ค้นหาข่าว  
ร้องทุกข์ ร้องเรียน เว็บบอร์ด
helper end
  หน้าแรกข่าว > ราชสำนัก > พระวรวงค์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์พระวรชายาฯ ทรงติดตามความก้าวหน้า การดำเนินงานโครงการสายใยรักแห่งครอ
 

พระวรวงค์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์พระวรชายาฯ ทรงติดตามความก้าวหน้า การดำเนินงานโครงการสายใยรักแห่งครอ

โดย กรมประชาสัมพันธ์ วัน ศุกร์ ที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2550 20:11 น.
พระวรวงค์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์พระวรชายาฯ ทรงติดตามความก้าวหน้า การดำเนินงานโครงการสายใยรักแห่งครอบครัวฯ และ ทรงเยี่ยมราษฏรที่อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม

วันนี้เวลา 11 นาฬิกา 10 นาที พระเจ้าวรวงค์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์พระวรชายาในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จไปยัง วัดเวฬุวาศรีประดิษฐ์ ตำบลหนองไฮอำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม ทรงติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงาน โครงการสายใยรักแห่งครอบครัวฯ

ในการนี้ทรงจุดธูปเทียนเครื่องท้ายพระที่นั่งนมัสการพระประธานในอุโบสถ และทรงประเคนจตุปัจจัยไทยธรรม แด่พระครูเวฬุธรรมโสภณ รองเจ้าคณะตำบลหนองไฮเจ้าอาวาสวัดเวฬุวาศรีประดิษฐ์

จากนั้น ทรงพระดำเนินไปยังศาลาการเปรียญ ประทานพระวโรกาสให้ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม กราบทูลรายงานผลการดำเนินงานกิจกรรมต่างๆ ของโครงการสายใยรักแห่งครอบครัวฯ

หลังจากนั้น ได้ประทานทุนการศึกษาจากกองทุน พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกร รัศมีโชติ แก่นักเรียนที่ผู้ปกครองมีฐานะยากจน จำนวน 29 ราย ต่อจากนั้น ทรงเยี่ยมราษฏรที่มาเฝ้ารับเสด็จ ซึ่งส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ทำนา ทำไร่ ปลูกไม้ผล เลี้ยงสัตว์ นอกจากนี้ หลังที่ว่างเว้นจากฤดูเก็บเกี่ยวข้าวแล้ว ราษฏรได้รวมกลุ่มกัน ทอผ้าไหม ผ้าฝ้าย เพื่อใช้ในครอบครัวและจำหน่ายเป็นรายได้เสริม

สำหรับสภาพพื้นที่ตำบลหนองไฮ อำเภอวาปีปทุม โดยทั่วไปมีลักษณะเป็นที่ราบลุ่ม และเป็นที่เนินสลับกัน บางครั้ง ทำให้ราษฏรต้องขาดแคลนน้ำเพื่อการเกษตร

โอกาสนี้ ทรงเยี่ยมสมาชิกครัวสายใยรักแห่งครอบครัวฯ ซึ่งมาปรุงอาหารเพื่อแจกจ่ายให้กับผู้ที่มาปฎิบัติหน้าที่ รวมทั้งราษฏรที่มาเฝ้ารับเสด็จ

ต่อจากนั้น ทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่พระราชทาน ในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ไปบริการตรวจรักษาสุขภาพ รวมทั้งด้านทันตกรรม อาทิ ขูดหินปูน ถอนฟัน แก่ราษฏร โดยมี ราษฏรมารับบริการเป็นจำนวนมาก และต่างซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณเป็นอย่างยิ่ง

พร้อมกันนี้ ได้ทอดพระเนตรกิจกรรมความก้าวหน้า การพัฒนาต่อยอดโครงการทูตนมแม่ของโรงพยาบาลมหาสารคาม และกิจกรรมของกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งการดำเนินงานโครงการทูตนมแม่จังหวัดมหาสารคามนี้ ได้เปิดเป็นทางการเมื่อเดือนพฤษภาคม 2550 และได้ดำเนินกิจกรรมหลัก 3 กลุ่ม คือ กิจกรรมแลกเปลี่ยนความรู้ และสร้างพลังความเข้มแข็งของกลุ่มแม่อาสา ที่ประกอบด้วยหญิงตั้งครรภ์ และครอบครัวมารดาหลังคลอด โดยมีเป้าหมายเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ที่ถูกต้อง ซึ่งได้ดำเนินกิจกรรมทั้งในโรงพยาบาล และสถานีอนามัยในอำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม

ผลการดำเนินงานแม่อาสาเป็นหญิงตั้งครรภ์ จำนวน 118 คน แม่อาสาที่เป็นแม่หลังคลอดรวม 450 คน สามารถเลี้ยงดูลูกด้วยนมแม่อย่างเดียวนานถึง 6 เดือน 275 คน กิจกรรมพัฒนาและขยายเครือข่ายทูตนมแม่ในกลุ่มยุวทูต คือการสร้างกระแสสังคมให้เห็นความสำคัญของการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ จัดออกค่ายอาสา เพื่อให้ความรู้ด้านการเลี้ยงลูกนมแม่และมีประโยชน์ ให้แก่กลุ่มนิสิตนักศึกษา และประชาชนทั่วไป ปัจจุบันมีนิสิต เข้ารวมกลุ่มจัดเป็นชมรมยุวทูตนมแม่ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มีสมาชิก 414 คน

และทอดพระเนตรผลิตภัณฑ์ของกลุ่มแม่บ้านในโครงการสายใยรักแห่งครอบครัวฯ ซึ่งมีการรวมกลุ่มกันทำเป็นอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ โดยการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร และทำหัตถกรรมพื้นบ้าน ที่ได้ดำเนินงานพระดำริฯ ทั้งนี้เพื่อพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ให้ดีขึ้น ปัจจุบันจังหวัดมหาสารคามได้จัดทำกิจกรรมรวมกลุ่มแม่บ้านและกลุ่มพ่อบ้าน เพื่อดำเนินการปลูกพืชผักสวนครัวที่ปลอดสารพิษ ซึ่งจากการดำเนินงานโครงการสายใยรักแห่งครอบครัวฯ ได้ขยายผลการดำเนินงาน 13 อำเภอ จำนวน 153 กลุ่ม มีสมาชิก 2,098 ราย

นอกจากนี้ ยังได้จัดตั้งกลุ่มยุวเกษตรกร รวม 73 กลุ่ม เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้เรียนรู้การทำเกษตรกรรมได้อย่างถูกวิธี พร้อมกันนี้ได้ทอดพระเนตรกิจกรรมของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ที่ได้ส่งเสริมการร้อยสร้อยกำไลด้วยลูกปัด ให้แก่เด็กๆ ที่อายุตั้งแต่ 2 ถึง 5 ขวบ เพื่อฝึกสมาธิและทักษะ , ซึ่งนอกจากให้เด็กได้ฝึกการทำงานแล้ว ยังสามารถนำไปประกอบอาชีพได้อีกด้วย ทั้งนี้ผู้ปกครองให้ความสนใจนำบุตรหลานมาร่วมกิจกรรมดังกล่าว เป็นจำนวนมาก

จากนั้น ทรงเยี่ยมบ้าน นางเตือนใจ ป้องชวาเลา ณบ้านเลขที่ 22 หมู่ที่ 7 ซึ่งเป็นหนึ่งในสมาชิกโครงการสายใยรักแห่งครอบครัวฯ บ้านนาเลา , ประกอบอาชีพด้วยการน้อมนำหลักเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มาดำเนินการทำภายในบ้านได้อย่างประสบผลสำเร็จ สามารถมีอาหารไว้บริโภคในครัวเรือนได้อย่างถูกต้องตามหลักโภชนาการ

โอกาสนี้ ทรงมีพระปฏิสันถารกับครอบครัว นางเตือนใจฯ พร้อมทั้งได้ประทานถุงยังชีพระราชทาน และทอดพระเนตรการเลี้ยงกบ , การเลี้ยงปลา และพืชสวนชนิดต่าง ๆ

ต่อจากนั้น ทรงพระดำเนินไปยังบ้านนายแต้ม สนทะเล เลขที่ 24 หมู่ที่ 16 ซึ่งเป็นอีกหนึ่งในสมาชิกของโครงการสายใยรักแห่งครอบครัวฯ , โอกาสนี้ ทรงซักถามถึงการดำเนินชีวิตภายในครอบครัว

ต่อจากนั้น ได้ทอดพระเนตรแปลงเรียนรู้การเกษตรของกลุ่มพ่อบ้านโครงการสายใยรักแห่งครอบครัวฯ บ้านนาเลา ซึ่งได้น้อมนำแนวเศรษฐกิจพอเพียงมาดำเนินการอย่างครบวงจร มีการปลูกพืชผักที่ปลอดสารพิษ , การเพาะเห็ด , การเลี้ยงปลาในบ่อพลาสติก เพื่อเป็นศูนย์สาธิตให้แก่เด็กและเยาวชน ตลอดจนสมาชิกโครงการสายใยรักแห่งครอบครัวฯ โดยผลผลิตที่ได้นำไปจำหน่ายให้แก่สมาชิก เพื่อนำเงินมาเป็นทุนหมุนเวียนซื้อเมล็ดพืชพันธุ์

โอกาสนี้ ได้ประทานเมล็ดพันธุ์ผักแก่พ่อบ้านโครงการสายใยรักแห่งครอบครัวฯ และทรงเยี่ยมบ้านนางสุวิมล ลาดนาเลา ณบ้านเลขที่ 144 หมู่ที่ 7 , ทอดพระเนตรการทอผ้าด้วยกี่กระตุก ทั้งผ้าไหมลายสร้อยดอกหมาก ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดมหาสารคาม และทอผ้าฝ้าย พร้อมกันนี้ ได้ทอดพระเนตรกลุ่มแม่บ้านทำผลิตภัณฑ์น้ำยาล้างจาน ยาสระผมจากพืชสมุนไพร และทำขนมดอกจอกจำหน่ายเป็นรายได้เสริม หลังจากที่ว่างจากฤดูเก็บเกี่ยว

จากนั้น ทรงพระดำเนินไปยังศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียน บ้านนาเลา หมู่ที่ 7 ตำบลหนองไฮอำเภอวาปีปทุม , ทรงเยี่ยมและประทานเครื่องเล่นไม้สำหรับพัฒนาการเรียนรู้แก่เด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียนบ้านนาเลา และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียน วัดโพธิ์ธาราม

สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาเลาแห่งนี้ จัดตั้งขึ้นเมื่อ ปี 2533 โดยรับเด็กก่อนวัยเรียนจากหมู่บ้านนาเลา และหมู่บ้านใกล้เคียง ทั้งนี้ เพื่อแบ่งเบาการเลี้ยงดูบุตรหลานจากผู้ปกครองที่ต้องออกไปประกอบอาชีพทำนา ทำไร่ และเป็นการพัฒนาทักษะ ทั้งร่างกาย จิตใจ ตลอดจนสติ ปัญญา เพื่อเตรียมความพร้อมที่จะศึกษาในระดับสูงขึ้นต่อไป , ปัจจุบันมีเด็กอยู่ในความดูแล 61 คน โอกาสนี้ ได้ทอดพระเนตรการแสดงระบำ ก.ไก่ จากเด็กเล็กของทั้ง 2 ศูนย์

ต่อจากนั้น ทรงปล่อยพันธุ์ปลาไทย 5 ชนิด ประกอบด้วย ปลาบึก , ปลาสวาย , ปลากาดำ , ปลาสร้อยขาว และปลาตะเพียนทอง รวม 2 พัน 999 ตัว ลงในหนองน้ำหนองใหญ่ บ้านนาเลา ซึ่งเป็นแหล่งน้ำธรรมชาติ ที่ราษฏรอาศัยใช้ทำการเกษตร ทั้งนี้ เพื่อเป็นการอนุรักษ์พันธุ์ปลาไทยให้อยู่สืบไป สำหรับเป็นแหล่งโปรตีนแก่ราษฏรในบ้านนาเลา และบริเวณใกล้เคียง

 


 
หน้านี้ถูกเปิดอ่านแล้ว ครั้ง
อ่านข่าวทั้งหมดของ กรมประชาสัมพันธ์ ได้ที่นี่
 
ข่าวอื่นๆ คลิปข่าวเด็ด S! TV
news ข่าวในพระราชสำนัก ประจำวันเสาร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2552
news พสกนิกรชาวชัยภูมิ ร่วมพิธี "วันพระบิดาแห่งฝนหลวง”
news ปัตตานี เตรียมจัดงาน "ฉลองพระชนมายุ 84 พรรษา สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอฯ เพื่อเฉลิมพระเกียรติฯ
news ข่าวในพระราชสำนัก ประจำวันศุกร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2552
news นักเรียน นักศึกษา ข้าราชการ ต่างใช้เวลาหลังเลิกงาน เดินทางมาลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
news จ.ตาก จัดพิธีถวายสดุดี เนื่องใน "วันพระบิดาแห่งฝนหลวง”
tvASTV1
tvDMC
tvMVTV1
tvMVTV2
tvMVTV3
tvNation
tvสทท.11
tvMCOT
พระวรวงค์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์พระวรชายาฯ ทรงติดตามความก้าวหน้า การดำเนินงานโครงการสายใยรักแห่งครอ