Skip To Content

บทความพิเศษ - แรงงานสตรี : ผู้กุมชะตาอนาคตของชาติ

โดย คม ชัด ลึก วัน เสาร์ ที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2551 02:18 น.

วันสตรีสากล 8 มีนาคม ของทุกปี เป็นวันที่โลกได้หวนรำลึกถึงวีรกรรมของแรงงานหญิงกลุ่มหนึ่งในสหรัฐอเมริกา ที่เรียกร้องสิทธิแรงงาน เมื่อปี พ.ศ.2454 หรือ ค.ศ.1911

ซึ่งนับเป็นจุดเริ่มต้นให้แรงงานหญิงทั่วโลกได้รับความคุ้มครอง และมีสิทธิแรงงานที่ดีขึ้นมาจนถึงปัจจุบัน

จากปีแรกที่มีการจัดงานวันสตรีสากล จนกระทั่งปีนี้ เวลาผ่านไปเกือบ 100 ปี แม้จะมีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น

แต่ ณ วันนี้ แรงงานหญิงก็ยังคงมีปัญหาที่ยังต้องช่วยกันแก้ไข เพื่อให้ได้รับความคุ้มครองมากขึ้น โดยให้เป็นไปอย่างสอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจและสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป

ด้วยเหตุผลที่ แรงงานหญิง เพศแม่ มีส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ และยังมีส่วนในการกำหนดคุณภาพชีวิตของประชากรในวันข้างหน้าอีกด้วย

นายจะเด็จ เชาวน์วิไล ผู้จัดการมูลนิธิเพื่อนหญิง กล่าวว่า หลายปีที่ผ่านมา กลุ่มแรงงานหญิงได้ยื่นข้อเรียกร้องต่อภาครัฐเพื่อให้ปรับปรุงสวัสดิการให้แก่แรงงานหญิง

โดยในปีนี้ยังคงมุ่งไปที่การเรียกร้องให้กระทรวงแรงงานส่งเสริมให้มีการจัดตั้งศูนย์เลี้ยงเด็กในสถานประกอบกิจการ หรือตามกลุ่มย่านอุตสาหกรรมต่างๆ ในปริมาณที่เพียงพอ และปรับปรุงคุณภาพให้มีความสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้แรงงานด้วย

การเรียกร้องให้มีศูนย์เด็กเล็กนี้ ก็เพื่อเป็นการลดภาระการเลี้ยงดูบุตรขณะที่พ่อแม่ต้องไปทำงาน จนทำให้หลายรายต้องส่งลูกกลับไปอยู่ต่างจังหวัด

ขณะที่บางรายต้องจ้างสถานรับเลี้ยงเด็กของเอกชนที่มีราคาแพง หรือต้องจ้างคนเลี้ยงตามบ้าน แต่อาจไม่มีมาตรฐานในการดูแลเด็ก หากมีศูนย์เลี้ยงเด็กในสถานประกอบกิจการ ที่ภาครัฐ และนายจ้างส่งเสริมก็จะช่วยให้แรงงานหญิงมีศักยภาพในการทำงานมากขึ้น

ข้อเรียกร้องในปีนี้ ยังขอให้คณะกรรมการไตรภาคี มาจากการเลือกตั้งของสหภาพแรงงาน โดยกำหนดสัดส่วนสมาชิกของสหภาพแรงงาน และกำหนดสัดส่วนหญิง ชาย ในไตรภาคีให้มีจำนวนที่สอดคล้องกับกำลังแรงงาน

ส่วนข้อเรียกร้องอื่นๆ ก็เป็นการเรียกร้องในการปรับปรุงสวัสดิการ และการประกันสังคมในภาพรวมของทั้งแรงงานหญิงและชาย

เช่นการเรียกร้องให้กองทุนประกันสังคมขยายความคุ้มครองไปยังคู่สมรสของผู้ประกันตน การปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ำให้เพียงพอกับการดำรงชีวิต และเป็นอัตราเดียวกันทั่วประเทศ เป็นต้น

ขณะที่ภาครัฐ โดยกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ได้จัดงานวันสตรีสากลขึ้นทุกปี ในปีนี้จัดขึ้นวันศุกร์ที่ 7 มีนาคม ที่บริเวณกระทรวงแรงงาน ในชื่อ แรงงานสตรี...ทำความดีเพื่อพ่อหลวง

โดย ป้าอุ นางอุไรวรรณ เทียนทอง รมว.แรงงาน หญิงคนแรกของกระทรวงแรงงาน มานั่งแท่นเจ้ากระทรวงสมัยที่สอง ให้คำมั่นว่า จะดูแลแรงงานหญิงเป็นอย่างดี

พร้อมกับรับว่าการยื่นข้อเรียกร้องต่างๆ ของกลุ่มแรงงานหญิงในปีนี้ จะพยายามดำเนินการให้อย่างเต็มที่ ซึ่งนโยบายบางอย่างได้ดำเนินการไปแล้ว เช่น การส่งเสริมให้จัดตั้งศูนย์เลี้ยงเด็กในสถานประกอบการ

นอกจากนี้ยังรณรงค์ให้ทุกภาคส่วนตระหนักถึงความสำคัญของแรงงานสตรี และช่วยกันส่งเสริมให้ได้รับโอกาสในการพัฒนาความรู้ความสามารถ รวมทั้งให้ได้รับการปกป้องคุ้มครองสิทธิตามกฎหมาย

เช่น ให้นายจ้างปฏิบัติต่อลูกจ้างชายและหญิงโดยเท่าเทียมกัน การห้ามนายจ้างหรือผู้ซึ่งเป็นหัวหน้างาน ผู้ควบคุมงาน หรือผู้ตรวจงาน กระทำการล่วงเกินทางเพศต่อลูกจ้างซึ่งเป็นหญิง หรือเด็ก

การห้ามนายจ้างให้ลูกจ้างหญิงทำงานที่อาจเป็นอันตราย เช่น งานเหมืองแร่ งานก่อสร้างใต้ดิน

นอกจากนี้ยังให้สิทธิลูกจ้างหญิงลาคลอดบุตรได้ 90 วัน โดยได้รับค่าจ้าง และการห้ามนายจ้างเลิกจ้างเพราะเหตุตั้งครรภ์ เป็นต้น

ผดุงศักดิ์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ให้รายละเอียดว่า ขณะนี้มีสถานประกอบกิจการทั่วประเทศจำนวน 403,873 แห่ง มีลูกจ้างจำนวน 9.4 ล้านคน เป็นแรงงานสตรี 4.5 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 48.08 ของลูกจ้างทั้งหมด

ส่วนนโยบายการส่งเสริมมีศูนย์เลี้ยงเด็กนั้น ขณะนี้มีการจัดตั้งศูนย์เลี้ยงเด็กในสถานประกอบกิจการทั่วประเทศจำนวน 69 แห่ง ดูแลบุตรหลานของลูกจ้าง จำนวน 2,194 คน

อีกทั้งยังประสานกับสำนักงานประกันสังคม เพื่อขอรายชื่อสถานประกอบกิจการที่มีบุตรของลูกจ้างตั้งแต่แรกเกิดจนถึง 6 ปี เพื่อจะเข้าไปส่งเสริมให้มีการจัดตั้งศูนย์เลี้ยงเด็กก่อนวัยเรียนขึ้น

ในส่วนของการให้ความคุ้มครองกรณีล่วงเกินทางเพศนั้น อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กล่าวว่า ขณะนี้ยังไม่พบผู้มาร้องเรียนว่าถูกนายจ้างหรือหัวหน้างานล่วงเกินแม้แต่รายเดียว

อาจเป็นเพราะผู้หญิงเกรงว่า หากมาร้องเรียนแล้วจะเสียหาย และสร้างความอับอาย ดังนั้นจึงอยากให้แรงงานหญิงที่มีปัญหาในเรื่องนี้ออกมาร้องเรียน เพราะกฎหมายได้ให้ความคุ้มครองในเรื่องนี้อยู่แล้ว

กว่า 100 ปี ที่องค์การสหประชาชาติประกาศให้วันที่ 8 มีนาคม ของทุกปี เป็นวันสตรีสากล พ.ศ.นี้ แรงงานหญิงยังคงรับภาระหนักอึ้ง ทั้งงานนอกบ้านและในบ้าน ดังนั้นทุกภาคส่วนควรจะให้ความสำคัญกับการดูแลแรงงานหญิงเพิ่มขึ้น

เพราะแรงงานหญิงเหล่านี้ อีกมิติหนึ่งเธอคือ แม่ ซึ่งมีส่วนสำคัญในการสร้างทรัพยากรอันมีค่าของประเทศต่อไปในอนาคต

สรณธรรม

หน้านี้ถูกเปิดอ่านแล้ว ครั้ง
สนับสนุนเนื้อหาโดย
HP Printer
 • เรื่องที่เกี่ยวข้อง
 • ข่าวอื่น ๆ คลิปข่าวเด็ด Live Tv
  newsเงียบเหงาวันเกิด สมัคร ออกจากบ้านพักตั้งแต่เช้า
  newsอำนาจตุลาการ
  newsหมักงดจัดเบิร์ธเดย์ สุเทพซูฮกเติ้ง
  newsไชยาแก้เคล็ด ไหว้เจ้ากรรมนายเวร
  newsสุนัย มโนมัยอุดม แฉแผนดิสเครดิต-ฟ้องตร.2พันล้าน
  newsย่อยการเมือง-ป.ป.ช.รับคดี จารุวรรณ รวยแล้ว
  tvASTV1
  tvDMC
  tvMVTV1
  tvMVTV2
  tvMVTV3
  tvNation
  tvสทท.11
  tvMCOT
  กระทู้ที่เกี่ยวข้อง ตั้งกระทู้ใหม่, ตั้งกระทู้โหวต, ดูกระทู้ทั้งหมด >>