ข่าว การเมือง อาชญากรรม สลากกินแบ่งรัฐบาล สังคม ดารา บันเทิง
  ค้นหาข่าว  
ร้องทุกข์ ร้องเรียน เว็บบอร์ด
helper end
  หน้าแรกข่าว > สังคม > คุรุสภาออกเกณฑ์ต่อใบวิชาชีพการศึกษา ครู-ผู้บริหารใช้ประสบการณ์เทียบวุฒิได้
 

คุรุสภาออกเกณฑ์ต่อใบวิชาชีพการศึกษา ครู-ผู้บริหารใช้ประสบการณ์เทียบวุฒิได้

โดย คม ชัด ลึก วัน อังคาร ที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2551 02:10 น.
ศ.ดร.เสริมศักดิ์วิศาลาภรณ์ย ประธานคณะกรรมการคุรุสภาย เปิดเผยว่าย เมื่อเร็วๆย นี้ย คณะกรรมการคุรุสภาได้เห็นชอบร่างหลักเกณฑ์การต่อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษาและจะประกาศใช้เพื่อให้ทันกับครูและบุคลากรทางการศึกษาที่จะยื่นขอต่อใบอนุญาตรุ่นแรกย เนื่องจากใบอนุญาตจะหมดอายุในวันที่ย 8ย ธันวาคมย 2552ย และต้องยื่นขอต่อใบอนุญาตภายในย 180ย วันก่อนหมดอายุโดยเริ่มยื่นได้ตั้งแต่วันที่ย 8ย มิถุนายนย 2552ย ซึ่งการต่อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูจะพิจารณามาตรฐานความรู้วิชาชีพย 1.มีวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทางการศึกษาหรือเทียบเท่าย หรือคุณวุฒิอื่นที่คุรุสภารับรองย หรือมีคุณวุฒิข้อใดข้อหนึ่งดังนี้ย 1.1.มีวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีและมีวุฒิประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครูที่คุรุสภารับรองย หรืออยู่ระหว่างศึกษาตามหลักสูตรดังกล่าว

1.2ย มีวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีและมีวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพครูที่สำเร็จการศึกษาก่อนประกาศหลักเกณฑ์การต่อใบอนุญาตใช้บังคับย 1.3ย มีวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีและผ่านการรับรองความรู้ตามมาตรฐานความรู้วิชาชีพครูของคุรุสภาหรืออยู่ระหว่างการเสนอขอรับรองย (การเทียบโอนการทดสอบย การฝึกอบรม)ย 1.4ย มีวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีและได้ศึกษาความรู้วิชาชีพครูย ไม่น้อยกว่าย 15ย หน่วยกิต1.5ย มีวุฒิต่ำกว่าปริญญาตรีทางการศึกษาและอยู่ระหว่างศึกษาให้มีวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทางการศึกษาที่คุรุสภารับรองย หากไม่มีวุฒิตามข้อย 1ย ต้องมีประสบการณ์การสอนดังนี้มีวุฒิปริญญาตรีย และมีประสบการณ์สอนมาแล้วไม่น้อยกว่าย 5ย ปีแต่ถ้ามีวุฒิต่ำกว่าปริญญาตรีต้องมีประสบการณ์ในการสอนมาแล้วไม่น้อยกว่าย 10ย ปีแต่หากไม่มีคุณวุฒิตามทั้งย 2ย ข้อให้เสนอคณะกรรมการคุรุสภาพิจารณาอนุมัติเป็นรายกรณี

เกณฑ์การต่อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพของผู้บริหารสถานศึกษาและผู้บริหารการศึกษานั้นจะต้องมีความรู้วิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษาย และผู้บริหารการศึกษาย โดยมีวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีและมีวุฒิประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการบริหารการศึกษาที่คุรุสภารับรองย หรืออยู่ระหว่างศึกษาตามหลักสูตรดังกล่าวย หรือมีวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีและผ่านการรับรองความรู้ตามมาตรฐานความรู้วิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษาจากคุรุสภาย หรืออยู่ระหว่างการเสนอขอรับรองย (การเทียบโอนการทดสอบย การฝึกอบรม)ย หรือมีวุฒิต่ำกว่าปริญญาตรีทางการบริหารการศึกษาและอยู่ระหว่างศึกษาให้มีวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทางการบริหารการศึกษาที่คุรุสภารับรอง

หากไม่มีวุฒิตามข้างต้นจะต้องมีประสบการณ์บริหารสถานศึกษาหรือการบริหารการศึกษาดังนี้ย มีวุฒิปริญญาตรีย และมีประสบการณ์บริหารสถานศึกษาหรือบริหารการศึกษามาแล้วไม่น้อยกว่าย 5ย ปีหรือมีวุฒิต่ำกว่าปริญญาตรีย และมีประสบการณ์ในการบริหารสถานศึกษาหรือการบริหารการศึกษามาแล้วไม่น้อยกว่าย 10ย ปีแต่หากไม่มีคุณวุฒิตามเกณฑ์ทั้งย 2ย ข้อให้เสนอคณะกรรมการคุรุสภาพิจารณาอนุมัติเป็นรายกรณี

ส่วนเกณฑ์การต่อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพของศึกษานิเทศก์ต้องมีวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาโททางการศึกษาหรือเทียบเท่าย หรือคุณวุฒิอื่นที่คุรุสภารับรองย หรืออยู่ระหว่างศึกษาให้มีวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาโททางการศึกษาย หรือผ่านการรับรองความรู้ตามมาตรฐานความรู้วิชาชีพศึกษานิเทศก์ของคุรุสภาย หรืออยู่ระหว่างการเสนอขอรับรองย (การเทียบโอนการทดสอบย การฝึกอบรม)ย หากไม่มีวุฒิข้างต้นต้องมีประสบการณ์ในการบริหารสถานศึกษาหรือการบริหารการศึกษาดังนี้มีวุฒิปริญญาโทและมีประสบการณ์นิเทศการศึกษามาแล้วไม่น้อยกว่าย 5ย ปีหรือมีวุฒิต่ำกว่าปริญญาตรีย และมีประสบการณ์ในการนิเทศการศึกษามาแล้วไม่น้อยกว่าย 10ย ปีหากไม่มีคุณวุฒิตามเกณฑ์ทั้งย 2ย ข้อให้เสนอคณะกรรมการคุรุสภาพิจารณาอนุมัติเป็นรายกรณี

ทั้งนี้ผู้ขอต่อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษาย ต้องผ่านการเข้ากิจกรรมพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงานด้วยย โดยสามารถเลือกกิจกรรมการพัฒนากี่กิจกรรมก็ได้ย โดยสะสมให้ได้ย 50ย หน่วยคะแนนดังรายการต่อไปนี้ย 1.การเข้ารับการศึกษาให้มีวุฒิเพิ่มขึ้นในสาขาที่เกี่ยวข้องกับการประกอบวิชาชีพทางการศึกษา2.การเข้ารับการอบรมและได้รับวุฒิบัตรแสดงความชำนาญการในการประกอบวิชาชีพจากคุรุสภา3.การผ่านการอบรมตามหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานในหน้าที่4.การผ่านการประเมินเพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะที่สูงขึ้นย หรืออยู่ระหว่างการพิจารณาประเมินย 5.การเป็นวิทยากรในเรื่องที่เป็นประโยชน์ต่อการจัดการเรียนรู้หรือการจัดการศึกษา

6.การเขียนตำราบทความย ผลงานทางวิชาการย ในเรื่องที่เป็นประโยชน์ต่อการจัดการเรียนรู้หรือการจัดการศึกษาย 7.การสร้างนวัตกรรมที่ใช้ในการจัดการเรียนรู้หรือที่เป็นประโยชน์ต่อการศึกษาย 8.ย การทำวิจัยในเรื่องที่เป็นประโยชน์ต่อการจัดการเรียนรู้และการศึกษาย 9.การได้รับคัดเลือกให้ได้รับรางวัลของคุรุสภาหรือของหน่วยงานอื่นย 10.การเข้าฟังการบรรยายอภิปรายย ประชุมปฏิบัติการย การประชุมสัมมนาย หรืออื่นๆย โดยมีการลงทะเบียนและมีหลักฐานแสดงการเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวย และต้องประพฤติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพย ซึ่งรับรองโดยผู้บังคับบัญชาของผู้ต่อใบอนุญาตตามหลักเกณฑ์การพิจารณาการปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพย ทั้งนี้คุรุสภามีข้อบังคับให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาต้องต่อใบอนุญาตทุกย 5ย ปี

เสียงร้องจากปั๊มก๊าซไม่มีปัญญากักตุน แต่ ปตท.ส่งให้น้อย

ท่ามกลางความตื่นตระหนกตกใจของผู้ใช้รถยนต์ก๊าซแอลพีจี ไม่ว่าจะเป็นรถแท็กซี่ รถตู้ หรือรถบ้าน อันเนื่องมาจาก ปัญหาก๊าซขาดแคลนแบบเฉียบพลันในระยะ 2-3 วันที่ผ่านมา

 


 
หน้านี้ถูกเปิดอ่านแล้ว ครั้ง
อ่านข่าวทั้งหมดของ คม ชัด ลึก ได้ที่นี่
 
ข่าวอื่นๆ คลิปข่าวเด็ด S! TV
news คู่ตัวเงินตัวทองโผล่อีก! เลิฟซีนโชว์กลางสระทำเนียบ
news วศ.เล็งขยับองค์การมหาชน ผุดตึก100ล้าน-เพิ่มนักวิจัย
news จัดระเบียบแผงค้าราชประสงค์-บังกล้องวงจรปิด
news แท็กซี่ช่วยคลอดฉุกเฉิน
news ร้องว.ส.ท.ตรวจเหตุตึกทรุด บรู๊คจี้เขตบางกะปิหาข้อยุติ
news แพทยสภาชี้ช่องฟันหมอตัดไข่ ออกข้อบังคับผ่าตัดแปลงเพศ
tvASTV1
tvDMC
tvMVTV1
tvMVTV2
tvMVTV3
tvNation
tvสทท.11
tvMCOT
กระทู้ที่เกี่ยวข้อง ตั้งกระทู้ใหม่, ตั้งกระทู้โหวต, ดูกระทู้ทั้งหมด >>
คุรุสภาออกเกณฑ์ต่อใบวิชาชีพการศึกษา ครู-ผู้บริหารใช้ประสบการณ์เทียบวุฒิได้