สช.วอนร.ร.เอกชนชะลอขึ้นค่าเล่าเรียน ร.ร.เอกชนชี้เศรษฐกิจทรุดขึ้นตามจำเป็น

สช.วอนร.ร.เอกชนชะลอขึ้นค่าเล่าเรียน ร.ร.เอกชนชี้เศรษฐกิจทรุดขึ้นตามจำเป็น

สช.วอนร.ร.เอกชนชะลอขึ้นค่าเล่าเรียน ร.ร.เอกชนชี้เศรษฐกิจทรุดขึ้นตามจำเป็น

สช.วอนโรงเรียนเอกชนชะลอขึ้นค่าเล่าเรียนปีการศึกษา 2552 ห่วงพ่อแม่อ่วมหลังเศรษฐกิจทรุดตั้งแต่ปีที่แล้ว ด้านนายกสภาการศึกษาเอกชน-สมาคมโรงเรียนนานาชาติแจงเจอ ยันขึ้นตามความจำเป็นสอดคล้องกับค่าครองชีพ โรงเรียนเอกชนใดขึ้นค่าเล่าเรียนเกินควรให้ร้อง สช.ตรวจสอบ ใช้อำนาจสั่งลดค่าเล่าเรียน ธรรมเนียมและค่าเทอมจะเป็นอำนาจของคณะกรรมการบริหารโรงเรียน แต่ใน พ.ร.บ.โรงเรียนเอกชน พ.ศ.2550 มีข้อบัญญัติให้คณะกรรมการ สช.ยับยั้งได้ ถ้าเห็นว่าไม่สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจและสังคม โดยผลกระทบต่อผู้ขอรับใบอนุญาตเปิดและปิดโรงเรียนเอกชนในรอบปีที่เศรษฐกิจตก ต่ำมีทั้งเปิดและปิด ขณะที่หลักสูตรนอกระบบระยะสั้นประเภทวิชาชีพ อาชีวะและกวดวิชา มีแนวโน้มมากขึ้น เป็นไปตามความต้องการที่เพิ่มขึ้น นายบัณฑิตย์กล่าวอีกว่า หลักสูตรระยะสั้นที่ขอเปิดเข้ามามากจะเป็นประเภทโรงเรียนบริบาลเลี้ยงดูเด็ก และผู้สูงอายุ เพราะตลาดมีความต้องการสูงทั้งในและต่างประเทศ ผู้ที่มาเรียนรู้แน่นอนว่าจบแล้วจะไม่ตกงาน ใช้เวลาเรียนไม่มาก นอกจากนี้มีหลักสูตรโหราศาสตร์ ซึ่งเป็นไปตามกระแสของสังคมไทยที่เชื่อถือเรื่องโชคลาง แต่คณะกรรมการที่พิจารณาอนุญาต ได้กำหนดให้เพิ่มเติมเรื่องคุณธรรมจริยธรรมลงไปในหลักสูตรด้วย ผอ. สช.กล่าวถึงนโยบายรัฐบาลที่จะส่งเสริมให้เอกชนร่วมจัดการศึกษามากขึ้นว่า สช.เคยจัดระดมความเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิ นักวิชาการ ครูและผู้บริหารโรงเรียนในเรื่องนี้ มีข้อเสนอว่าถ้ารัฐออกคูปองการศึกษาให้นักเรียนสามารถเลือกเรียนที่ไหนก็ได้ จำนวนเด็กที่จะเข้าโรงเรียนเอกชนจะมีเพิ่มขึ้น เพราะมาตรฐานของเอกชนไม่แพ้ของรัฐหรือที่อื่นๆ ยกเว้นโรงเรียนสาธิต นอกจากนี้ควรจัดสรรเงินในกองทุนเงินทุนหมุนเวียนส่งเสริมการศึกษาโรงเรียนใน ระบบเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากโรงเรียนเอกชนยังมีความต้องการกู้ยืมไปพัฒนาโรงเรียนและส่งเสริม สวัสดิการครู นางจิระพันธุ์ พิมพ์พันธุ์ นายกสภาการศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยและ ผอ.โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา จ.พระนครศรีอยุธยา กล่าวว่า ขณะนี้ยังไม่ได้รับหนังสือจาก สช. แต่ทราบเรื่องนี้แล้ว เพราะมีโอกาสพูดคุยกับ ผอ.สช. ทั้งนี้ ปัจจุบันมีโรงเรียนเอกชนทั่วประเทศประมาณ 3,700 แห่ง แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ 1.กลุ่มโรงเรียนเอกชนที่รับเงินอุดหนุนรายหัวจากรัฐมีกว่า 3,000 แห่ง โดยปีการศึกษา 2551 ได้รับเงินอุดหนุนรายหัวของนักเรียนชั้นประถมคนละ 5,828 บาทต่อปี เก็บจากผู้ปกครองได้ไม่เกินคนละ 4,460 บาทต่อปี นักเรียนชั้น ม.ต้น คนละ 8,179 บาทต่อปี เก็บได้ไม่เกินคนละ 3,900 บาทต่อปี และนักเรียนชั้น ม.ปลาย คนละ 8,679 บาทต่อปี เก็บได้ไม่เกินคนละ 3,900 บาทต่อปี และ 2.กลุ่มโรงเรียนเอกชนที่ไม่รับเงินอุดหนุนรายหัวจากรัฐ มีโรงเรียนนานาชาติประมาณ 100 แห่ง โรงเรียนเปิดสอนสองภาษา (อีพี) กว่า 100 แห่ง และโรงเรียนเอกชนกว่า 10 แห่ง โดยโรงเรียนกลุ่มนี้เก็บค่าเล่าเรียนแบบลอยตัว นางจิระพันธุ์ กล่าวอีกว่า ค่าเล่าเรียนของโรงเรียนเอกชนแบ่งเป็น 2 แบบ ได้แก่ 1.ค่าเล่าเรียนที่เป็นค่าเทอม ซึ่งกลุ่มโรงเรียนเอกชนที่รับเงินอุดหนุนรายหัวจากรัฐจะเก็บได้ไม่เกินเพดาน ที่ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) กำหนดไว้ และ 2.ค่าเล่าเรียนที่เป็นค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่น ค่าเรียนภาษาอังกฤษ ค่าสระว่ายน้ำ ค่ารถโรงเรียน ค่าอาหาร เป็นต้น เมื่อเร็วๆ นี้ผู้บริหารโรงเรียนเอกชนต่างๆ ได้หารือกันเรื่องการขึ้นค่าเล่าเรียน โดยไม่มีการตกลงกันว่าจะขึ้นกี่เปอร์เซ็นต์ เพียงแต่ขอให้มี แต่ละโรงเรียนมีเกณฑ์ในการขึ้นค่าเล่าเรียน เพื่อจะได้ชี้แจงต่อผู้ปกครองและ สช.ได้ และต้องแจ้งผู้ปกครองให้ทราบล่วงหน้าก่อนเปิดเทอม รวมทั้งสภาการศึกษาเอกชนฯ ได้ส่งจดหมายถึงโรงเรียนเอกชนขอให้จัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ และเก็บค่าเล่าเรียนจากผู้ปกครองตามความจำเป็นและสอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจ ค่าครองชีพ เพื่อไม่ให้ผู้ปกครองต้องเดือดร้อน "คาดว่าโรงเรียน เอกชนส่วนใหญ่คงขึ้นค่าเล่าเรียน 10-12% แต่ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของแต่ละโรงเรียน บางโรงเรียนอาจจะถึง 25% ถ้าสูงกว่านี้ก็คิดว่ามากเกินไป แต่โรงเรียนเอกชนต่างจังหวัด เช่น ชลบุรี พระนครศรีอยุธยา คงขึ้นค่าเล่าเรียนยาก เพราะผู้ปกครองตกงานเยอะ อย่างไรก็ตาม หากโรงเรียนขึ้นค่าเล่าเรียนมากเกินไป ผู้ปกครองร้องเรียนไปยัง สช.ได้ เพราะมาตรา 32-34 ของ พ.ร.บ.โรงเรียนเอกชน พ.ศ.2550 กำหนดไว้ว่าไม่ให้โรงเรียนเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าธรรมเนียมอื่นใน ลักษณะแสวงหากำไรเกินควร หากโรงเรียนเอกชนแห่งใดเก็บค่าเล่าเรียนเกินควร สช.ก็ส่งเจ้าหน้าที่มาตรวจสอบและสั่งให้ลดค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่า ธรรมเนียมอื่นได้" นางจิระพันธุ์ กล่าว นางจิระพันธุ์กล่าวต่อว่า ในส่วนของโรงเรียนจิระศาสตร์วิทยานั้น ในปีการศึกษา 2552 จะปรับขึ้นค่าเล่าเรียน 12% เช่น ค่าอาหาร จากเดิม 3,000 บาทต่อเทอม ก็ปรับเพิ่มเป็น 3,400 บาทต่อเทอม และค่ารถโรงเรียน ซึ่งคิดตามโดยระยะทาง ไกลสุดเก็บ 4,000 บาทต่อเทอม ก็จะเพิ่มขึ้น 12% เช่น ระยะทางใกล้สุด 100 บาท ปรับเป็น 112 บาท ซึ่งปรับขึ้นเฉพาะค่าอาหารกับค่ารถโรงเรียนเท่านั้น รวมถึงใช้มาตรการประหยัดและตัดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็น นางอุษา สมบูรณ์ นายกสมาคมโรงเรียนนานาชาติแห่งประเทศไทยและผู้บริหารโรงเรียนนานาชาติไอเอส บี จ.นนทบุรี กล่าวว่า ขณะนี้ยังไม่ได้รับหนังสือจาก สช. แต่คาดว่าในปีการศึกษา 2552 โรงเรียนนานาชาติส่วนใหญ่คงขึ้นค่าเทอมไม่เกิน 2-3% ซึ่งเป็นเปอร์เซ็นต์ที่ไม่สูง แต่ก็ขึ้นอยู่กับแต่ละโรงเรียนจะพิจารณาเอง อย่างไรก็ตาม การขึ้นค่าเทอมต้องเป็นไปอย่างสมเหตุสมผล ไม่ใช่ขึ้นค่าเทอมตามใจชอบ จะต้องประชุมชี้แจงให้ผู้ปกครองรับทราบถึงความจำเป็นและเงินทั้งหมด เพื่อนำไปใช้พัฒนานักเรียน ขณะเดียวกันโรงเรียนนานาชาติต่างเตรียมรับมือกับปัญหาเศรษฐกิจโลกและประเทศ ไทยในปีนี้ ด้วยวิธีประหยัดและตัดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นเพื่อให้มีเงินสำรอง " ส่วนโรงเรียนนานาชาติไอเอสบี อาจจะปรับขึ้นค่าเทอม 2-3% จะชี้แจงให้ผู้ปกครองทราบถึงความจำเป็นและเงินทั้งหมดไม่ได้ไปอยู่ที่ไหน แต่นำมาใช้พัฒนาคุณภาพนักเรียน" นางอุษา กล่าว
Advertisement Replay Ad
หนุ่มฆ่าแมวสุดโหด ชาวบ้านแฉ เห็นคาตาจับฟาดพื้น ชี้ ปมฉุนฉี่ใส่รถ

หนุ่มฆ่าแมวสุดโหด ชาวบ้านแฉ เห็นคาตาจับฟาดพื้น ชี้ ปมฉุนฉี่ใส่รถ

คนอยู่ในห้างดังเล่านาทีเห็นร่าง พล.ต.อ.สล้าง บุนนาค ร่วงจากชั้น 7 เสียชีวิต

คนอยู่ในห้างดังเล่านาทีเห็นร่าง พล.ต.อ.สล้าง บุนนาค ร่วงจากชั้น 7 เสียชีวิต

พล.ต.อ.สล้าง บุนนาค พลัดตกจากชั้น 7 ห้างดัง เสียชีวิต

พล.ต.อ.สล้าง บุนนาค พลัดตกจากชั้น 7 ห้างดัง เสียชีวิต

ขายวันสุดท้าย ตลาดรอบบ้านป้าทุบรถ สั่งผู้ค้าเก็บของกลับทั้งหมด

ขายวันสุดท้าย ตลาดรอบบ้านป้าทุบรถ สั่งผู้ค้าเก็บของกลับทั้งหมด

ขนลุกซู่ หนุ่มเล่านาทีจงอางเข้าบ้าน แม่ยายเจรจาดีๆ ที่นี่ไม่ใช่ที่ของท่าน

ขนลุกซู่ หนุ่มเล่านาทีจงอางเข้าบ้าน แม่ยายเจรจาดีๆ ที่นี่ไม่ใช่ที่ของท่าน

คึกคักเหมือนเดิม ตลาดรอบบ้านป้าทุบรถยังเปิดขาย จัดระเบียบจริงจังพรุ่งนี้

คึกคักเหมือนเดิม ตลาดรอบบ้านป้าทุบรถยังเปิดขาย จัดระเบียบจริงจังพรุ่งนี้

ทนายตั้ม โต้ไม่ได้ขู่ ครูปรีชา เตือนเพราะหวังดี “ทำแบบนี้ เหมือนไม่มีสำนึก”

ทนายตั้ม โต้ไม่ได้ขู่ ครูปรีชา เตือนเพราะหวังดี “ทำแบบนี้ เหมือนไม่มีสำนึก”

ปิดบางตลาดข้างบ้านป้า 27 ก.พ. นีิ้  ผู้ค้าเครียด เผย ไม่รู้ว่าเจ้าของตลาดทำไม่ถูกต้อง

ปิดบางตลาดข้างบ้านป้า 27 ก.พ. นีิ้ ผู้ค้าเครียด เผย ไม่รู้ว่าเจ้าของตลาดทำไม่ถูกต้อง

“ทราย” ปัดสร้างกระแสจวกคนจอดรถขวางบ้าน เข้าใจหัวอกป้าขวานพิฆาต

“ทราย” ปัดสร้างกระแสจวกคนจอดรถขวางบ้าน เข้าใจหัวอกป้าขวานพิฆาต

"น้องบีม" เด็กพิการถูกทนายโกงเงิน ฝันเป็นจริง ได้เป็นเจ้าของร้านกาแฟสด

"น้องบีม" เด็กพิการถูกทนายโกงเงิน ฝันเป็นจริง ได้เป็นเจ้าของร้านกาแฟสด

สรุปข่าวเด่นรอบสัปดาห์ ประจำวันที่ 18-24 ก.พ. 2561

สรุปข่าวเด่นรอบสัปดาห์ ประจำวันที่ 18-24 ก.พ. 2561

ช็อกตัวประหลาดโผล่ในไส้หมู หมอฟันธงกินได้ แต่ต้องปรุงสุก

ช็อกตัวประหลาดโผล่ในไส้หมู หมอฟันธงกินได้ แต่ต้องปรุงสุก

ตลาดรอบหมู่บ้านเสรีวิลล่าทั้ง 5 แห่ง ยังเปิดขายปกติ

ตลาดรอบหมู่บ้านเสรีวิลล่าทั้ง 5 แห่ง ยังเปิดขายปกติ

ยันถอนแจ้งความ "เปรมชัย" ทารุณกรรมสัตว์ เปิดจุดบอดกฎหมายทำไมไม่คุ้มครอง?

ยันถอนแจ้งความ "เปรมชัย" ทารุณกรรมสัตว์ เปิดจุดบอดกฎหมายทำไมไม่คุ้มครอง?

ผู้เชี่ยวชาญภาษีชี้ บริษัท ยิ่งนรา จำกัด รายได้ 18 บาท เป็นไปได้

ผู้เชี่ยวชาญภาษีชี้ บริษัท ยิ่งนรา จำกัด รายได้ 18 บาท เป็นไปได้

แม่ค้าชี้พิรุธสาวถูกฟันรถโผล่ตลาดถี่ ไม่ใช่เพิ่งมา “ป้า” งดโต้รอ กทม.ชี้ผิดตลาด

แม่ค้าชี้พิรุธสาวถูกฟันรถโผล่ตลาดถี่ ไม่ใช่เพิ่งมา “ป้า” งดโต้รอ กทม.ชี้ผิดตลาด

“น้องแจน” กู้ภัยสาวยันคร่อมลุงปั๊มหัวใจทำถูก หมอ-ญาติคนตายวอนหยุดด่า

“น้องแจน” กู้ภัยสาวยันคร่อมลุงปั๊มหัวใจทำถูก หมอ-ญาติคนตายวอนหยุดด่า

ชาวบ้านโห่ไล่พระ เพราะไม่เปิดวัดช่วยคนเดือดร้อน บ้านโดนไฟไหม้

ชาวบ้านโห่ไล่พระ เพราะไม่เปิดวัดช่วยคนเดือดร้อน บ้านโดนไฟไหม้

หนุ่มหมู่บ้านใกล้เคียงป้าทุบรถ เผยพ่อตายเพราะตลาดเป็นเรื่องจริง

หนุ่มหมู่บ้านใกล้เคียงป้าทุบรถ เผยพ่อตายเพราะตลาดเป็นเรื่องจริง

บช.น. แจงปม สน.ท่าเรือ "ตั้งด่านลอย" จ่อฟ้องกลับคนโพสต์ลงโซเชียล

บช.น. แจงปม สน.ท่าเรือ "ตั้งด่านลอย" จ่อฟ้องกลับคนโพสต์ลงโซเชียล

ส่งอีเมล์ให้เพื่อน

ส่งให้เพื่อนหลายคนใส่ “,” (ส่งพร้อมกันมากสุด 50 อีเมล์)

ส่งอีเมล์