ข่าว การเมือง อาชญากรรม สลากกินแบ่งรัฐบาล สังคม ดารา บันเทิง
 
  ค้นหาข่าว  
 
ร้องทุกข์ ร้องเรียน เว็บบอร์ด
helper end
  หน้าแรกข่าว > สกู๊ปพิเศษ > ข้อมูลการศึกษาต่อ ในระดับอุดมศึกษาของไทย ผ่าน Internet
 

ข้อมูลการศึกษาต่อ ในระดับอุดมศึกษาของไทย ผ่าน Internet

โดย มติชน วัน อาทิตย์ ที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551 08:49 น.
โดย สุรชัย เทียนขาว มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

ข้อมูลการศึกษาเกี่ยวกับเส้นทางการเรียนต่อ และระบบต่างๆ ของสถาบันอุดมศึกษาของไทยเป็นความจำเป็นค่อนข้างมากสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-6) และผู้ปกครองนักเรียนในการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา

แม้ว่านักเรียนจะได้รับทราบข้อมูลการศึกษาต่อเป็นเบื้องต้นมาแล้วจากการศึกษาในชั้นเรียนโดยผ่านกิจกรรมการพัฒนาผู้เรียนในส่วนที่เป็นกิจกรรมการแนะแนวการศึกษาต่อรวมทั้งการศึกษาด้วยตนเอง ในรูปแบบของการศึกษาตามอัธยาศัย

แต่ความลุ่มลึกของข้อมูลการศึกษาต่อในแหล่งข้อมูลสมัยใหม่ โดยโครงการพัฒนาระบบการวางแผนเพื่อศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ริเริ่มให้เกิดขึ้นภายใต้การสนับสนุนด้านการเงินจากกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร และสำนักงานคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพาได้รับมอบหมายให้เป็นผู้พัฒนาเว็บไซต์ขึ้น โดยใช้ชื่อว่า http://www.gotouni.mua.go.th จะเป็นแหล่งเรียนรู้ที่เพียงพอต่อการตัดสินใจของนักเรียน และผู้ปกครองในการเลือกหลักสูตร และสถาบันอุดมศึกษา เพื่อเข้าศึกษา

รวมทั้งเป็นสื่อการเรียนรู้สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในรูปแบบของการศึกษาทางไกลผ่าน Internet ที่ครูแนะแนวในโรงเรียนมัธยมศึกษาสามารถนำไปใช้เป็นสื่อการเรียนรู้ที่สมบูรณ์มากในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้กับนักเรียนทั้งในชั้นเรียน และนอกชั้นเรียน

เว็บไซต์ดังกล่าวข้างต้นนักเรียน และผู้ปกครองจะรับรู้ข้อมูลเกี่ยวกับระบบการศึกษาของแต่ละสถาบันอุดมศึกษาทั้งของรัฐ และเอกชนในทุกหลักสูตรที่เปิดสอน แยกเป็นรายสถาบันสำหรับข้อมูลสำคัญในเว็บไซต์ดังกล่าวมีดังนี้

1.ชื่อสถาบันอุดมศึกษา

2.ข้อมูลรับรอง/รับทราบหลักสูตรของ สกอ.ซึ่งเป็นการให้ข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตรที่ สกอ.รับทราบหลังจากผ่านการอนุรักษ์ของสภาสถาบันอุดมศึกษา

3.ข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตรที่เปิดสอน

4.ข้อมูลค่าเล่าเรียนแต่ละหลักสูตร

ค่าเล่าเรียนรวมถึงค่าธรรมเนียม ค่าบำรุงการศึกษา และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษา (ไม่รวมค่าใช้จ่ายเพื่อการครองชีพ)

5.รายงานต่างๆ ของระบบการวางแผนเพื่อการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา แสดงให้เห็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจในการเลือกหลักสูตร สถาบันที่จะเข้าศึกษาต่อ

5.1 รายการสาขาวิชาของแต่ละสถาบัน แยกตามกลุ่มเพดานเงินกู้

5.2 รายการหลักสูตรที่มีการปรับปรุง

5.3 รายงานแสดงค่าเล่าเรียน และเพดานเงินกู้ของแต่ละหลักสูตร

5.4 รายงานแสดงค่าเล่าเรียนสูงสุด-ต่ำสุดของแต่ละประเภทสถาบัน

5.5 รายงานแสดงคะแนนสูงสุด-ต่ำสุดของแต่ละสาขา

5.6 ข้อมูลกลุ่มข่าวแนะนำน้อง

5.7 ข้อมูลกลุ่มข่าว เว็บบอร์ด ฯลฯ

ตัวอย่างข้อมูลดังกล่าวข้างต้นจะเห็นได้ว่าเป็นข้อมูลที่รอบด้านสำหรับการตัดสินใจเลือกเรียนต่อ นักเรียนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาได้อย่างเท่าเทียมกันไม่ว่าจะอยู่ในภูมิภาคใดของประเทศ ทั้งนี้เป็นเพราะระบบการเรียนรู้โดยใช้สื่อดังกล่าวเป็นการเรียนผ่าน Internet นักเรียนสามารถเข้ารับบริการได้ที่เว็บไซต์ www.gotouni.mua.go.th

อาจกล่าวได้ว่าโครงการของ สกอ.โครงการนี้เป็นนวัตกรรมใหม่ของการแนะแนวการศึกษาต่อสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายเป็นการให้ข้อมูลด้านการศึกษาต่อในระบบออนไลน์

สำหรับข้อมูลที่โครงการควรพัฒนาเพิ่มเติมในเว็บไซต์นี้อีกอย่างหนึ่ง คือการเพิ่มคอลัมน์ แนวทางการประกอบอาชีพ และการศึกษาต่อหลังจบหลักสูตรแต่ละสาขาวิชา เพื่อให้นักเรียน และผู้ปกครองได้ข้อมูลครบถ้วนลักษณะครบวงจรตั้งแต่เข้าเรียนจนกระทั่งเห็นแนวทางเข้าสู่อาชีพ และแนวทางการศึกษาต่อ

ระบบข้อมูลตามโครงการพัฒนาระบบการวางแผนเพื่อศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาโดยผ่านระบบเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา จะได้ผลลัพธ์ตามที่โครงการคาดหวังคือ

1) นักเรียนสามารถตรวจสอบรายชื่อสถาบันอุดมศึกษาทุกแห่งที่เปิดสอนในหลักสูตร และสาขาที่ต้องการได้

2) นักเรียนสามารถประมาณค่าเล่าเรียนในแต่ละทางเลือกเพื่อศึกษาในระดับอุดมศึกษาได้

3)นักเรียนสามารถวางแผนการใช้จ่าย หรือกู้เงินเพื่อการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาได้ เพื่อให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่จะจบการศึกษาในปีนี้ (ปีการศึกษา 2550) ได้เข้าใช้บริการเว็บไซต์ดังที่กล่าวข้างต้นอย่างแพร่หลายทั่วประเทศ

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาควรประสานงานกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน รวมถึงสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศในการให้โรงเรียนในสังกัดทั้งของรัฐ และเอกชนที่เปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-6) สามารถใช้คู่มือการใช้งานที่โครงการได้พัฒนาขึ้น โดยผ่านการประชุมชี้แจงให้กับครูแนะแนวทั่วประเทศโดยให้สถาบันอุดมศึกษาแต่ละแห่งเป็นฐานการเผยแพร่ การแนะนำ/ชี้แจง ผ่านโทรทัศน์ทางการศึกษา (ETV) การเปิดคอลัมน์ในหนังสือพิมพ์รายวัน

โครงการพัฒนาระบบการวางแผนเพื่อการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาโดยผ่านกองทุนระบบเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาของ สกอ.เป็นโครงการอีกโครงการหนึ่งที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนากำลังคนระดับสูง

รวมทั้งเป็นโครงการที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพของการแนะแนวการศึกษาต่อไปในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

www.gotouni.mua.go.th จึงเป็นสื่อการเรียนรู้ด้วยตนเองสำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย และผู้ปกครองนักเรียนทุกคนไม่ควรพลาด

หน้า 5

 


 
หน้านี้ถูกเปิดอ่านแล้ว ครั้ง
อ่านข่าวทั้งหมดของ มติชน ได้ที่นี่
 
ข่าวอื่นๆ คลิปข่าวเด็ด S! TV
news สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 7 อุบลราชธานี รับสมัครเตรียมเป็นผู้ทดสอบมาตรฐานฝีมือ
news นักเรียน - เยาวชนจันทบุรีแห่ชมนิทรรศการพระบิดาแห่งฝนหลวง
news สำนักงานพัฒนาชุมชน จ.ลำพูน ดำเนินงานพัฒนาชุมชนปีงบประมาณ 2553
news จ.สุราษฎร์ธานี ฉลองพระชนมายุ 84 พรรษา แด่สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวด
news สมาคมต่อต้านสภาวะโลกร้อน ออกแถลงการณ์ คัดค้านการตั้งคณะกรรมการ 4 ฝ่ายแก้ไขปัญหามาบตาพุดไม่มีความเหมา
news จังหวัดสุราษฎร์ธานี จัดกิจกรรมวันนัดพบแรงงานและงานอาชีพ
tvASTV1
tvDMC
tvMVTV1
tvMVTV2
tvMVTV3
tvNation
tvสทท.11
tvMCOT
กระทู้ที่เกี่ยวข้อง ตั้งกระทู้ใหม่, ตั้งกระทู้โหวต, ดูกระทู้ทั้งหมด >>
ข้อมูลการศึกษาต่อ ในระดับอุดมศึกษาของไทย ผ่าน Internet