เปิด 10 กิจกรรมปี 52 มูลนิธิคุณพุ่ม เติมเต็มชีวิตเด็กพิเศษ

เปิด 10 กิจกรรมปี 52 มูลนิธิคุณพุ่ม เติมเต็มชีวิตเด็กพิเศษ

เปิด 10 กิจกรรมปี 52 มูลนิธิคุณพุ่ม เติมเต็มชีวิตเด็กพิเศษ

ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี องค์ประธานมูลนิธิคุณพุ่ม ทรงประทานนโยบายด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต เยาวชน ทุกกลุ่มเป้าหมาย ให้เป็นคนเก่ง คนดี และมีคุณธรรม ภายใต้กรอบแนวคิดแฮปปี้ จี (Happy G) หรือแฮปปี้ เจนเทิลแมน (Happy Gentleman) ซึ่งเป็นคำที่คุณพุ่มบัญญัติขึ้น โดยมีแนวคิดที่ว่าอยากจะเป็นคนดี คนเก่ง เป็นคนที่มีประโยชน์ต่อสังคม เป็นสุภาพบุรุษผู้สง่าผ่าเผย สง่างาม และมีประโยชน์

...นี่เป็นส่วนหนึ่งจากการแถลงข่าวเกี่ยวกับโครงการดำเนินงานของ "มูลนิธิคุณพุ่ม" ในปี 2552 โดย พล.อ.เสริมศักดิ์ วิเศษไชยศรี รองประธานมูลนิธิคุณพุ่ม เมื่อวันที่ 27 ม.ค. 2552 ที่ผ่านมา

เป็นนิมิตหมายถึงสิ่งดี ๆ ที่จะก่อเกิดโดย "มูลนิธิคุณพุ่ม"

เป็นนิมิตหมายถึงสิ่งดี ๆ ที่ "เด็กออทิสติก" จะได้รับ.......

ทั้งนี้ ด้วยพระอัจฉริยภาพจากการทรงงานพัฒนาสังคมเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของพสกนิกรชาวไทยตามรอยเบื้องพระยุคลบาท ด้วยพระปรีชาสามารถและความเข้าใจในฐานะพระมารดาที่ดูแลเอาใจใส่ และพัฒนาการเรียนรู้ของพระโอรสอย่างใกล้ชิด ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ผู้ประทานกำเนิดมูลนิธิคุณพุ่ม ทรงเล็งเห็นว่าบุคคลที่มีความบกพร่องในการเรียนรู้ หรือบุคคลออทิสติก ยังไม่ได้รับโอกาสในด้านต่าง ๆ อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม อีกทั้งยังทรงห่วงใยเด็ก เยาวชน ผู้ยากไร้ ด้อยโอกาสทางสังคม

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ประทานทุนทรัพย์ส่วนพระองค์เป็นเงินทุนแรกเริ่มสำหรับจดทะเบียนก่อตั้งเป็น "มูลนิธิคุณพุ่ม" ทะเบียนเลขที่ กท 1410 เมื่อวันที่ 14 ม.ค. 2548 เพื่อเป็นอนุสรณ์รำลึกถึง "คุณพุ่ม" พระโอรสในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี โดยทรงดำรงตำแหน่งองค์ประธานกรรมการมูลนิธิ และได้รับการรับรองเป็นองค์การกุศลสาธารณประโยชน์ ลำดับที่ 573 เมื่อวันที่ 28 ก.พ. 2548 ซึ่งล่วงเลยมาถึงปี 2552 นี้ ก็เป็นปีที่ 4 แล้วที่ทางมูลนิธิคุณพุ่มได้ดำเนินภารกิจต่าง ๆ เพื่อสังคมไทย

ด้วยวัตถุประสงค์หลัก 6 ประการคือ... 1.ส่งเสริมสนับสนุน ดำเนินการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน ให้เป็นคนเก่ง คนดี มีคุณธรรม 2.ส่งเสริมสนับสนุน สงเคราะห์ผู้ที่มีความบกพร่องและมีความต้องการจำเป็นพิเศษ 3.ดำเนินกิจกรรม ในการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 4.ดำเนินกิจกรรม ในการช่วยเหลือสงเคราะห์ผู้ประสบภัยพิบัติต่าง ๆ 5.ดำเนินการเพื่อสาธารณประโยชน์ หรือร่วมมือกับองค์กรการกุศลต่าง ๆ เพื่อสาธารณประโยชน์ และ 6.ไม่ดำเนินการเกี่ยวข้องกับการเมืองแต่ประการใด

กล่าวสำหรับการดำเนินภารกิจในปี 2552 นี้ พล.อ.เสริมศักดิ์แถลงว่า... คณะกรรมการมูลนิธิคุณพุ่มได้น้อมนำแนวนโยบายที่องค์ประธานมูลนิธิฯ ทรงประทานไว้ โดยโครงการของมูลนิธิคุณพุ่มในปีนี้ จะเน้น "ให้ความสำคัญในการส่งเสริมศักยภาพกลุ่มเด็ก บุคคลออทิสติก บุคคลที่มีความต้องการพิเศษ" รวมถึงการฝึกอบรมผู้ปกครอง ครู และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง โดยมีแผนจัดกิจกรรมหลัก 10 กิจกรรม ประกอบด้วย.....

1.การประทานทุนการศึกษา สำหรับเด็กออทิสติก เด็กพิการ และเด็กที่มีความต้องการพิเศษ ทั่วประเทศ โดยร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ จัดสรรงบประมาณวงเงินปีละ 53,166,000 บาท จำนวนประมาณ 8,000 ทุน, 2.การอบรมผู้ปกครอง ครู และอาสาสมัคร เรื่องการส่งเสริมทักษะชีวิตบุคคลออทิสติก ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 3.การพัฒนาสื่อวีดิทัศน์และเผยแพร่ในระบบอี-เลิร์นนิ่ง (e-learning) ทางเว็บไซต์มูลนิธิคุณพุ่ม คือ www.khunpoom.org 4.การจัด "อาชาบำบัด" สำหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ ร่วมกับกองกำกับการ 4 ตำรวจม้า และกรมการสัตว์ทหารบก

5.การจัดค่าย "คุณพุ่มเดย์แคมป์ (Khun Poom Day Camp)" 6.ฝึกอบรมคอมพิวเตอร์สำหรับผู้ปกครอง บุคคลออทิสติกและบกพร่องทางการเรียนรู้ 7.ฝึกอบรมครู ผู้ปกครอง และอาสาสมัคร ในการผลิตสื่อส่งเสริมพัฒนาการเด็กออทิสติกและบกพร่องทางการเรียนรู้ 8.ส่งเสริมอาชีพอิสระสำหรับผู้ปกครองบุคคลออทิสติกและบกพร่องทางการเรียนรู้ 9.เผยแพร่ความรู้แนวทางการช่วยเหลือเด็กออทิสติกและเด็กที่มีความต้องการพิเศษสู่ประชาชน และ 10.ช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากภัยพิบัติและการมอบถุงพระราชทาน

"กลุ่มเด็ก บุคคลออทิสติก และบุคคลที่มีความต้องการพิเศษ สามารถอยู่ร่วมกับบุคคลอื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข โดยรากฐาน สำคัญคือความอบอุ่น เข้าใจ สัมพันธภาพที่ดีในครอบครัว ทั้งนี้ ผู้เกี่ยวข้องจะต้องมีระบบการช่วยเหลือและการฝึกปฏิบัติที่เหมาะสม เพื่อพัฒนาทักษะการดำเนินชีวิต เมื่อเด็กมีแกนหลักที่มั่นคงแล้ว จะนำไปสู่การพัฒนาทักษะทางจิตสังคม การอยู่ร่วมกับผู้อื่น การจัดการกับอารมณ์ นอกจากนี้ สิ่งแวดล้อมเช่น โรงเรียน ชุมชน ที่มีความเข้าใจ จะทำให้เด็กสามารถพัฒนาศักยภาพได้อย่างเต็มที่จนถึงระดับสูงสุด นั่นคือ สามารถพึ่งพาตนเองได้และดำเนินชีวิตได้ตามศักยภาพ" ...พล.อ.เสริมศักดิ์กล่าว ซึ่งการผลักดันในเรื่องนี้ทาง "มูลนิธิคุณพุ่ม" ถือว่ามีบทบาทสำคัญยิ่ง

บทบาทในการ "เติมเต็มชีวิต" ให้กับ "เด็กพิเศษ"

สร้างความเข้าใจ "เด็กออทิสติก" ในสังคมไทย...

เพื่อให้เด็กไทยกลุ่มนี้มีส่วนร่วมพัฒนาชาติต่อไป...

Advertisement Replay Ad
โซเชียลกุมขมับ หนังสือของหน่วยงานทางวิชาการ เขียนผิดทุกหน้า "คะ-ค่ะ" ยังผิด

โซเชียลกุมขมับ หนังสือของหน่วยงานทางวิชาการ เขียนผิดทุกหน้า "คะ-ค่ะ" ยังผิด

ศ.ดร.มิ่งสรรพ์ ไขก๊อกบอร์ดอิตาเลียนไทย ปมล่าสัตว์ทุ่งใหญ่

ศ.ดร.มิ่งสรรพ์ ไขก๊อกบอร์ดอิตาเลียนไทย ปมล่าสัตว์ทุ่งใหญ่

ลูกผู้ใหญ่บ้านสุรินทร์ถูกรางวัลที่ 1 รับโชค 12 ล้าน

ลูกผู้ใหญ่บ้านสุรินทร์ถูกรางวัลที่ 1 รับโชค 12 ล้าน

จบเกาเหลาพี่น้องห้างทอง โม พสวงศ์ แชะภาพกับพี่ชาย-โอ๋ ภัคจีรา

จบเกาเหลาพี่น้องห้างทอง โม พสวงศ์ แชะภาพกับพี่ชาย-โอ๋ ภัคจีรา

ยูไนเต็ด แอร์ไลน์ ส่งหมาผิดประเทศ จากสหรัฐฯ เลยไปไกลถึงญี่ปุ่น

ยูไนเต็ด แอร์ไลน์ ส่งหมาผิดประเทศ จากสหรัฐฯ เลยไปไกลถึงญี่ปุ่น

เปิดใจ ลูกชายเจ้าของปอร์เช่ 9 ล้าน ช็อกชาร์จแบตไฟไหม้เหลือแต่ซาก

เปิดใจ ลูกชายเจ้าของปอร์เช่ 9 ล้าน ช็อกชาร์จแบตไฟไหม้เหลือแต่ซาก

“กี้ร์ อริสมันต์” ออกคุก คนเสื้อแดงแห่รับ พรมน้ำมนต์สะเดาะเคราะห์ หวังไม่กลับเข้าคุก

“กี้ร์ อริสมันต์” ออกคุก คนเสื้อแดงแห่รับ พรมน้ำมนต์สะเดาะเคราะห์ หวังไม่กลับเข้าคุก

ลูกชาย ปธน.ทรัมป์ หย่าขาดเมียแล้ว หลังแต่งงานมา 12 ปี มีลูกด้วยกัน 5 คน

ลูกชาย ปธน.ทรัมป์ หย่าขาดเมียแล้ว หลังแต่งงานมา 12 ปี มีลูกด้วยกัน 5 คน

หวยปลิวเข้ามือ 2 ใบ แม่ค้าสับปะรดตัดสินใจซื้อ ถูกรางวัลที่ 1 รวย 12 ล้าน

หวยปลิวเข้ามือ 2 ใบ แม่ค้าสับปะรดตัดสินใจซื้อ ถูกรางวัลที่ 1 รวย 12 ล้าน

พ่อค้าร้านของชำใจเด็ด กระโดดล็อกคอโจรขโมยกระป๋องเงิน

พ่อค้าร้านของชำใจเด็ด กระโดดล็อกคอโจรขโมยกระป๋องเงิน

ขมคอกันทั่วหน้า ชายถอดถุงเท้าห้อยราวจับ-ยกเท้าผึ่งในรถไฟใต้ดิน

ขมคอกันทั่วหน้า ชายถอดถุงเท้าห้อยราวจับ-ยกเท้าผึ่งในรถไฟใต้ดิน

สภาทนายความฯ ออกแถลงการณ์ปม "ผิดมรรยาท" ไม่ใช่ความเห็นและมติของกรรมการสภา

สภาทนายความฯ ออกแถลงการณ์ปม "ผิดมรรยาท" ไม่ใช่ความเห็นและมติของกรรมการสภา

เภสัชกรหนุ่มโดนยกพวกรุมกระทืบอ่วม ตอนจะเปิดร้านขายยา

เภสัชกรหนุ่มโดนยกพวกรุมกระทืบอ่วม ตอนจะเปิดร้านขายยา

ลุงโชคหล่นทับ ถูกลอตเตอรี่เลขท้าย 132 ใบ ได้จาก "อาศรมฤาษีเณร"

ลุงโชคหล่นทับ ถูกลอตเตอรี่เลขท้าย 132 ใบ ได้จาก "อาศรมฤาษีเณร"

ศิลปะของคนดัง 13 ดาราสายอาร์ต กับผลงานวาดภาพที่ไม่ธรรมดา

ศิลปะของคนดัง 13 ดาราสายอาร์ต กับผลงานวาดภาพที่ไม่ธรรมดา

ประชาชนชาวซีเรียต้องอพยพนับหมื่น หลังกองทัพรัฐบาลเข้าล้อมกลุ่มกบฏ

ประชาชนชาวซีเรียต้องอพยพนับหมื่น หลังกองทัพรัฐบาลเข้าล้อมกลุ่มกบฏ

ญาติน้องอิงค์ สาวนิสิตปี 3 ติดใจหมอช่วยชีวิตช้า รอคิวรักษาถึงตาย

ญาติน้องอิงค์ สาวนิสิตปี 3 ติดใจหมอช่วยชีวิตช้า รอคิวรักษาถึงตาย

แผน ควง ฟ้า ยื่นคำร้องขอ DSI รับคดีหวย 30 ล้านเป็นคดีพิเศษ

แผน ควง ฟ้า ยื่นคำร้องขอ DSI รับคดีหวย 30 ล้านเป็นคดีพิเศษ

รัศมีแข เผยชีวิตต้องเลือกระหว่างงานกับความรัก ไม่รู้จุดจบจะมาถึงเมื่อไหร่

รัศมีแข เผยชีวิตต้องเลือกระหว่างงานกับความรัก ไม่รู้จุดจบจะมาถึงเมื่อไหร่

สาวแคดดี้สนามกอล์ฟพิษณุโลก ชะตาชีวิตพลิกโชคดีถูกรางวัลที่ 1

สาวแคดดี้สนามกอล์ฟพิษณุโลก ชะตาชีวิตพลิกโชคดีถูกรางวัลที่ 1

ส่งอีเมล์ให้เพื่อน

ส่งให้เพื่อนหลายคนใส่ “,” (ส่งพร้อมกันมากสุด 50 อีเมล์)

ส่งอีเมล์