ข่าว การเมือง อาชญากรรม สลากกินแบ่งรัฐบาล สังคม ดารา บันเทิง
  ค้นหาข่าว  
ร้องทุกข์ ร้องเรียน เว็บบอร์ด
helper end
  หน้าแรกข่าว > สังคม > ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ปี พ.ศ.2550
 

ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ปี พ.ศ.2550

โดย วัน พุธ ที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2550 10:59 น.
ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ปี พ.ศ.2550
คำปรารภ

หมวด ๑ บททั่วไป (มาตรา ๑ - ๗)

หมวด ๒ พระมหากษัตริย์ (มาตรา ๘ - ๒๕)

หมวด ๓ สิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทย (มาตรา ๒๖ – ๖๘)

ส่วนที่ ๑ บททั่วไป (มาตรา ๒๖ – ๒๙)
ส่วนที่ ๒ ความเสมอภาค (มาตรา ๓๐ – ๓๑)
ส่วนที่ ๓ สิทธิและเสรีภาพส่วนบุคคล (มาตรา ๓๒ – ๓๘)
ส่วนที่ ๔ สิทธิในกระบวนการยุติธรรม (มาตรา ๓๙ – ๔๐)
ส่วนที่ ๕ สิทธิในทรัพย์สิน (มาตรา ๔๑ – ๔๒)
ส่วนที่ ๖ สิทธิและเสรีภาพในการประกอบอาชีพ (มาตรา๔๓ – ๔๔)
ส่วนที่ ๗ เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นของบุคคลและสื่อมวลชน (มาตรา ๔๕ – ๔๘)
ส่วนที่ ๘ สิทธิและเสรีภาพในการศึกษา (มาตรา ๔๙–๕๐ )
ส่วนที่ ๙ สิทธิในการได้รับบริการสาธารณสุขและสวัสดิการจากรัฐ (มาตรา ๕๑ - ๕๕)
ส่วนที่ ๑๐ สิทธิในข้อมูลข่าวสารและการเรียกร้อง (มาตรา ๕๖ – ๖๒)
ส่วนที่ ๑๑ เสรีภาพในการชุมนุมและการสมาคม (มาตรา ๖๓ – ๖๕)
ส่วนที่ ๑๒ สิทธิชุมชุน (มาตรา ๖๖ – ๖๗)
ส่วนที่ ๑๓ สิทธิพิทักษ์รัฐธรรมนูญ (มาตรา ๖๘ - ๖๙)

หมวด ๔ หน้าที่ของชนชาวไทย (มาตรา ๗๐ – ๗๔)

หมวด ๕ แนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ (มาตรา ๗๕ – ๘๗)

ส่วนที่ ๑ บททั่วไป (มาตรา ๗๖ – ๗๕)
ส่วนที่ ๒ แนวนโยบายด้านความมั่นคงของรัฐ (มาตรา ๗๗)
ส่วนที่ ๓ แนวนโยบายด้านการบริหารราชการแผ่นดิน (มาตรา ๗๘)
ส่วนที่ ๔ แนวนโยบายด้านศาสนา สังคม การศึกษา และวัฒนธรรม (มาตรา ๗๙ – ๘๐)
ส่วนที่ ๕ แนวนโยบายด้านกฎหมายและการยุติธรรม (มาตรา ๘๑)
ส่วนที่ ๖ แนวนโยบายด้านการต่างประเทศ (มาตรา๘๒)
ส่วนที่ ๗ แนวนโยบายด้านเศรษฐกิจ (มาตรา ๘๓ – ๘๔)
ส่วนที่ ๘ แนวนโยบายด้านที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม (มาตรา ๘๕)
ส่วนที่ ๙ แนวนโยบายวิทยาศาสตร์ ทรัพย์สินทางปัญญา และพลังงาน (มาตรา ๘๖)
ส่วนที่ ๑๐ แนวนโยบายด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน (มาตรา ๘๗)

หมวด ๖ รัฐสภา (มาตรา ๘๘ – ๑๖๒)

ส่วนที่ ๑ บททั่วไป (มาตรา ๘๘ – ๙๒)
ส่วนที่ ๒ สภาผู้แทนราษฎร (มาตรา ๙๓ – ๑๑๐)
ส่วนที่ ๓ วุฒิสภา (มาตรา ๑๑๑ – ๑๒๑)
ส่วนที่ ๔ บทที่ใช้แก่สภาทั้งสอง (มาตรา ๑๒๒ – ๑๓๕)
ส่วนที่ ๕ การประชุมร่วมกันของรัฐสภา (มาตรา ๑๓๖– ๑๓๗)
ส่วนที่ ๖ การตราพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ (มาตรา ๑๓๘ – ๑๔๑)
ส่วนที่ ๗ การตราพระราชบัญญัติ (มาตรา ๑๔๒– ๑๕๓)
ส่วนที่ ๘ การควบคุมการตรากฎหมายที่ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ (มาตรา ๑๕๔ – ๑๕๕)
ส่วนที่ ๙ การควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน (มาตรา ๑๕๖ – ๑๖๒)

หมวด ๗ การมีส่วนร่วมทางการเมืองโดยตรงของประชาชน (มาตรา ๑๖๓ – ๑๖๕)

หมวด ๘ การเงิน การคลัง และงบประมาณ (มาตรา ๑๖๖– ๑๗๐)

หมวด ๙ คณะรัฐมนตรี (มาตรา ๑๗๑ – ๑๙๖)

หมวด ๑๐ ศาล (มาตรา ๑๙๗ – ๒๒๗)

ส่วนที่ ๑ บททั่วไป (มาตรา ๑๙๗ –๒๐๓)
ส่วนที่ ๒ ศาลรัฐธรรมนูญ (มาตรา ๒๐๔ – ๒๑๗)
ส่วนที่ ๓ ศาลยุติธรรม (มาตรา ๒๑๘ – ๒๒๒)
ส่วนที่ ๔ ศาลปกครอง (มาตรา ๒๒๓– ๒๒๗)
ส่วนที่ ๕ ศาลทหาร (มาตรา ๒๒๘)

หมวด ๑๑ องค์กรตามรัฐธรรมนูญ (มาตรา ๒๒๙– ๒๕๘)

ส่วนที่ ๑ องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ (มาตรา ๒๒๙ – ๒๕๔)
๑. คณะกรรมการการเลือกตั้ง (มาตรา ๒๒๙ – ๒๔๑)
๒. ผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา (มาตรา ๒๔๒ – ๒๔๕)
๓. คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (มาตรา ๒๔๖ – ๒๕๑)
๔. คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน (มาตรา ๒๕๒-๒๕๔)

ส่วนที่ ๒ องค์อื่นตามรัฐธรรมนูญ (มาตรา ๒๕๕ – ๒๔๙)
๑. องค์กรอัยการ (มาตรา ๒๕๕)
๒. คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (มาตรา ๒๕๖ – ๒๕๗)
๓. สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (มาตรา ๒๕๘)

หมวด ๑๒ การตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐ (มาตรา ๒๕๙ – ๒๗๘)

ส่วนที่ ๑ การตรวจสอบทรัพย์สิน (มาตรา ๒๕๙ – ๒๖๔)
ส่วนที่ ๒ การกระทำที่เป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์ (มาตรา ๒๖๕ – ๒๖๙)
ส่วนที่ ๓ การถอดถอนจากตำแหน่ง (มาตรา ๒๗๐ – ๒๗๔)
ส่วนที่ ๔ การดำเนินการคดีอาญาผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง (มาตรา ๒๗๕ – ๒๗๘)

หมวด ๑๓ จริยธรรมของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองและเจ้าหน้าที่ของรัฐ (มาตรา ๒๗๙ – ๒๘๐)

หมวด ๑๔ การปกครองส่วนท้องถิ่น (มาตรา ๒๘๑-๒๙๐)

หมวด ๑๕ การแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ (มาตรา ๒๙๑)

บทเฉพาะกาล (มาตรา ๒๙๒ – ๓๐๙)

กระทู้ : ผลประชามติ ไม่รับรัฐธรรมนูญ 50 คมช ต้องลาออก ประชามติจึงจะมีความหมายอย่างแท้จริง
- ถ้าจะอ้างว่า ร่างฯ40 ไม่ดีบางส่วน แล้ว ทำไมไม่ร่างฯ50 ให้มันดีเลิศทุกมาตราละ
- ถามจริงๆ ใครตั้งใจอ่าน ร่างฯ50 มหากาบเผด็จการ บ้างยัง...
- ส่วนดีรัฐธรรมนูญปี 50 รับไม่รับก็แล้วแต่คุณ


 
หน้านี้ถูกเปิดอ่านแล้ว ครั้ง
อ่านข่าวทั้งหมดของ ได้ที่นี่
 
 
ข่าวอื่นๆ คลิปข่าวเด็ด S! TV
news เจ้าอ้น สุนัขยอดกตัญญูเฝ้าศพเจ้าของไม่ยอมให้ใครเข้าใกล้
news แพทย์อาวุโสวอนนักการเมือง แก้ปากท้องปชช.ก่อนแก้รธน.
news วิจัยพบ สารสกัดพริกไทยดำ แก้อัลไซด์เมอร์
news ปตท.เตรียมเพิ่มปั๊มเอ็นจีวีอีก40แห่ง ภายในเดือน ก.ค.
news เผยยาเสพติดสูตรใหม่ สี่คูณร้อยผสมฟลูออเรสเซนต์
news ชูร้านเกมในวัด-สถานศึกษา เด็กต่ำ15ปีต้องมีใบอนุญาต
tvASTV1
tvDMC
tvMVTV1
tvMVTV2
tvMVTV3
tvNation
tvสทท.11
tvMCOT
กระทู้ที่เกี่ยวข้อง ตั้งกระทู้ใหม่, ตั้งกระทู้โหวต, ดูกระทู้ทั้งหมด >>
ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ปี พ.ศ.2550