ข่าว การเมือง อาชญากรรม สลากกินแบ่งรัฐบาล สังคม ดารา บันเทิง
 
  ค้นหาข่าว  
 
ร้องทุกข์ ร้องเรียน เว็บบอร์ด
helper end
  หน้าแรกข่าว > สกู๊ปพิเศษ > พ.ร.บ.ว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคล และประโยชน์ส่วนรวม ประเด็นที่ควรปรับป
 

พ.ร.บ.ว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคล และประโยชน์ส่วนรวม ประเด็นที่ควรปรับป

โดย มติชน วัน อาทิตย์ ที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2551 09:49 น.
โดย สุรชัย เทียนขาว มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

ผลงานด้านกฎหมายของรัฐบาล และสภานิติบัญญัติแห่งชาติในวงรอบ 1 ปีของอายุการทำงาน ชิ้นหนึ่งที่ได้ผ่านการพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติเห็นสมควรประกาศใช้เป็นกฎหมาย

ผลงานดังกล่าวนี้ คือ ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคล และประโยชน์ส่วนรวม

สาระสำคัญในร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ หากได้พิจารณารายละเอียดในบางมาตราจะพบว่ามีความน่ากลัวอย่างยิ่งต่อบุคคลหลายฝ่าย และขยายขอบเขตไปยังคู่สมรส และญาติของเจ้าหน้าที่ของรัฐอีกด้วย

เจ้าหน้าที่ของรัฐหมายถึงใครบ้าง ในมาตรา 3 ของพระราชบัญญัติดังกล่าว หมายความว่าผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ซึ่งมีตำแหน่ง หรือเงินเดือนประจำ พนักงานหรือบุคคลผู้ปฏิบัติงานในรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานของรัฐ เจ้าพนักงานตามกฎหมายว่าด้วยลักษณะปกครองท้องที่

และให้หมายความรวมถึงกรรมการ อนุกรรมการ ลูกจ้างของส่วนราชการรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานของรัฐ และบุคคล หรือคณะบุคคล ซึ่งใช้อำนาจ หรือได้รับมอบให้ใช้อำนาจทางการปกครองของรัฐ ในการดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งตามกฎหมายไม่ว่าจะเป็นการจัดตั้งขึ้นในระบบราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือกิจการอื่นของรัฐ

จากนิยามเจ้าหน้าที่ของรัฐจะเห็นว่าครอบคลุมทั้งฝ่ายการเมือง ข้าราชการประจำ พนักงานรัฐวิสาหกิจ พนักงานส่วนท้องถิ่น และลูกจ้างทั้งของส่วนราชการ และรัฐวิสาหกิจ

เจ้าหน้าที่กลุ่มของรัฐดังกล่าวนี้จะกระทำการใดอันมีลักษณะเข้ามามีส่วนได้ส่วนเสีย ไม่ว่าทางตรง หรือทางอ้อมเพื่อประโยชน์ของตนเอง หรือบุคคลอื่นซึ่งเป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคล และประโยชน์ส่วนรวมไม่ได้ (มาตรา 5)

และในมาตรา 6 ยังได้กำหนดไว้ว่า ในกรณีที่บุคคลใดได้รับประโยชน์จากการกระทำของเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือ คู่สมรส หรือ ญาติของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ตามมาตรา 5 ให้ถือว่าบุคคลนั้นมีส่วนร่วมในการกระทำความผิด และรับโทษเช่นเดียวกับเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือ คู่สมรส หรือ ญาติของเจ้าหน้าที่ของรัฐ แล้วแต่กรณีเว้นแต่บุคคลนั้นจะพิสูจน์ได้ว่าตนมิได้มีส่วนรู้เห็น หรือยินยอมด้วยในการกระทำของเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือ คู่สมรส หรือญาติของเจ้าหน้าที่ของรัฐดังกล่าว

ในมาตรานี้ได้มีตัวละครเข้ามาเกี่ยวข้องกับความผิด ไม่เพียงแต่เจ้าหน้าที่ของรัฐเท่านั้น ยังมีคู่สมรสและญาติของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งเป็นเรื่องที่น่ากลัวอย่างยิ่งในระบบสังคมไทย โดยเฉพาะในระบบสังคมไทยที่เป็นสังคมอุปถัมภ์มาช้านาน หากไม่รีบปรับตัวจะส่งผลกระทบอย่างยิ่งต่อเครือญาติ และคู่สมรสด้วย

คำว่าคู่สมรสหมายความรวมถึง กรณีชาย และหญิง ซึ่งอยู่กันฉันสามีภรรยาโดยมิได้จดทะเบียนสมรส และญาติหมายความว่า (1) บุพการีของตน (2) ผู้สืบสันดานตน (3) คู่สมรสของบุตรของตน (4) พี่น้องร่วมบิดามารดา หรือ ร่วมบิดา หรือมารดาเดียวกัน (5) ลุง ป้า น้า อา ของตน (6) บิดา มารดา ปู่ ย่า ตา ยาย ของคู่สมรส (7) บุตรของบุคคลตาม (4) และ (8) บุตรของบุตรของพี่น้องร่วมบิดามารดา หรือ ร่วมบิดา หรือ ร่วมมารดาเดียวกันของตน

ทั้งนี้ ไม่ว่าจะมีความเกี่ยวพันโดยทางนิตินัยหรือพฤตินัย

การกระทำความผิดตามมาตรา 5 และ 6 โดยเจ้าหน้าที่ของรัฐเป็นความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ หรือ ความผิดต่อตำแหน่งเจ้าหน้าที่ในการยุติธรรมตามประมวลกฎหมายอาญา หรือเป็นความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่ และให้ถือเป็นเหตุให้ถูกถอดถอนจากตำแหน่งได้ (มาตรา 7) และการกระทำลักษณะใดที่ถือว่าเป็นการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนบุคคล และประโยชน์ส่วนรวมซึ่งในพระราชบัญญัติฉบับนี้ได้กำหนดไว้ดังนี้

(1) การกระทำที่เกี่ยวกับการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคล และประโยชน์ส่วนรวมตามที่บัญญัติไว้ในกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกัน และปราบปรามการทุจริต

(2) การใช้ข้อมูลภายในของรัฐที่ยังเป็นความลับอยู่ที่ตนได้รับ หรือ ทราบจากการปฏิบัติราชการ การปฏิบัติหน้าที่ หรือ ตำแหน่งหน้าที่โดยทุจริต

(3) การใช้ทรัพย์สินของรัฐ หรือ ของหน่วยงานของรัฐเพื่อประโยชน์ของตนเอง หรือบุคคลอื่นซึ่งไม่มีสิทธิโดยทุจริต

(4) การริเริ่ม เสนอ จัดทำ หรืออนุมัติโครงการของรัฐโดยทุจริต เพื่อเอื้อประโยชน์ต่อตนเอง หรือ บุคคลใดบุคคลหนึ่ง โดยเฉพาะ ไม่ว่าทางตรง หรือทางอ้อม

(5) การใช้อำนาจหน้าที่ซึ่งตนมีอยู่ไปมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจโดยอิสระในการใช้อำนาจตามตำแหน่งหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งดำรงตำแหน่งอื่น โดยทุจริตไม่ว่าทางตรง หรือทางอ้อม

ส่วนคำว่า โดยทุจริต หมายความว่า เพื่อแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมายสำหรับตนเอง หรือ ผู้อื่น

ตัวอย่างของบทลงโทษผู้กระทำความผิดบัญญัติไว้ในมาตรา 15 เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ใดกระทำการอันเป็นความผิดตามมาตรา 5 ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงสิบปี และปรับตั้งแต่สี่หมื่นบาท ถึงสี่แสนบาท

มาตรา 16 เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ใดโดยทุจริตไม่ปฏิบัติตามมาตรา 8 ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่หกเดือน ถึงสามปี หรือปรับตั้งแต่สองหมื่นบาทถึงหนึ่งแสนสองหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

และมาตรา 17 ในกรณีที่คู่สมรส หรือ ญาติของเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำความผิดตามมาตรา 5 หรือมาตรา 8 ให้ได้รับโทษเช่นเดียวกับเจ้าหน้าที่ของรัฐ

โดยสรุปแล้ว พระราชบัญญัติฉบับนี้มีบทบัญญัติทั้งหมด 19 มาตรา ซึ่งส่วนใหญ่เห็นว่าเหมาะสม บางมาตราเท่านั้นที่ควรนำมาพิจารณาใหม่ให้มีความรอบคอบ โดยเฉพาะอย่างยิ่งมาตรา 3 ได้นิยามของ ญาติ ไว้หลายกลุ่ม และไกลเกินไป

ในมาตรา 6 และมาตรา 8 ก็ควรปรับปรุง/แก้ไข เช่นเดียวกัน ไม่ควรนำญาติของเจ้าหน้าที่ของรัฐมารับผลการกระทำตามมาตรา 5 และ วรรคสามในมาตรา 8 นอกจากนิยามคำว่า ญาติ เสียใหม่

สำหรับแนวทางที่จะทำให้พระราชบัญญัติฉบับนี้ มีความเหมาะสมกับภูมิสังคมของไทย สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) ชุดใหม่ ควรปรองดองกันในการปรับปรุงกฎหมายฉบับนี้ตามกระบวนการของการปรับปรุงกฎหมายต่อไป

ดังนั้น รัฐบาล และสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรชุดใหม่น่าจะเป็นความหวังของการปรับปรุง/แก้ไข หากไม่มีการดำเนินการใดๆ หน่วยงานของรัฐต่างๆ ซึ่งประกอบด้วย กระทรวง กรม ราชการส่วนภูมิภาค ราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชนหรือหน่วยงานอื่นๆ ของรัฐ หรือหน่วยงานอื่นใดที่ดำเนินกิจการของรัฐตามกฎหมาย และได้รับเงินอุดหนุน หรือ เงินหรือทรัพย์สินลงทุนจากรัฐ ควรที่จะจัดกิจกรรมเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับผู้บริหารองค์การ และบุคลากรในสังกัด ให้ปฏิบัติตนได้ตามที่กฎหมายกำหนดรวมทั้งชี้ให้เห็นผลกระทบที่จะเกิดขึ้นต่อผู้ที่เกี่ยวข้อง

อย่างไรก็ตาม พระราชบัญญัติฉบับนี้ รัฐบาล และสภาชุดใหม่ควรหยิบยกขึ้นมาแก้ไข เพื่อผดุงลักษณะเด่นของสังคมไทยไว้บ้าง มิใช่มุ่งนำเข้าวัฒนธรรมต่างชาติ (วัฒนธรรมตะวันตก) โดยไม่ได้คิดให้รอบคอบ

ผลงานนี้ สนช.ส่งมอบให้สังคมไทยก่อนลงเวที

หน้า 5

 


 
หน้านี้ถูกเปิดอ่านแล้ว ครั้ง
อ่านข่าวทั้งหมดของ มติชน ได้ที่นี่
 
ข่าวอื่นๆ คลิปข่าวเด็ด S! TV
news สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 7 อุบลราชธานี รับสมัครเตรียมเป็นผู้ทดสอบมาตรฐานฝีมือ
news นักเรียน - เยาวชนจันทบุรีแห่ชมนิทรรศการพระบิดาแห่งฝนหลวง
news สำนักงานพัฒนาชุมชน จ.ลำพูน ดำเนินงานพัฒนาชุมชนปีงบประมาณ 2553
news จ.สุราษฎร์ธานี ฉลองพระชนมายุ 84 พรรษา แด่สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวด
news สมาคมต่อต้านสภาวะโลกร้อน ออกแถลงการณ์ คัดค้านการตั้งคณะกรรมการ 4 ฝ่ายแก้ไขปัญหามาบตาพุดไม่มีความเหมา
news จังหวัดสุราษฎร์ธานี จัดกิจกรรมวันนัดพบแรงงานและงานอาชีพ
tvASTV1
tvDMC
tvMVTV1
tvMVTV2
tvMVTV3
tvNation
tvสทท.11
tvMCOT
กระทู้ที่เกี่ยวข้อง ตั้งกระทู้ใหม่, ตั้งกระทู้โหวต, ดูกระทู้ทั้งหมด >>
พ.ร.บ.ว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคล และประโยชน์ส่วนรวม ประเด็นที่ควรปรับป