หั่นจัดเก็บรายได้รัฐปีนี้ 1.3 แสนล. ''กรณ์'' ชี้ทั้งปีขาดดุล4.8แสนล./ยอมรับกระทบงบ 2553

หั่นจัดเก็บรายได้รัฐปีนี้ 1.3 แสนล. ''กรณ์'' ชี้ทั้งปีขาดดุล4.8แสนล./ยอมรับกระทบงบ 2553

รมว.คลัง ''กรณ์'' เจองานหิน จัดเก็บรายได้รัฐปีงบประมาณ 2552 ไม่ได้ตามเป้าหมาย หั่นตัวเลขลง 1.2-1.3 แสนล้านบาท เผยขาดดุลงบทั้งปีอยู่ที่ 4.7-4.8 แสนล้านบาท ยอมรับกระทบต่อการจัดทำงบขาดดุลปี 2553 มีข้อจำกัดเพิ่มขึ้น ด้านสศค.ชี้ยอดจัดเก็บรายได้รัฐสุทธิไตรมาสแรก 272,837 ล้านบาท ต่ำกว่าประมาณการ 16.1 % เหตุ 3 กรมภาษีจัดเก็บต่ำกว่าเป้าหมาย และรสก.นำส่งรายได้ลดลง

นายกรณ์ จาติกวณิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง กล่าวว่า คลังได้ปรับลดเป้าหมายการจัดเก็บรายได้ของรัฐบาลในปีงบประมาณ 2552 (ตุลาคม 2551-กันยายน 2552) ลงประมาณ 10% หรือคิดเป็นวงเงิน 120,000-130,000 ล้านบาท เนื่องจาก 3 กรมภาษี คือ กรมสรรพากร กรมสรรพสามิต และกรมศุลกากร จัดเก็บรายได้ต่ำกว่าเป้าหมาย ประกอบกับการนำส่งรายได้ของรัฐวิสาหกิจที่คาดว่าจะลดลงจากผลการดำเนินงานที่ออกมาไม่ดีนัก

คาดว่าปีงบประมาณ 2552 รัฐบาลจะขาดดุลรวมทั้งสิ้น 470,000-480,000 ล้านบาท ซึ่งเป็นผลจากการจัดทำงบประมาณขาดดุลรวมการจัดทำงบกลางปีเพิ่มเติมอีก 100,000 ล้านบาท และ การจัดเก็บรายได้ของรัฐบาลที่ต่ำกว่าเป้าหมาย ซึ่งต้องยอมรับว่าฐานะการคลังที่ขาดดุลเพิ่มขึ้น อาจกระทบความสามารถในการจัดทำงบประมาณปี 2553 มีข้อจำกัดมากขึ้น แต่เชื่อว่ายังอยู่ในขอบเขตที่รัฐบาลจะบริหารจัดการได้

ต้องยอมรับว่าปัญหาเรื่องของการจัดเก็บรายได้เป็นปัญหาที่ท้าทายรัฐบาลและประเทศ

อย่างไรก็ตามได้ย้ำกับทางกรมสรรพากรว่าการจัดเก็บควรเป็นไปตามครรลองปกติ โดยไม่มีนโยบายเร่งรัดรีดภาษีจากประชาชน ดังนั้นรัฐบาลต้องปรับแนวคิดนโยบายออกจากกรอบเดิม และไม่นำไปสู่การไล่เก็บภาษีในระดับที่สร้างปัญหาหรือสร้างความไม่ยุติธรรมต่อประชาชน รมว.คลังกล่าว

อย่างไรก็ตาม ตัวเลขขาดดุลการคลังที่รวมตัวเลขขาดดุลกลางปีด้วยจะขาดดุลประมาณ 350,000 ล้านบาท ส่วนตัวเลขจัดเก็บรายได้ที่ต่ำกว่าเป้าหมายนั้นไม่ได้ถูกนำมานับเป็นขาดดุล แต่จะมีผลต่อความจำเป็นที่ต้องตั้งงบชดเชยในอนาคต และกระทบต่อความสามารถในการจัดตั้งงบประมาณปี 2553 ในระดับที่คาดไว้ (จากที่ตั้งเป้าหมายขาดดุลปี 2553 ไว้ที่ 350,000 ล้านบาท)แต่ยังเชื่อว่ายังยืดหยุ่นเพียงพอรักษาเสถียรภาพเศรษฐกิจ โดยขณะนี้อยู่ระหว่างเร่งรัดพิจารณาในรายละเอียดแหล่งเงินอื่นที่จะนำมาใช้หากจำเป็น เนื่องจากในขณะนี้ปัญหาเฉพาะหน้าอยู่ในขั้นวิกฤติ

ทางด้าน ดร.สมชัย สัจจพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง ได้เปิดเผยถึง ผลการจัดเก็บรายได้รัฐบาล ไตรมาสแรกของปีงบประมาณ 2552 (ตุลาคม -ธันวาคม 2551) รัฐบาลจัดเก็บรายได้สุทธิ 272,837 ล้านบาท ต่ำกว่าประมาณการตามเอกสารงบประมาณ 52,334 ล้านบาท หรือ 16.1 % (ต่ำกว่าช่วง เดียวกันของปีก่อน 16.1% ) โดยมีสาเหตุหลักมาจากการจัดเก็บภาษีน้ำมัน ภาษีมูลค่าเพิ่ม และการนำส่งรายได้ของรัฐวิสาหกิจที่ต่ำกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ นอกจากนี้ การคืนภาษีของกรมสรรพากรที่สูงกว่าประมาณการอีกด้วย โดยสูงกว่าประมาณการถึง 16,961 ล้านบาท (หรือ 36.4% ) โดยมีสาเหตุสำคัญจากการคืนภาษีมูลค่าเพิ่มสูงกว่าประมาณการ 14,184 ล้านบาท หรือ 33.8 %

สำหรับผลการจัดเก็บรายได้ ในส่วนของกรมสรรพากร จัดเก็บได้รวม 226,928 ล้านบาท ต่ำกว่าประมาณการตามเอกสาร งบประมาณ 7,155 ล้านบาท คิดเป็น 3.1% ภาษีที่จัดเก็บได้ต่ำกว่า ประมาณการที่สำคัญได้แก่ ภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาจัดเก็บได้ต่ำกว่าประมาณการ 8,505 และ 2,374 ล้านบาท หรือ 6.8 % และ 5.3 % กรมสรรพสามิตจัดเก็บได้รวม 55,400 ล้านบาท ต่ำกว่าประมาณการ 17,567 ล้านบาท หรือ 24.1 % สาเหตุสำคัญมาจากการจัดเก็บภาษีน้ำมันที่ต่ำกว่าประมาณการถึง 13,861 ล้านบาท

เนื่องจากได้รับผลกระทบจากการลดอัตราภาษีน้ำมันดีเซลและแก๊สโซฮอล์ และภาษีรถยนต์ที่จัดเก็บได้ต่ำกว่าประมาณการ 2,753 ล้านบาท ตามการชะลอตัวของเศรษฐกิจ กรมศุลกากร จัดเก็บได้รวม 24,177 ล้านบาท ต่ำกว่าประมาณการตามเอกสารงบประมาณ 1,723 ล้านบาท คิดเป็น 6.7 % เนื่องจากอากรขาเข้าจัดเก็บได้ต่ำ กว่าประมาณการ 1,717 ล้านบาท หรือ 6.8 % เป็นผลจากการชะลอตัวของมูลค่าการนำเข้าสินค้าเป็นสำคัญ

ทางด้านการนำส่งรายได้ของรัฐวิสาหกิจ ไตรมาสแรกปีงบ 52 นำส่งรายได้ 11,924 ล้านบาท ต่ำกว่าประมาณการ 10,506 ล้านบาท หรือ 46.8 % (ต่ำกว่าช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว59.9 % ) เนื่องจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตฯ ขอเลื่อนนำส่งรายได้ออกไป รวมทั้ง บมจ. ทีโอที ยังไม่สามารถนำส่งรายได้ค่าธรรมเนียมการสื่อสารตามเป้าหมาย ขณะที่หน่วยงานอื่น นำส่งรายได้รวม 22,835 ล้านบาท สูงกว่าประมาณการตามเอกสารงบประมาณ 1,240 ล้านบาท หรือ5.7 % (สูงกว่าช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว 32.8 % )

ผอ.สศค. ยังได้กล่าวว่า จากผลการจัดเก็บรายได้รัฐบาลไตรมาสแรกที่ต่ำกว่าประมาณการ 52,334 ล้านบาท ส่วนหนึ่งเป็นผลจากการดำเนินนโยบายของรัฐบาลในการลดอัตราภาษีน้ำมันดีเซลและแก๊สโซฮอล์ (6 มาตรการ 6 เดือน ฝ่าวิกฤติเพื่อคนไทยทุกคน) ประกอบกับภาวะเศรษฐกิจทั้งภายในประเทศและต่างประเทศที่มีแนวโน้มชะลอตัว ซึ่งคาดจัดเก็บรายได้รัฐบาลปีนี้ จะต่ำกว่าประมาณการที่ตั้งไว้ (1.585 ล้านล้านบาท) ในระดับที่ไม่กระทบต่อความยั่งยืนทางการคลัง

Advertisement Replay Ad
มิ้นต์ ไม่อยากให้เร่งรัด แก๊งล่มหวนคืนดี บางอย่างต้องค่อยเป็นค่อยไป

มิ้นต์ ไม่อยากให้เร่งรัด แก๊งล่มหวนคืนดี บางอย่างต้องค่อยเป็นค่อยไป

สภาฯ ปารีส เตรียมชี้ชะตาธุรกิจ ‘ซ่องตุ๊กตายาง’ หลังถูกวิจารณ์หนัก

สภาฯ ปารีส เตรียมชี้ชะตาธุรกิจ ‘ซ่องตุ๊กตายาง’ หลังถูกวิจารณ์หนัก

ญาญ่า เคลียร์ดราม่า แม่แก้ว โพสต์อโหสิกรรม ความรักให้ลูกตัดสินใจเอง

ญาญ่า เคลียร์ดราม่า แม่แก้ว โพสต์อโหสิกรรม ความรักให้ลูกตัดสินใจเอง

หนุ่มใหญ่เปิดใจ ซองผ้าป่าดัง ทำไมใส่ชื่อ “เมียน้อย”

หนุ่มใหญ่เปิดใจ ซองผ้าป่าดัง ทำไมใส่ชื่อ “เมียน้อย”

ปันปัน เครียดหนัก อยากทำงานในวงการ แต่พ่อจะส่งไปเรียนเมืองนอก

ปันปัน เครียดหนัก อยากทำงานในวงการ แต่พ่อจะส่งไปเรียนเมืองนอก

‘อั้ม พัชราภา’ ขึ้นศาลเป็นพยานโจทก์เบิกความ คดียักยอกทรัพย์เกือบ 40 ล้าน

‘อั้ม พัชราภา’ ขึ้นศาลเป็นพยานโจทก์เบิกความ คดียักยอกทรัพย์เกือบ 40 ล้าน

ตร. รวบ 9 โจ๋ทุ่งใหญ่ ร่วมยิงน้องฟิวส์นักมวยดาวรุ่ง อ้างแค้นน้องชายถูกตี

ตร. รวบ 9 โจ๋ทุ่งใหญ่ ร่วมยิงน้องฟิวส์นักมวยดาวรุ่ง อ้างแค้นน้องชายถูกตี

ภาพประทับใจ โป๊ป ธนวรรธน์ เดินขอบคุณแฟนๆ กำลังใจสำคัญที่ทำให้ยังเข้มแข็ง

ภาพประทับใจ โป๊ป ธนวรรธน์ เดินขอบคุณแฟนๆ กำลังใจสำคัญที่ทำให้ยังเข้มแข็ง

วุ้นเส้น ไม่ระบุสถานะ เจนี่ มิกกี้ เรื่องของเพื่อนไม่อยากพูดเยอะ

วุ้นเส้น ไม่ระบุสถานะ เจนี่ มิกกี้ เรื่องของเพื่อนไม่อยากพูดเยอะ

สามีเผยนาทีอำลา สาวป่วยมะเร็งถ่ายพรีเวดดิ้งน้ำตาไหล ก่อนสิ้นใจ

สามีเผยนาทีอำลา สาวป่วยมะเร็งถ่ายพรีเวดดิ้งน้ำตาไหล ก่อนสิ้นใจ

มองอดีตเข้าใจปัจจุบัน พาเยือน ‘ถ้ำ’ ที่เคยเป็นบ้านของ ‘สี จิ้นผิง’ ในวัยหนุ่ม

มองอดีตเข้าใจปัจจุบัน พาเยือน ‘ถ้ำ’ ที่เคยเป็นบ้านของ ‘สี จิ้นผิง’ ในวัยหนุ่ม

อ.หื่นลวงนศ.ทำอนาจาร อ้างมีใจให้ พาเข้าม่านรูดหวังเคลม

อ.หื่นลวงนศ.ทำอนาจาร อ้างมีใจให้ พาเข้าม่านรูดหวังเคลม

โซเฟีย ลา เปิดใจชีวิตเป็นหม้ายมา 18 ปี เพราะความไว้เนื้อเชื่อใจสามี

โซเฟีย ลา เปิดใจชีวิตเป็นหม้ายมา 18 ปี เพราะความไว้เนื้อเชื่อใจสามี

เกาหลีใต้จะส่งนักร้อง K-pop ไปร่วมการแสดงที่กรุงเปียงยาง

เกาหลีใต้จะส่งนักร้อง K-pop ไปร่วมการแสดงที่กรุงเปียงยาง

ด่วน! 'ประยุทธ์' งัด ม. 44 เด้ง 'สมชัย' พ้น กกต. เหตุสัมภาษณ์สื่อไม่เหมาะสม

ด่วน! 'ประยุทธ์' งัด ม. 44 เด้ง 'สมชัย' พ้น กกต. เหตุสัมภาษณ์สื่อไม่เหมาะสม

รถบรรทุกไก่เบรกแตกชน 6 คันรวด 'สืบศักดิ์ ผันสืบ' บาดเจ็บ

รถบรรทุกไก่เบรกแตกชน 6 คันรวด 'สืบศักดิ์ ผันสืบ' บาดเจ็บ

โป๊ป ธนวรรธน์ ไม่มีอะไรแก้ตัว เสียใจที่สุดคือเป็นคนที่ดีพร้อมสำหรับทุกคนไม่ได้

โป๊ป ธนวรรธน์ ไม่มีอะไรแก้ตัว เสียใจที่สุดคือเป็นคนที่ดีพร้อมสำหรับทุกคนไม่ได้

เจ้าแม่ตะเคียนเตือนแล้ว! ต้นไม้ทับรถตำรวจพังนับ 10 คัน

เจ้าแม่ตะเคียนเตือนแล้ว! ต้นไม้ทับรถตำรวจพังนับ 10 คัน

‘บิ๊กตู่’ ลั่น ‘ไม่เบี้ยวเลือกตั้ง’ – ขู่ ‘มิ.ย.พรรคไหนไม่มาคุย กำหนดวันไม่ได้’

‘บิ๊กตู่’ ลั่น ‘ไม่เบี้ยวเลือกตั้ง’ – ขู่ ‘มิ.ย.พรรคไหนไม่มาคุย กำหนดวันไม่ได้’

รวมฮิตทีเด็ด โอซา แวง เซ็กซี่อินเตอร์ งานดีโลกต้องจำ

รวมฮิตทีเด็ด โอซา แวง เซ็กซี่อินเตอร์ งานดีโลกต้องจำ

ส่งอีเมล์ให้เพื่อน

ส่งให้เพื่อนหลายคนใส่ “,” (ส่งพร้อมกันมากสุด 50 อีเมล์)

ส่งอีเมล์