ข่าว การเมือง อาชญากรรม สลากกินแบ่งรัฐบาล สังคม ดารา บันเทิง
 
  ค้นหาข่าว  
 
ร้องทุกข์ ร้องเรียน เว็บบอร์ด
helper end
  หน้าแรกข่าว > ไลฟ์สไตล์/วาไรตี้ > มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯแต่งตั้งนายทหารแล้ว
 

มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯแต่งตั้งนายทหารแล้ว

โดย คม ชัด ลึก วัน พฤหัสบดี ที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2552 17:27 น.
วันที่ 10 กันยายน มีประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีเรื่อง ให้นายทหารรับราชการ ความว่า มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้นายทหารรับราชการสนองพระเดชพระคุณ ดังต่อไปนี้ กระทรวงกลาโหม 1.พลเอก จงศักดิ์ พานิชกุล เจ้ากรมเสมียนตรา เป็น ประธานคณะที่ปรึกษากระทรวงกลาโหม

สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม 2.พลเรือเอก เกียรติศักดิ์ อักษรศรีกุล ประธานคณะที่ปรึกษากองทัพเรือ เป็น รองปลัดกระทรวงกลาโหม 3.พลเอก พหล สง่าเนตร ที่ปรึกษาพิเศษสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เป็น รองปลัดกระทรวงกลาโหม 4.พลเอก สุชีพ กิจวารี ที่ปรึกษาพิเศษสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เป็น เจ้ากรมเสมียตรา 5.พลเอก ชาตรี ทัตติ หัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำปลัดกระทรวงกลาโหม เป็น ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณกลาโหม 6.พลโท ธนู สุขสำราญ ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เป็น หัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธการประจำรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม 7.พลโท มณฑล บำรุงพฤกษ์ หัวหน้าสำนักปลัดกระทรวงกลาดฆม เป็น หัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำปลัดกระทรวงกลาโหม 8.พลโท มงคล เผ่าพงษ์คล้าย รองผู้อำนวยการสำนักงบประมาณกลาโหม เป็น ที่ปรึกษาพิเศษสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม 9.พลเรือโท มานัส ทองเจียม ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพเรือ เป็น ที่ปรึกษาพิเศษสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม 10.พลโท สุพจน์ จั่นเผื่อน ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เป็น ที่ปรึกษาพิเศษสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม 11.พลโท สุทัศน์ ฤทธิสมิต หัวหน้านายทหารประสานงานการพัฒนาระบบราชการ ส่วนประสานงานการพัฒนาระบบราชการกลาโหม เป็น ที่ปรึกษาพิเศษสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม 12.พลโท วีรากฤต แย้มวิบูล ที่ปรึกษาสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (อัตรา พลเอก) 13.พลโท สืบสันต์ ทรรทรานนท์ ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (อัตรา พลเอก) 14.พลโท ชูชัย สินไชย ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศากองทัพบก เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (อัตรา พลเอก) 15.พลโท ปิยะพล วัฒนกุล รองเจ้ากรมพระธรรมนูญ เป็น เจ้ากรมพระธรรมนูญ 16.พลเรือโท ศักดิ์สิทธิ์ เชิดบุญเมือง ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพเรือ เป็น หัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำรองปลัดกระทรวงกลาโหม 17.พลตรี อิทธิพงษ์ ศรแมน ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก เป็น ผู้ช่วยหัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม 18.พลตรี พีรพร ศรีพันธุ์วงศ์ ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก เป็น ผู้ช่วยหัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม 19.พลตรี ณรงค์ เนตรเจริญ ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก เป็น ผู้ช่วยหัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม 20.พลอากาศตรี ปรีดา แก้วพลอย ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพอากาศ เป็น หัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำรองปลัดกระทรวงกลาโหม 21.พลเรือตรี ลิขิต เจริญทรัพย์ ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ เป็น ที่ปรึกษาสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม 22.พลอากาศตรี ธวัช สงวนทรัพย์ รองเจ้ากรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกลาโหม เป็น ที่ปรึกษาสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม 23.พลตรี ชาติชิต ตรีรัตน์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงบประมาณกลาโหม เป็น ที่ปรึกษาสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม 24.พลตรี ชลิต ศรีระเดช เสนาธิการศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร เป็น ที่ปรึกษาสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม 25.พลตรี สุรศักดิ์ ศรีศักดิ์ รองเจ้ากรมการพลังงานทหารฝ่ายวิชการศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร เป็น ที่ปรึกษาสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม 26.พลตรี สิรวุฒิ สุคันธนาค รองเจ้ากรมการอุตสาหกรรมทหารฝ่ายวิชาการศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร เป็น ที่ปรึกษาสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม 27.พลตรี ดรัณ ยุทธวงษ์สุข รองเจ้ากรมการสรรพกำลังกลาโหม เป็น ที่ปรึกษาสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม 28.พลตรี เรืองปัญญา โคปาละสุต รองเจ้ากรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกลาโหม เป็น ที่ปรึกษาสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม 29.พลตรี วุฒิชัย สิริสัมพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานวิเทศสัมพันธ์ สำนักนโยบายและแผนกลาโหม เป็น หัวหน้าสำนักปลัดกระทรวงกลาโหม 30.พลตรี อภิชาต แสงรุ่งเรือง รองเจ้ากรมการอุตสาหกรรมทหารฝ่ายบริหารศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร เป็น หัวหน้านายทหารประสานงานการพัฒนาระบบราชการ ส่วนประสานงานการพัฒนาระบบราชการกลาโหม 31.พลตรี บุณยวัจน์ เครือหงส์ ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจสอบภายในทหารบก เป็น รองผู้อำนวยการสำนักงบประมาณกลาโหม 32.พลตรี ชัยรัตน์ ชีระพันธุ์ ผู้ช่วยเจ้ากรมพระธรรมนูญ เป็น รองเจ้ากรมพระธรรมนูญ 33.พลตรี ชาญ โกมลหิรัญ ผู้ช่วยเจ้ากรมเสมียนตรา เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (อัตรา พลโท) 34.พลตรี กะสิณ ทองโกมล หัวหน้าสำนักงานคณะกรรมการอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ กรมการอุตสาหกรรมทหาร ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (อัตรา พลโท) 35.พลตรี พิทักษ์ เกียรติพันธ์ ผู้อำนวยการศูนย์รักษาความปลอดภัยคอมพิวเตอร์กรมเทคโนโลยีสารสนเทศและอวกาศกลาโหม เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (อัตรา พลโท) 36.พลตรี อภิสิทธิ์ ศรีผุดผ่อง หัวหน้าสำนักงานกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม กลาโหม เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (อัตรา พลโท) 37.พลตรี โกศล สินทรัพย์ ผู้ทรงคุณวุฒิสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (อัตรา พลโท) 38.พลตรี บัญชา นิกรเพสย์ ผู้ทรงคุณวุฒิสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (อัตรา พลโท) 39.พลตรี ญาณกร เกตุประดิษฐ์ ผู้ทรงคุณวุฒิสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (อัตรา พลโท) 40.พลตรี ปิยะ รักประกอบ รองผู้บัญชการหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (อัตรา พลโท) 41.พลตรี สุกฤษฎิ์ชัย ประภาสสันติกุล ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (อัตรา พลโท) 42.พลตรี วิพัฒน์ กระบวนยุทธ ผู้ทรงคุณวุฒิสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เป็น นายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำสำนักปลัดกระทรวงกลาโหม 43.พลตรี ประพันธ์ พุทธานุ ผุ้ทรงคุณวุฒิสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เป็น ผู้อำนวยการสำนักงานวิเทศสัมพันธ์ สำนักนโยบายและแผนกลาโหม 44.พลตรี ฐิติวัชร กำลังเอก นายทหารประสานภารกิจทางทหารกับ สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ สำนักนโยบายและแผนกลาโหม เป็น นายทหารประสานภารกิจทางทหารกับกระทรวงการต่างประเทศ สำนักนโยบายและแผนกลาโหม 45.พลตรี สินสรศักดิ์ ปาลานุสรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานกำลังพล กรมเสมียนตรา เป็น ผู้ช่วยเจ้ากรมเสมียนตรา 46.พลตรี เฉลิมพล เต็งศิริ ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนการกำลังพล กรมเสมียนตรา เป็น ผู้อำนวยการสำนักงานกำลังพล กรมเสมียนตรา 47.พลตรี นเรศรักษ์ ฐิตะฐาน นายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำปลัดกระทรวงกลาโหม เป็น ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนการกำลังพล กรมเสมียนตรา 48.พลตรี จิระ โกมุทพงศ์ ตุลาการพระธรรมนูญประจำสำนักตุลาการทหาร เป็น ตุลาการพระธรรมนูญ หัวหน้าศาลทหารกรุงเทพ 49.พลตรี รัตนพันธุ์ โรจนะภิรมย์ ตุลาการพระธรรมนูญ หัวหน้าคณะฝ่ายศาลทหารสูงสุด เป็น ผู้ช่วยเจ้ากรมพระธรรมนูญ 50.พลตรี กฤษพงศ์ แก้วจินดา ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก เป็น เสนาธิการศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร 51.พลตรี พนัส แสนสมบัติ เสนาธิการกรมการพลังงานทหาร ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร เป็น รองเจ้ากรมการพลังงานทหารฝ่ายวิชาการ ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร 52.พลตรี สมพงศ์ มุกดาสกุล ผู้อำนวยการโรงงานวัตถุระเบิดทหาร กรมการอุตสาหกรรมทหาร ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร เป็น รองเจ้ากรมการอุตสาหกรรมทหารฝ่ายบริหาร ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร 53.พลตรี สรศักดิ์ ขาวกระจ่าง รองผู้บัญชการศูนย์อำนวยการสร้างอาวุธศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร เป็น ผู้อำนวยการโรงงานวัตถุระเบิดทหาร กรมการอุตสาหกรรมทหาร ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร 54.พลตรี เชิดศักดิ์ พงษ์ศิริ เสนาธิการกรมการอุตสาหกรรมทหาร ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร เป็น รองเจ้ากรมการอุตสาหกรรมทหารฝ่ายวิชการศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร 55.พลตรี ทรงพล ไพนุพงศ์ นายทหารประสานงานการพัฒนาระบบราชการ ส่วนประสานงานการพัฒนาระบบราชการกลาโหม เป็น หัวหน้าสำนักงานคณะกรรมการอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ กรมการอุตสาหกรรมทหาร ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร 56.พลตรี จิระชัย เกียรติประจักษ์ ผู้อำนวยการสำนักนโยบายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีป้องกันประเทศ กรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกลาโหม เป็น รองเจ้ากรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกลาโหม 57.พลตรี พิเชษฐ์ อัษฎานุวัฒน์ นายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำสำนักปลัดกระทรวงกลาโหม เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม 58.พลอากาศตรี ดล ปัณฑุวงศ์ ผู้ชำนาญการสำนักงบประมาณกลาโหม เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม 59.พลตรี อาณัติ เกิดด้วยบุญ นายทหารประสานภารกิจทางทหารกับกระทรวงการต่างประเทศ สำนักนโยบายและแผนกลาโหม เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม 60.พลตรีหญิง จริยา เสริมนรา รองเจ้ากรมการเงินกลาโหม เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม 61.พันเอก นภนต์ สร้างสมวงษ์ เป็น นายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม 62.พันเอก นิรันดร์ พิพิธกุล เป็น นายทหารฝ่ายเสนาธิการ ประจำรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม 63.พันเอก ธวัชชัย ช้างสิงห์ เป็น นายทหารฝ่ายเสนาธิการ ประจำรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม 64.พันเอก นครินทร์ นาคอาทิตย์ เป็น นายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำปลัดกระทรวงกลาโหม 65.นาวาเอก วิวัฒน์ เพียรเกาะ เป็น ผู้ช่วยหัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการ ประจำรองปลัดกระทรวงกลาโหม 66.พันเอก ธีระพงศ์ อุไรเลิศ เป็น นายทหารประสานงานการพัฒนาระบบราชการ ส่วนประสานงานการพัฒนาระบบราชการกลาโหม 67.นาวาอากาศเอก ประทีป คูณขุนทด เป็น นายทหารประสานภารกิจทางทหารกับสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ สำนักนโยบายและแผนกลาโหม 68.พันเอก วีรศักดิ์ มูลกัน เป็น ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงบประมาณกลาโหม 69.นาวาอากาศเอก เอกราช ช่วงอรุณ เป็น ผู้ชำนาญการสำนักงบประมาณกลาโหม 70.พันเอก จาตุภัทร รัตนวิจิตร เป็น ตุลาการพระธรรมนูญประจำสำนักตุลาการทหาร 71.พันเอก ชัยณรงค์ ดิษยเดช เป็น ตุลาการพระธรรมนูญ หัวหน้าคณะฝ่ยศาลทหารสูงสุด 72.พันเอก อรรคเดช ครุธเวโช เป็น เสนาธิการกรมการพลังงานทหาร ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร 73.พันเอก เดชา อมรพันธางค์ เป็น เสนาธิการกรมการอุตสาหกรรมทหาร ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร 74.พันเอก ณรงค์ศักดิ์ ไกรกุลพงษ์ เป็น รองผู้บัญชาการศูนย์อำนวยการสร้างอาวุธ ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร 75.นาวาเอกหญิง ภักตรา คงสมบูรณ์ เป็น รองเจ้ากรมการเงินกลาโหม 76.พันเอก มาโนช บุญคลัง เป็น รองเจ้ากรมการสรรพกำลังกลาโหม 77.พันเอก ดำรงศักดิ์ วรรณกลาง เป็น รองเจ้ากรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกลาโหม 78.พันเอก ปัญญาวุฒิ พยัคฆนิธิ เป็น ผู้อำนวยการสำนักนโยบายวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีป้องกันประเทศ กรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกลาโหม 79.พันเอก บรรเจิด เทียนทองดี เป็น ผู้อำนวยการศูนย์รักษาความปลอดภัยคอมพิวเตอร์ กรมเทคโนโลยีสารสนเทศและอวกาศกลาโหม 80.พันเอก วิจิตร รัตนรักษ์ เป็น หัวหน้าสำนักงานกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม กลาโหม 81.พันเอก พูลสวัสดิ์ สนธิประสาท เป็น ผู้ชำนาญการสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม 82.พันเอก ราชันย์ จารุวรรณ์ เป็น ผู้ชำนาญการสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม 83.นาวาอากาศเอก ธาดา พลอยโสภณ เป็น ผู้ชำนาญการสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม 84.พันเอก นพดล แสงพลสิทธิ์ เป็น ผู้ชำนาญการสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม 85.พันเอก วิโรจน์ กัณหะกาญจนะ เป็น ผู้ชำนาญการสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม 86.พันเอก เสถียร ผดุงทรง เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม 87.พันเอก สิทธิชัย เลี่ยมสุวรรณ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม 88.พันเอก อธิกเดช พัฒนโสภณ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม 89.พันเอก กีรติพงศ์ เดชวงศ์สุทัศน์ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม 90.พันเอก คมน์ ฉิมคล้าย เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม 91.พันเอก ภูมิพิพัฒน์ ฉวีพัฒน์ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม 92.พันเอกหญิง ปรางจิตต์ พูลเพ็ชร์ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

(ยังมีต่อ)

 


 
หน้านี้ถูกเปิดอ่านแล้ว ครั้ง
อ่านข่าวทั้งหมดของ คม ชัด ลึก ได้ที่นี่
 
ข่าวอื่นๆ คลิปข่าวเด็ด S! TV
news ''บีม'' ฉุนสื่อมั่ว ปัดข่าวแฉ ''แอริน''
news ประวิตรย้ำสัมพันธ์รบ.ไร้ปัญหาหลังน้องโดนเด้ง
news โปรดเกล้าฯแต่งตั้งนายทหาร568ตำแหน่งแล้ว
news ตร.บางชันจับสวมทะเบียนรถจอย ศิริลักษณ์
news ปณิธานเผยกก.โฆษกกระทรวงพร้อมปชส.งานรัฐบาล
news จอยเครียดหลังตร.รวบคนร้ายสวมทะเบียนรถ
tvASTV1
tvDMC
tvMVTV1
tvMVTV2
tvMVTV3
tvNation
tvสทท.11
tvMCOT
กระทู้ที่เกี่ยวข้อง ตั้งกระทู้ใหม่, ตั้งกระทู้โหวต, ดูกระทู้ทั้งหมด >>
มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯแต่งตั้งนายทหารแล้ว