ข่าวในพระราชสำนัก พระบรมมหาราชวัง วันศุกร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ พุทธศักราช 2554

ข่าวในพระราชสำนัก พระบรมมหาราชวัง วันศุกร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ พุทธศักราช 2554

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

วันนี้ เวลา 15.05 น. พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จไปทรงบำเพ็ญพระกุศลเนื่องในวันมาฆบูชา ทรงหล่อพระพุทธรูปพระชัยแสนล้านและทรงเป็นประธานพิธีพุทธาภิเษกพระกริ่งวัดแจ้ง ณ วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร เวลา 16.20 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จแทนพระองค์ไปในการทรงบำเพ็ญพระราชกุศล เนื่องในวันมาฆบูชา ณ พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม พระบรมมหาราชวัง ในวันเดียวกันนี้ เวลา 16.00 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายอำพล เสนาณรงค์ องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ไปในการบำเพ็ญพระราชกุศล เนื่องในวันมาฆบูชา ณ พุทธมณฑล อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม อนึ่ง เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 17 กุมภาพันธ์ 2554 เวลา 08.00 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากที่ประทับแรม ณ พระตำหนักดอยตุง อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย ไปยังสนามเฮลิคอปเตอร์ พระตำหนักดอยตุงเพื่อประทับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 4 หมู่ที่ 4 บ้านหัวแม่คำ ตำบลแม่สลองใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย ในการนี้ พระราชทานสิ่งของแก่ครู ตำรวจตระเวนชายแดน ผู้แทนนักเรียน และพระราชทานพันธุ์ไม้ผลแก่ผู้แทนชาวบ้าน ทรงติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินงานของโรงเรียนและโครงการตามพระราชดำริ ซึ่งจัดตั้งขึ้นเมื่อปี 2514 ปัจจุบันเปิดสอนในระดับชั้นก่อนประถมวัย ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีนักเรียนรวม 202 คน ทางโรงเรียนเน้นการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการเข้ากับภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อพัฒนาความรู้ และเสริมสร้างพื้นฐานทักษะวิชาชีพให้แก่นักเรียน ทรงพระดำเนินทอดพระเนตรชั้นเรียนอนุบาล และโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน โครงการฝึกอาชีพ การสาธิตการเรียนการสอน ห้องวัฒนธรรมท้องถิ่น ห้องเรียนคอมพิวเตอร์ และแปลงผักสวนครัว ตลอดจนทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์พระราชทานที่ทำการรักษาราษฏรผู้ป่วยเจ็บและราษฏรที่มาเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จ เวลา 11.02 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราุมารรี เสด็จพระราชดำเนินโดยเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านนาโต่ (วปรอ.344 อุปถัมภ์) หมู่ที่ 4 ตำบลแม่สลอง อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย ในการนี้ พระราชทานสิ่งของแก่ผู้อำนวยการโรงเรียน ผู้แทนนักเรียน และพระราชทานพันธุ์ไม้แก่ผู้แทนชาวบ้าน ทรงติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินงานของโรงเรียนและโครงการตามพระราชดำริ ซึ่งจัดตั้งขึ้นเมื่อปี 2534 โดยกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 32 เพื่อเปิดโอกาสทางการศึกษาให้แก่เด็ก และเยาวชนในพื้นที่ข้างเคียงโครงการพัฒนาดอยตุง ปัจจุบันมีนักเรียนรวม 302 คน ทางโรงเรียนดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้นักเรียนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ทั้งในด้านการศึกษาและสาธารณสุข สร้างความรู้ทักษะด้านวิชาชีพให้แก่นักเรียน และประชาชนที่สนใจเพื่อเป็นพื้นฐานการประกอบอาชีพสร้างรายได้ โดยได้รับความร่วมมือจากศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติเชียงแสน จัดส่งบุคลากรไปให้ความรู้ ทรงพระดำเนินทอดพระเนตรโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน โครงการฝึกอาชีพ การสาธิตการเรียนการสอน ห้องเรียนคอมพิวเตอร์ กิจกรรมการประกอบอาหาร และผลิตภัณฑ์แปรรูปจากผลผลิตด้านการเกษตร ตลอดจนทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์พระราชทานที่ทำการรักษาราษฏรผู้ป่วยเจ็บและราษฏรที่มาเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จ เวลา 13.50 น.สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารรี เสด็จพระราชดำเนินเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนศรีสมวงศ์ หมู่ที่ 11 บ้านสามัคคีเก่า ตำบลแม่ฟ้าหลวง อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย ในการนี้ พระราชทานสิ่งของแก่ผู้อำนวยการโรงเรียน ผู้แทนนักเรียน และพระราชทานพันธุ์ไม้แก่ผู้แทนชาวบ้าน ทรงติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานของโรงเรียนและโครงการตามพระราชดำริ จัดตั้งขึ้นเมื่อปี 2510 เปิดสอนให้การศึกษาแก่บุตรหลานราษฏรชาวไทยภูเขาเผ่าอาข่า และลาหู่ ซึ่งสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดและพระราชทานนามโรงเรียน ปัจจุบันมีนักเรียนรวม 75 คน จากการดำเนินงานที่ผ่านมาได้ส่งเสริมความรู้และพัฒนาทักษะพื้นฐานทางการเกษตรอย่างยั่งยืน นอกจากนั้น ยังมีการเรียนการสด้านเทคโนโลยีอันทันสมัย ได้แก่ การสร้างหุ่นยนต์ที่สามารถสร้างชื่อเสียงและได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันในระดับประเทศและโรงเรียนได้รับการสนับสนุนจากโครงการพัฒนาดอยตุง ในด้านการเรียนการสอนที่ทันสมัย ทรงพระดำเนินทอดพระเนตร โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน โครงการฝึกอาชีพตัดผมชาย ห้องกิจกรรมหุ่นยนต์ ห้องวัฒนธรรมชนเผ่า และห้องคอมพิวเตอร์ ตลอดจนทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์พระราชทานที่ทำการรักษา ราษฏรผู้ป่วยเจ็บ และราษฏรที่มาเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จ ในโอกาสนี้ เสด็จพระราชดำเนินทรงเยี่ยมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียนบ้านสามัคคีเก่า พระราชทานอุปกรณ์การเรียนการสอน อุปกรณ์กีฬา แก่ผู้แทนเด็กเล็กด้วย เวลา 16.00 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง ไปทอดพระเนตรหอแห่งแรงบันดาลใจ บริเวณพระตำหนักดอยตุง ซึ่งมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์ปรับปรุงจากหอพระราชประวัติ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี โดยเปลี่ยนเนื้อหานิทรรศการเป็น "หอแห่งแรงบันดาลใจ เพื่อให้ครอบคลุมเรื่องราวของราชสกุลมหิดล เพื่อให้คนไทยได้เรียนรู้และเข้าใจบทบาทของราชสกุลมหิดลที่มีต่อคนไทยและแผ่นดิน จากนั้นเสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรสวนแม่ฟ้าหลวง สวนไม้ดอกไม้ประดับเมืองหนาว และไม้ยืนต้นกว่า 70 สายพันธุ์ ซึ่งจัดสร้างขึ้นตามพระราชดำริของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ที่มีพระราชประสงค์ให้คนไทยที่ไม่มีโอกาสไปต่างประเทศ ได้เห็นไม้ดอกเมืองหนาวที่สวยงามและยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศมาเที่ยวชมเป็นจำนวนมาก และที่กลางสวนแม่ฟ้าหลวง มีงานประติมากรรมที่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี พระราชทานชื่อว่า "ความต่อเนื่อง สื่อถึงการทำงานใด ๆ จะสำเร็จได้ ต้องทำอย่างต่อเนื่องด้วย สมควรแก่เวลาจึงเสด็จพระราชดำเนินกลับที่ประทับแรม ณ พระตำหนักดอยตุง อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย

ชาวบ้านโห่ไล่พระ เพราะไม่เปิดวัดช่วยคนเดือดร้อน บ้านโดนไฟไหม้

ชาวบ้านโห่ไล่พระ เพราะไม่เปิดวัดช่วยคนเดือดร้อน บ้านโดนไฟไหม้

หนุ่มหมู่บ้านใกล้เคียงป้าทุบรถ เผยพ่อตายเพราะตลาดเป็นเรื่องจริง

หนุ่มหมู่บ้านใกล้เคียงป้าทุบรถ เผยพ่อตายเพราะตลาดเป็นเรื่องจริง

บช.น. แจงปม สน.ท่าเรือ "ตั้งด่านลอย" จ่อฟ้องกลับคนโพสต์ลงโซเชียล

บช.น. แจงปม สน.ท่าเรือ "ตั้งด่านลอย" จ่อฟ้องกลับคนโพสต์ลงโซเชียล

เป๊ปซี่ ชวนย้อนเวลาสัมผัสความซ่าสไตล์เรโทร กับงาน “PEPSI GENERATIONS ซ่าทุกยุค…ไม่มีเปลี่ยน”

เป๊ปซี่ ชวนย้อนเวลาสัมผัสความซ่าสไตล์เรโทร กับงาน “PEPSI GENERATIONS ซ่าทุกยุค…ไม่มีเปลี่ยน”

เป๊ปซี่ ส่งโกลบอลแคมเปญ “Pepsi Generations ซ่าทุกยุค...ไม่มีเปลี่ยน”  เปิดตัวในประเทศไทยพร้อมกิจกรรม

เป๊ปซี่ ส่งโกลบอลแคมเปญ “Pepsi Generations ซ่าทุกยุค...ไม่มีเปลี่ยน” เปิดตัวในประเทศไทยพร้อมกิจกรรม

แอนลีนทุ่มงบกว่า 300 ล้านบาท รีลอนช์ครั้งใหญ่ในรอบ 22 ปี!

แอนลีนทุ่มงบกว่า 300 ล้านบาท รีลอนช์ครั้งใหญ่ในรอบ 22 ปี!

นาทีชีวิต สาวกู้ภัยโดดขึ้นเตียงปั๊มหัวใจ ขออภัยท่าทางไม่เหมาะสม

นาทีชีวิต สาวกู้ภัยโดดขึ้นเตียงปั๊มหัวใจ ขออภัยท่าทางไม่เหมาะสม

เลื่อนขั้น “วีรยา โอชะกุล” หญิงเหล็กผู้พิทักษ์ป่าห้วยขาแข้ง

เลื่อนขั้น “วีรยา โอชะกุล” หญิงเหล็กผู้พิทักษ์ป่าห้วยขาแข้ง

ลิฟต์ร่วงชั้น 24 โรงแรมย่านพระราม 9 เกิดไฟลุกไหม้

ลิฟต์ร่วงชั้น 24 โรงแรมย่านพระราม 9 เกิดไฟลุกไหม้

ตัวละครใหม่ "เจ๊กุ้ง" พยานอ้างเห็นลุงจรูญเก็บหวย โผล่ให้ปากคำกองปราบ

ตัวละครใหม่ "เจ๊กุ้ง" พยานอ้างเห็นลุงจรูญเก็บหวย โผล่ให้ปากคำกองปราบ

ฝนถล่มกรุงน้ำขังรถติดหลายจุด ผบ.ตร.สั่งดูแลจราจร

ฝนถล่มกรุงน้ำขังรถติดหลายจุด ผบ.ตร.สั่งดูแลจราจร

เปิดหมดเปลือก 2 ป้าขวานพิฆาตปัดจัดฉากรถขวางบ้าน โต้โยนขี้-ไล่ขอทาน-ทรมานคนแก่

เปิดหมดเปลือก 2 ป้าขวานพิฆาตปัดจัดฉากรถขวางบ้าน โต้โยนขี้-ไล่ขอทาน-ทรมานคนแก่

เจ้าหน้าที่เขตประเวศ ตรวจป้ายหน้าบ้าน “ป้าทุบรถ” ว่าต้องเสียภาษีหรือไม่

เจ้าหน้าที่เขตประเวศ ตรวจป้ายหน้าบ้าน “ป้าทุบรถ” ว่าต้องเสียภาษีหรือไม่

ย้อนดูหวยล็อก! ก่อนยกเลิกหวยรัฐฯสูญเสียรายได้เท่าไหร่

ย้อนดูหวยล็อก! ก่อนยกเลิกหวยรัฐฯสูญเสียรายได้เท่าไหร่

ปตท. ขึ้นน้ำมันทุกชนิด 50 สต. E85 ขยับ 30 สต. ดีเซลแตะ 26.69 บ.

ปตท. ขึ้นน้ำมันทุกชนิด 50 สต. E85 ขยับ 30 สต. ดีเซลแตะ 26.69 บ.

ผอ.เขตประเวศ ถก 5 ตลาดขีดเส้น 28 ก.พ.ไม่แก้ปิดหมด

ผอ.เขตประเวศ ถก 5 ตลาดขีดเส้น 28 ก.พ.ไม่แก้ปิดหมด

ทนายษิทรา แฉอีก ซองหวย 30 ล้าน โดนงัดหายจากโต๊ะตำรวจ ไร้วงจรปิด

ทนายษิทรา แฉอีก ซองหวย 30 ล้าน โดนงัดหายจากโต๊ะตำรวจ ไร้วงจรปิด

ผู้ค้าตลาดข้างบ้าน "ป้าทุบรถ" บ่นลูกค้าน้อยลง จนท.ปิดหมายศาลให้ย้ายออก

ผู้ค้าตลาดข้างบ้าน "ป้าทุบรถ" บ่นลูกค้าน้อยลง จนท.ปิดหมายศาลให้ย้ายออก

ห้ามหมารบกวน “บ้าบิ่น” เดือดสื่อรุมเค้น ติดป้ายห้ามเข้า “ครูปรีชา” มั่นใจไม่มีทางโดนจับ

ห้ามหมารบกวน “บ้าบิ่น” เดือดสื่อรุมเค้น ติดป้ายห้ามเข้า “ครูปรีชา” มั่นใจไม่มีทางโดนจับ

แม่ค้าเชื่อป้าจัดฉากทุบรถ ห่วงปิดตลาดไม่มีกิน ชี้จอดรถขวางไม่ใช่เรื่องใหญ่

แม่ค้าเชื่อป้าจัดฉากทุบรถ ห่วงปิดตลาดไม่มีกิน ชี้จอดรถขวางไม่ใช่เรื่องใหญ่

ส่งอีเมล์ให้เพื่อน

ส่งให้เพื่อนหลายคนใส่ “,” (ส่งพร้อมกันมากสุด 50 อีเมล์)

ส่งอีเมล์