ซีเมค... เวทีแห่งความหวังสู่การพัฒนาปัญญาประชากรอาเซียน

ซีเมค... เวทีแห่งความหวังสู่การพัฒนาปัญญาประชากรอาเซียน

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

เปิดฉากแล้ววันนี้ (5เม.ย.) สำหรับการเป็นเจ้าภาพของไทยในจัดการประชุมการจัดประชุมสภารัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ซีเมค) ครั้งที่ 44 และการประชุมรัฐมนตรีศึกษาอาเซียน ครั้งที่ 4 ซึ่งประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 5 8 เมษายน 2552 ที่โรงแรมเชอราตัน แกรนด์ ลากูนา จังหวัดภูเก็ต โดยจะมีพิธีเปิดการประชุมอย่างเป็นทางการวันพรุ่งนี้( 6 เม.ย.)ในเวลาประมาณ 11.00 น. ทั้งนี้ ประเทศไทย เคยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมมาแล้วถึง 6 ครั้ง และเชื่อมั่นว่าครั้งนี้ จังหวัดภูเก็ต จะเป็นจังหวัดที่มีความพร้อมอย่างเต็มที่ในการจัดการประชุมระดับนานาชาติทุกด้าน สำหรับสาระสำคัญของการประชุมสภารัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ คือ ความร่วมมือกันเพื่อเดินหน้าไปสู่เป้าหมายที่ยูเนสโกกำหนด คือ การจัดการศึกษาเพื่อประชากรโลก หรือคนทุกคน เป็นการเตรียมการเพื่อเปิดโอกาสให้ประชาคม ประชาชนในกลุ่มประเทศอาเซียน และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ สามารถเข้าถึงการศึกษา ทั้งในเรื่องของโอกาสเข้าถึงการศึกษา และเข้าถึงการศึกษาอย่างมีคุณภาพ ซึ่งในการประชุมจะมีนำเสนอโครงการจำนวน 10 โครงการ อาทิ การศึกษาของเด็กปฐมวัย การแก้ปัญหาเด็กที่ออกจากโรงเรียนกลางคัน การศึกษาของผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ เด็กเร่ร่อน เด็กชายขอบ และเด็กที่อพยพมาจากแนวชายแดน ว่าจะมีวิธีการแก้ปัญหาร่วมกันอย่างไร เพราะเป็นปัญหาของหลายๆ ประเทศ รวมถึงเรื่องการ พัฒนาครู เพราะเป็นหัวใจสำคัญของการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของทุกประเทศ การประชุมครั้งนี้ ได้แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ส่วนแรกเป็นการประชุมสภารัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ครั้งที่ 44 ซึ่งจะประเทศเข้าร่วม 11 ประเทศ กับการประชุมรัฐมนตรีศึกษาอาเซียน ครั้งที่ 4 ซึ่งมีประเทศสมาชิกเข้าร่วม 10 ประเทศ ยกเว้นติมอร์เลสเต้ เนื่องจากยังไม่ได้เป็นสมาชิกอาเซียน สำหรับหัวข้อการประชุมที่น่าสนใจในครั้งนี้ คือ ประเทศไทยได้จัดให้มีการประชุมเชิงนโยบายในหัวข้อการพัฒนาครู ตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลปัจจุบันที่มุ่งพัฒนาครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา เพื่อให้ได้ครูดี ครูเก่ง มีคุณธรรม มีคุณภาพ เพื่อนำไปสู่เป้าหมายการพัฒนาคุณภาพการศึกษาร่วมกันในภูมิภาค นอกจากนี้ ที่ประชุมจะร่วมกันพิจารณาโครงการความร่วมมือด้านการศึกษาในกรอบอาเซียน ประกอบด้วย การจัดทำแผนการดำเนินงานด้านการศึกษาของอาเซียนเพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาสหัสวรรษ การพัฒนาอุปกรณ์การสอนในโรงเรียนของอาเซียน ความร่วมมือด้านการศึกษาภายใต้กรอบความร่วมมืออาเซียน+3 (จีน เกาหลี และญี่ปุ่น) โครงการแลกเปลี่ยนนักเรียนมัธยมอาเซียน การประชุมผู้บริหารโรงเรียนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มติที่ได้จากการประชุมระดับภูมิภาคครั้งนี้จะนำไปสู่การขับเคลื่อนความร่วมมือด้านการศึกษาในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ สู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษของสหประชาชาติโดยเฉพาะในประเด็นด้านการพัฒนาการศึกษาเพื่อสร้างความสมดุลระหว่างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ กับการพัฒนาสังคมและความยั่งยืนทางสิ่งแวดล้อม การบรรลุเป้าหมายแห่งการจัดการศึกษาเพื่อปวงชนของยูเนสโก ภายในปี 2558 (ค.ศ.2015) การส่งเสริมคุณภาพและความเสมอภาคทางการศึกษาของประเทศสมาชิกซีมิโออย่างต่อเนื่องและยั่งยืน เป็นต้น ทั้งนี้ ระหว่างการประชุม จะมีการประชุมทวิภาคี ระหว่าง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการของไทยกับบรูไนดารุสซาลาม และไทยกับอินโดนีเซียด้วย ซึ่งอาจจะมีการ ลงนามความร่วมมือด้านการศึกษาระหว่างกัน แต่ต้องมีการหารือแนวทางในความร่วมมือกันก่อนว่าจะเป็นไปในทิศทางใด ภายใต้กรอบใหญ่ คือ กรอบความร่วมมืออาเซียน หากย้อนมองภาพรวมการศึกษาของไทยในขณะนี้ พบว่ามีความคืบหน้าไปค่อนข้างมากโดยเฉพาะรัฐบาลชุดนี้ ได้มีนโยบายด้านการศึกษาที่ชัดเจนในการเพิ่มโอกาสและคุณภาพทางการศึกษา ที่เห็นเป็นรูปธรรมซึ่งได้ดำเนินบ้างแล้ว คือ นโยบายเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ ซึ่งเป็นการเปิดโอกาสให้เด็กไทยทุกคน ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลจนถึงกระทั่งชั้นมัธยมปลาย รวมทั้งอาชีวศึกษาด้วย ได้มีโอกาสที่จะเข้าถึงการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายและจะต้องเป็นการเข้าถึงการศึกษาอย่างมีคุณภาพ จากนโยบายดังกล่าว อาจเป็นบทสะท้อนในระดับหนึ่ง ว่าประเทศไทย มีความก้าวหน้ามากกว่าหลายประเทศแม้แต่ในกลุ่มประเทศอาเซียนด้วยกันเอง รวมทั้งการพัฒนาครู ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญที่จะทำให้การศึกษามีคุณภาพหรือไม่ เพราะหากครูมีคุณภาพเด็กก็จะมีคุณภาพตามไปด้วย

Advertisement Replay Ad
ชายตกงานหิวโซทนไม่ไหว ขโมยกินของไหว้หน้าหลุมศพ

ชายตกงานหิวโซทนไม่ไหว ขโมยกินของไหว้หน้าหลุมศพ

น่าทึ่ง เด็กหญิงเรียกฝูงโลมาด้วย “หวี” เพียงอันเดียว

น่าทึ่ง เด็กหญิงเรียกฝูงโลมาด้วย “หวี” เพียงอันเดียว

หญิงแค้นหย่าแล้วไม่ได้บ้าน วางเพลิงเผาวอด-ไหม้ลามอีก 19 หลัง

หญิงแค้นหย่าแล้วไม่ได้บ้าน วางเพลิงเผาวอด-ไหม้ลามอีก 19 หลัง

เกษตรกรอินเดียติดโปสเตอร์ “ดาวโป๊” ป้องกันคนร้ายขโมยพืชผัก

เกษตรกรอินเดียติดโปสเตอร์ “ดาวโป๊” ป้องกันคนร้ายขโมยพืชผัก

อัมพาตทั้งเมือง หมอกหนาทำรถติดยาวที่ท่าเรือไห่หนานกว่าหมื่นคัน

อัมพาตทั้งเมือง หมอกหนาทำรถติดยาวที่ท่าเรือไห่หนานกว่าหมื่นคัน

คุณยายวัย 96 คว้ามือหลานจับไม่ปล่อย หลังได้ยินถึงเวลากลับไปทำงาน

คุณยายวัย 96 คว้ามือหลานจับไม่ปล่อย หลังได้ยินถึงเวลากลับไปทำงาน

สาวร่ำไห้ กลับบ้านตรุษจีนพร้อมแฟนหนุ่ม แต่ดันถูกทิ้งไว้กลางทางด่วน

สาวร่ำไห้ กลับบ้านตรุษจีนพร้อมแฟนหนุ่ม แต่ดันถูกทิ้งไว้กลางทางด่วน

เศร้า เสือสาวปวดฟันหนัก-นอนขวางประตูบ้านให้คนช่วย ตายแล้ว

เศร้า เสือสาวปวดฟันหนัก-นอนขวางประตูบ้านให้คนช่วย ตายแล้ว

4 วันทะลุ 3 พันล้าน “ปฏิบัติการทะเลแดง” ภาพยนตร์สร้างจากภารกิจจริงของกองทัพเรือจีน

4 วันทะลุ 3 พันล้าน “ปฏิบัติการทะเลแดง” ภาพยนตร์สร้างจากภารกิจจริงของกองทัพเรือจีน

เปลี่ยวสุดในโลก เผยภาพสนามฟุตบอลที่จีน กับทางเข้าสุดมึน

เปลี่ยวสุดในโลก เผยภาพสนามฟุตบอลที่จีน กับทางเข้าสุดมึน

พ่อแม่ตกตะลึง เห็นลูกน้อยส่งยิ้มให้ขณะทำอัลตร้าซาวด์

พ่อแม่ตกตะลึง เห็นลูกน้อยส่งยิ้มให้ขณะทำอัลตร้าซาวด์

กองทัพซีเรียโจมตีทางอากาศฐานที่มั่นกบฏ คร่าชีวิตคนกว่า 100 ศพ

กองทัพซีเรียโจมตีทางอากาศฐานที่มั่นกบฏ คร่าชีวิตคนกว่า 100 ศพ

เศร้าสลด ตำรวจจีนโดนแทงเลือดนอง แต่ฮึดสู้ถึงลมหายใจสุดท้าย

เศร้าสลด ตำรวจจีนโดนแทงเลือดนอง แต่ฮึดสู้ถึงลมหายใจสุดท้าย

วีรกรรม ม.3 ใช้ร่างขวางกระสุนเหตุกราดยิง รร.ฟลอริดา ช่วย 20 คนรอด

วีรกรรม ม.3 ใช้ร่างขวางกระสุนเหตุกราดยิง รร.ฟลอริดา ช่วย 20 คนรอด

สิงคโปร์แจก “อั่งเปา” ประชาชน เพราะรัฐบาลมีเงินเหลือ

สิงคโปร์แจก “อั่งเปา” ประชาชน เพราะรัฐบาลมีเงินเหลือ

ไม่ทิ้งกัน สามีวิ่งคว้ามือภรรยา หนีตายแผ่นดินไหว

ไม่ทิ้งกัน สามีวิ่งคว้ามือภรรยา หนีตายแผ่นดินไหว

“ไม่มีไก่ขาย” เคเอฟซีอังกฤษ ต้องปิดให้บริการชั่วคราว

“ไม่มีไก่ขาย” เคเอฟซีอังกฤษ ต้องปิดให้บริการชั่วคราว

ใจหายใจคว่ำ หน้าต่างร่วงจากตึก หวิดตกใส่สองแม่ลูกเดินริมถนน

ใจหายใจคว่ำ หน้าต่างร่วงจากตึก หวิดตกใส่สองแม่ลูกเดินริมถนน

หวาดเสียว หญิงปีนตึกชั้น 5 เช็ดกระจกแบบไร้ลวดสลิง

หวาดเสียว หญิงปีนตึกชั้น 5 เช็ดกระจกแบบไร้ลวดสลิง

สาวๆ หลบไป คุณยายแคนาดาโชว์เต้นซุมบ้าท่าสุดเป๊ะ

สาวๆ หลบไป คุณยายแคนาดาโชว์เต้นซุมบ้าท่าสุดเป๊ะ

ส่งอีเมล์ให้เพื่อน

ส่งให้เพื่อนหลายคนใส่ “,” (ส่งพร้อมกันมากสุด 50 อีเมล์)

ส่งอีเมล์