ข่าว การเมือง อาชญากรรม สลากกินแบ่งรัฐบาล สังคม ดารา บันเทิง
  ค้นหาข่าว  
ร้องทุกข์ ร้องเรียน เว็บบอร์ด
helper end
  หน้าแรกข่าว > สังคม > อาเซี่ยน+6 ประกาศปฏิญญาพัฒนาเมืองลดโลกร้อน
 

อาเซี่ยน+6 ประกาศปฏิญญาพัฒนาเมืองลดโลกร้อน

โดย มติชน วัน ศุกร์ ที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2551 08:05 น.
เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน ที่โรงแรมพลาซ่า แอทธินี ถนนวิทยุ กทม. นายอภิรักษ์ โกษะโยธิน ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (กทม.) เป็นประธานเปิดการประชุมนานาชาติว่าด้วยการแก้ปัญหาภาวะโลกร้อนและสภาพภูมิอากาศเปลี่ยนแปลง ASEAN 6 City Forum on Climate Change Bangkok 2008 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 26-27 มิถุนายนนี้ ที่โรงแรมพลาซ่า แอทธินี โดยมีผู้นำเมือง ประกอบด้วยประเทศในภูมิภาคเอเชีย คือ เกาหลีใต้ ฟิลิปปินส์ จีน ลาว กัมพูชา มาเลเซีย ญี่ปุ่น (ฟูกูโอกะ) อินโดนีเซีย อินเดีย พร้อมด้วย 6 เมืองใหญ่จากประเทศจีน เกาหลีใต้ ญี่ปุ่น อินเดีย ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์ และองค์การ UNEP, UNDP, UNESCAP, Holcim Foundation รวมถึงผู้แทนที่รับผิดชอบด้านสิ่งแวดล้อมจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และสถาบันการศึกษา เข้าร่วมฟังการประชุมกว่า 200 คน

นายอภิรักษ์กล่าวว่า กรุงเทพมหานครเปิดตัววาระกรุงเทพฯสีเขียว Bangkok Green Agenda 2008 เพื่อเป็นแนวทางขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อมป็นสำคัญ พร้อมกับความมุ่งมั่นขับเคลื่อนความร่วมมือจากภาคีต่างๆ และประชาชนในการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ทั้งนี้ ใน กทม.มีการปล่อยก๊าซถึง 0.6% ของปริมาณที่ปล่อยทั้งประเทศ โดยประชากร 10-12 ล้านคนนั้นจะปล่อยก๊าซ 40-50 ล้านตันต่อปี ส่วนใหญ่มาจากภาคการคมนาคมกว่าร้อยละ 80 ซึ่งเป็นตัวเลขที่สูงมากเมื่อเปรียบเทียบกับเมืองใหญ่ทั่วโลก ส่งผลกระทบในวงกว้าง เช่น อุณหภูมิสูงขึ้น โรคระบาดรุนแรงมากขึ้น เกิดภัยน้ำท่วม พื้นที่บางส่วนที่ติดทะเล เช่น บางขุนเทียนพื้นที่หายไปด้วย สำหรับแนวทางดำเนินการเพื่อลดปริมาณก๊าซ กทม.มีแนวทางในการปรับพฤติกรรมประชาชนให้หันมาใช้ระบบขนส่งมวลชนมากขึ้น ลดการใช้รถยนต์ส่วนบุคคลการใช้พลังงานหมุนเวียน พลังงานทดแทน การจัดการขยะและน้ำเสีย รวมทั้งสร้างคนรุ่นใหม่ที่มีจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อม(Green Generation)

นายเทย์ เค็ง ซุน (Mr.Tay Kheng Soon) ผู้แทนจาก Holcim Foundation อาจารย์จากมหาวิทยาลัยแห่งชาติสิงคโปร์ ได้กล่าวถึงแนวทางการพัฒนาเมืองในอนาคตว่า การพัฒนาเมืองที่จะได้ผลดีคือการมองถึงสภาพความเป็นเมืองกับชนบทเป็นพื้นที่เดียวกัน ไม่มีการแบ่งแยก แล้วจากนั้นพัฒนาและบริหารจัดการเชื่อมโยงกันให้ต่อเนื่อง เช่นการลงทุนต้องมีการลงทุนกระจายออกไปยังพื้นที่ชานเมืองหรือเมืองรอบนอก เพื่อไม่ให้เกิดการกระจุกตัวของประชากรที่หลั่งไหลเข้ามา เมืองศูนย์กลางมีหน้าที่ 4 อย่าง คือ 1.การรวมศูนย์นโยบาย ออกกฎหมาย และกิจกรรมการเมือง 2.การวิจัย ศึกษา วิชาการ 3.การบริการทางการแพทย์ สาธารณสุข และ 4.ด้านความบันเทิงและการค้าขาย ส่วนการผลิตนั้นควรต้องกระจายไปยังพื้นที่รอบนอก และเชื่อมโยงการติดต่อสื่อสารด้วยระบบสารสนเทศ

ผู้แทนจาก Holcim Foundation กล่าวด้วยว่า สิ่งที่อยากแนะนำกรุงเทพมหานครและเมืองในเอาเชียทุกๆ เมือง ก็คือ จะต้องมีการเปลี่ยนไปใช้ระบบท่อน้ำทิ้ง 2 ท่อ เพราะปัจจุบันท่อระบายน้ำจากครัวเรือนและสถานที่ราชการและร้านอาหารเป็นที่เดียวรวมกัน ซึ่งจะทำให้เราไม่สามารถนำน้ำซึ่งเกิดจาการอาบน้ำกลับมาใช้ได้อีก ดังนั้น ต่อจากนี้ไปการออบแบบผังเมืองควรให้ความสำคัญกับการออกแบบระบบ 2 ท่อด้วย และที่สำคัญกว่าสิ่งอื่นใด การทำทุกอย่างทุกอย่างที่ทำจะต้องควบคู่ไปกับการมีจริยธรรม เพราะท้ายสุดแล้วการพัฒนาที่มากขึ้นทำให้ผู้คนหันเข้ามาในเมืองมากเท่าไหร่ สุดท้ายเขาเหล่านั้นก็จะหันกลับไปหาความเป็นธรรมชาติมากเท่านั้น

งานนี้มีพิธีประกาศ (ร่าง) ปฏิญญาร่วมกัน เพื่อเป็นทิศทางพัฒนาเมืองที่น่าอยู่ควบคู่กับการลดผลกระทบจากสภาพภูมิอากาศเปลี่ยนแปลงในภูมิภาค 8 ข้อ ดังนี้

1.ยืนยันว่าเมืองควรให้ความสำคัญกับปัญหาโลกร้อน โดยการวางแผนและพัฒนาระบบการจัดการในการแก้ไขปัญหาในระดับเมือง

2.มีเป้าหมายร่วมกันในการดำเนินการให้เกิดการลดสภาวะเรือนกระจกในระยะยาว

3.รับรู้ถึงการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเพื่อลดปัญหาที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศทั้งในระดับภูมิภาคและระดับเมืองในภูมิภาค

4.กระตุ้นให้เกิดการสนับสนุนทางการเงินและองค์ความรู้ด้านเทคนิคเพื่อเสริมสร้างศักยภาพของเมืองในประเทศกำลังพัฒนาในการดำเนินการแก้ไขปัญหาที่เกิดจากภาวะโลกร้อน

5.สนับสนุนนนโยบายที่ก่อให้เกิดนวัตกรรมและมาตรการใหม่ๆ เช่น เมืองปลอดมลพิษ (eco-cities) อาคารสำนักงานสีเขียว (green buildings) ยานพาหนะที่ไม่เกิดมลภาวะกับสิ่งแวดล้อม การจัดการทรัพยากรน้ำ ฯลฯ

6.สร้างพันธมิตรทั้งกับภาคสื่อมวลชน ภาคประชาสังคม องค์กรเอกชนที่ไม่แสวงหากำไร (NGO) ภาคเอกชน และภาคการศึกษา ในการสร้างจิตสำนึกเกี่ยวกับการลดภาวะโลกร้อนโดยคำนึงถึงการพัฒนาอย่างยั่งยืน

7.เร่งรัดให้เกิดความร่วมมือและการแลกเปลี่ยนผู้เชี่ยวชาญระหว่างเมืองในประเทศในภูมิภาคเดียวกันเพื่อให้เกิดการวิจัยและพัฒนาเกี่ยวกับมาตรการต่างๆ ที่จะนำมาใช้ในการลดปัญหาที่เกิดจากภาวะโลกร้อนอย่างมีประสิทธิภาพ และพัฒนาระบบต่างๆ ที่จะนำมาใช้จัดการกับผลกระทบจากปัญหาภาวะโลกร้อน

8.ส่งเสริมให้ประชาชนได้ตระหนักถึงปัญหาโลกร้อนและให้การศึกษาเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและผลจากภาวะโลกร้อน รวมไปถึงมาตรการที่นำมาใช้ในการลดภาวะโลกร้อนอย่างทั่วถึง

หน้า 10

 


 
หน้านี้ถูกเปิดอ่านแล้ว ครั้ง
อ่านข่าวทั้งหมดของ มติชน ได้ที่นี่
 
ข่าวอื่นๆ คลิปข่าวเด็ด S! TV
news คู่ตัวเงินตัวทองโผล่อีก! เลิฟซีนโชว์กลางสระทำเนียบ
news วศ.เล็งขยับองค์การมหาชน ผุดตึก100ล้าน-เพิ่มนักวิจัย
news จัดระเบียบแผงค้าราชประสงค์-บังกล้องวงจรปิด
news แท็กซี่ช่วยคลอดฉุกเฉิน
news ร้องว.ส.ท.ตรวจเหตุตึกทรุด บรู๊คจี้เขตบางกะปิหาข้อยุติ
news แพทยสภาชี้ช่องฟันหมอตัดไข่ ออกข้อบังคับผ่าตัดแปลงเพศ
tvASTV1
tvDMC
tvMVTV1
tvMVTV2
tvMVTV3
tvNation
tvสทท.11
tvMCOT
กระทู้ที่เกี่ยวข้อง ตั้งกระทู้ใหม่, ตั้งกระทู้โหวต, ดูกระทู้ทั้งหมด >>
อาเซี่ยน+6 ประกาศปฏิญญาพัฒนาเมืองลดโลกร้อน