พท.ใช้เวทีรัฐสภารุมอัดกษิตท้าทวงคืนพระวิหาร อภิสิทธิ์แก้ตัวแทนโดดป้องขอรับผิดชอบประเมินผลงานเอง

พท.ใช้เวทีรัฐสภารุมอัดกษิตท้าทวงคืนพระวิหาร อภิสิทธิ์แก้ตัวแทนโดดป้องขอรับผิดชอบประเมินผลงานเอง

พรรคร่วมโชว์ปึ้กโหวตเลื่อนวาระ พท.ใช้เวทีรัฐสภาถล่มรัฐบาล ตั้ง รมต.ต่างตอบแทนพันธมิตร-กลุ่มทุน- รุม กษิต ท้าทวงคืนพระวิหาร ขวาง ขรก.ชี้แจงแทน ต้อง รมว.บัวแก้วเท่านั้น อภิสิทธิ์ โดดป้อง ขอรับผิดชอบประเมินผลงานเอง รับ ม.190 เป็นอุปสรรค พรรคร่วมโชว์ปึ้กโหวตเลื่อนวาระ

การประชุมร่วมกันของรัฐสภา ครั้งที่ 1 สมัยสามัญทั่วไป ที่ห้องประชุมรัฐสภา เมื่อวันที่ 26 มกราคม ล่าช้ากว่ากำหนดการเดิมที่นัดหมายกันไว้ในเวลา 09.30 น. ประมาณ 1 ชั่วโมงครึ่ง เนื่องจากสมาชิกเข้าประชุมล่าช้า ทำให้องค์ประชุมไม่ครบ นอกจากนี้เมื่อครบองค์ 307 คนแล้ว ส.ส.พรรคเพื่อไทย (พท.)ลุกขึ้นขอหารือหลายกรณี อาทิ นายจตุพร พรหมพันธุ์ ส.ส.สัดส่วน พท.เสนอพิจารณาไปตามวาระ เริ่มจากเรื่องด่วนที่ 1 ร่างแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญที่ประชาชน 71,543 คน เสนอ นายสุนัย จุลพงศธร ส.ส.สัดส่วน พท. เลื่อนการพิจารณากรอบความร่วมมือระหว่างประเทศ ตามรัฐธรรมนูญมาตรา 190 บัญญัติ จำนวน 20 ฉบับ ประกอบด้วย กรอบความร่วมมืออาเซียน 19 ฉบับ ที่ประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพการประชุมอาเซียนซัมมิท ช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์ ที่ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ และบันทึกความเข้าใจกระทรวงแรงงานไทย-สาธารณรัฐเกาหลี 1 ฉบับ ออกไปก่อน เพราะสมาชิกพึ่งได้รับเอกสารเป็นจำนวนมาก เมื่อวันที่ 23 มกราคม

ต่อมา นายธนา ชีรวนิช ส.ส.กทม. พรรคประชาธิปัตย์ เสนอให้เลื่อนเรื่องด่วนที่ 2-20 ว่าด้วยกรอบความร่วมมืออาเซียน 19 ฉบับ และเรื่องที่เสนอใหม่ บันทึกความเข้าใจกระทรวงแรงงานไทย-สาธารณรัฐเกาหลี 1 ฉบับ ขึ้นมาพิจารณาเป็นเรื่องแรก แต่นายไพจิตร ศรีวรขาน ส.ส.นครพนม พท. เสนอญัตติให้พิจารณาไปตามลำดับ นายชัย ชิดชอบ ประธานรัฐสภา ที่ทำหน้าที่ประธานการประชุม จึงขอให้สมาชิกแสดงตนเพื่อตรวจสอบองค์ประชุม ปรากฏว่า มีสมาชิกครบองค์จำนวน 376 คน จากนั้นจึงมีการลงมติ โดยที่ประชุมเห็นด้วยกับการนำกรอบความร่วมมืออาเซียนฯขึ้นมาพิจารณาก่อน ด้วยคะแนน 296 ต่อ 74 งดออกเสียง 11 ไม่ลงคะแนน 1 เสียง

พท.โวยกษิตไม่เข้าประชุม

จากนั้นจึงเริ่มเข้าสู่การพิจารณา โดยที่ประชุมเห็นด้วยกับข้อเสนอนายวิทยา บุรณศิริ ส.ส.พระนครศรีอยุธยา ประธานคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมฝ่ายค้าน (วิปฝ่ายค้าน) ที่เสนอให้พิจารณารายกลุ่มความรับผิดชอบและลงมติรายฉบับแบ่งเป็น 5 กลุ่ม อย่างไรก็ดี ส.ส.พท. ทักท้วงว่า ทำไมการพิจารณาเรื่องสำคัญเช่นนี้ นายกษิต ภิรมย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ไม่ให้ความสำคัญเข้าชี้แจง นายชัยจึงแจ้งว่า นายกษิตไปเยือนกัมพูชา และมอบหมายนายวีระชัย วีระเมธีกุล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกฯชี้แจงแทน

อภิสิทธิ์ โต้พท.ปมข้อมูลเป็นตั้ง

ต่อมานายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี นายวีระชัย และนางพรทิวา นาคาศัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ชี้แจงเอกสารสำคัญเกี่ยวกับความร่วมมือในกรอบอาเซียน นายอภิสิทธิ์กล่าวว่า สิ่งที่สมาชิกกังวล ความจริงแล้วเอกสารทุกฉบับเป็นเอกสารที่รัฐบาลของนายสมชาย วงศ์สวัสดิ์ นำเสนอต่อสภา และมีความตั้งใจจะประชุมร่วมรัฐสภา เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2551 ดังนั้น ที่สมาชิกบอกว่ามีเอกสารเป็นศอก ส่วนใหญ่ได้ส่งมาแล้วรอบหนึ่งตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน จำได้เพราะว่าตอนนั้นเป็นผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร ได้มีการปรึกษากับประธานวิปรัฐบาลและประธานสภาทั้งสองคนด้วยว่าจะดำเนินการกันอย่างไร เพื่อให้การพิจารณาเรียบร้อยราบรื่นมากที่สุด และได้โอกาสกับฝ่ายค้านมากที่สุดเท่าที่จะทำได้ ซึ่งขณะนั้นก็ได้ข้อยุติด้วยดี เพียงแต่ว่าเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงรัฐบาลเกิดขึ้นก็จะจำเป็นที่จะนำเรื่องเสนอกลับเข้ามาใหม่ แต่เอกสารจะเป็นชุดเดิมทั้งสิ้น ยกเว้น 3 เรื่องคือ ข้อตกลงเรื่องการค้าเสรีที่อาเซียนจะไปทำกับจีนฉบับ 1 และทำกับอินเดียอีก 1 ฉบับหนึ่ง และทำกับออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ฉบับ 1

ดังนั้น ผมเชื่อว่าสมาชิกส่วนใหญ่มีเอกสารทั้งหมดตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนแล้ว ก็น่าจะได้มีโอกาสเดินทางประชุมได้ นายกฯกล่าว

แก้ตัวแทนกษิตติดรับปากเขมร

นายอภิสิทธิ์กล่าวว่า สำหรับกรณีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ที่ไม่ได้เดินทางมาชี้แจงเนื่องจากติดภารกิจเยือนกัมพูชานั้น เดิมรัฐบาลได้เร่งรัดการเห็นชอบหนังสือสัญญาต่างๆ โดยได้มีการประชุม ครม.นัดพิเศษ เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2551 และได้อนุมัติร่างหนังสือสัญญาเหล่านี้เพื่อเสนอต่อรัฐสภา ตนได้ลงนามเสนอต่อประธานสภา ตั้งแต่วันที่ 30 ธันวาคม 2551 ส่วนหนึ่งและลงนามเมื่อวันที่ 5 มกราคม 2552 อีกส่วนหนึ่ง โดยมีความตั้งใจว่าจะพิจารณากันในช่วงประชุมสมัยวิสามัญ แต่เมื่อพบว่าทางรัฐสภาไม่สะดวกที่จะพิจารณาในขณะนั้นจึงเลื่อนมาเป็นสมัยสามัญ

ผม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ และรัฐมนตรีอีกหลายๆ คนเข้าใจมาตลอดว่า จะประชุมในวันที่ 21-22 มกราคม 2552 แต่เนื่องจากรัฐสภามีการนัดประชุมช่วงวันที่ 26-27 มกราคม และช่วงที่รัฐมนตรีต่างประเทศตอบรับที่จะไปเยือนประเทศกัมพูชาเป็นช่วงก่อนที่จะมีการนัดประชุมช่วงนี้ขึ้นมา จึงทำให้มาร่วมประชุมไม่ได้ แต่ได้มอบหมายให้นายวีระชัย วีระเมธีกุล มาชี้แจงแทน ผมเข้าใจว่าคืนนี้ รัฐมนตรีต่างประเทศจะเดินทางกลับมา ผมได้กำชับว่าเมื่อได้เดินทางกลับมาก็จะมาที่รัฐสภา เพราะหากมีประเด็นอะไรที่ค้างคาอยู่จำเป็นที่จะต้องชี้แจงก็ต้องมาทำหน้าที่ตรงนี้ในการรับผิดชอบต่อสภา นายอภิสิทธิ์กล่าว

พท.ซัดตั้งรมต.4คนไม่เหมาะสม

หลังนายอภิสิทธิ์อภิปรายจบ นายสุนัย จุลพงศธร ส.ส.สัดส่วน พท. ลุกขึ้นอภิปรายเป็นคนแรกว่า ขอพูดในฐานะผู้นำฝ่ายค้านกลายๆ เพราะได้เวลาไม่จำกัด โดยเห็นด้วยกับการดำเนินการตามมาตรา 190 ของรัฐธรรมนูญ แต่ไม่เห็นด้วยในการแต่งตั้งตัวบุคคลมาเป็นรัฐมนตรีไม่เหมาะสม 4 กลุ่ม คือ 1.ใช้หนี้พันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย จนต้องตั้งนายกษิต เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ 2.ตอบแทนกลุ่มทุนจึงเกิดการแต่งตั้งนายวีระชัย วีระเมธีกุล เป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

3.ตอบแทนพรรคร่วมรัฐบาลจึงตั้งนางพรทิวา นาคาศัย เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ รวมถึงการนำนายโสภณ ซารัมย์ มาเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม 4.ตอบแทนคนใกล้ชิดนายสุเทพ เทือกสุบรรณ รองนายกรัฐมนตรี ด้วยการแต่งตั้งนาวิฑูรย์ นามบุตร ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.)

นายสุนัยยังโจมตีนายกษิตด้วยว่า ใช้คำพูดไม่เหมาะสม เช่น เรียกสมเด็จฯฮุน เซน นายกรัฐมนตรีกัมพูชา ว่า มัน...ไอ้...เฮงซวย นอกจากนี้ ภูมิหลังในการเป็นพันธมิตรฯ การเข้าร่วมยึดสนามบินจะก่อให้เกิดปัญหาเรื่องการประชุมอาเซียน

ก่อนหน้านี้ นายกษิตเคยโจมตีเรื่องเขาพระวิหาร บอกว่าจะเอาคืนนายกรัฐมนตรีก็เอากับเขาด้วย เพราะอาจไม่คิดว่าจะได้มาเป็นนายกรัฐมนตรี และยังบอกอีกว่าจะเอา พระตะบอง เสียมราฐคืน อยากถามว่าวันนี้จะเอาคืนอีกหรือไม่ และที่เคยบอกว่ามีทางแก้ไขเรื่องเขาพระวิหาร อยากถามว่า นายกฯมีวิธีอย่างไร นายสุนัยกล่าว พร้อมนำถ้อยคำจากเว็บไซต์ยูทิวบ์ที่เป็นถ้อยคำที่นายกษิตให้สัมภาษณ์โจมตีสมเด็จฯฮุน เซ็น มาประกอบการอภิปรายด้วย นอกจากนี้ นายสุนัยยังกล่าวโจมตีนางพรทิวา นายโสภณ และนายวิฑูรย์ พร้อมกับเรียกร้องให้นายกฯปลดออกจากตำแหน่ง

พรทิวาอ้างผิดหวัง-มีฝีมือบริหาร

ระหว่างนั้น นายนิพิฏฐ์ อินทรสมบัติ ส.ส.พัทลุง พรรคประชาธิปัตย์ ลุกขึ้นประท้วงว่า ขอให้นายสุนัยถอนคำว่า รัฐบาลมีความไม่ชอบธรรมในการบริหารประเทศ โดยนายประสพสุข บุญเดช รองประธานรัฐสภา ประธานการประชุม ได้ขอให้นายสุนัยถอนคำพูด เพราะวันนี้เป็นวันตรุษจีน ซึ่งนายสุนัยยอมถอน แต่ก็ยังอภิปรายต่อว่า ยอมถอนคำพูด เพราะรัฐบาลชุดนี้ก็มาจากม็อบมีเส้น อีกทั้งท่านก็เป็นขาใหญ่และทางที่ดีนายกฯควรลาออกหลังเสร็จสิ้นการประชุมผู้นำอาเซียนเพื่อให้มีการเลือกนายกฯ ใหม่เพื่อความสง่างาม ซึ่งผมเชื่อว่า ถึงเวลานั้นก็จะมีคนสนับสนุนท่านให้เป็นนายกฯอีกโดยเฉพาะ กลุ่มเน..

นางพรทิวาลุกขึ้นชี้แจงว่า รู้สึกผิดหวังกับการอภิปราย แทนที่จะเป็นประโยชน์ต่อสภาและประเทศชาติ กลับมาพูดเรื่องคุณสมบัติ

ดิฉันเคยผ่านงานด้านบริหาร การพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งเป็นงานค้าขายมาก่อน ดังนั้นการทำงานในกระทรวงพาณิชย์ไม่น่าจะหนักหนาสาหัสและก็ไม่ได้ทำงานคนเดียว เพราะมีทีมงาน นางพรทิวากล่าว

มาร์ครับผิดชอบประเมินงานรมต.

ขณะที่นายอภิสิทธิ์ได้ใช้สิทธิถูกพาดพิงอภิปรายว่า ที่บอกว่ารัฐบาลชุดนี้ไม่ชอบธรรม เป็นความเห็นของแต่ละคน ซึ่งยืนยันว่า รัฐบาลมาถูกต้องตามรัฐธรรมนูญ ตามหลักประชาธิปไตย ส่วนที่บอกว่า ตอบแทนกลุ่มพันธมิตรด้วยการตั้งนายกษิตนั้น ไม่เป็นความจริง เพราะเป็นคนชวนนายกษิตมาสู่เส้นทางการเมืองด้วยตัวเอง แต่การเลือกตั้งที่ผ่านมานายกษิตก็ไม่ได้ลง ส.ส. สาเหตุที่เลือกเพราะดูจากประสบการณ์การทำงาน

การเลือกนายกษิตขึ้นมาเป็นรัฐมนตรีอาจจะไม่ถูกใจทุกคน แต่หนึ่งเดือนที่ผ่านมานายกษิตก็ทำงานเรียบร้อยดี เห็นได้จากการเดินหน้าประชุมผู้นำอาเซียนให้เร็วขึ้นและทุกประเทศก็ตอบรับเข้าร่วม สำหรับการรับผิดชอบรัฐมนตรีเป็นหน้าที่ที่ผมต้องรับผิดชอบในการประเมินผลการทำงาน โดยเฉพาะการเตรียมความพร้อมในการประชุมอาเซียน และทุกสัปดาห์รัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องก็ประชุมกันอยู่แล้ว นายอภิสิทธิ์กล่าว

รุมกษิตท้าทวงคืนพระวิหาร

นายจตุพร พรหมพันธุ์ ส.ส.สัดส่วน พท. อภิปรายถึงการแต่งตั้งนายกษิตว่าจะส่งผลกระทบต่อความไว้เนื้อเชื่อใจของประเทศเพื่อนบ้านในการเจรจาประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียน เพราะนายกษิตมีส่วนร่วมกับการปิดยึดสนามบินจนส่งผลทำให้ต้องเลื่อนการประชุม จึงไม่เข้าใจว่าทำไมนายอภิสิทธิ์จึงเลือกนายกษิต ทั้งที่มีบุคคลภายในพรรคประชาธิปัตย์อีกหลายคนที่สามารถทำหน้าที่นี้ได้ นายกษิต เคยกล่าวปราศรัยเมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2551 ที่ทำเนียบรัฐบาลว่า นายกฯ คนใหม่ที่จะเข้ามาทำหน้าที่จะเป็นผู้ที่ยอมรับข้อเสนอเงื่อนไขของพันธมิตรทุกข้อ และนายกษิตยังบอกอีกว่า

เด็กทาสต้องมาสยบเด็กเส้น เด็กเส้นใหญ่กว่าเด็กทาส พฤติกรรมของนายกษิตถือเป็นปฏิปักษ์ต่อประเทศเพื่อนบ้านโดยเฉพาะกัมพูชา ดังนั้นจึงอยากถามว่าจะดำเนินการอย่างไรกับประเด็นเขาพระวิหารที่ระบุว่า เป็นของกัมพูชาเฉพาะตัวปราสาท จะเก็บค่าเช่าหรือทวงคืนหรือ ยื่นอุทธรณ์ต่อ

ศาลโลก นายจตุพรกล่าว

นายกฯ ทำได้แค่เจรจาเขตแดน

นายอภิสิทธิ์ได้ลุกขึ้นชี้แจงว่า ไม่เคยพูดว่าตัวปราสาทพระวิหารเป็นของกัมพูชา แต่พื้นที่ข้างใต้ปราสาทเป็นของไทย แต่เคยกล่าวว่า ศาลโลกได้ตัดสินให้ตัวปราสาทเป็นของกัมพูชา แต่ไม่รวมถึงพื้นที่รอบตัวปราสาท ส่วนเรื่องอุทธรณ์ศาลโลกนั้น เคยอภิปรายชัดเจนว่าจะทำได้ต่อเมื่อมีข้อมูลใหม่ อย่างไรก็ตาม แถลงการณ์ร่วมที่ผ่านมามีผลให้ต้องยกเลิก และทางกัมพูชาก็ยอมรับแล้ว ดังนั้นจะเดินตามกระบวนการในการเจรจาจัดทำหลักเขตแดน

พท.อ้างรธน.จี้ตั้งกมธ.เยียวยา

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า การอภิปรายในช่วงบ่าย ส.ส.พท.ส่วนใหญ่ยังคงลุกขึ้นอภิปรายโจมตีนายกษิตอย่างต่อเนื่อง โดยไม่ได้อภิปรายถึงเนื้อหาสาระกรอบข้อตกลงอาเซียนที่เป็นวาระมากนัก ทั้งที่ในห้วงเวลาดังกล่าว ส.ส.พรรคร่วมรัฐบาลและ ส.ว.ส่วนใหญ่ อภิปรายกรอบความร่วมมืออาเซียน กลุ่มภารกิจที่ 1 กระทรวงการต่างประเทศและกระทรวงพาณิชย์ ในส่วนเรื่องด่วนที่ 2-7 รวม 6 ฉบับแล้ว โดยนายสงวน พงษ์มณี ส.ส.ลำพูน พท.กล่าวว่า เมื่อรัฐสภาลงมติเห็นชอบกรอบความร่วมมืออาเซียนแล้ว ต้องตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญเพื่อพิจารณาด้วย เพื่อให้มีการพิจารณาแนวทางการเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการทำสัญญากรอบความตกลงอาเซียนเนื่องจากรัฐธรรมนูญกำหนดเรื่องการเยียวยาไว้ มิเช่นนั้นจะยื่นเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตามมาตรา 154(1)

ขวางขรก.แจงต้องกษิตเท่านั้น

ขณะที่นายสุรจิต ชิรเวทย์ ส.ว.สมุทรสงคราม กล่าวติงรัฐบาลว่า กรอบความร่วมมืออาเซียนที่รัฐบาลเสนอมา มีเอกสารจำนวนทั้งที่หลายเรื่องก็ไม่เข้าข่ายมาตรา 190 ส่วนที่เข้าข่ายดูแล้วมี 5 เรื่อง จึงขอให้รัฐบาลชี้แจงด้วยที่เสนอมาหมดทั้ง 20 เรื่อง ทำให้ประธานการประชุมเชิญตัวแทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ นายศิริพล ยอดเมืองเจริญ ปลัดกระทรวงพาณิชย์ นายกฤต ไกรจิตติ อธิบดีกรมสนธิสัญญาและกฎหมายระหว่างประเทศ ร่วมประชุมรัฐสภาเพื่อชี้แจง แต่ ส.ส.พท. ลุกขึ้นประท้วงว่า ต้องให้รัฐมนตรีวาการกระทรวงการต่างประเทศมาตอบข้อซักถาม นายวีระชัย วีระเมธีกุล ชี้แจงว่า ในวันที่ 27 มกราคม นายกษิตจะมาชี้แจง ส่วนเรื่องกรอบการเจรจายกร่างขอบเขตอำนาจหน้าที่ขององค์กรสิทธิมนุษยชนอาเซียน จะรับไปพิจารณา

เรียกร้องแจงตั้งเขยประสงค์

จากนั้น นายจุมพฏ บุญใหญ่ ส.ส.สกลนคร พท. ลุกอภิปรายว่า ขณะนี้ได้รวบรวมชื่อ ส.ส.1 ใน 5 พร้อมร่างคำฟ้องนายชัย ชิดชอบ ประธานรัฐสภาในกรณีที่นายชัยไม่ได้สังกัดพรรคการเมืองแต่เรียกประชุมรัฐสภาในวันแถลงนโยบายของรัฐบาลแล้ว นายชัยเตรียมรับคำฟ้องในวันที่ 30 มกราคมนี้ได้เลย นอกจากนี้ อยากจะคัดค้านในการประชุมอาเซียนในกรอบเรื่องสิทธิมนุษยชน เพราะก่อนหน้านี้รัฐมนตรีการต่างประเทศ ละเมิดสิทธิมนุษยชนในการปิดสนามบินสุวรรณภูมิในเรื่องการเดินทางของประชาชน ซึ่งเข้าข่ายการก่อการร้ายสากลหรือไม่

นายจุมพฏยังกล่าวเรียกร้องให้นายกษิตชี้แจงการแต่งตั้งให้นายพฤทธิพงศ์ กุลทนันทน์ ลูกเขย น.ต.ประสงค์ สุ่นศิริ ซึ่งเป็นแกนนำพันธมิตรไปอยู่ในตำแหน่งอธิบดีสนธิสัญญาและกฎหมาย กระทรวงการต่างประเทศ ที่จะต้องไปเจรจากับอาเซียน อยากถามว่า บุคคลดังกล่าวมีความเหมาะสมอย่างไรเป็นการตอบแทนกลุ่มพันธมิตรหรือไม่

ชัยประชดล่มอีกให้ยุบสภา

ก่อนหน้าการประชุมรัฐสภา นายชัย ชิดชอบ กล่าวถึงเหตุการณ์สภาล่มเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาว่า คงจะไปกำชับใครไม่ได้เพราะ ส.ส.ทุกคนต่างก็เป็นผู้มีเกียรติ และคงไม่ฝากอะไรกับลูกหลานแต่อยากให้ร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง และอยากให้อยู่ให้ห้องประชุมตลอดเวลา ในการพิจารณากฎหมายและวาระสำคัญ

ถ้าสภาล่มอีก 2-3 ครั้ง ภาพของสภาก็จะเสียหาย เชื่อว่ารัฐบาลคงไม่เอาไว้ เพราะมีอำนาจในการยุบสภาเลือกตั้งใหม่ ไม่จำเป็นต้องมีใครมาเรียกร้อง เป็นเรื่องที่เป็นไปตามธรรมชาติ นายชัยกล่าว และว่า ขอเรียกร้องฝ่ายค้านว่าถ้าไม่ใช่เรื่องสำคัญอะไรก็อย่านับองค์ประชุม ให้โอกาสรัฐบาลได้ทำงานบ้าง แต่ต่อไปรัฐบาลต้องระวังทุกฝีก้าว

นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ข้อเสนอของนายชัย อาจจะเป็นวิธีการกระตุ้นให้พวก ส.ส.ทำงานสภา ซึ่งขณะนี้ทางคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมรัฐบาลก็ดูแลอย่างเต็มที่ สาเหตุที่องค์ประชุมไม่ครบในช่วงเช้านั้นก็เป็นเรื่องปกติ ซึ่งเมื่อก่อนนี้ก็มีการเลยเวลาไปประมาณ 10-20 นาทีเป็นประจำ และบางครั้งก็นานกว่านี้ แต่ขณะนี้ทุกฝ่ายดูแลอย่างเต็มที่และกำชับให้ ส.ส.มาตรงเวลา แต่ก็ต้องดูสถานการณ์ต่างๆ ด้วย

ปัดหนีประชุม-พร้อมเผชิญทุกอย่าง

ทางด้าน นายกษิต ภิรมย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ถึงกรณีที่ฝ่ายค้านอภิปรายในเวทีรัฐสภา ระบุนายกษิตไม่เหมาะจะเป็นผู้ส่งเสริมความสัมพันธ์ไทย-กัมพูชา นายกษิตกล่าวว่า ฝ่ายค้านไม่ใช่สมเด็จฯฮุน เซน ก็อย่าทำตัวเป็นสมเด็จฯฮุน เซน เพราะสมเด็จฯฮุน เซน ให้ความกรุณาในการปรึกษาหารือ ด้วยความยิ้มแย้มแจ่มใส เป็นไปด้วยความสร้างสรรค์ ฝ่ายค้านอย่าพูดอะไรหรือยกเมฆขึ้นมาดีกว่า ตนไม่ขอรับฟัง

นายกษิตกล่าวด้วยว่า จะไปชี้แจงรัฐสภาด้วยตัวเองในวันที่ 27 มกราคม แต่ที่ต้องเดินทางมากัมพูชาเพราะเมื่อรัฐบาลกัมพูชาตอบรับมาแล้วเราก็ต้องเคารพและให้เกียรติ คิดว่าผู้ที่มีความรับผิดชอบต่อประเทศต้องเห็นความสำคัญในเรื่องนี้

ผมไม่ได้หนีสภา มาปฏิบัติหน้าที่เพื่อประเทศชาติ พร้อมจะเผชิญกับทุกอย่างที่จะเกิดขึ้นในสภาวันพรุ่งนี้ ไม่หนี ไม่กลัว และไม่ห่วงด้วย นายกษิตกล่าว

ทนายอิสระยื่นพท.เร่งคดี กษิต

นายเรืองเดช เหลืองบริบูรณ์ ซึ่งอ้างว่าเป็นสมาชิกชมรมทนายความอิสระพร้อมคณะ เข้ายื่นหนังสือต่อนายประชา ประสพดี ส.ส.สมุทรปราการ ในฐานะประธานคณะกรรมาธิการการกฎหมาย การยุติธรรมและสิทธิมนุษยชน สภาผู้แทนราษฎร เมื่อเวลา 13.00 น. ที่รัฐสภา เพื่อขอให้เร่งประชุมพิจารณากรณีนายกษิตร่วมกับแกนนำกลุ่มพันธมิตรบุกยึดสนามบินสุวรรณภูมิและดอนเมือง หลังจากได้เดินทางไปแจ้งความร้องทุกข์ที่ สน.ราชาเทวะ จ.สมุรปราการ และ สน.ดอนเมือง มาแล้วในความผิดตาม พ.ร.บ.ว่าด้วยความผิดการเดินอากาศ พ.ศ.2521 และ พ.ร.บ.การเดินอากาศฉบับแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2538 ซึ่งมีโทษสูงสุดถึงขั้นประหารชีวิต

นายสุรชัย เบ้าจรรยา ส.ส.สัดส่วน พท. และคณะทำงานฝ่ายกฎหมายพรรค กล่าวเรียกร้องให้นายอภิสิทธิ์เร่งดำเนินการกับกลุ่มผู้ยึดสนามบิน โดยเฉพาะกับนายกษิต เพราะหากสุดท้ายมีคำตัดสินให้นายกษิตทำผิดจริงก็อาจจะส่งผลกระทบต่อข้อตกลงต่างๆ ที่ทำไว้กับต่างประเทศ

Advertisement Replay Ad
เหตุใด 'สมชัย ศรีสุทธิยากร' ถึงกลายเป็นอดีต กกต. ด้วยมาตรา 44

เหตุใด 'สมชัย ศรีสุทธิยากร' ถึงกลายเป็นอดีต กกต. ด้วยมาตรา 44

ทักษิณ ยิ่งลักษณ์ อยู่ดูไบ เจอคนไทยไปเดินห้างขอถ่ายรูป

ทักษิณ ยิ่งลักษณ์ อยู่ดูไบ เจอคนไทยไปเดินห้างขอถ่ายรูป

ครม.ผ่านโครงสร้างแรก ร่างพ.ร.บ.ตำรวจฉบับปฏิรูป ผ่าตัดใหญ่ระบบแต่งตั้ง

ครม.ผ่านโครงสร้างแรก ร่างพ.ร.บ.ตำรวจฉบับปฏิรูป ผ่าตัดใหญ่ระบบแต่งตั้ง

ศุภชัย ยืนยัน กกต. เหลือ 4 คนไม่มีปัญหาหลัง ม.44 ปลด “สมชัย”

ศุภชัย ยืนยัน กกต. เหลือ 4 คนไม่มีปัญหาหลัง ม.44 ปลด “สมชัย”

‘ประยุทธ์’ ขอให้ราชการไร้ทุจริต เป็นของขวัญวันเกิด!

‘ประยุทธ์’ ขอให้ราชการไร้ทุจริต เป็นของขวัญวันเกิด!

ด่วน! 'ประยุทธ์' งัด ม. 44 เด้ง 'สมชัย' พ้น กกต. เหตุสัมภาษณ์สื่อไม่เหมาะสม

ด่วน! 'ประยุทธ์' งัด ม. 44 เด้ง 'สมชัย' พ้น กกต. เหตุสัมภาษณ์สื่อไม่เหมาะสม

‘บิ๊กตู่’ ลั่น ‘ไม่เบี้ยวเลือกตั้ง’ – ขู่ ‘มิ.ย.พรรคไหนไม่มาคุย กำหนดวันไม่ได้’

‘บิ๊กตู่’ ลั่น ‘ไม่เบี้ยวเลือกตั้ง’ – ขู่ ‘มิ.ย.พรรคไหนไม่มาคุย กำหนดวันไม่ได้’

‘ประยุทธ์’ สั่งคุมเข้ม ‘อาวุธสงคราม’ ก่อนเข้าสู่การเลือกตั้ง

‘ประยุทธ์’ สั่งคุมเข้ม ‘อาวุธสงคราม’ ก่อนเข้าสู่การเลือกตั้ง

บิ๊กป้อมลุ้น! ป.ป.ช.เตรียมสรุปกรณี “นาฬิกาหรู” สัปดาห์หน้า

บิ๊กป้อมลุ้น! ป.ป.ช.เตรียมสรุปกรณี “นาฬิกาหรู” สัปดาห์หน้า

จดแจ้งชื่อ “พรรคคอมมิวนิสต์ฯ” อาจเข้าข่ายผิดกฎหมายพรรคการเมือง

จดแจ้งชื่อ “พรรคคอมมิวนิสต์ฯ” อาจเข้าข่ายผิดกฎหมายพรรคการเมือง

‘อนุพงษ์’ ขอโทษปมเจ้าหน้าที่กล่าวหา ‘ประชาชนโง่’

‘อนุพงษ์’ ขอโทษปมเจ้าหน้าที่กล่าวหา ‘ประชาชนโง่’

เทียบฟอร์ม “ธนาธร – ทักษิณ” “อนาคตใหม่ – ไทยรักไทย” ใครว่าเหมือน?

เทียบฟอร์ม “ธนาธร – ทักษิณ” “อนาคตใหม่ – ไทยรักไทย” ใครว่าเหมือน?

'ซิโน-ไทย' ยืนยันไม่เคยปรับแก้แบบก่อสร้างรัฐสภาใหม่

'ซิโน-ไทย' ยืนยันไม่เคยปรับแก้แบบก่อสร้างรัฐสภาใหม่

'อภิสิทธิ์' แนะ 'ประยุทธ์' ส่งศาลรัฐธรรมนูญตีความ กฎหมายเลือกต้ัง ส.ส.

'อภิสิทธิ์' แนะ 'ประยุทธ์' ส่งศาลรัฐธรรมนูญตีความ กฎหมายเลือกต้ัง ส.ส.

เตรียมประชุมใหญ่ศาลฎีกา 26 เม.ย. เลือก 2 ว่าที่ กกต.ใหม่

เตรียมประชุมใหญ่ศาลฎีกา 26 เม.ย. เลือก 2 ว่าที่ กกต.ใหม่

เก็บตกสีสันผู้นำอาเซียนยุค 4.0 ฮิตเซลฟีลงโซเชียล

เก็บตกสีสันผู้นำอาเซียนยุค 4.0 ฮิตเซลฟีลงโซเชียล

‘ธนาธร’ ผุดโมเดลหนุนอีสปอร์ต ดันอินเตอร์เน็ตเข้าถึงทุกชนชั้น

‘ธนาธร’ ผุดโมเดลหนุนอีสปอร์ต ดันอินเตอร์เน็ตเข้าถึงทุกชนชั้น

คสช.แถลง 9 เดือนที่ผ่านมามีเรื่องร้องเรียนทุจริตเกือบ 600 เรื่อง

คสช.แถลง 9 เดือนที่ผ่านมามีเรื่องร้องเรียนทุจริตเกือบ 600 เรื่อง

ฟันธง "มาครงเมืองไทย" ชวดแจ้งเกิด

ฟันธง "มาครงเมืองไทย" ชวดแจ้งเกิด

สุดดุเดือด! 'ใบตองแห้ง' VS 'อภิสิทธิ์' ปะทะคารม 5 ปีแห่งความขัดแย้ง

สุดดุเดือด! 'ใบตองแห้ง' VS 'อภิสิทธิ์' ปะทะคารม 5 ปีแห่งความขัดแย้ง

ส่งอีเมล์ให้เพื่อน

ส่งให้เพื่อนหลายคนใส่ “,” (ส่งพร้อมกันมากสุด 50 อีเมล์)

ส่งอีเมล์