เปิดหลักฐาน มัด กกต.หมกเม็ดแจกใบแดง-ดองคดีเลือกตั้ง อุ้มบุญจง วงศ์ไตรรัตน์ ?

เปิดหลักฐาน มัด กกต.หมกเม็ดแจกใบแดง-ดองคดีเลือกตั้ง อุ้มบุญจง วงศ์ไตรรัตน์ ?

นายบุญจง วงศ์ไตรรัตน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยและ ส.ส.นครราชสีมา พรรคภูมิใจไทย นอกจากโดนมรสุมกรณีการแจกเงินสงเคราะห์ผู้ยากไร้ซึ่งเป็นงบประมาณของกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์(พม.)ให้แก่ชาวบ้านรายละ 500 บาทพร้อมนามบัตรของตัวเองเล่นงานอย่างหนักแล้ว

นายบุญจงยังมีคดีความอยู่ที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.)อีกหนึ่งคดี แต่ไม่เป็นที่รับรู้ของสาธารณะ เนื่องจากมีพฤติการณ์ที่น่าสงสัยว่า มีความพยายามในการหมกเม็ดและดองคดีเพื่อช่วยนายบุญจงให้อยู่ในตำแหน่ง ส.ส.และรัฐมนตรีนานที่สุด

เรื่องดังกล่าวเป็นผลพวงมาจากการเลือกตั้งทั่วไปเมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2550 เขตเลือกตั้งที่ 6 จังหวัดนครราชสีมาซึ่งเป็นการแข่งขันระหว่างนายพลพีร์ สุวรรณฉวี ผู้สมัครหมายเลข 3 พรรคเพื่อแผ่นดินกับนายบุญจง ผลการเลือกตั้งปรากฏว่า นายพลพีร์ ชนะการเลือกตั้ง ขณะที่นายบุญจงแพ้

อย่างไรก็ตามมีการร้องเรียนการไปมาระหว่าง 2 ฝ่าย จน กกต.ให้มีการลงคะแนนใหม่(ให้ใบเหลืองนายพลพีร์)ในวันที่ 20 มกราคม 2550 ผลปรากฏว่า นายบุญจงชนะเลือกตั้งและมีการประกาศผลเมื่อวันที่ 21 มกราคม จนนายบุญจงได้เป็น ส.ส.มาจนทุกวันนี้

แต่นายบุญจงยังไม่พ้นบ่วงกรรรม ซึ่งเผ็นผลพวงจากการที่นายพลพีร์ร้องเรียนนายบุญจงต่อ กกต.ไว้ในการลงคะแนนครั้งแรกนั้น ไมีการแต่งตั้งอนุกรรมการขึ้นมาสืบสวนสอบสวน จน กระทั่งกกต.มีมติเมื่อวันที่ 3 เมษายน 2551ในการประชุมครํ้งที่ 48/2551ว่า นายบุญจงมีพฤติการณ์หลอกลวง ใส่ร้ายด้วยความเท็จจริงหรือจูงใจให้เข้าใจผิดในคะแนนนิยมของผู้สมัครหรือพรรคเพื่อจูงใจฯเป้นการฝ่าฝืนพ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ.2550 มาตรา 53(5) ให้ดำเนินคดีอาญาแก่นายบุญจง

ปรากฏว่า นับแต่วันที่ 3 เมษายน 2551 จนถึงปัจจุบันเป็นเวลาประมาณ 10 เดือน กกต.ยังมิได้ดำเนินการใดๆแก่นายบุญจงตามที่ กกต.มีมติแต่อย่างใด แม้ตแคำวินิจฉัยสำหรับการแจ้งความต่อพนักงานสอบสวนก็ยังยกร่างไม่เสร็จ

ข้ออ้างข้างๆคูของเจ้าหน้าที่ กกต.คือ มีสำนวนอยู่ในมือเป็นจำนวนมาก

ขณะเดียวกัน ถ้าพิจารณาจากการใช้และการตีความมายของ กกต.แล้วยิ่งทำให้เห็นพฤติการณ์ ของกกต.ชัดเจนขึ้นว่า ต้องการช่วยเหลือและอุ้มนายบุญจงจริงหรือไม่

เพราะ การที่ กกต.มีมติว่า นายบุญจงกระทำฝ่าฝืน พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งฯ หลังจากที่ประกาศผลเลือกตั้งแล้ว กกต.ต้องยื่นคำร้องต่อศาลฎีกาเพื่อพิจารณาเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งนายบุญจงเป็นเวลา 5 ปี(พ.ร.บ. ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรฯ มาตรา 111)

มีหลักฐานที่เป็นรูปธรรมในคดีทำนองเดียวกันว่า กกต.มีมติเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง(ให้ใบแดง)ผู้สมัครรับเลือกตั้งที่แพ้การเลือกตั้งหลายคดี เช่น

หนึ่ง การประชุม กกต.ครั้งที่ 134/2551 เมื่อวันอังคารที่ 28 ตุลาคม 2551 มีมติเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง(ใบแดง) นายวิทวัส พันธ์นิกุล ผู้สมัคร ส.ส.อุบลราชธานี เขต 1 พรรคประชาธิปัตย์(ไม่ได้รับเลือกตั้ง) ตามมาตรา 236(5)และ (6)แห่งรัฐธรรมนูญฯและ มาตรา 10(10)และ(12)แพาง พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ.2550 และมาตรา 111 พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งฯมาตรา 111(เอกสารแถลงข่าวสำนักงาน กกต.เลขที่ 210_2551)

สอง การประชุม กกต.ครั้งที่ 95/51 เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2551 มีมติเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง(ใบแดง)นางกิ่งกาญจน์ ณ เชียงใหม่ ผู้สม้คร ส.ส.เชียงใหม่ พรรคเพื่อแผ่นดินซึ่งไม่ได้รับเลือกตั้ง

สาม การประชุม กกต.ครั้งที่ 84/2551 เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2551 มีมติเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง(ใบแดง)นายกิตติพงศ์ พรหมชัยนันท์ ผู้สมัคร ส.ส.หมายเลข 8 เขต 3 จังหวัดร้อยเอ็ด พรรคเพื่อแผ่นดินซึ่งม่ได้รับเลือกตั้ง

สี่ การประชุม กกต.ครั้งที่ 106/2551 เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2551 มีมติเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง(ใบแดง)ผู้สมัคร ส.ว.สุโขทัยซึ่งไม่ได้รับเลือกตั้ง

แต่ในกรณีนายบุญจง กกต.กลับไม่ยอมให้ใบแดงและส่งคำร้องให้แก่ศาลฎีกาเหมือนกับหลายคดีข้างต้น กลับมีมติเพียงว่าให้ดำเนินคดีอาญาแก่นายบุญจงเท่านั้น และยังดองคดีอยู่นานเกือบ 1 ปี

จากข้อเท็จจริงดังกล่าว กกต.ต้องมีคำตอบต่อสาธารณะอย่างชัดเจน มิเช่นนั้นแล้ว อาจมีชะตากรรมหรือดำเนินรอยตาม พล.ต.อ.วาสนา เพิ่มลาภ อดีตประธาน กกต.กับพวก

-----------------------------

พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ.2550

มาตรา 111 เมื่อประกาศผลการเลือกตั้งแล้ว ถ้าปรากฏหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าการเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งใดมิได้เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม หรือสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรผู้ใดหรือผู้สมัครผู้ใดกระทำการใด ๆ โดยไม่สุจริตเพื่อที่จะให้ตนเองได้รับเลือกตั้ง หรือได้รับเลือกตั้งมาโดยไม่สุจริตโดยผลของการที่บุคคลหรือพรรคการเมืองใดได้กระทำ ทั้งนี้ อันเป็นการฝ่าฝืนพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ ระเบียบหรือประกาศของคณะกรรมการการเลือกตั้ง หรือพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งยื่นคำร้องต่อศาลฎีกาเพื่อพิจารณา ในกรณีที่ปรากฏจากการไต่สวนของศาลฎีกาว่ามีเหตุอันควรเชื่อได้ว่ากรณีเป็นไปตามคำร้องของคณะกรรมการการเลือกตั้ง ให้ศาลฎีกาสั่งให้มีการเลือกตั้งใหม่หรือเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือผู้สมัครผู้นั้นมีกำหนดเวลาห้าปี แล้วแจ้งให้ประธานสภาผู้แทนราษฎรและนายกรัฐมนตรีทราบ

ในกรณีที่ศาลฎีกาได้รับคำร้องตามวรรคหนึ่งแล้ว ให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรผู้นั้นหยุดการปฏิบัติหน้าที่จนกว่าศาลฎีกาจะมีคำสั่งยกคำร้อง และถ้าศาลฎีกามีคำสั่งให้เลือกตั้งใหม่หรือเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ให้สมาชิกภาพของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรผู้นั้นสิ้นสุดลง

Advertisement Replay Ad
'อภิสิทธิ์' แนะ 'ประยุทธ์' ส่งศาลรัฐธรรมนูญตีความ กฎหมายเลือกต้ัง ส.ส.

'อภิสิทธิ์' แนะ 'ประยุทธ์' ส่งศาลรัฐธรรมนูญตีความ กฎหมายเลือกต้ัง ส.ส.

เตรียมประชุมใหญ่ศาลฎีกา 26 เม.ย. เลือก 2 ว่าที่ กกต.ใหม่

เตรียมประชุมใหญ่ศาลฎีกา 26 เม.ย. เลือก 2 ว่าที่ กกต.ใหม่

เก็บตกสีสันผู้นำอาเซียนยุค 4.0 ฮิตเซลฟีลงโซเชียล

เก็บตกสีสันผู้นำอาเซียนยุค 4.0 ฮิตเซลฟีลงโซเชียล

‘ธนาธร’ ผุดโมเดลหนุนอีสปอร์ต ดันอินเตอร์เน็ตเข้าถึงทุกชนชั้น

‘ธนาธร’ ผุดโมเดลหนุนอีสปอร์ต ดันอินเตอร์เน็ตเข้าถึงทุกชนชั้น

คสช.แถลง 9 เดือนที่ผ่านมามีเรื่องร้องเรียนทุจริตเกือบ 600 เรื่อง

คสช.แถลง 9 เดือนที่ผ่านมามีเรื่องร้องเรียนทุจริตเกือบ 600 เรื่อง

ฟันธง "มาครงเมืองไทย" ชวดแจ้งเกิด

ฟันธง "มาครงเมืองไทย" ชวดแจ้งเกิด

สุดดุเดือด! 'ใบตองแห้ง' VS 'อภิสิทธิ์' ปะทะคารม 5 ปีแห่งความขัดแย้ง

สุดดุเดือด! 'ใบตองแห้ง' VS 'อภิสิทธิ์' ปะทะคารม 5 ปีแห่งความขัดแย้ง

นายกฯ เป็นพยาน MOU ต่อต้านการก่อการร้ายอาเซียน-ออสเตรเลีย

นายกฯ เป็นพยาน MOU ต่อต้านการก่อการร้ายอาเซียน-ออสเตรเลีย

“กี้ร์ อริสมันต์” ออกคุก คนเสื้อแดงแห่รับ พรมน้ำมนต์สะเดาะเคราะห์ หวังไม่กลับเข้าคุก

“กี้ร์ อริสมันต์” ออกคุก คนเสื้อแดงแห่รับ พรมน้ำมนต์สะเดาะเคราะห์ หวังไม่กลับเข้าคุก

‘ปิยบุตร’ ตอบกระแสสาววายสายจิ้น ไม่ใช่เรื่องไร้สาระ แต่มันคือวิถีวัยรุ่น

‘ปิยบุตร’ ตอบกระแสสาววายสายจิ้น ไม่ใช่เรื่องไร้สาระ แต่มันคือวิถีวัยรุ่น

ศาลให้ประกัน “อริสมันต์” ระหว่างฎีกาคดีนปช.ล้มถกอาเซียน

ศาลให้ประกัน “อริสมันต์” ระหว่างฎีกาคดีนปช.ล้มถกอาเซียน

‘สมยศ’ ไขก๊อกสมาชิก สนช.

‘สมยศ’ ไขก๊อกสมาชิก สนช.

ถูกจริตสาววาย! ธนาธร & ปิยบุตร อนาคต "คู่จิ้น" ใหม่ในการเมืองไทย

ถูกจริตสาววาย! ธนาธร & ปิยบุตร อนาคต "คู่จิ้น" ใหม่ในการเมืองไทย

บุพเพสันนิวาสนำพาโลโก้ "พรรคอนาคตใหม่" คล้ายฟิตเนสแห่งหนึ่งใน กทม.

บุพเพสันนิวาสนำพาโลโก้ "พรรคอนาคตใหม่" คล้ายฟิตเนสแห่งหนึ่งใน กทม.

สนช. เตรียมประชุมชี้ขาดส่งศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยกฎหมายเลือก ส.ว.

สนช. เตรียมประชุมชี้ขาดส่งศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยกฎหมายเลือก ส.ว.

พรรคอนาคตใหม่ เดิมพันการเมืองยุคต่อไปของธนาธรและผองเพื่อน

พรรคอนาคตใหม่ เดิมพันการเมืองยุคต่อไปของธนาธรและผองเพื่อน

‘ธนาธร’ จัดตั้งพรรคพรุ่งนี้ – ‘คสช.’ เบรกนัด #กินกาแฟกับธนาธร ส่อผิดกฎหมาย

‘ธนาธร’ จัดตั้งพรรคพรุ่งนี้ – ‘คสช.’ เบรกนัด #กินกาแฟกับธนาธร ส่อผิดกฎหมาย

'วิษณุ' ยืนยัน ศาลรัฐธรรมนูญตีความกฎหมายเลือกตั้ง ไม่กระทบโรดแมป

'วิษณุ' ยืนยัน ศาลรัฐธรรมนูญตีความกฎหมายเลือกตั้ง ไม่กระทบโรดแมป

บิ๊กตู่ชี้ คสช. ไปไหนไม่ได้ ต้องอยู่จนกว่าจะได้รัฐบาลใหม่

บิ๊กตู่ชี้ คสช. ไปไหนไม่ได้ ต้องอยู่จนกว่าจะได้รัฐบาลใหม่

'อังกฤษ' เรียกร้องไทยจัดเลือกตั้งภายใต้ระบอบประชาธิปไตยโดยเร็ว

'อังกฤษ' เรียกร้องไทยจัดเลือกตั้งภายใต้ระบอบประชาธิปไตยโดยเร็ว

ส่งอีเมล์ให้เพื่อน

ส่งให้เพื่อนหลายคนใส่ “,” (ส่งพร้อมกันมากสุด 50 อีเมล์)

ส่งอีเมล์