ข่าว การเมือง อาชญากรรม สลากกินแบ่งรัฐบาล สังคม ดารา บันเทิง
 
  ค้นหาข่าว  
 
ร้องทุกข์ ร้องเรียน เว็บบอร์ด
helper end
  หน้าแรกข่าว > สกู๊ปพิเศษ > ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก แหล่งเพาะเมล็ดพันธุ์สู่อนาคต
 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก แหล่งเพาะเมล็ดพันธุ์สู่อนาคต

โดย มติชน วัน อาทิตย์ ที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2551 08:48 น.
โดย นุชฤดี รุ่ยใหม่ นิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก คือสถานที่ที่ใช้อบรมเลี้ยงดูเด็กปฐมวัย คืออายุประมาณ 2-6 ขวบ ซึ่งที่มาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในอดีตเนื่องจากพ่อแม่ไม่มีเวลาดูแลลูก จึงรวมตัวกันหาสถานที่ และหาผู้ดูแลเด็กในหมู่บ้าน ค่าใช้จ่ายก็มาจากผู้ปกครอง

ต่อมามีหน่วยงานอื่นๆ เข้าไปดูแล ช่วยเหลือศูนย์เหล่านั้นให้เป็นระบบมากขึ้น เช่น กรมการศาสนา กรมพัฒนาชุมชน และอีกหลายหน่วยงาน

จนกระทั่งในปัจจุบัน ศูนย์ส่วนใหญ่ได้ถ่ายโอนขึ้นอยู่กับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และให้องค์การบริหารส่วนท้องถิ่นนั้นๆ เป็นผู้ดูแล

ปัจจุบัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้พัฒนาจนมีมาตรฐานทั้งเรื่องอาคาร สื่อการสอน สุขอนามัย รวมทั้งผู้ดูแลเด็กก็มีโครงการพัฒนาความรู้ให้ได้รับการศึกษาในระดับปริญญาตรี ครุศาสตร์ สาขาปฐมวัย

สาเหตุที่ต้องให้ความสำคัญกับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพราะเมืองไทยมีเด็กช่วงปฐมวัย คือแรกเกิดถึง 6 ขวบ ประมาณ 6.5 ล้านคน

ซึ่งผลการศึกษาวิจัยของกรมอนามัย และหน่วยงานด้านพัฒนาการเด็ก พบว่าเด็กปฐมวัยของไทยมีพัฒนาการด้านต่างๆ ค่อนข้างต่ำ โดยเฉพาะด้านสติปัญญา ซึ่งเป็นเรื่องที่ต้องเร่งพัฒนาอย่างรีบด่วน เนื่องจากเด็กปฐมวัยเป็นช่วงอายุที่มีพัฒนาการของสมองมากที่สุดและเร็วที่สุด

ข้อมูลจาก กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ในฐานะผู้รับผิดชอบดูแลศูนย์เด็กเล็ก ซึ่งเป็นศูนย์เด็กเล็กต้นแบบที่ได้มาตรฐานพบว่าศูนย์เด็กเล็กมีสังกัด คือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สังกัดหน่วยงานราชการในโรงพยาบาลของรัฐและสถานที่ทำงานราชการ สถานรับเลี้ยงเด็กเอกชน สังกัดกรุงเทพฯ และสังกัดองค์กรสาธารณประโยชน์

สธ.ได้จัดทำโครงการศูนย์เด็กเล็กน่าอยู่ ตั้งแต่ปี 2545 เพื่อสนับสนุนการพัฒนาศูนย์เด็กเล็กทุกสังกัดให้ได้มาตรฐาน และกำหนดเป้าหมายจะให้ศูนย์เด็กเล็กทั่วประเทศพัฒนาผ่านเกณฑ์มาตรฐานขั้นพื้นฐาน 100% ภายใน พ.ศ.2549

และผ่านเกณฑ์ระดับดีและดีมากให้ได้ 50%

สำหรับเกณฑ์มาตรฐานศูนย์เด็กเล็กน่าอยู่นั้น จะต้องมีการส่งเสริมสุขภาพ ส่งเสริมพัฒนาการเด็ก บริการอาหารสะอาดปลอดภัย สิ่งแวดล้อมสะอาดปลอดภัย มีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ และการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง ชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ดังนั้น ในการพัฒนาศูนย์เด็กเล็ก จะเน้น 6 ด้าน ได้แก่ การส่งเสริมสุขภาพเด็ก การส่งเสริมพัฒนาการเด็ก การจัดบริการอาหารที่สะอาดปลอดภัย การดูแลสิ่งแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัย การพัฒนาบุคลากรพี่เลี้ยงเด็ก และการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง ชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

จากการสำรวจพบว่า ศูนย์เด็กเล็กมีเด็กโดยเฉลี่ยแห่งละ 43 คน มีพี่เลี้ยงแห่งละประมาณ 3 คน ซึ่งในการดูแลเด็กตามมาตรฐาน เด็กอายุ 2-3 ขวบ ต้องมีพี่เลี้ยง 1 คนต่อเด็ก 10-15 คน เด็กอายุ 3 ขวบขึ้นไปต้องมี 1 คนต่อเด็ก 20-25 คน ขณะนี้ทั่วประเทศมีพี่เลี้ยงเด็ก 47,211 คน ซึ่งยังไม่เพียงพอ

ผลการประเมินมาตรฐานศูนย์เด็กเล็กที่เข้าร่วมโครงการ ในปี 2550 พบว่า ยังต่ำกว่าเป้าหมายที่วางไว้ คือมีศูนย์เด็กเล็กที่ได้มาตรฐานตามเกณฑ์ในระดับพื้นฐาน 14,262 แห่ง หรือประมาณ 82% ศูนย์เด็กเล็กในระดับดีและดีมาก 7,481 แห่ง หรือประมาณ 43% และที่ไม่ได้มาตรฐานอีกกว่า 3,083 แห่ง ซึ่งส่วนใหญ่ไม่ได้มาตรฐานเนื่องมาจากโครงสร้างอาคาร และจำเป็นต้องมีการแก้ไขปรับปรุง ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม

เช่น ห้องน้ำห้องส้วม ห้องครัวไม่สะอาด ไม่ถูกสุขลักษณะ และการประเมินพัฒนาการเด็กยังทำได้ไม่ครอบคลุม

จากการที่ผู้เขียนได้มีโอกาสลงพื้นที่เพื่อประเมินผู้ดูแลเด็กที่เป็นนักศึกษาในโครงการความร่วมมือระหว่างกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกับมหาวิทยาลัยของผู้เขียน

พบว่าสาเหตุหลักของการที่ศูนย์ไม่ผ่านการประเมิน หรือไม่ได้มาตรฐานคือการขาดการส่งเสริมเรื่องงบประมาณจากหน่วยงานต้นสังกัดและเหตุผลหลักที่ไม่ได้รับงบประมาณเนื่องจากผู้บริหารในหน่วยงานการปกครองส่วนท้องถิ่นบางพื้นที่ยังให้ความสำคัญกับการศึกษา โดยเฉพาะการศึกษาขั้นพื้นฐานในระดับปฐมวัยน้อยมาก ขณะที่ให้ความสำคัญด้านสิ่งก่อสร้าง เช่น ถนน ศาลา มากกว่าเนื่องจากการสร้างสิ่งก่อสร้างนั้นสามารถเห็นผลงานเป็นรูปธรรม แต่การสนับสนุนด้านการศึกษาเห็นผลช้าหรือไม่เห็นผลงานที่เป็นรูปธรรมที่ชัดเจน

ดังนั้น จึงขอฝากถึงนายก อบต.ทั้งหลาย ที่ยังสนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาการศึกษาและพัฒนาศูนย์เด็กเล็กน้อยกว่า หากท่านมีเวลาในการลงพื้นที่ ลองเปรียบเทียบคุณภาพชีวิต สุขภาพ อนามัย และพัฒนาทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา ของเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่ได้มาตรฐานกับเด็กที่อยู่ในศูนย์ที่ไม่ได้มาตรฐาน ว่ามีข้อแตกต่างกันแค่ไหน

และท่านคือกลไกสำคัญ ที่จะทำให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตพื้นที่รับผิดชอบจะเป็นที่เตรียมความพร้อมทั้ง 4 ด้านแก่เด็กปฐมวัย เป็นแหล่งเพาะเมล็ดพันธุ์ที่แข็งแรงสมบูรณ์สู่การเติบใหญ่เป็นอนาคตที่ดีของชาติได้

หน้า 5

 


 
หน้านี้ถูกเปิดอ่านแล้ว ครั้ง
อ่านข่าวทั้งหมดของ มติชน ได้ที่นี่
 
ข่าวอื่นๆ คลิปข่าวเด็ด S! TV
news สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 7 อุบลราชธานี รับสมัครเตรียมเป็นผู้ทดสอบมาตรฐานฝีมือ
news นักเรียน - เยาวชนจันทบุรีแห่ชมนิทรรศการพระบิดาแห่งฝนหลวง
news สำนักงานพัฒนาชุมชน จ.ลำพูน ดำเนินงานพัฒนาชุมชนปีงบประมาณ 2553
news จ.สุราษฎร์ธานี ฉลองพระชนมายุ 84 พรรษา แด่สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวด
news สมาคมต่อต้านสภาวะโลกร้อน ออกแถลงการณ์ คัดค้านการตั้งคณะกรรมการ 4 ฝ่ายแก้ไขปัญหามาบตาพุดไม่มีความเหมา
news จังหวัดสุราษฎร์ธานี จัดกิจกรรมวันนัดพบแรงงานและงานอาชีพ
tvASTV1
tvDMC
tvMVTV1
tvMVTV2
tvMVTV3
tvNation
tvสทท.11
tvMCOT
กระทู้ที่เกี่ยวข้อง ตั้งกระทู้ใหม่, ตั้งกระทู้โหวต, ดูกระทู้ทั้งหมด >>
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก แหล่งเพาะเมล็ดพันธุ์สู่อนาคต