ข่าว การเมือง อาชญากรรม สลากกินแบ่งรัฐบาล สังคม ดารา บันเทิง
 
  ค้นหาข่าว  
 
ร้องทุกข์ ร้องเรียน เว็บบอร์ด
helper end
  หน้าแรกข่าว > สกู๊ปพิเศษ > การเลือกตั้ง ตามรัฐธรรมนูญ พุทธศักราช 2550
 

การเลือกตั้ง ตามรัฐธรรมนูญ พุทธศักราช 2550

โดย มติชน วัน อาทิตย์ ที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2550 07:49 น.
โดย วิโรจน์ วงษ์ทน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

การลงคะแนนออกเสียงประชามติรับหรือไม่รับร่างรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2550 ถึงจะมีความเห็นขัดแย้งกันบ้าง แต่เสียงส่วนใหญ่ก็ยอมรับร่างรัฐธรรมนูญกันไปตามคาดอย่างที่ทราบกันแล้ว แต่ที่ผู้เกี่ยวข้องต้องดำเนินการต่อไปสมดังความต้องการของคนทุกหมู่เหล่าก็คือจัดให้มีการเลือกตั้งทั่วไปตามที่กำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญ ถ้าบิดพลิ้ว การเลือกตั้งไม่เกิดขึ้นตามกำหนด ไม่ว่าจะด้วยประการใดๆ จะมีผลกระทบต่อประเทศชาติอย่างมหาศาล

การเลือกตั้งตามรัฐธรรมนูญใหม่ได้กำหนดไว้เป็นขั้นตอน ดังนี้

1.รัฐธรรมนูญฉบับร่าง พ.ศ.2550 จะต้องผ่านการลงคะแนนออกเสียงประชามติ ผู้มาออกเสียงประชามติข้างมากเห็นชอบเสียก่อน ผ่านขั้นตอนนี้ไปแล้วเมื่อ 19 สิงหาคม 2550

2.ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ นำร่างรัฐธรรมนูญขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวาย และเมื่อทรงลงพระปรมาภิไธยแล้วให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาและใช้บังคับได้ ตามที่กำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราวปี 2449 มาตรา 31 ซึ่งเวลานี้ได้ผ่านขั้นตอนนี้ไปแล้วเมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2550

3.รัฐธรรมนูญปี พ.ศ.2550 มีผลใช้บังคับ ขั้นตอนนี้ผ่านไปแล้วเมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2550

4.คณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ ดำเนินการยกร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญเฉพาะที่จำเป็นเพื่อประโยชน์ในการจัดให้มีการเลือกตั้ง ให้แล้วเสร็จภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันที่รับร่างรัฐธรรมนูญ ตามมาตรา 30 และ 31 ของรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราว ขั้นตอนนี้อยู่ในขณะดำเนินการ

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญที่จำเป็นต่อการเลือกตั้งสามฉบับคือ พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งและการได้มาซึ่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย พรรคการเมือง และพ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย คณะกรรมการการเลือกตั้ง

5.ในมาตรา 296 ของรัฐธรรมนูญพุทธศักราช 2550 ได้กำหนดไว้ว่า

ให้ดำเนินการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตามรัฐธรรมนูญนี้ให้แล้วเสร็จภายในเก้าสิบวัน และดำเนินการให้ได้มาซึ่งวุฒิสภาตามรัฐธรรมนูญนี้ให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งร้อยห้าสิบวัน.....

6.สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมาจากการเลือกตั้งโดยตรงและลับของประชาชนโดยวิธีแบ่งเขตสามคนเรียงเบอร์หรือสองคนเรียงเบอร์จำนวน 400 คน และแบบสัดส่วนอีกจำนวน 80 คน ตามมาตรา 93 ของรัฐธรรมนูญฉบับปี 2550

7.สมาชิกวุฒิสภามีจำนวน 150 คน มาจากการเลือกตั้งจังหวัดละหนึ่งคนรวม 76 คน และมาจากการสรรหาอีก 74 คน ตามที่กำหนดไว้ในมาตรา 111 ของรัฐธรรมนูญพุทธศักราช 2550

8.เมื่อพิจารณาตามขั้นตอนการไปสู่การเลือกตั้งทั่วไปตามที่กำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญทั้งฉบับชั่วคราวและถาวรแล้วจะต้องมีการเลือกตั้งแน่นอน ขณะนี้องค์กรที่เกี่ยวข้องกำลังดำเนินการอยู่ คณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญโดยนาวาตรีประสงค์ สุ่นศิริ เป็นประธานกำลังยกร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญอยู่ คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในกำหนดเวลาคือ 45 วัน นับแต่วันประกาศออกเสียงประชามติรับร่างรัฐธรรมนูญตามกำหนด ก็คงประมาณ วันที่ 5 ตุลาคม 2550 คณะกรรมการจัดการเลือกตั้งต้องจัดการเลือกตั้งให้แล้วเสร็จภายใน 90วัน และให้ได้มาซึ่งวุฒิสมาชิกภายใน 150 วัน

9.ตามกำหนดนี้การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรก็จะไม่เกิดประมาณวันที่ 10 มกราคม 2551 และสมาชิกวุฒิสภาไม่น่าจะเกินต้นเดือน มีนาคม 2550

10.การที่มีคนบางคนหรือบางหมู่บางกลุ่มมีความพยายามจะให้การเลือกตั้งเลื่อนออกไปตามกำหนดการที่รัฐธรรมนูญได้กำหนดไว้ หรือพยายามจะให้ไม่มีการเลือกตั้งเกิดขึ้นจะด้วยเหตุผลใดก็ตาม โปรดทราบไว้ว่าท่านกำลังฝ่าฝืนรัฐธรรมนูญอยู่ เพราะในรัฐธรรมนูญ พุทธศักราช 2550 เวลา 296 ได้กำหนดไว้ว่า

ให้ดำเนินการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตามรัฐธรรมนูญนี้ให้แล้วเสร็จภายใน 90 วัน และดำเนินการซึ่งให้ได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาตามรัฐธรรมนูญนี้ให้แล้วเสร็จภายใน 150 วัน....

การที่รัฐบาลโดยท่านนายกรัฐมนตรีออกมาประกาศว่าจะจัดให้มีการเลือกตั้งในวันที่ 23 ธันวาคมนี้ หากพิจารณาที่กำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญแล้วเห็นว่าเหมาะสมกันดี เป็นไปเวลาที่กำหนดและได้ประกาศให้ทราบกันทั่วไปแล้วด้วยวาจาถึงแม้จะยังไม่ได้มีหนังสือสั่งการเป็นทางการก็ตาม

ระดับนายกรัฐมนตรีของประเทศถ้าพูดแล้วเชื่อไม่ได้ ก็ไม่รู้ว่าจะให้ไปเชื่อใคร

ถ้ามีการเลื่อนการเลือกตั้งออกไป ไม่เป็นไปตามที่รัฐธรรมนูญกำหนดหรือทำให้ไม่มีการเลือกตั้ง มีเหตุผลที่ทำได้เพียงสถานเดียวคือ ยึดอำนาจ ล้มล้างรัฐธรรมนูญเท่านั้น ซึ่งทุกๆ ฝ่ายคงไม่อยากให้เกิดขึ้น

เพราะเท่าที่เป็นอยู่ปัจจุบันก็เหลือรับประทานแล้ว

หน้า 5

 


 
หน้านี้ถูกเปิดอ่านแล้ว ครั้ง
อ่านข่าวทั้งหมดของ มติชน ได้ที่นี่
 
ข่าวอื่นๆ คลิปข่าวเด็ด S! TV
news สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 7 อุบลราชธานี รับสมัครเตรียมเป็นผู้ทดสอบมาตรฐานฝีมือ
news นักเรียน - เยาวชนจันทบุรีแห่ชมนิทรรศการพระบิดาแห่งฝนหลวง
news สำนักงานพัฒนาชุมชน จ.ลำพูน ดำเนินงานพัฒนาชุมชนปีงบประมาณ 2553
news จ.สุราษฎร์ธานี ฉลองพระชนมายุ 84 พรรษา แด่สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวด
news สมาคมต่อต้านสภาวะโลกร้อน ออกแถลงการณ์ คัดค้านการตั้งคณะกรรมการ 4 ฝ่ายแก้ไขปัญหามาบตาพุดไม่มีความเหมา
news จังหวัดสุราษฎร์ธานี จัดกิจกรรมวันนัดพบแรงงานและงานอาชีพ
tvASTV1
tvDMC
tvMVTV1
tvMVTV2
tvMVTV3
tvNation
tvสทท.11
tvMCOT
กระทู้ที่เกี่ยวข้อง ตั้งกระทู้ใหม่, ตั้งกระทู้โหวต, ดูกระทู้ทั้งหมด >>
การเลือกตั้ง ตามรัฐธรรมนูญ พุทธศักราช 2550