วิศวะธรรมศาสตร์รับตรงเรียนป.ตรีควบโท

วิศวะธรรมศาสตร์รับตรงเรียนป.ตรีควบโท

วิศวะธรรมศาสตร์รับตรงเรียนป.ตรีควบโท

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จะรับตรงบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (ปริญญาตรี) โครงการหลักสูตรควบวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต และวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจาปี 2554

1. คุณสมบัติผู้เข้าศึกษา

คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร คือ ต้องเป็นผู้ที่กาลังจะสาเร็จการศึกษา หรือ สาเร็จการศึกษาเทียบเท่าชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายวิทย์-คณิตฯ การคัดเลือกเข้าศึกษาในโครงการฯ ผู้สมัครสามารถ เลือก สมัครได้จากวิธีใดวิธีหนึ่งในข้อ A ถึง ข้อ C ดังต่อไปนี้

A. ยื่นผลการเรียนดี สามารถยื่นหนังสือรับรองจากโรงเรียนหรือยื่นคะแนนมาตรฐาน ด้านคณิตศาสตร์หรือวิทยาศาสตร์ ซึ่งต้องมีผลการเรียน ดังนี้

- นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (สายวิทย์-คณิต) ที่มีผลการเรียนเฉลี่ย 5 ภาคการศึกษา* ตั้งแต่ 3.00 หรือ 70% ขึ้นไป

หรือ

- นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (สายวิทย์-คณิต) ที่มีผลการเรียนเฉลี่ย 5 ภาคการศึกษา* ตั้งแต่ 2.70 ถึง 2.99 โดยต้องมี ผลคะแนนเฉลี่ย รายวิชาคณิตศาสตร์ และรายวิชาฟิสิกส์ ไม่น้อยกว่า 2.70

* เฉพาะระบบการจัดการศึกษาแบบทวิภาค (2 ภาคการศึกษาต่อปี)

B. ยื่นคะแนนมาตรฐาน ครบทั้ง 2 หมวดวิชา ดังนี้ 1. หมวดวิชาคณิตศาสตร์ สามารถยื่นผลคะแนนอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้

· PAT 1 (ความถนัดทางคณิตศาสตร์) อย่างน้อย 35% หรือ

· SAT I (Mathematics) หรือ SAT II (Mathematics I หรือ II) อย่างน้อย 600 คะแนน หรือ

· GCE‘O' level หรือ GCSE หรือ IGCSE หรือ GCE‘A' level หรือ GCE ‘AS' (Mathematics)

เกรด B ขึ้นไป หรือ

· GED (Mathematics) อย่างน้อย 600 คะแนน หรือ

· IB Diploma (Mathematics) ไม่ต่ากว่า 5 หรือ

· AP (Calculus AB) ไม่ต่ากว่า 3

2. หมวดวิชาความถนัดวิศวกรรมศาสตร์ หรือ หมวดวิชาวิทยาศาสตร์ สามารถยื่นผลคะแนนอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้

· PAT 3 (ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์) อย่างน้อย 35% หรือ

· PAT 2 (ความถนัดทางวิทยาศาสตร์) อย่างน้อย 35% หรือ

· SAT II (Physics) อย่างน้อย 600 คะแนน หรือ

· GCE-‘O' level หรือ GCSE หรือ IGCSE หรือ GCE-‘A' level หรือ GCE ‘AS'

(Physics หรือ Co-Science) เกรด B ขึ้นไป หรือ

· GED (Physics) อย่างน้อย 600 คะแนน หรือ

· IB Diploma (Physics) ไม่ต่ากว่า 5 หรือ

· AP (Physics B) ไม่ต่ากว่า 3

C. สอบข้อเขียน ผู้สมัครสามารถเลือกสอบเฉพาะบางหมวดวิชาได้ หากมีคะแนนมาตรฐานตามเกณฑ์ขั้นต่าจากหมวดต่างๆในหัวข้อ B ทั้งนี้ การสอบข้อเขียนโดยตรงกับทางโครงการฯ ประกอบด้วย 2 หมวดวิชาคือ หมวดวิชาคณิตศาสตร์ และความถนัดวิศวกรรมศาสตร์ หมายเหตุ

1. ผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกตามคุณสมบัติ 3 วิธี ข้างต้นจะต้องเข้าสอบสัมภาษณ์ตามที่โครงการฯ กาหนด

2. ให้นาผลคะแนนมาตรฐานที่ใช้ (ฉบับจริง) มาแสดงในวันสมัครหรือวันสอบสัมภาษณ์ด้วย

3. ผู้สมัครที่สาเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนานาชาติในประเทศไทยซึ่งเป็นโรงเรียนที่ยังไม่ได้รับการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการ หรือ สาเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ ต้องยื่นใบเทียบวุฒิซึ่งออกโดยกระทรวงศึกษาธิการของประเทศไทยภายในระยะเวลาที่โครงการฯ กาหนด

4. ผู้สมัครที่สาเร็จการศึกษาจากโรงเรียนมัธยมศึกษา หรือ โรงเรียนนานาชาติในประเทศไทยซึ่งเป็นโรงเรียนที่ได้รับ รับรองจากกระทรวงศึกษาธิการแล้ว ต้องยื่นใบ รบ. หรือ ใบรับรองจากโรงเรียนว่าสาเร็จการศึกษาแล้วหรือกำลังจะสำเร็จการศึกษาภายในระยะเวลาที่โครงการฯ กำหนด

2. การรับสมัคร

ตั้งแต่วันนี้ถึง17 มีนาคม 2554

รายละเอียดการสอบ

1. ผู้สมัครกรณี C (สอบข้อเขียน)

สำหรับผู้ที่สมัครในกรณีสอบข้อเขียน ใบสมัครจะต้องมาถึงโครงการภายในวันที่ 17 มีนาคม 2554

(ในกรณีส่งใบสมัครทางไปรษณีย์ โดยปกติจดหมายใช้เวลา 2-3 วันทำการ)

2. กำหนดการสอบข้อเขียน

วันที่ 18 มีนาคม 2554

8.00-9.00 น. ลงทะเบียนและรับเลขที่นั่งสอบ ที่ห้อง วศ.502 ชั้น 5 อาคารอำนวยการ

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

กรณีที่สอบเฉพาะวิชาความถนัดวิศวกรรมศาสตร์ ให้มารับเลขที่นั่งสอบช่วง

13.00-13.30 น.

9.30-11.30 น. สอบวิชาคณิตศาสตร์

13.30-15.30 น. สอบวิชาความถนัดวิศวกรรมศาสตร์

3. กำหนดการสอบสัมภาษณ์

วันอังคารที่ 22 มีนาคม 2554

8.30 น. รับบัตรคิวสอบที่ห้อง วศ.301 ชั้น 3 อาคารอานวยการคณะวิศวกรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

9.30-12.30 น. สอบสัมภาษณ์

4. เอกสารที่ใช้ประกอบการสัมภาษณ์ หนังสือรวมผลงานนักเรียน (Portfolio) ใบคะแนนสอบวิชามาตรฐาน PAT1 ใบคะแนนสอบวิชามาตรฐาน PAT2 หรือ PAT3

 

Advertisement Replay Ad
ศาลออกหมายจับ 5 สมาชิกวงบิ๊กแอส ร้องเพลง "ก่อนตาย" ละเมิดลิขสิทธิ์

ศาลออกหมายจับ 5 สมาชิกวงบิ๊กแอส ร้องเพลง "ก่อนตาย" ละเมิดลิขสิทธิ์

ณรงค์ ประภาสะโนบล นักเขียนชัยพฤกษ์การ์ตูน เสียชีวิตแล้ว

ณรงค์ ประภาสะโนบล นักเขียนชัยพฤกษ์การ์ตูน เสียชีวิตแล้ว

BTS แจงเหตุบันไดเลื่อนยุบ 18 ปีไม่เคยเกิดเหตุลักษณะนี้

BTS แจงเหตุบันไดเลื่อนยุบ 18 ปีไม่เคยเกิดเหตุลักษณะนี้

เปรมชัย-คนขับรถ เข้ารับทราบข้อหาร่วมติดสินบนอีก 1 คดี

เปรมชัย-คนขับรถ เข้ารับทราบข้อหาร่วมติดสินบนอีก 1 คดี

ไม่ได้โม้! ไก่ชนสมรักษ์ ชนะ ไก่ชนน้าแอ๊ด คว้าเดิมพัน 6.6 แสนบาท

ไม่ได้โม้! ไก่ชนสมรักษ์ ชนะ ไก่ชนน้าแอ๊ด คว้าเดิมพัน 6.6 แสนบาท

รางวัลของคนดี หนุ่มดูไบโผกอดหญิงโชเฟอร์แท็กซี่ กระเป๋าหายแต่ได้คืน

รางวัลของคนดี หนุ่มดูไบโผกอดหญิงโชเฟอร์แท็กซี่ กระเป๋าหายแต่ได้คืน

เผยอาการล่าสุด “คุณตาขี่ซาเล้ง” สาหัสหนัก คนอยากช่วยแต่กลัวเงินไม่ถึงมือ

เผยอาการล่าสุด “คุณตาขี่ซาเล้ง” สาหัสหนัก คนอยากช่วยแต่กลัวเงินไม่ถึงมือ

หนุ่มผู้โดยสารขนลุก แฉแท็กซี่หื่นขอจับนกเขา โชว์รอบรู้เรื่องถุงยาง

หนุ่มผู้โดยสารขนลุก แฉแท็กซี่หื่นขอจับนกเขา โชว์รอบรู้เรื่องถุงยาง

สาวแทบช็อก บันไดเลื่อนสถานีรถไฟฟ้า ยุบลงต่อหน้า-โชคดียังไม่ทันก้าว

สาวแทบช็อก บันไดเลื่อนสถานีรถไฟฟ้า ยุบลงต่อหน้า-โชคดียังไม่ทันก้าว

ปลัด สธ.แจงปม "เก็บภาษีสัตว์เลี้ยง" เป็นแค่แนวคิด ไม่มีอำนาจดำเนินการ

ปลัด สธ.แจงปม "เก็บภาษีสัตว์เลี้ยง" เป็นแค่แนวคิด ไม่มีอำนาจดำเนินการ

แค่ลูกหมาข่วน! เด็กหญิงวัย 14 ติดเชื้อพิษสุนัขบ้า เสียชีวิตเป็นรายที่ 6

แค่ลูกหมาข่วน! เด็กหญิงวัย 14 ติดเชื้อพิษสุนัขบ้า เสียชีวิตเป็นรายที่ 6

ยางระเบิด กระบะบรรทุกหมูพลิกคว่ำ เนืื้อสดเกลื่อนถนน

ยางระเบิด กระบะบรรทุกหมูพลิกคว่ำ เนืื้อสดเกลื่อนถนน

บิดา ผบ.ตร.ถึงแก่กรรม ตั้งศพบำเพ็ญกุศลวัดพระศรีฯ

บิดา ผบ.ตร.ถึงแก่กรรม ตั้งศพบำเพ็ญกุศลวัดพระศรีฯ

ตลาดรีเทิร์นอีกแล้ว ลูกสาว "ป้าทุบรถ" จวกผอ.เขต แก้ปัญหาไม่ได้

ตลาดรีเทิร์นอีกแล้ว ลูกสาว "ป้าทุบรถ" จวกผอ.เขต แก้ปัญหาไม่ได้

เปิดใจสาวสุดผวา เจอลุงหัวร้อนหมวกกันน็อคฟาดรถ เรียก 300 บอกกูจะซ่อมเอง

เปิดใจสาวสุดผวา เจอลุงหัวร้อนหมวกกันน็อคฟาดรถ เรียก 300 บอกกูจะซ่อมเอง

โรงพยาบาลชี้แจง ดูดเสมหะเด็ก 3 ขวบจนตาห้อเลือด ยันไม่มีการทำร้าย

โรงพยาบาลชี้แจง ดูดเสมหะเด็ก 3 ขวบจนตาห้อเลือด ยันไม่มีการทำร้าย

โซเชียลชื่นชม “ผู้ว่าฯ เชียงราย” ผุดสถิติเชียงรายไม่พบปัญหาหมอกควันไฟป่า

โซเชียลชื่นชม “ผู้ว่าฯ เชียงราย” ผุดสถิติเชียงรายไม่พบปัญหาหมอกควันไฟป่า

"เสี่ยโป้" เปิดใจรับยืมเงิน "กานต์ วิภากร" ไป 100 ล้าน เพราะเล่นพนัน

"เสี่ยโป้" เปิดใจรับยืมเงิน "กานต์ วิภากร" ไป 100 ล้าน เพราะเล่นพนัน

มะลิ ทูนหัวของบ่าว แมวเพจดังสิ้นใจแล้ว อายุเท่า 80 ปีมนุษย์

มะลิ ทูนหัวของบ่าว แมวเพจดังสิ้นใจแล้ว อายุเท่า 80 ปีมนุษย์

สรุปข่าวเด่นรอบสัปดาห์ ประจำวันที่ 11-17 มี.ค. 61

สรุปข่าวเด่นรอบสัปดาห์ ประจำวันที่ 11-17 มี.ค. 61

ส่งอีเมล์ให้เพื่อน

ส่งให้เพื่อนหลายคนใส่ “,” (ส่งพร้อมกันมากสุด 50 อีเมล์)

ส่งอีเมล์