จับตาอาเซียน (ตอนที่ 14) : การท่องเที่ยวอาเซียนจากฮานอย สู่ดาวอส

จับตาอาเซียน (ตอนที่ 14) : การท่องเที่ยวอาเซียนจากฮานอย สู่ดาวอส

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

จากการที่มีการจัดการประชุมรัฐมนตรีท่องเที่ยวอาเซียน ครั้งที่ 12 ณ เมืองฮานอย สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ระหว่างวันที่ 8-9 มกราคม 2552 และคณะรัฐมนตรีได้รับทราบและเห็นชอบตามที่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเสนอมาเกี่ยวกับการส่งเสริมการท่องเที่ยว ประกอบกับการที่นายกรัฐมนตรี นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ได้เข้าร่วมประชุมเวทีเศรษฐกิจโลก ณ เมืองดาวอส สมาพันธรัฐสวิส เมื่อปลายเดือนมกราคมที่ผ่านมา ในความพยายามเรียกคืนความมั่นใจและฟื้นฟูภาพลักษณ์ของประเทศบนเวทีระดับโลก สำนักข่าวแห่งชาติมองว่าทั้งสองเวทีนี้เป็นแรงส่งที่สำคัญสำหรับการท่องเที่ยวไทยเป็นอย่างยิ่ง เวทีฮานอย การประชุมรัฐมนตรีท่องเที่ยวอาเซียน ครั้งที่ 12 และรัฐมนตรีท่องเที่ยวอาเซียน +3 ที่มีจีน ญี่ปุ่น และเกาหลีเพิ่มขึ้นมา โดยจัดขึ้น ณ กรุงฮานอย สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม นอกจากจะมีการให้ความสำคัญในเรื่องการส่งเสริมการเดินทางท่องเที่ยวภายในภูมิภาคเพื่อให้เกิดการกระตุ้นทางเศรษฐกิจของประเทศและในภูมิภาคแล้ว ยังมีการต่อยอดโดยจะนำวาระการประชุมในครั้งนี้ เข้าสู่วาระการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่ 14 ด้วย ทั้งนี้ผลการประชุมคณะรัฐมนตรีในประเด็นเกี่ยวกับการประชุมรัฐมนตรีท่องเที่ยวอาเซียนครั้งที่ 12 ณ กรุงฮานอยนี้ คณะรัฐมนตรีรับทราบและเห็นชอบตามที่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเสนอ คือให้บรรจุข้อความในถ้อยแถลงของผู้นำอาเซียน (ASEAN Leaders Declaration) ในวาระการประชุมผู้นำอาเซียน ครั้งที่ 14 (The 14th ASEAN Summit) ซึ่งประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพในเดือนกุมภาพันธ์ 2552 ดังต่อไปนี้ "The ASEAN Leaders appreciated the commitments and efforts of ASEAN Tourism Ministers in further integrating tourism towards the establishment of the ASEAN Economic Community by formulating an ASEAN Tourism Strategic Plan 2011-2015 and developing ASEAN Tourism Connectivity Corridors. The Leaders also acknowledged new measures in response to economic recession by declaring the years 2009-2010 as the Youth Travellers Years with ASEAN Tourism Incentives. ทั้งนี้รายละเอียดการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนนั้น ได้ให้ความสำคัญในเรื่องการส่งเสริมการเดินทางท่องเที่ยวภายในภูมิภาค (Intra-ASEAN Travel and Tourism) เพื่อให้เกิดการกระตุ้นทางเศรษฐกิของประเทศและในภูมิภาค ทั้งนี้ไทย ในฐานะประธานและผู้จัดการประชุม จะต้องนำผลการประชุมเสนอรัฐบาลไทยเพื่อบรรจุในวาระการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่ 14 โดยประเทศสมาชิกอาเซียนอื่น ๆ จะต้องร่วมดำเนินการในการจัด ทำแผนยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวอาเซียน พ.ศ. 2554-2558 ร่วมกัน ส่งเสริมให้เกิดความเชื่อมโยงของเส้นทางท่องเที่ยวในกลุ่มประเทศอาเซียน สนับสนุนการเดินทางท่องเที่ยวของเยาวชน โดยประกาศให้ปี 2552-2553 เป็นปีการท่องเที่ยวเยาวชน และสร้างมาตรการจูงใจให้นักท่องเที่ยวที่มีสัญชาติอาเซียนเดินทางในภูมิภาคมากขึ้น เวทีดาวอส การประชุมเวทีเศรษฐกิจโลก ณ เมืองดาวอส สมาพันธรัฐสวิส ซึ่งนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรีไทยเข้าร่วมประชุม เพื่อฟื้นฟูภาพลักษณ์และความเชื่อมั่นของชาวต่างประเทศที่มีต่อไทย ถือว่าประสบความสำเร็จในระดับที่น่าพอใจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่างชาติยังแสดงความสนใจที่จะเข้ามาลงทุนในประเทศไทย ซึ่งเป็นปัจจัยที่จะช่วยให้เกิดแรงกระตุ้นทางเศรษฐกิจ โดยเฉพาะภาคธุรกิจการท่องเที่ยว ที่จำเป็นจะต้องอาศัยความเชื่อมั่นของนักท่องเที่ยว และภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศและภูมิภาค และในโอกาสที่ได้เข้าร่วมประชุมในเวทีระดับโลกครั้งนี้ นายกรัฐมนตรี ก็ได้ให้สัมภาษณ์สื่อต่างชาติจำนวน 13 สำนัก เพื่อยืนยันถึงสถานการณ์ภายในประเทศไทยว่ายังสามารถควบคุมให้อยู่ภายใต้ความสงบเรียบร้อยได้ดี รวมทั้งการแสดงความเชื่อมั่นในครั้งนี้ ยังมีผลสำคัญต่อศักยภาพความเป็นผู้นำของรัฐบาลไทยบนเวทีอาเซียน ซึ่งในครั้งนี้ประเทศไทยจะเป็นกำลังสำคัญที่จะนำวาระเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเข้าเสนอต่อที่ประชุมอาเซียนอีกด้วย จากฮานอย สู่ดาวอส เวทีฮานอย ถือเป็นเวทีที่เป็นขั้นตอนของการร่างแนวทางการดำเนินการเพื่อฟื้นฟูการท่องเที่ยวระดับภูมิภาค ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อสภาพเศรษฐกิจของกลุ่มอาเซียน ที่มีการตกลงใจเพื่อร่วมมือร่วมใจกันทำงานให้เกิดประโยชน์สูงสด ความเชื่อมโยงที่มีต่อกันของกลุ่มอาเซียนจะส่งผลดีต่อปณิธานที่ตั้งไว้เกี่ยวกับการเป็น "ประชาคมอาเซียน ในปี 2015 เนื่องจากการท่องเที่ยวนั้นเป็นปัจจัยพื้นฐานที่จะช่วยเชื่อมโยงความเป็นอาเซียนไว้ด้วยกัน ไม่ว่าจะในเรื่องการคมนาคม การแลกเปลี่ยนนักท่องเที่ยวระหว่างกัน และการขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจที่ได้รับแรงกระตุ้นจากการท่องเที่ยว โดยปัจจัยต่าง ๆ ที่กล่าวมานี้ ก็เป็นเหตุสำคัญอันนำมาซึ่งความเข้าใจต่อกันระหว่างประเทศต่าง ๆ ภายในอาเซียน ซึ่งความหลากหลายของประเทศสมาชิกถือเป็นทั้งจุดด้อยและจุดเด่น ที่หากสามารถแก้ไขได้ตามแผนที่วางไว้แล้ว ก็มีแต่จะเกิดประโยชน์ต่อกลุ่มประเทศอาเซียนเองทั้งสิ้น ประเทศไทย ในฐานะประธานอาเซียนสมัยปัจจุบัน ถือเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญที่จะช่วยให้ความเป็นประชาคมอาเซียนเป็นจริงขึ้นมาได้ ทั้งนี้เพียงแค่การบริหารการเมืองนั้นยังคงไม่เพียงพอ ตราบใดที่เศรษฐกิจยังหยุดนิ่งหรือไม่ก็ดิ่งลงเรื่อย ๆ การท่องเที่ยวถือเป็นกลไกสำคัญที่จะมีส่วนช่วยให้เกิดการกระตุ้นทางเศรษฐกิจ อันจะนำมาซึ่งการโตของเศรษฐกิจต่อไป ประชาคมอาเซียนคงไม่ไกลเกินฝัน ถ้าประเทศอาเซียนต่างร่วมมือร่วมใจกัน พัฒนาภูมิภาคของตนเอง กนกวรรณ ขวัญคง : เรียบเรียง ชูชาติ เทศสีแดง : บรรณาธิการ

Advertisement Replay Ad
อองซาน ซูจี ถูกฟ้องข้อหาก่ออาชญากรรมต่อมนุษยชาติ

อองซาน ซูจี ถูกฟ้องข้อหาก่ออาชญากรรมต่อมนุษยชาติ

หมองูมาเลย์ชื่อดังวัย 33 ถูกงูเห่าฉกเสียชีวิต ไม่มีปาฏิหาริย์รอบสอง

หมองูมาเลย์ชื่อดังวัย 33 ถูกงูเห่าฉกเสียชีวิต ไม่มีปาฏิหาริย์รอบสอง

รัสเซียไล่ "คณะทูตอังกฤษ" ออกจากประเทศเรียบร้อยแล้ว

รัสเซียไล่ "คณะทูตอังกฤษ" ออกจากประเทศเรียบร้อยแล้ว

เจ้าชายเยอรมัน เข้าพิธีสมรสหวานชื่น เคียงคู่นางแบบสาวสามัญชน

เจ้าชายเยอรมัน เข้าพิธีสมรสหวานชื่น เคียงคู่นางแบบสาวสามัญชน

ชาวโลกต้องทึ่ง ลูกหมาตัวใหญ่ที่สุดในโลก วัย 9 เดือนสูงเกือบเท่าเจ้าของ

ชาวโลกต้องทึ่ง ลูกหมาตัวใหญ่ที่สุดในโลก วัย 9 เดือนสูงเกือบเท่าเจ้าของ

คลิประทึก กระเช้าสกีขัดข้อง หมุนเร็วจี๋เหวี่ยงคนตก-เจ็บเพียบ

คลิประทึก กระเช้าสกีขัดข้อง หมุนเร็วจี๋เหวี่ยงคนตก-เจ็บเพียบ

ฮือฮา ปลาทองเมืองจีน...ใหญ่มหึมา ขนาดเท่ากับเด็ก 2 ขวบ

ฮือฮา ปลาทองเมืองจีน...ใหญ่มหึมา ขนาดเท่ากับเด็ก 2 ขวบ

ยูไนเต็ด แอร์ไลน์ ส่งหมาผิดประเทศ จากสหรัฐฯ เลยไปไกลถึงญี่ปุ่น

ยูไนเต็ด แอร์ไลน์ ส่งหมาผิดประเทศ จากสหรัฐฯ เลยไปไกลถึงญี่ปุ่น

ลูกชาย ปธน.ทรัมป์ หย่าขาดเมียแล้ว หลังแต่งงานมา 12 ปี มีลูกด้วยกัน 5 คน

ลูกชาย ปธน.ทรัมป์ หย่าขาดเมียแล้ว หลังแต่งงานมา 12 ปี มีลูกด้วยกัน 5 คน

ขมคอกันทั่วหน้า ชายถอดถุงเท้าห้อยราวจับ-ยกเท้าผึ่งในรถไฟใต้ดิน

ขมคอกันทั่วหน้า ชายถอดถุงเท้าห้อยราวจับ-ยกเท้าผึ่งในรถไฟใต้ดิน

ประชาชนชาวซีเรียต้องอพยพนับหมื่น หลังกองทัพรัฐบาลเข้าล้อมกลุ่มกบฏ

ประชาชนชาวซีเรียต้องอพยพนับหมื่น หลังกองทัพรัฐบาลเข้าล้อมกลุ่มกบฏ

ผู้จัดการลืมปิดกล้อง ขณะเล่นบทรักกับพนักงานสาว

ผู้จัดการลืมปิดกล้อง ขณะเล่นบทรักกับพนักงานสาว

ตร.เอะใจ ตรวจเจอสารเสพติดทั้งครอบครัว สืบพบร้านอาหารแอบใส่ฝิ่น

ตร.เอะใจ ตรวจเจอสารเสพติดทั้งครอบครัว สืบพบร้านอาหารแอบใส่ฝิ่น

สองคุณแม่คลอดวันเดียวกัน เลี้ยงมา 9 เดือน สงสัยลูกอาจสลับตัวกัน

สองคุณแม่คลอดวันเดียวกัน เลี้ยงมา 9 เดือน สงสัยลูกอาจสลับตัวกัน

อินโดนีเซียประกาศใช้กฎหมายห้ามวิจารณ์นักการเมือง

อินโดนีเซียประกาศใช้กฎหมายห้ามวิจารณ์นักการเมือง

‘อาโอกิกาฮาระ’ ดินแดนอาถรรพ์แห่งการ “ฆ่าตัวตาย” ในญี่ปุ่น

‘อาโอกิกาฮาระ’ ดินแดนอาถรรพ์แห่งการ “ฆ่าตัวตาย” ในญี่ปุ่น

ทองคำแท่งนับหมื่นล้าน ร่วงหล่นเกลื่อนพื้นรันเวย์สนามบินรัสเซีย

ทองคำแท่งนับหมื่นล้าน ร่วงหล่นเกลื่อนพื้นรันเวย์สนามบินรัสเซีย

เฮลิคอปเตอร์กองทัพสหรัฐฯ ตกใกล้ชายแดนซีเรีย ทหารดับ 7 นาย

เฮลิคอปเตอร์กองทัพสหรัฐฯ ตกใกล้ชายแดนซีเรีย ทหารดับ 7 นาย

ชายจีนหวิดโดนโทษหนัก หลังคิดว่าลูกหมีเป็นหมาเลยเก็บมาเลี้ยง

ชายจีนหวิดโดนโทษหนัก หลังคิดว่าลูกหมีเป็นหมาเลยเก็บมาเลี้ยง

‘เจ้าหญิง’ นครดูไบ หนีออกนอกประเทศ แฉถูกขังนาน 3 ปี

‘เจ้าหญิง’ นครดูไบ หนีออกนอกประเทศ แฉถูกขังนาน 3 ปี

ส่งอีเมล์ให้เพื่อน

ส่งให้เพื่อนหลายคนใส่ “,” (ส่งพร้อมกันมากสุด 50 อีเมล์)

ส่งอีเมล์