Skip To Content

รายชื่อผู้สมัครส.ส.แบบแบ่งเขต ในกทม.

โดย มติชน วัน อังคาร ที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2550 00:00 น.

รายชื่อผู้สมัครส.ส.แบบแบ่งเขต ในกทม.

วันที่ 13-15 พ.ย. ประกอบด้วย

กทม. เขต 1

พรรคประชามติ
หมายเลข 22 นายชัยยะเกียรติ ธนาทรัพย์เจริญ
หมายเลข 23 นด.ต.วิชัย กุลโพนเมือง
หมายเลข 24 นายเศรษฐ์ธนาฒย์ วัศยานันท์

พรรครวมใจไทยชาติพัฒนา
หมายเลข 25 ม.ล.ณัฏฐพล เทวกุล รช.
หมายเลข 26 นายเอกพัฒน์ วิเชียรแพทยาคม รช.
หมายเลข 27 นายกิตติมา สุทัศน์ ณ อยุธยา รช.

กทม.เขต 2

พรรครวมใจไทยชาติพัฒนา
หมายเลข 19 นายกรด โรจนเสถียร รช.
หมายเลข 20 ร.อ.ม.ล.เกียรติเกษม เกษมสันต์ รช.
หมายเลข 21 ดร.พิชัย กฤชไมตรี รช.

พรรคประชามติ
หมายเลข 22 นายจรูญเกียรติ ภัทรมนตรีศิลป์ ปม.
หมายเลข 23 นายเอกฤทธิ์ เลี้ยงพาณิชย์ ปม.
หมายเลข 24 นายธนัย ศักเทวินทร์ ปม.

กทม.เขต 3

พรรคประชามติ
หมายเลข 22 นายมาโนช วีรานุกุล
หมายเลข 23 นายวสันต์ หิรัญบูรณะ
หมายเลข 24 นายจักรกฤษณ์ โกสุจริต

พรรครวมใจไทยชาติพัฒนา
หมายเลข 25 นายพรศักดิ์ ศรีละมุล รช.
หมายเลข 26 นายบุญอนันต์ เปี่ยมพงษ์สานต์ รช.
หมายเลข 27 นายวีรยุทธ โพธารามิก รช.

กทม. เขต 4

พรรคประชามติ
หมายเลข 25 นายวิเศษ เสียงกาญจนวนิช
หมายเลข 26 นายอภิชาติ จักรศรีพร
หมายเลข 27 นายปารเมศ เอี่ยมศิลา

พรรครวมใจไทยชาติพัฒนา
หมายเลข 28 นายชื่นชอบ คงอุดม รช.
หมายเลข 29 ร.ท.สัณชัย เองตระกูล รช.
หมายเลข 30 นายธนัท โชคธนไพศาล รช.

พรรคไทยร่ำรวย
หมายเลข 31 นายสุวิทย์ นิ่มน้อย ทรร.
หมายเลข 32 นายวันชัย พรวิริยางกูล ทรร.
หมายเลข 33 นางสาวธัญกช พิทยานุกุล ทรร.

กทม. เขต 5

พรรคพลังแผ่นดินไทย
หมายเลข 25 นายศรีวิชัย ศรีสุวรรณ
หมายเลข 26 นายสุนทร ประเสริฐทองกร
หมายเลข 27 นายสันติ แม้นเหมือน

พรรคประชามติ
หมายเลข 28 พ.ต.อ.ทิพย์ แก้วท่าไม้
หมายเลข 29 นางณัฐสิตาพัชร แก่วก่า
หมายเลข 30 น.อ.ภัทรพล วามะนะบุตร

พรรครวมใจไทยชาติพัฒนา
หมายเลข 31 นายทนงศักดิ์ วิสฤตาภา รช.
หมายเลข 32 นายมารุต จันทรโสภา รช.
หมายเลข 33 นายหัสไชย ปรีชา รช.

กทม. เขต 6

พรรคประชามติ
หมายเลข 22 นายรุจอานันท์ พงค์ภัคธากาญจน์
หมายเลข 23 ว่าที่ร.ต.อมร พิกุลงาม
หมายเลข 24 นายภาวัต เหมะธุรินทร์

พรรครวมใจไทยชาติพัฒนา
หมายเลข 25 นายจาตุรันต์ บุญเบ็ญจรัตน์ รช.
หมายเลข 26 นายสมชัย ชัยอารีย์กิจ รช.
หมายเลข 27 นายธนวิน ชัยรัตน์ รช.

พรรคไทยร่ำรวย
หมายเลข 28 นายประกาศิต วรเวชเตชะกุล ทรร.
หมายเลข 29 นายธเนศวร มหาธนินวงศ์ ทรร.
หมายเลข 30 นายธณบดี ดินฮาซัน ทรร.

กทม.เขต 7

พรรครวมใจไทยชาติพัฒนา
หมายเลข 25 นายเฉลิมชัย ฉิมหิรัญ รช.
หมายเลข 27 นายสุรศักดิ์ ธีระศักดิ์ รช.
หมายเลข 26 นายฤทธิ์ลือชา คุ้มแพรวพรรณ รช.

กทม. เขต 8

พรรคประชามติ
หมายเลข 25 นนายศรีรณ ยำอางค์
หมายเลข 26 นายสมทรัยพ์ วงษกร
หมายเลข 27 นายประสิทธิ์ วัลดาว

พรรคคุณธรรม
หมายเลข 28 นางเสาวนีย์ ปะตาทายัง
หมายเลข 29 นายสมนึก สมศักดิ์
หมายเลข 30 นายเนติราษฎร์ นาคโฉม

พรรครวมใจไทยชาติพัฒนา
หมายเลข 31 ดร.พิจิตต รัตตกุล รช.
หมายเลข 32 ดร.จิรากรณ์ คชเสนี รช.
หมายเลข 33 นายเกษมสันต์ วีระกุล รช.

พรรคไทยร่ำรวย
หมายเลข 34 นางวาสนา อาดัม ทรร.
หมายเลข 35 นายกอเซ็ม อรุณพูลทรัพย์ ทรร.
หมายเลข 36 นายสอาด สุขถาวร ทรร.

กทม.เขต 9
พรรคประชามติ

หมายเลข 19 นายดลสวัสดิ์ ชาติเมธี ปม.
หมายเลข 20 ร.อ.ศิริเกษ กุลประเสริฐ ปม.
หมายเลข 21 นายดวงแก้ว คารินทา ปม.

พรรครวมใจไทยชาติพัฒนา
หมายเลข 22 พล.ต.ต.ชาตรี สุทัศน์ ณ อยุธยา รช.
หมายเลข 23 นายธนภัทร ธาตวากร รช.
หมายเลข 24 นายชาติชาย วิริยะพานิช รช.

พรรคไทยร่ำรวย
หมายเลข 25 นายธีระศักดิ์ โต๊ะชาลี ทรร.
หมายเลข 26 นายมานพ อนุสรณ์สิทธิ์ ทรร.
หมายเลข 27 นายอัมรินทร์ สกุลนันธิภัฒน์ ทรร.

กทม.เขต 10

พรรครวมใจไทยชาติพัฒนา
หมายเลข 19 นายปพน วงศ์ตระกูล รช.
หมายเลข 20 นางสาวสุพร มณีเวทยพันธ์ รช.
หมายเลข 21 นายสุเทพ แสงเอี่ยม รช.

พรรคประชามติ
หมายเลข 22 นายเจริญ โคกดอน ปม.
หมายเลข 23 นางสาวมุญจนา โคกดอน ปม.
หมายเลข 24 นายจิรญุตต์ วงศ์สารเสริฐ ปม.

กทม.เขต 11

พรรครวมใจไทยชาติพัฒนา
หมายเลข 25 นายพิทักษ์ สมพงษ์ รช.
หมายเลข 26 นางกุลยา งามพรสุขสวัสดิ์ รช.
หมายเลข 27 นายชัยวัฒน์ ไกรฤกษ์ รช.

พรรคความหวังใหม่
หมายเลข 28 นายวิชาญ ทับซ้อน ควม.
หมายเลข 29 นางสาวจงรักษณ์ ศรีสวัสดิ์ ควม.
หมายเลข 30 นายจิรโรจน์ ทิพย์คุณาธรณ์ ควม.

กทม. เขต 12

พรรคประชาราช
หมายเลข 19 นายสมบูรณ์ จิตตั้งสมบูรณ์
หมายเลข 20 นายอภิรักษ์ ช่วยช่วง
หมายเลข 21 นายวรพงศ์ หนูรินทร

พรรครวมใจไทยชาติพัฒนา
หมายเลข 22 นายบุญเกียรติ จิรังนิมิตกุล รช.
หมายเลข 23 นายเจษฎา วิสุทธิศักดิ์ชัย รช.
หมายเลข 24 นายสัณหพจน์ สุขศรีเมือง รช.

พรรคไทยร่ำรวย
หมายเลข 25 นางสุมณฑา สุภาพวานิช ทรร.
หมายเลข 26 ว่าที่ ร.ต.อำพล สุภาพวานิช ทรร.
หมายเลข 27 นายปิยะวิศว์ นารอง ทรร.

หน้านี้ถูกเปิดอ่านแล้ว ครั้ง
สนับสนุนเนื้อหาโดย
HP Printer
 • เรื่องที่เกี่ยวข้อง
 • ข่าวอื่น ๆ คลิปข่าวเด็ด Live Tv
  newsจักรภพ ประกาศลากิจ 7 วัน อ้างไม่มีเหตุผลพอจะลาออก
  newsสมัครกลัวถูกชี้หน้าเป็นเผด็จการ
  newsจักรภพ-จตุพร ขอไกล่เกลี่ยคดี ไกรศักดิ์ ฟ้องหมิ่นฯ
  newsพันธมิตรปักหลักสะพานมัฆวาน ส่งแกนนำยื่นหนังสือต่อปธ.วุฒิ
  newsสนธิ ประกาศสงครามครั้งสุดท้าย ไม่ชนะไม่จบ
  news2กลุ่มปะทะเดือด เผชิญหน้า เคลื่อนบุกทำเนียบ!
  tvASTV1
  tvDMC
  tvMVTV1
  tvMVTV2
  tvMVTV3
  tvNation
  tvสทท.11
  tvMCOT
  กระทู้ที่เกี่ยวข้อง ตั้งกระทู้ใหม่, ตั้งกระทู้โหวต, ดูกระทู้ทั้งหมด >>