วันข้าราชการพลเรือน 2552

วันข้าราชการพลเรือน 2552

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

ทุกวันที่ 1 เมษายน ของทุกปี ถือเป็นวันข้าราชการพลเรือน การกำหนดวันดังกล่าวสืบเนื่องมาจาก ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้มีการจัดระเบียบข้าราชการฝ่ายพลเรือนให้เป็นมาตรฐาน ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนพุทธศักราช 2471 ซึ่งมีผลใช้บังคับในวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2471 จึงได้มีการถือวันดังกล่าวให้เป็นวันข้าราชการพลเรือนนับแต่นั้นมา ภายหลังจากนั้น ในปี พ.ศ. 2522 ได้มีการจัดงานในวันข้าราชการพลเรือนขึ้นเป็นครั้งแรก ในระหว่างวันที่ 1-7 เมษายน 2522 อันเป็นวาระครบรอบ 50 ปี ของการประกาศใช้กฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนฉบับแรก สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) ส่วนข้าราชการต่างๆ และสมาคมที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการ จึงได้ร่วมกันจัดงาน สัปดาห์การบริหารงานบุคคล ขึ้น ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้ที่เกี่ยวข้องเป็นจำนวนมาก โดยหัวใจของงานส่วนใหญ่ เป็นการจัดขึ้นเพื่อมอบเกียรติบัตรยกย่องข้าราชการที่มีผลงานดีเด่น โดยทุกครั้งจะมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในการจัดงานส่วนกลาง ด้านในส่วนภูมิภาคจะมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน ต่อมาหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดงานทั้งหลายได้เห็นพ้องต้องกันว่า ควรมีการกำหนดวันขึ้นมาวันหนึ่งเป็นวันของข้าราชการพลเรือน เพื่อที่ทางราชการจะได้มีโอกาสเผยแพร่ผลงานของข้าราชการพลเรือนที่ได้ปฏิบัติมา ให้ประชาชนได้รับทราบและเข้าใจบทบาทหน้าที่ของข้าราชการ ในฐานะเป็นผู้ให้บริการประชาชน อันจะทำให้สาธารณชนมองภาพพจน์ที่ดีต่อข้าราชการพลเรือน รวมทั้งเพื่อเผยแพร่เกียรติคุณของข้าราชการดีเด่นให้ปรากฏ ซึ่งจะช่วยสร้างขวัญและกำลังใจให้ข้าราชการกระทำความดีตลอดไป และเพื่อให้ข้าราชการพลเรือนทุกคนได้มีโอกาสทบทวนบทบาทหน้าที่ที่ผ่านมา เพื่อจะได้ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงบทบาทหน้าที่ให้เหมาะสมและสอดคล้องกับการพัฒนาประเทศต่อไป สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) จึงได้นำเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรี ขอให้กำหนดวันที่ 1 เมษายนขกปี เป็นวันข้าราชการพลเรือน เนื่องจากเป็น วันที่ตรงกับวันประกาศใช้พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนฉบับแรก และเพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ผู้ทรงวางรากฐานระเบียบข้าราชการพลเรือนทุกกระทรวง ทบวง กรม ให้อยู่ในมาตรฐานเดียวกัน เมื่อคณะรัฐมนตรีได้ มีมติเห็นชอบ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) จึงได้จัดงานวันข้าราชการพลเรือนขึ้น โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2523 เป็นต้นมา การจัดงานเนื่องในวันข้าราชการพลเรือนจึงได้ดำเนินการเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน โดยในแต่ละปีที่ผ่านมา กระทรวงต่างๆ จะผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันเป็นเจ้าภาพจัดแสดงนิทรรศการวันข้าราชการพลเรือน และจะมีการกำหนดหัวข้ออันเป็นจุดเด่นของงาน เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความสำคัญของภารกิจนั้นๆ ในแต่ละปีด้วย อาทิ ในปี พ.ศ. 2522 เน้นบทบาทหน้าที่ขององค์การกลางบริหารงานบุคคลในราชการพลเรือน, ในปี พ.ศ. 2525 เน้นการเสริมสร้างจริยธรรมโดยแสดงให้เห็นถึงรูปแบบ และแนวในการดำเนินการที่จะช่วยเสริมสร้างจริยธรรมให้แก่ข้าราชการพลเรือน และร่วมสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ 200 ปี, ปี พ.ศ. 2530 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ กับข้าราชการพลเรือน สำหรับในปี 2552 นี้มีเป้าหมายการจัดงานว่า "เพื่อชาติ เพื่อประชา ร่วมกันฟันฝ่าด้วยหลักเศรษฐกิจพอเพียง โดยสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวงการคลัง กระทรวงการต่างประเทศ และกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ร่วมกันเป็นเจ้าภาพจัดงาน โดยกำหนดการจัดกิจกรรมระหว่างวันที่ 23 มีนาคม 3 เมษายน 2552 ภายในงานจะมีกิจกรรมต่างๆ อาทิ วันที่ 29 มีนาคม กิจกรรม "การแสดงโขนเรื่องรามเกียรติ์ ชุดพาลีสอนน้อง ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย ส่วน วันที่ 30 มีนาคม จะมีพิธีมอบประกาศเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติข้าราชการพลเรือนดีเด่น รวมถึงพิธีเปิดนิทรรศการ ณ อาคารนิมิบุตร สนามกีฬาแห่งชาติ ในวันที่ 1 เมษายน ซึ่งเป็นวันข้าราชการพลเรือน จะมีการอัญเชิญพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ พระวรธรรมคติของสมเด็จพระญาณสังวร สมเ็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก และการอ่านสารนายกรัฐมนตรีเนื่องในวันข้าราชการพลเรือนทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ซึ่งพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สำนักงาน ก.พ. ได้มีการประมวลและจัดพิมพ์เป็นเล่ม เพื่อเผยแพร่ให้ข้าราชการนำไปถือปฏิบัติตามรอยพระยุคลบาท และ ในวันที่ 2 เมษายน มีการปาฐกถาพิเศษ อภิปราย และเสวนาต่างๆ สำหรับนิทรรศการจะจัดระหว่างวันที่ 30 มีนาคม 1 เมษายน ซึ่งจัดแบ่งนิทรรศการเป็น 3 ส่วน คือส่วนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ประกอบด้วยพระบรมราโชวาท เนื่องในวันข้าราชการพลเรือนตั้งแต่เริ่มแรกถึงปัจจุบัน และภาพพระราชกรณียกิจ ส่วนที่สองแสดงผลงานและการให้บริการของกระทรวงต่างๆ และส่วนสุดท้าย ส่วนการจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ OTOP สำหรับผู้ที่สนใจสามารถเข้าร่วมงานได้ หรือติดตามข้อมูลงานเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) ที่ www.ocsc.go.th การจัดงานวันข้าราชการพลเรือนในแต่ละปีนี้ นอกจากมุ่งหมายเพื่อสร้างความเข้าใจในฐานะเป็นผู้ให้บริการประชาชน และเผยแพร่เกียรติคุณของข้าราชการดีเด่นให้ปรากฏเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้ข้าราชการแล้วนั้น ยังเป็นการสะท้อนถึงการปฏิบัติหน้าที่การทำงานเพื่อรับใช้ประชาชนและผืนแผ่นดินไทยให้เกิดประโยชน์สุขอย่างแท้จริง สมดังความหมายของ ข้าราชการ อันหมายถึงผู้ปฏิบัติงานในส่วนราชการ อย่างสัมฤทธิ์ผล และมีคุณธรรมและจริยธรรมสูง หรืออาจกล่าวได้ว่า เป็นทั้งคนเก่งและเป็นคนดี ตามหลักจริยธรรม 5 ประการของข้าราชการไทย คือ มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน, ซื่อสัตย์และมีความรับผิดชอบ, โปร่งใสตรวจสอบได้, ไม่เลือกปฏิบัติ และ กล้ายืนหยัดทำในสิ่งที่ถูกต้อง......

Advertisement Replay Ad
เปิดตัว " เนสท์เล่ คอฟฟีเมต มิลค์กี้ "

เปิดตัว " เนสท์เล่ คอฟฟีเมต มิลค์กี้ "

คืบหน้างานพระราชทานเพลิงศพหลวงพ่อคูณ เริ่มก่อสร้างเมรุลอย เม.ย.นี้

คืบหน้างานพระราชทานเพลิงศพหลวงพ่อคูณ เริ่มก่อสร้างเมรุลอย เม.ย.นี้

‘เปรมชัย’ ปูดตัวละครเพิ่ม-‘ยงค์’ อ้างคลิปสินบน แค่เสียงคล้าย

‘เปรมชัย’ ปูดตัวละครเพิ่ม-‘ยงค์’ อ้างคลิปสินบน แค่เสียงคล้าย

พีค ภัทรศยา แหวกอกอึ๋ม ควง ต๊อด ศิณะ ออกงาน

พีค ภัทรศยา แหวกอกอึ๋ม ควง ต๊อด ศิณะ ออกงาน

จดแจ้งชื่อ “พรรคคอมมิวนิสต์ฯ” อาจเข้าข่ายผิดกฎหมายพรรคการเมือง

จดแจ้งชื่อ “พรรคคอมมิวนิสต์ฯ” อาจเข้าข่ายผิดกฎหมายพรรคการเมือง

แม่ร่ำไห้ เผยประโยคสุดท้ายที่บอก มีทรัพย์ ต.อิทธิพร "ถ้าเหนื่อยก็พัก"

แม่ร่ำไห้ เผยประโยคสุดท้ายที่บอก มีทรัพย์ ต.อิทธิพร "ถ้าเหนื่อยก็พัก"

ชาวบ้านลุกฮือ! ขับไล่ผู้ใหญ่บ้านไม่โปร่งใส–เอาอุจจาระใส่บาตรหวังแกล้งพระ

ชาวบ้านลุกฮือ! ขับไล่ผู้ใหญ่บ้านไม่โปร่งใส–เอาอุจจาระใส่บาตรหวังแกล้งพระ

ชายใจเหี้ยม เขวี้ยงแมวลงพื้นจนตาย ลั่น แมวฉัน ฉันจะทำยังไงก็ได้!

ชายใจเหี้ยม เขวี้ยงแมวลงพื้นจนตาย ลั่น แมวฉัน ฉันจะทำยังไงก็ได้!

BTS แจงเหตุบันไดเลื่อนยุบ 18 ปีไม่เคยเกิดเหตุลักษณะนี้

BTS แจงเหตุบันไดเลื่อนยุบ 18 ปีไม่เคยเกิดเหตุลักษณะนี้

เริ่มแล้วเซตซีโร่ เจ้าหน้าที่วางยาเบื่อสุนัขตายเกลื่อนวัด แม้ลูกหมายังไม่เว้น

เริ่มแล้วเซตซีโร่ เจ้าหน้าที่วางยาเบื่อสุนัขตายเกลื่อนวัด แม้ลูกหมายังไม่เว้น

เปรมชัย-คนขับรถ เข้ารับทราบข้อหาร่วมติดสินบนอีก 1 คดี

เปรมชัย-คนขับรถ เข้ารับทราบข้อหาร่วมติดสินบนอีก 1 คดี

ปู แบล็คเฮด ควงแฟนสาว นุ๊กซี่ เที่ยวชะอำ ปล่อยรูปหวานสะเทือนใจคนโสด

ปู แบล็คเฮด ควงแฟนสาว นุ๊กซี่ เที่ยวชะอำ ปล่อยรูปหวานสะเทือนใจคนโสด

ศาลพิพากษาประหารชีวิต "ไซซะนะ" พ่อค้ายาเสพติดชาวสปป.ลาว

ศาลพิพากษาประหารชีวิต "ไซซะนะ" พ่อค้ายาเสพติดชาวสปป.ลาว

โป๊ป ธนวรรธน์ เปิดใจหลังถูกแฉหลอกฟันหญิง รับที่ผ่านมามีคุยแต่ไม่ได้มีพฤติกรรมแบบนั้น

โป๊ป ธนวรรธน์ เปิดใจหลังถูกแฉหลอกฟันหญิง รับที่ผ่านมามีคุยแต่ไม่ได้มีพฤติกรรมแบบนั้น

ฟังอีกมุม สาว 16 โต้ข่าวหลอกผู้ชายแต่งงาน ยันไม่ได้สินสอดแม้แต่บาทเดียว

ฟังอีกมุม สาว 16 โต้ข่าวหลอกผู้ชายแต่งงาน ยันไม่ได้สินสอดแม้แต่บาทเดียว

‘อนุพงษ์’ ขอโทษปมเจ้าหน้าที่กล่าวหา ‘ประชาชนโง่’

‘อนุพงษ์’ ขอโทษปมเจ้าหน้าที่กล่าวหา ‘ประชาชนโง่’

ช็อก นักกระโดดร่มชนกันกลางอากาศ ร่วงกระแทกชายหาดเม็กซิโก ดับ 1 ศพ

ช็อก นักกระโดดร่มชนกันกลางอากาศ ร่วงกระแทกชายหาดเม็กซิโก ดับ 1 ศพ

น่ารักจ้ำม่ำมาก "น้องพอลลี่" ลูกสาว ตุ๊กตา อินทิรา

น่ารักจ้ำม่ำมาก "น้องพอลลี่" ลูกสาว ตุ๊กตา อินทิรา

จับแล้ว "ไอ้โล๊ะ" 1 ใน 4 ทีมสังหารเจ้าแม่ตลาดโรงเกลือและสามี

จับแล้ว "ไอ้โล๊ะ" 1 ใน 4 ทีมสังหารเจ้าแม่ตลาดโรงเกลือและสามี

เทียบฟอร์ม “ธนาธร – ทักษิณ” “อนาคตใหม่ – ไทยรักไทย” ใครว่าเหมือน?

เทียบฟอร์ม “ธนาธร – ทักษิณ” “อนาคตใหม่ – ไทยรักไทย” ใครว่าเหมือน?

ส่งอีเมล์ให้เพื่อน

ส่งให้เพื่อนหลายคนใส่ “,” (ส่งพร้อมกันมากสุด 50 อีเมล์)

ส่งอีเมล์