ข่าวในพระราชสำนัก ประจำวันศุกร์ที่ 25 ก.พ. 2554

ข่าวในพระราชสำนัก ประจำวันศุกร์ที่ 25 ก.พ. 2554

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

วันนี้ เวลา 13.59 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จลงแทนพระองค์ ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต พระราชทานพระราชวโรกาสให้ นายนิพิฏฐ์ อินทรสมบัติ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม นำศิลปินแห่งชาติ ประจำปีพุทธศักราช 2553 เฝ้าทูลละอองพระบาท รับพระราชทานโล่และเข็มเชิดชูเกียรติ ในโอกาสนี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราชวโรกาสให้ นายชวน หลีกภัย ซึ่งคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติมีมติในการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 1/2554 เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2554 เห็นชอบให้ประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติ เป็น "ฐาปนันดรศิลปิน หมายถึงผู้เป็นหลักก่อตั้งโครงการศิลปินแห่งชาติ สืบเนื่องจากเป็นผู้ริเริ่มและผลักดันให้เกิดโครงการศิลปินแห่งชาติ เมื่อพุทธศักราช 2527 เฝ้าทูลละอองพระบาท รับพระราชทานเข็มเชิดชูเกียรติของกระทรวงวัฒนธรรม การนี้ ผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรม ผู้บริหารกรมส่งเสริมวัฒนธรรม คณะอนุกรรมการอำนวยการคัดเลือกศิลปินแห่งชาติ และผู้ติดตามศิลปินแห่งชาติ ร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทด้วย เวลา 14.50 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากอาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต ไปยังท่าอากาศยานกองบัญชาการกองทัพอากาศ ดอนเมือง เพื่อประทับเครื่องบินพระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินไปพระราชทานประกาศเกียรติคุณ และเข็มที่ระลึกแก่ผู้บริจาคโลหิตให้แก่สภากาชาดไทย ครบ 36 ครั้ง และครบ 108 ครั้ง ของเหล่ากาชาดจังหวัด ภาค 5 ภาค 6 และภาค 7 ณ ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ นครราชสีมา อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ในวันเดียวกันนีเวลา 17.51 น. พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จไปทรงเปิด อาคารเฉลิมพระเกียรติ 78 พรรษา บรมราชินีนาถ ณ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ อนึ่ง เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2554 เวลา 08.41 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากพระตำหนัก ธงน้อย อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน ไปยังท่าอากาศยานน่าน จังหวัดน่าน เพื่อประทับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งไปทรงเยี่ยมโรงเรียนเชียงกลางปริยัติศึกษา วัดศรีบุญเรือง อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน ซึ่งเป็นโรงเรียนในโครงการพระราชดำริ เพื่อให้เยาวชนที่ด้อยโอกาสเข้ามาบรรพชา และเล่าเรียนในระดับมัธยมศึกษา ตลอดจนศึกษาวัฒนธรรมไทยล้านนา ปัจจุบันมีสามเณรนักเรียน 161 รูป เป็นชาวไทยล้านนา ชาวไทยภูเขา และชาวลาว ในการนี้ ทอดพระเนตรห้องสมุดของโรงเรียนและผลการดำเนินงานกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนสามัญศึกษา จำนวน 13 แห่งใน 11 อำเภอของจังหวัดน่าน พร้อมกันนั้น ทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์พระราชทานที่เข้าไปให้การรักษาพยาบาลแก่ราษฎรในพื้นที่ด้วย เสร็จแล้ว เสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงเรียนเชียงกลาง "ประชาพัฒนา เพื่อทรงเปิดอาคารนิทรรศการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ที่บริษัท ระบบขนส่งมวลชน จำกัด มหาชน สมาคมผู้ปกครองและศิษย์เก่า ร่วมกันจัดสร้างขึ้น เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ และเก็บรวบรวมพันธุกรรมพืชที่หายากในท้องถิ่น และของประเทศ ในโอกาสนี้ ทอดพระเนตรป่าปกปักษ์พันธุกรรมพืชท้องถิ่นในโรงเรียน ที่มีพืชถึง 162 ชนิด เป็นจำนวนกว่า 2,000 ต้น และธนาคารโรงเรียนที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณและความรู้ จากธนาคารเพื่อการเกษตรแลสหกรณ์การเกษตร อำเภอเชียงกลาง จากนั้น พระราชทานพระราชวโรกาสให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ซึ่งจะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษานี้ เฝ้าทูลละอองพระบาทรับพระราชทานพระราโชวาท และ นายวีระชัย วีระเมธีกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายเมล็ดพันธุข้าวเหนียวด้านโรคไหม้ "ธัญสิริน เพื่อพระราชทานแก่กลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดน่าน และธนาคารข้าวศูนย์ภูฟ้า จังหวัดน่าน สำหรับเป็นกองทุนให้เกษตรกรกู้ยืม ในช่วงบ่าย สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงติดตามผลการดำเนินงานโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนผู้บังคับบัญชาลูกเสือรถไฟมักกะสัน อำเภอสองแคว จังหวัดน่าน ซึ่งเปิดสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล ถึงประถมศึกษาปีที่ 6 โดยเน้นสอนวิชาภาษาไทย แก่นักเรียนชาวไทยภูเขา นอกจากนี้ ยังดำเนินโครงการพระราชดำริต่างๆ อาทิ โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน โครงการฝึกอาชีพ เช่น ตัดผม จักสาน แปรรูปอาหาร และกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน การนี้ ทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์พระราชทาน รวมทั้งราษฎรชาวไทยภูเขาเผ่าต่างๆ ที่มาเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จด้วย สมควรแก่เวลา จึงเสด็จพระราชดำเนินโดยเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่ง ไปยังท่าอากาศยานน่าน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน เพื่อประทับเครื่องบินพระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินกลับกรุงเทพมหานคร

เซเว่นฯ เคลียร์ดราม่า กาแฟเย็นไม่ใส่น้ำแข็ง คิดราคา 2 แก้ว

เซเว่นฯ เคลียร์ดราม่า กาแฟเย็นไม่ใส่น้ำแข็ง คิดราคา 2 แก้ว

สรุปข่าวเด่นรอบสัปดาห์ ประจำวันที่ 18 - 24 มี.ค. 2561

สรุปข่าวเด่นรอบสัปดาห์ ประจำวันที่ 18 - 24 มี.ค. 2561

ปิดตำนาน เสธ.แอ๊ว พลเอก อัครเดช ศศิประภา เสียชีวิตด้วยวัย 77 ปี

ปิดตำนาน เสธ.แอ๊ว พลเอก อัครเดช ศศิประภา เสียชีวิตด้วยวัย 77 ปี

รวบแล้ว 2 ฝรั่งถ่ายรูปไม่เหมาะสม ปีนระเบียงวัดพระแก้ว

รวบแล้ว 2 ฝรั่งถ่ายรูปไม่เหมาะสม ปีนระเบียงวัดพระแก้ว

โซเชียลระดมทุนช่วย "บุญหลาย" ควายท้องแก่ถูกรถชน

โซเชียลระดมทุนช่วย "บุญหลาย" ควายท้องแก่ถูกรถชน

“เจ๊หมวยไก่ทอด” จ่อถกเขตฯ ปมล้ำทางเท้าหลังคนบ่นอุบ แม่ค้าเผยขายได้โดนปรับทุกเดือน

“เจ๊หมวยไก่ทอด” จ่อถกเขตฯ ปมล้ำทางเท้าหลังคนบ่นอุบ แม่ค้าเผยขายได้โดนปรับทุกเดือน

โฆษกศาลชี้แจง ไม่มีฎีกาอวัยวะเพศเหม็นถูกสามีฟ้องหย่า

โฆษกศาลชี้แจง ไม่มีฎีกาอวัยวะเพศเหม็นถูกสามีฟ้องหย่า

เปิดใจสาวสักคิ้วชีวิตเปลี่ยน ได้ทรงสระอิ โดนสังคมมองว่าสร้างกระแส

เปิดใจสาวสักคิ้วชีวิตเปลี่ยน ได้ทรงสระอิ โดนสังคมมองว่าสร้างกระแส

นานจนจำไม่ได้ แก๊งเปรี้ยว หั่นศพ เผย แชทหลุดเซลฟี่จากหน้าบัลลังก์ศาล

นานจนจำไม่ได้ แก๊งเปรี้ยว หั่นศพ เผย แชทหลุดเซลฟี่จากหน้าบัลลังก์ศาล

สถิติเผย มอเตอร์เวย์ กรุงเทพ-ชลฯ ครองแชมป์ถนนอันตรายสุดในประเทศ

สถิติเผย มอเตอร์เวย์ กรุงเทพ-ชลฯ ครองแชมป์ถนนอันตรายสุดในประเทศ

แชทหลุด เปรี้ยว หั่นศพ เซลฟี่โชว์ผมสั้น คุยสยิวกับหนุ่มปริศนา

แชทหลุด เปรี้ยว หั่นศพ เซลฟี่โชว์ผมสั้น คุยสยิวกับหนุ่มปริศนา

น้องวอนออเจ้าให้อภัย ยันพี่สาวสติไม่ค่อยดี อัดคลิปด่าคนดู "บุพเพสันนิวาส"

น้องวอนออเจ้าให้อภัย ยันพี่สาวสติไม่ค่อยดี อัดคลิปด่าคนดู "บุพเพสันนิวาส"

จนท.โพสต์ถึง "ออเจ้า" หลังพบความเสียหายที่วัดไชยวัฒนาราม

จนท.โพสต์ถึง "ออเจ้า" หลังพบความเสียหายที่วัดไชยวัฒนาราม

ไม่มีการแย่งเงินบริจาคลุงซาเล้ง ลูกสาวเชื่อใส่ร้าย ย้ำเบิกจ่ายผ่านคนกลาง

ไม่มีการแย่งเงินบริจาคลุงซาเล้ง ลูกสาวเชื่อใส่ร้าย ย้ำเบิกจ่ายผ่านคนกลาง

ดาราซีรีส์ Love Sick "เกล นันญ์จีรา" สุดช้ำ พ่อไล่-ถ่มน้ำลายใส่ ควงแม่ร่ำไห้กับสื่อ

ดาราซีรีส์ Love Sick "เกล นันญ์จีรา" สุดช้ำ พ่อไล่-ถ่มน้ำลายใส่ ควงแม่ร่ำไห้กับสื่อ

ลูกชาย สนช.ไปเรียนนอกแอบถ่าย กกน.ผู้หญิงที่อังกฤษ

ลูกชาย สนช.ไปเรียนนอกแอบถ่าย กกน.ผู้หญิงที่อังกฤษ

รถพยาบาลกับเก๋งเฉี่ยวชนกัน จนท.ขอนำผู้ป่วยไปส่งรพ.ก่อน แต่คู่กรณีไม่ยอม

รถพยาบาลกับเก๋งเฉี่ยวชนกัน จนท.ขอนำผู้ป่วยไปส่งรพ.ก่อน แต่คู่กรณีไม่ยอม

เผยรถทัวร์ 2 ชั้น ยังวิ่งอยู่ 4,800 คัน ชี้เสี่ยงกว่ารถทัวร์ชั้นเดียว 6 เท่า

เผยรถทัวร์ 2 ชั้น ยังวิ่งอยู่ 4,800 คัน ชี้เสี่ยงกว่ารถทัวร์ชั้นเดียว 6 เท่า

ดารา-คนดัง ติดโผเกณฑ์ทหาร 2561 "มิกค์ ทองระย้า" ยืดอกสมัคร

ดารา-คนดัง ติดโผเกณฑ์ทหาร 2561 "มิกค์ ทองระย้า" ยืดอกสมัคร

เปิดใจ “น้ำมนต์ 2” ปัดไม่ใช่คนร้อยผัวสูบเงินชาย ช้ำลูกถูกล้อเหยียดหยาม

เปิดใจ “น้ำมนต์ 2” ปัดไม่ใช่คนร้อยผัวสูบเงินชาย ช้ำลูกถูกล้อเหยียดหยาม

ส่งอีเมล์ให้เพื่อน

ส่งให้เพื่อนหลายคนใส่ “,” (ส่งพร้อมกันมากสุด 50 อีเมล์)

ส่งอีเมล์