ข่าว การเมือง อาชญากรรม สลากกินแบ่งรัฐบาล สังคม ดารา บันเทิง
 
  ค้นหาข่าว  
 
ร้องทุกข์ ร้องเรียน เว็บบอร์ด
helper end
  หน้าแรกข่าว > การเมือง > ประกาศคณะปฏิรูปฯ ฉบับที่ 31 : การดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่
 
ประกาศคณะปฏิรูปฯ ฉบับที่ 31 : การดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่
โดย วัน อาทิตย์ ที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2549 09:10 น.
ประกาศคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ฉบับที่ 31

เรื่อง การดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

ตามที่ได้มีประกาศคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ฉบับที่ 19 ลงวันที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2549 ให้พระราชบัญญัติประกอบธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2542 มีผลบังคับใช้ต่อไปและแต่งตั้งคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ รวมทั้งให้พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง พ.ศ.2542 มีผลบังคับใช้ต่อไปด้วยนั้น โดยที่ปรากฏข้อเท็จจริงว่าสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ มีเรื่องค้างอยู่เป็นจำนวนมาก เพราะว่างเว้นจากการมีคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ มาเป็นเวลานาน สมควรปรับปรุงการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ เป็นไปโดยรวดเร็วยิ่งขึ้น คณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข จึงมีประกาศดังต่อไปนี้

ให้ยกเลิกความในข้อ 1 และข้อ 2 ของประกาศคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ฉบับที่ 19 ลงวันที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2549 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“ข้อ 1 การยกเลิกรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มิให้กระทบกระเทือนการบังคับใช้พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและการปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 โดยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 ยังคงบังคับใช้ต่อไปจนกว่าจะมีกฎหมายแก้ไขเพิ่มเติม โดยยกเลิกและให้ถือว่าคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติซึ่งได้รับการแต่งตั้งตามประกาศคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขฉบับที่ 19 ลงวันที่ 22 กันยายน พ.ศ.2549 ได้รับการสรรหาและแต่งตั้งโดยชอบตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542
ข้อ 2 การยกเลิกรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยที่ให้กระทบกระเทือนการบังคับใช้พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีอาญาผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง พ.ศ. 2542 โดยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง พ.ศ. 2542 ยังคงใช้บังคับต่อไปจนกว่าจะมีกฎหมายแก้ไข เพิ่มเติม หรือยกเลิก”

ข้อ 2 ให้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติที่ได้รับแต่งตั้งตามประกาศคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ฉบับที่ 19 ลงวันที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2549 ดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่ได้รับแต่งตั้งตามประกาศฉบับดังกล่าวและมีวาระการดำรงตำแหน่งตามพระราชบัญญัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2542

ข้อ 3 กรณีผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองจงใจไม่ยื่นบัญชีแสดงทรัพย์สินและหนี้สินและเอกสารประกอบต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ภายในเวลาที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 กำหนดให้ดำเนินการตามมาตรา 34 เช่นเดียวกับกรณีการจงใจยื่นบัญชีแสดงทรัพย์สินและหนี้สินและเอกสารประกอบด้วยข้อความอันเป็นเท็จหรือปกปิดข้อเท็จจริงที่ควรแจ้งให้ทราบ

ข้อ 4 ในการดำเนินการตรวจสอบความเปลี่ยนแปลงทรัพย์สินและหนี้สินของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ให้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ มีอำนาจออกคำสั่งยึด หรืออายัดทรัพย์สินที่เพิ่มขึ้นผิดปกติไว้ชั่วคราว ทั้งนี้ไม่ตัดสิทธิ์ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองที่จะยื่นคำร้องขอผ่อนผันเพื่อขอรับทรัพย์สินนั้นไปใช้ประโยชน์ โดยมีหรือไม่มีหลักประกันก็ได้

เมื่อมีการยึดหรืออายัดทรัพย์สินชั่วคราวตามวรรค 1 ให้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ จัดให้มีการพิสูจน์เกี่ยวกับทรัพย์สินโดยเร็ว ในกรณีที่ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองไม่สามารถแสดงหลักฐานได้ว่าทรัพย์สินที่ถูกยึดหรืออายัดชั่วคราวมิได้เพิ่มขึ้นผิดปกติ ให้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ มีอำนาจยึดหรือยึดอายัดทรัพย์สินนั้นไว้ต่อไปจนกว่าคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติจะมีมติว่าทรัพย์สินนั้นมิได้เพิ่มขึ้นผิดปกติ ซึ่งต้องไม่เกิน 1 ปี นับตั้งแต่วันยึดหรืออายัด หรือจนกว่าจะมีคำพิพากษาถึงที่สุดให้ยกคำร้องแต่ถ้าสามารถพิสูจน์ได้ก็ให้คืนทรัพย์สินนั้นแก่ผู้นั้น

ข้อ 5 ในการไต่สวนข้อเท็จจริงตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ อาจมอบหมายให้คณะพนักงานเจ้าหน้าที่ที่ได้รับแต่งตั้งดำเนินการไต่สวนข้อเท็จจริง รวบรวมพยานหลักฐานและสรุปสำนวนเสนอคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ทั้งนี้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ กำหนด

ข้อ 6 กรณีที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เห็นสมควรอาจส่งเรื่องที่มีการกล่าวหาเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งไม่ใช่บุคคลตามมาตรา 66 ว่ากระทำความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่กระทำความผิดต่อตำแหน่งราชการ หรือกระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรมที่อยู่ระหว่างดำเนินการให้ผู้บังคับบัญชาหรือผู้มีอำนาจแต่งตั้งถอดถอน ดำเนินการทางวินัย หรือดำเนินการตามอำนาจหน้าที่แล้วแต่กรณี หรือส่งเรื่องให้พนักงานสอบสวนดำเนินการตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาต่อไปก็ได้

ข้อ 7 การลงมติของที่ประชุมคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ไม่ว่าเป็นมติในการวินิจฉัย หรือให้ความเห็นชอบหรือไม่ให้ถือเสียงข้างมาก

ข้อ 8 บรรดาบทบัญญัติใดของพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 ที่ขัดหรือแย้งกับประกาศฉบับนี้ ให้ใช้ประกาศฉบับนี้แทน

ประกาศ ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2549


ลงชื่อ พลเอก สนธิ บุญยรัตกลิน
หัวหน้าคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขหน้านี้ถูกเปิดอ่านแล้ว ครั้ง
สนับสนุนเนื้อหาโดย
 
  เรื่องที่เกี่ยวข้อง
'แก้วสรร'คาดคตส.พิจารณาทุจริตได้ในจันทร์นี้ (5 ต.ค. 49)
'ทรท.'อาการโคม่า หลังสมาชิกแห่ลาออก (4 ต.ค. 49)
ทรท. แถลงเปิดสารท่าทีกำหนดอนาคต ”พ.ต.ท.ทักษิณ” เที่ยงนี้ (3 ต.ค. 49)
แกนนำ ปชป.ไม่หวั่นไหวประกาศคณะปฏิรูปฯ เพิ่มโทษยุบพรรค (3 ต.ค. 49)
อดีต ส.ว.นราธิวาส เสนอแนวทางรัฐบาลใหม่ดับไฟใต้ (3 ต.ค. 49)
นายกฯ เข้าทำเนียบเตรียมตรวจน้ำท่วม กทม.บ่ายนี้ (3 ต.ค. 49)
สุรยุทธ์ดัน"หม่อมอุ๋ย"คุมศก. ทาบ2องคมนตรีกู้วิกฤติชาติ (3 ต.ค. 49)
ทรท.แตกแกนนำลาออกหนียุบพรรคเพิกถอนสิทธิ (3 ต.ค. 49)
"หมอพรทิพย์-มานิตย์" แฉยับกท.ยธ. มีปลัดเงาเฝ้าผลปย.-ทุจริตงบฯไอที (2 ต.ค. 49)
'สุรเกียรติ์'ลาออกจากทรท.แล้ว (2 ต.ค. 49)
ส.ส.ไทยรักไทยเริ่มทยอย'โบกมือลา' (2 ต.ค. 49)
แบ่งงาน 'ปปช.-คตส.'แก้เกาเหลา 'ปานเทพ' การันตีไม่ซ้ำซ้อน (2 ต.ค. 49)
"วิชัย"ชี้ลงมติใช้เสียงกึ่งหนึ่ง ช่วยให้ปปช.ทำงานสะดวกขึ้น (2 ต.ค. 49)
คตส.เลือกปธ.-เลขาฯวันนี้ (2 ต.ค. 49)
ในหลวงทรงห่วง "ช้างสาร"เข้าไทย (2 ต.ค. 49)
'ทักษิณ'ยังไม่ติดต่อกลับไทย (2 ต.ค. 49)
“สัก” เผย “สวัสดิ์” ลาออกจาก คตส.แล้ว (2 ต.ค. 49)
กรรมกรเข็นผักสี่มุมเมืองถูกแจ็คพอต73ล้านบาท (1 ต.ค. 49)
อนุญาตเปิดวิทยุชุมชุนเหนือพรุ่งนี้ ปิดต่ออีก30เข้าข่ายยุต่อต้านคปค. (1 ต.ค. 49)
"โกวิท"หลุดจากรองคปค. สพรั่งนั่งผู้ช่วยเลขาธิการ (1 ต.ค. 49)
ลูกทหารสู่ลูกคอมมิวนิสต์ สู่นายกรัฐมนตรีคนที่24 (1 ต.ค. 49)
กล้านรงค์ ยัน'คปค.'ให้อิสระ'สตส.'ทำงาน (1 ต.ค. 49)
ชิดชัยหงุดหงิดสื่อตามถึงบ้าน "หมอมิ้ง"พ้อรักษารธน.ไว้ไม่ได้ (1 ต.ค. 49)
พล.อ.สุรยุทธ์ เผย"ตอนเย็นรอที่ทำเนียบ" (1 ต.ค. 49)
สหภาพการบินไทยเตรียยื่นสตง.สอบผู้บริหารทุจริต (1 ต.ค. 49)
ประวัติ พล.อ. สุรยุทธ์ จุลานนท์ นายกฯ คนที่ 24 (1 ต.ค. 49)
'สนธิ'เผยไว้ใจ'สุรยุทธ์' มอบเก้าอี้นายกฯให้ (1 ต.ค. 49)
ไทย-เทศเชื่อมั่นเสถียรภาพการเมืองไทยอีก6เดือนข้างหน้า (1 ต.ค. 49)
ในหลวงโปรดเล้าฯรธน.ชั่วคราวแล้ว (1 ต.ค. 49)
ป๋าเปรมปัดพูดถึงนายกใหม่-สื่อเกาะบ้านสุรยุทธ์ (1 ต.ค. 49)
"สุรยุทธ์ จุลานนท์"ขึ้นแท่น นายกรัฐมนตรีคนที่24 พิสูจน์หัวใจ"ประชาธิปไตย" (1 ต.ค. 49)
โปรดเกล้าฯรธน.ชั่วคราวแล้ว เตรียมทูลเกล้าฯนายกฯคนใหม่ (1 ต.ค. 49)
คำสั่งคณะปฏิรูปฯ ที่ 20/2549 : ให้ข้าราชการรักษาราชการแทน (1 ต.ค. 49)
คำสั่งคณะปฏิรูปฯ ที่ 19/2549 : แก้ไขคำสั่งนายกรัฐมนตรี ที่ออกตามความในพระราชกำหนดบริหารราชการในสถานก (1 ต.ค. 49)
4อาจารย์นิติมธ.จี้คณะปฏิรูปฯ ยกเลิกคำสั่งห้ามชุมนุมเกิน5คน (1 ต.ค. 49)
ประกาศคณะปฏิรูปฯ ฉบับที่ 30 : การตรวจสอบการกระทำที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่รัฐ (1 ต.ค. 49)
ประกาศคณะปฏิรูปฯ ฉบับที่ 24 : การดำเนินการเกี่ยวกับการยุติธรรมทางอาญา (1 ต.ค. 49)
ประกาศคณะปฏิรูปฯ ฉบับที่ 32 : อำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น (1 ต.ค. 49)
นักวิชาการต้าน รธน.ฉบับ 'มีชัย' (1 ต.ค. 49)
“จารุวรรณ” ยอมรับขอเพิ่มอำนาจ (1 ต.ค. 49)