมการสถานศึกษา เมื่อ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา หรือ อ.ก.ค.ศ.ที่ ก.ค.ศ.ตั้งพิจารณาอนุมัติแล้ว ให้ผู้มีอำนาจตามาตรา 53 สั่งบรรจุ และแต่งตั้งต่อไป สำหรับการย้ายผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ให้เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นผู้สั่งย้ายโดยอนุมัติ ก.ค.ศ.

หน้า 26

 
หน้านี้ถูกเปิดอ่านแล้ว ครั้ง
อ่านข่าวทั้งหมดของ มติชน ได้ที่นี่
 
 
ข่าวอื่นๆ คลิปข่าวเด็ด S! TV
news วธ.แจกวีซีดีจัดเรตติ้งสื่อทีวี มุ่งให้ความรู้น.ร.-น.ศ.-ปชช
news ชงกลั่นกรองฯถกยุทธศาสตร์ร.ร.เล็ก ศธ.เร่งทุกแผนพัฒนาเข้าครม.พ.ย.นี้
news ก.ศึกษาฯลบเสียงวิจารณ์เกรดเฟ้อ
news วิจิตรล้มโครงการคุรุธานี แนะหาเงินกู้ช่วยครูซื้อเอง
news แฉแก๊งมิจฉาชีพหลอกเทียบระดับกศน.
news แนะปรับโปรเจคท์ขายบ้านครูหาแหล่งเงินกู้ดอกต่ำให้ดีกว่า
news กวช.หวั่นเด็กไม่สนร้านเกมสีขาวเปิดช่องร้านเถื่อนรวย
news สกอ.ชวนเด็กจับตาเลือกตั้ง
news ชง ครม.ประกาศ 3 แผนจัดศึกษาคุยมีหมัดเด็ดยกระดับคุณภาพ
news ร่วมมือวิชาการ
tvASTV1
tvDMC
tvMVTV1
tvMVTV2
tvMVTV3
tvNation
tvสทท.11
tvInteractive TV
กระทู้ที่เกี่ยวข้อง