แหล่งรวม ข่าว การเมือง อาชญากรรม สลากกินแบ่งรัฐบาล สังคม ดารา บันเทิง
  ค้นหาข่าว  
  หน้าแรกข่าว > การศึกษา
 

ค่าตอบแทนนอกเวลาราชการ

โดย มติชน วัน พุธ ที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2550 02:03 น.
คอลัมน์ ข้าราษฎร

โดย สายสะพาย

กระทรวงการคลังได้ออกระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ พ.ศ.2550 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 31 มกราคม และมีผลบังคับใช้ในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2550 ที่ผ่านมา เพื่อใช้ทดแทนระเบียบฉบับเก่าที่ใช้มาตั้งแต่ปี 2536 เพื่อให้มีความชัดเจน สอดคล้องกับการปฏิบัติงานที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์และเหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจ มีสาระสำคัญคือ

การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการต้องได้รับอนุมัติจากหัวหน้าส่วนราชการ เจ้าของงบประมาณหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายก่อน โดยให้พิจารณาเฉพาะช่วงเวลาที่จำเป็นต้องอยู่ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการในครั้งนั้นๆ และให้คำนึงถึงความเหมาะสมและสอดคล้องกับระบบและวิธีการจัดการงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์ของส่วนราชการ

@ กรณีที่มีราชการจำเป็นเร่งด่วนโดยยังไม่ได้รับอนุมัติ ให้ดำเนินการขออนุมัติจากผู้มีอำนาจโดยไม่ชักช้า และให้แจ้งเหตุแห่งความจำเป็นที่ไม่อาจขออนุมัติก่อนได้

@ กรณีข้าราชการได้รับคำสั่งให้เดินทางไปราชการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการอนุมัติให้เดินทางไปราชการ และการจัดการประชุมของทางราชการ เมื่อกลับถึงที่ตั้งสำนักงานในวันใด หากจำเป็นต้องปฏิบัติงานนอกเวลาราชการในวันนั้น ให้เบิกเงินตอบแทนได้

@ การเบิกเงินตอบแทนให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และอัตรา ดังนี้

-การปฏิบัติงานในวันทำการ ให้มีสิทธิเบิกเงินตอบแทนได้ไม่เกินวันละ 4 ชั่วโมงในอัตราชั่วโมงละ 50 บาท

-การปฏิบัติงานในวันหยุดราชการ ให้มีสิทธิเบิกเงินตอบแทนได้ไม่เกินวันละ 7 ชั่วโมงในอัตราชั่วโมงละ 60 บาท

-กรณีมีความจำเป็นต้องปฏิบัติงานซึ่งเป็นภารกิจหลักของหน่วยงานเป็นครั้งคราวหรือเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลโดยมีกำหนดระยะเวลาแน่นอนและมีลักษณะเร่งด่วน เพื่อมิให้เกิดความเสียหายแก่ราชการหรือประโยชน์สาธารณะ หัวหน้าส่วนราชการอาจสั่งการให้ปฏิบัติงานติดต่อกัน โดยให้มีสิทธิเบิกเงินตอบแทน เป็นรายครั้งไม่เกินครั้งละ 7 ชั่วโมง ในอัตราชั่วโมงละ 60 บาท

- การปฏิบัติงานหลายช่วงเวลาภายในวันเดียวกัน ให้นับเวลาทุกช่วงเวลารวมกัน เพื่อเบิกเงินตอบแทนสำหรับวันนั้น

-การปฏิบัติงานที่มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนอื่นสำหรับการปฏิบัติงานนั้นแล้ว ให้เบิกได้ทางเดียว

@ การปฏิบัติงานดังต่อไปนี้ ไม่อาจเบิกเงินตอบแทนได้

-การอยู่เวรรักษาการณ์ตามระเบียบว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติหรือตามระเบียบหรือคำสั่งอื่นใดเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัย

-การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการไม่เต็มจำนวนชั่วโมง

@ การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการที่ยังมิได้เบิกจ่ายเงินตอบแทนก่อนวันที่ระเบียบนี้ใช้บังคับ ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบฯ พ.ศ.2536 หรือตามที่ได้รับอนุมัติจากกระทรวงการคลัง

หน้า 26

 
หน้านี้ถูกเปิดอ่านแล้ว ครั้ง
อ่านข่าวทั้งหมดของ มติชน ได้ที่นี่
 
 
ข่าวอื่นๆ คลิปข่าวเด็ด S! TV
news วธ.แจกวีซีดีจัดเรตติ้งสื่อทีวี มุ่งให้ความรู้น.ร.-น.ศ.-ปชช
news ชงกลั่นกรองฯถกยุทธศาสตร์ร.ร.เล็ก ศธ.เร่งทุกแผนพัฒนาเข้าครม.พ.ย.นี้
news ก.ศึกษาฯลบเสียงวิจารณ์เกรดเฟ้อ
news วิจิตรล้มโครงการคุรุธานี แนะหาเงินกู้ช่วยครูซื้อเอง
news แฉแก๊งมิจฉาชีพหลอกเทียบระดับกศน.
news แนะปรับโปรเจคท์ขายบ้านครูหาแหล่งเงินกู้ดอกต่ำให้ดีกว่า
news กวช.หวั่นเด็กไม่สนร้านเกมสีขาวเปิดช่องร้านเถื่อนรวย
news สกอ.ชวนเด็กจับตาเลือกตั้ง
news ชง ครม.ประกาศ 3 แผนจัดศึกษาคุยมีหมัดเด็ดยกระดับคุณภาพ
news ร่วมมือวิชาการ
tvASTV1
tvDMC
tvMVTV1
tvMVTV2
tvMVTV3
tvNation
tvสทท.11
tvInteractive TV
กระทู้ที่เกี่ยวข้อง