ค้นหาข่าว  
  หน้าแรกข่าว > ต่างประเทศ
  60 ปีของไทยกับสหประชาชาติ
โดย มติชน วัน จันทร์ ที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2549 11:18 น.
คอลัมน์ วิเทศวิถี

วรรัตน์ ตานิกูจิ

คุณรู้หรือไม่ว่าในวันที่ 16 ธันวาคมนี้ เป็นวันที่มีความหมายสำคัญในด้านการต่างประเทศสำหรับไทย เพราะจะเป็นวันครบ 60 ปีที่เราได้เข้าเป็นสมาชิกสหประชาชาติ องค์การระหว่างประเทศที่ถือว่ามีความสำคัญมากที่สุดในเวทีโลก

ในปี พ.ศ.2489 ที่เราเข้าเป็นสมาชิกสหประชาชาติลำดับที่ 55 หลังองค์กรแห่งนี้ก่อตั้งมาได้เพียง 1 ปี นายดิเรก ชัยนาม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศในขณะนั้น ระบุเหตุผลของการเข้าเป็นสมาชิกสหประชาชาติของไทยไว้ 4 ประการ ประกอบด้วย

เหตุผลด้านความมั่นคงของไทย เพราะสหประชาชาติเป็นองค์กรที่มีกำลังมากที่สุดที่สามารถธำรงสันติภาพ ความมั่นคง และให้ความยุติธรรมกับประเทศเล็กๆ การรับรองสถานะของไทยในฐานะชาติที่เก่าแก่ชาติหนึ่ง นอกจากนี้ ยังเป็นการแสดงให้เห็นว่าไทยต้องการจะร่วมมือในการสร้างสันติภาพและความมั่นคงของโลกอย่างจริงจัง ประการสุดท้ายคือความช่วยเหลือในด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม

ปัจจุบันหลังสหประชาชาติก่อตั้งมานานกว่า 61 ปี และจำนวนสมาชิกขยายเพิ่มขึ้นเป็น 192 ประเทศ แม้ว่ารายละเอียดของงานด้านต่างๆ จะแตกแขนงไปมากมาย และองค์กรได้ขยายใหญ่เพิ่มมากขึ้น แต่ภารกิจขององค์กรแห่งนี้ยังคงยึดโยงกับพันธกิจหลักที่เป็นวัตถุประสงค์เมื่อเริ่มตั้งองค์กร คือ การธำรงไว้ซึ่งสันติภาพและความมั่นคงระหว่างประเทศ การส่งเสริมสิทธิมนุษยชน การเคารพในหลักความยุติธรรมและกฎหมายระหว่างประเทศ การส่งเสริมความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจและสังคมของประชากรโลก และการส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศ

ตลอด 60 ปีของการเข้าเป็นสมาชิกสหประชาชาติ ไทยได้ปฏิบัติตามพันธกรณีต่างๆ ในฐานะสมาชิกขององค์กร และเข้าไปมีส่วนร่วมกับงานมากมายในองค์กรแห่งนี้อย่างโดดเด่นประเทศหนึ่งในภูมิภาค ขณะที่บุคลากรของไทยหลายท่านก็ได้รับเลือกให้เข้าไปมีบทบาทอย่างสร้างสรรค์และน่าภูมิใจทั้งในฐานะปัจเจกบุคคลและตัวแทนของประเทศสมาชิก อาทิ

พลตรี พระเจ้าวรวงศ์เธอ กรมหมื่นนราธิปพงศ์ประพันธ์ ที่ทรงได้รับเลือกจากประเทศสมาชิกให้ดำรงตำแหน่งประธานสมัชชาสหประชาชาติสมัยที่ 11 ในปี พ.ศ.2499 นายอานันท์ ปันยารชุน อดีตนายกรัฐมนตรี ซึ่งได้รับเลือกจากนายโคฟี อันนัน เลขาธิการสหประชาชาติ ให้ดำรงตำแหน่งประธานคณะผู้ทรงคุณวุฒิระดับสูงว่าด้วยภัยคุกคาม ความท้าทาย และการเปลี่ยนแปลง เพื่อศึกษาและให้คำแนะนำเกี่ยวกับประเด็นที่เป็นผลกระทบและการปรับตัวขององค์กรเพื่อรองรับความท้าทายต่างๆ ในปี พ.ศ.2546 ดร.สายสุรี จุติกุล ได้รับเลือกให้ดำรงตำแหน่งสมาชิกคณะกรรมการสิทธิเด็กระหว่างปี พ.ศ.2544-2548 และ ดร.วิฑิต มันตาภรณ์ ที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้เสนอรายงานพิเศษว่าด้วยสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในเกาหลีเหนือตั้งแต่ปี พ.ศ.2547

เว็บไซต์ของสหประชาชาติในไทยระบุว่า ไทยเป็นประเทศที่ให้การสนับสนุนสหประชาชาติอย่างแข็งขันประเทศหนึ่ง และยังเข้าไปมีส่วนร่วมกับกองกำลังรักษาสันติภาพของสหประชาชาติ และเข้าเป็นภาคีของอนุสัญญาและสนธิสัญญาหลายฉบับของสหประชาชาติว่าด้วยสิทธิมนุษยชน แรงงาน และสิ่งแวดล้อม

ไม่เพียงเท่านั้น หน่วยงานระดับภูมิภาคของสหประชาชาติส่วนใหญ่ยังตั้งอยู่ในประเทศไทยด้วย โดยปัจจุบันหน่วยงานของสหประชาชาติที่ตั้งอยู่ในไทยมีมากถึง 24 หน่วยงาน ตั้งแต่คณะกรรมาธิการเศรษฐกิจและสังคมแห่งสหประชาชาติประจำภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก (เอสแคป) ธนาคารเพื่อการพัฒนาเอเชีย โครงการอาหารโลก องค์การแรงงานระหว่างประเทศ องค์การอนามัยโลก ไปจนถึงสำนักงานข้าหลวงใหญ่เพื่อผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติ

ภารกิจของไทยที่เกี่ยวเนื่องกับสหประชาชาติมีอยู่มากมาย ทั้งในเรื่องที่เกี่ยวเนื่องกับภารกิจระหว่างประเทศ ไม่ว่า การส่งเจ้าหน้าที่ไปร่วมในกองกำลังรักษาสันติภาพหลายชุด อาทิ กองกำลังรักษาสันติภาพในติมอร์ตะวันออก และร่วมปฏิบัติภารกิจในการฟื้นฟูอิรัก การให้การดูแลผู้อพยพและผู้ลี้ภัยจากประเทศเพื่อนบ้าน ไปจนถึงการปฏิบัติตามพันธกรณีในฐานะประเทศสมาชิกสหประชาชาติ ไม่ว่า การปฏิบัติตามเป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษในการขจัดความยากจนและความหิวโหย ส่งเสริมความเท่าเทียมทางเพศ การต่อสู้โรคเอดส์และมาเลเรีย การเข้าถึงน้ำสะอาด ฯลฯ

ขณะที่เมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมา นายเปี่ยมศักดิ์ มิลินทจินดา ผู้อำนวยการสำนักงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ ได้ร่วมลงนามในเอกสารว่าด้วยกรอบความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างสหประชาชาติและไทย (UN Partnership Framework : UNPAF) กับผู้แทนสหประชาชาติ ซึ่งครอบคลุมความร่วมมือระหว่างกันใน 5 สาขาในช่วงปี พ.ศ.2550-2554 ประกอบด้วย การเข้าถึงการบริการด้านสังคมที่มีคุณภาพ การกระจายอำนาจและการปกครองระดับภูมิภาคและท้องถิ่น การเข้าถึงการป้องกันและการเยียวยารักษาโรคเอดส์ การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และบทบาทของไทยต่อการเป็นหุ้นส่วนเพื่อการพัฒนา

เอกสารดังกล่าวเป็นแนวทางความร่วมมือระหว่างไทยกับสหประชาชาติ โดยสะท้อนถึงความเป็นหุ้นส่วนเพื่อการพัฒนาในด้านต่างๆ ไปจนถึงการพัฒนาด้านต่างๆ และรองรับการดำเนินนโยบายความร่วมมือระหว่างประเทศของไทยทั้งในสถานะหุ้นส่วนความร่วมมือและการให้ความร่วมมือด้านวิชาการกับประเทศกำลังพัฒนาอื่นๆ ต่อไป

หากมองให้ดีจะเห็นได้ว่าภารกิจและเป้าหมายของสหประชาชาติไม่ใช่เรื่องที่จับต้องไม่ได้หรือเป็นเรื่องไกลตัว เพราะการพัฒนา ยกระดับคุณภาพชีวิต และเพิ่มโอกาสให้กับประชาชนทั่วไปในทุกด้าน ซึ่งเป็นหนึ่งในงานหลักและงานสำคัญอันดับต้นของประเทศสมาชิกองค์กรแห่งนี้เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันของเราทุกคนอย่างหลีกเลี่ยงไม่พ้น

แม้ว่าไทยจะพยายามมีบทบาทอย่างสร้างสรรค์ในฐานะสมาชิกขององค์กรแห่งนี้ แต่แน่นอนว่า 60 ปีในฐานะสมาชิกสหประชาชาติ ไทยเคยตกเป็นเป้าในการถูกจับตามองเกี่ยวกับประเด็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนหลายครั้ง โดยประเด็นหลักๆ เกือบทั้งหมดเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นในรัฐบาลของอดีตนายกรัฐมนตรี พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร ตั้งแต่การสังหารนอกระบบในระหว่างการดำเนินนโยบายปราบปรามยาเสพติด การหายสาบสูญของทนายสมชาย นีละไพจิตร ความไม่สงบในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ไปจนถึงการประกาศใช้พระราชกำหนดในการบริหารสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 ซึ่งประเด็นต่างๆ เหล่านี้ยังเป็นงานที่คั่งค้างมาถึงรัฐบาลในขณะนี้ และยังคงเป็นปัญหาที่สังคมต้องการคำตอบมาถึงในปัจจุบัน

อย่างไรก็ดี ในโอกาสครบ 60 ปีที่ไทยได้เข้าเป็นสมาชิกสหประชาชาติ กระทรวงการต่างประเทศร่วมกับสมาคมสหประชาชาติแห่งประเทศไทย และเอสแคป ได้จัดกิจกรรมเพื่อฉลองโอกาสสำคัญด้วยการประกวดเรียงความ การแข่งขันตอบปัญหาเกี่ยวกับสหประชาชาติ และการจัดนิทรรศการเพื่อประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ให้ประชาชนเข้าใจบทบาทของไทยในสหประชาชาติให้มากยิ่งขึ้นระหว่างวันที่ 15-22 ธันวาคมนี้ ที่ศูนย์การค้าอมรินทร์ พลาซา

ถ้ามีเวลาลองแวะไปหาความรู้กันว่าประเทศไทยมีบทบาทอย่างไรในห้วงเวลา 60 ปีที่ผ่านมาในฐานะสมาชิกสหประชาชาติ

หน้า 21

 
อ่านข่าวทั้งหมดของ มติชน ได้ที่นี่
 
 
อาเจะห์เลือกตั้งครั้งประวัติศาสตร์
จ้างแม่บ้านฟิลิปปินส์ต้องจ่ายแพง
ค่าปรับชุดขาว
เผยมะกันชนเห็นด้วย ให้ถอนกำลังจากอิรัก รัมส์เฟลด์อำลาทหาร
ชี้ตลาดเดียวอาเซียนห่างฝัน
จับตาจีนศูนย์กลางศก.โลก
5 ปียูโรโซนไม่สดใส-ทำครองชีพแพง
นักธุรกิจมะกัน-เวียดนามเฮ คองเกรสไฟเขียวค้าเต็มรูป
คอลัมน์ เกร็ดเศรษฐกิจการทูต
แฉเชอรี่ แบลร์ภรรยาผู้นำอังกฤษ-เคยเป็นนางแบบภาพนู้ด
รำคาญข้อความโฆษณา หรือพบข้อความไม่เหมาะสม กรุณาช่วยกันคลิกเพื่อช่วยให้ทีมงานดำเนินการลบข้อความดังกล่าวได้รวดเร็วยิ่งขึ้น ขอบคุณมากค่ะ
ชื่อ/email/QQ :
รายละเอียด :
กรอกรหัสการโพส : Security Image ทำไมต้องกรอก คลิก