สพฐ.เปิดสอบบรรจุครู

สพฐ.เปิดสอบบรรจุครู

นายพิษณุ ตุลสุข ผอ.สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ สำนักงานคณะกรรมการขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เปิดเผยว่า ตามที่ สพฐ.ได้แจ้งให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สพท.) เรียกบรรจุครูทดแทนในตำแหน่งว่างที่ได้รับจัดสรรคืนจากการเข้าร่วมโครงการเกษียณอายุราชการก่อนกำหนดหรือเออร์ลี่รีไทร์ และให้ทุก สพท.รายงานความประสงค์ที่จะจัดสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุบุคคลเข้าเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วย นั้น ข้อมูลล่าสุดวันที่ 1 เม.ย. 52 มีคณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (อ.ก.ค.ศ.) เขตพื้นที่การศึกษา ที่ประสงค์เปิดสอบแข่งขัน 26 เขต รวม 527 อัตรา ใน 38 วิชาเอกดังนี้

อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา กรุงเทพฯ เขต 1 รับ 94 อัตรา ดังนี้ ภาษาอังกฤษ 29 อัตรา ฝรั่งเศส 1 อัตรา ญี่ปุ่น 2 อัตรา สเปน 1 อัตรา คณิตศาสตร์ 13 อัตรา ฟิสิกส์ 14 อัตรา เคมี 4 อัตรา สังคมศึกษา 15 อัตรา สุขศึกษา 3 อัตรา คอมพิวเตอร์ 11 อัตรา การศึกษาพิเศษ 1 อัตรา นนทบุรี เขต 1 รับ 61 อัตรา ดังนี้ ภาษาไทย 5 อัตรา อังกฤษ 11 อัตรา คณิตศาสตร์ 13 อัตรา ชีววิทยา 1 อัตรา ฟิสิกส์ 6 อัตรา เคมี 6 อัตรา สังคมศึกษา 2 อัตรา พลศึกษา 1 อัตรา ดนตรีไทย 1 อัตรา ดุริยางค์ไทย 1 อัตรา ศิลปะ 1 อัตรา ศิลปะ (ทัศนศิลป์) 1 อัตรา คอมพิวเตอร์ 5 อัตรา ศิลปหัตกรรม 1 อัตรา คหกรรม 1 อัตรา ประถมศึกษา/การประถมศึกษา 2 อัตรา ปฐมวัยศึกษา/อนุบาลศึกษา 3 อัตรา ปทุมธานี เขต 1 รับ 24 อัตรา ดังนี้ ภาษาไทย 2 อัตรา อังกฤษ 2 อัตรา คณิตศาสตร์ 2 อัตรา วิทยาศาสตร์ทั่วไป 1 อัตรา ชีววิทยา 1 อัตรา ฟิสิกส์ 1 อัตรา เคมี 1 อัตรา สังคมศึกษา 1 อัตรา พลศึกษา 1 อัตรา สุขศึกษา 1 อัตรา นาฏศิลป์ 1 อัตรา ดนตรีไทย 1 อัตรา ดนตรีสากล 1 อัตรา ศิลปศึกษา 1 อัตรา คอมพิวเตอร์ 2 อัตรา อุตสาหกรรมศิลป์ 1 อัตรา จัดการทั่วไป (บัญชี) 1 อัตรา จิตวิทยาและการแนะแนว 1 อัตรา ประถมศึกษา/การประถมศึกษา 1 อัตรา ปฐมวัยศึกษา/อนุบาลศึกษา 1 อัตรา

พระนครศรีอยุธยา เขต 1 รับ 35 อัตรา ดังนี้ ภาษาไทย 2 อัตรา อังกฤษ 11 อัตรา คณิตศาสตร์ 6 อัตรา วิทยาศาสตร์ 4 อัตรา ฟิสิกส์ 1 อัตรา เคมี 2 อัตรา พลศึกษา 2 อัตรา คอมพิวเตอร์ 2 อัตรา ประถมศึกษา/การประถมศึกษา 3 อัตรา ปฐมวัยศึกษา/อนุบาลศึกษา 2 อัตรา ลพบุรี เขต 2 รับ 13 อัตรา ดังนี้ ภาษาไทย 1 อัตรา อังกฤษ 2 อัตรา คณิตศาสตร์ 3 อัตรา วิทยาศาสตร์ทั่วไป 1 อัตรา ฟิสิกส์ 1 อัตรา เคมี 1 อัตรา สังคมศึกษา 1 อัตรา คอมพิวเตอร์ 2 อัตรา ปฐมวัยศึกษา/อนุบาลศึกษา 1 อัตรา สระบุรี เขต 2 รับ 11 อัตรา ดังนี้ ภาษาไทย 1 อัตรา อังกฤษ 1 อัตรา คณิตศาสตร์ 1 อัตรา ชีววิทยา 1 อัตรา ฟิสิกส์ 1 อัตรา เคมี 1 อัตรา สังคมศึกษา 1 อัตรา นาฏศิลป์ 1 อัตรา ดนตรีศึกษา 1 อัตรา คอมพิวเตอร์ 1 อัตรา ปฐมวัยศึกษา/อนุบาลศึกษา 1 อัตรา อ่างทอง รับ 10 อัตรา ดังนี้ ภาษาอังกฤษ 2 อัตรา จีน 3 อัตรา ฟิสิกส์ 1 อัตรา สังคมศึกษา 2 อัตรา นาฏศิลป์ 1 อัตรา ช่างก่อสร้าง 1 อัตรา ระยอง เขต 1 รับ 8 อัตรา ดังนี้ ภาษาไทย 1 อัตรา อังกฤษ 1 อัตรา คณิตศาสตร์ 1 อัตรา วิทยาศาสตร์ทั่วไป 1 อัตรา นาฏศิลป์ 1 อัตรา ดนตรีศึกษา 1 อัตรา คอมพิวเตอร์ 1 อัตรา ปฐมวัยศึกษา/อนุบาลศึกษา 1 อัตรา

พิษณุโลก เขต 3 รับ 32 อัตรา ดังนี้ ภาษาไทย 4 อัตรา อังกฤษ 6 อัตรา คณิตศาสตร์ 2 อัตรา วิทยาศาสตร์ 1 อัตรา ชีววิทยา 1 อัตรา ฟิสิกส์ 1 อัตรา สังคมศึกษา 1 อัตรา พลศึกษา 1 อัตรา นาฏศิลป์ 1 อัตรา ดนตรีศึกษา 1 อัตรา คอมพิวเตอร์ 1 อัตรา อุตสาหกรรมศิลป์ 1 อัตรา เกษตร 1 อัตรา คหกรรม 1 อัตรา ประถมศึกษา/การประถมศึกษา 2 อัตรา ปฐมวัยศึกษา/อนุบาลศึกษา 7 อัตรา น่าน เขต 2 รับ 5 อัตรา ดังนี้ ภาษาอังกฤษ 1 อัตรา คณิตศาสตร์ 1 อัตรา วิทยาศาสตร์ 1 อัตรา คอมพิวเตอร์ 1 อัตรา เกษตร 1 อัตรา แม่ฮ่องสอน เขต 2 รับ 11 อัตรา ดังนี้ ภาษาอังกฤษ 1 อัตรา วิทยาศาสตร์ 1 อัตรา ชีววิทยา 1 อัตรา ฟิสิกส์ 1 อัตรา เคมี 1 อัตรา สังคมศึกษา 1 อัตรา อุตสาหกรรมศิลป์ 1 อัตรา เกษตร 1 อัตรา จิตวิทยาและการแนะแนว 1 อัตรา ประถมศึกษา/การประถมศึกษา 1 อัตรา ปฐมวัยศึกษา/อนุบาลศึกษา 1 อัตรา พะเยา เขต 1 รับ 20 อัตรา ดังนี้ ภาษาไทย 2 อัตรา อังกฤษ 4 อัตรา ฝรั่งเศส 1 อัตรา คณิตศาสตร์ 3 อัตรา วิทยาศาสตร์ 2 อัตรา ฟิสิกส์ 1 อัตรา พลศึกษา 2 อัตรา ดนตรีศึกษา 1 อัตรา คอมพิวเตอร์ 3 อัตรา จิตวิทยาและการแนะแนว 1 อัตรา

นราธิวาส เขต 3 รับ 20 อัตรา ดังนี้ ภาษาไทย 7 อัตรา อังกฤษ 4 อัตรา วิทยาศาสตร์ทั่วไป 2 อัตรา ดนตรี (ดุริยางค์ศิลป์) 2 อัตรา คอมพิวเตอร์ 2 อัตรา คหกรรม 1 อัตรา ประถมศึกษา/การประถมศึกษา 1 อัตรา ปฐมวัยศึกษา/อนุบาลศึกษา 1 อัตรา ปัตตานี เขต 3 รับ 17 อัตรา ดังนี้ ภาษาไทย 2 อัตรา อังกฤษ 3 อัตรา คณิตศาสตร์ 3 อัตรา วิทยาศาสตร์ 1 อัตรา สังคมศึกษา 1 อัตรา พลศึกษา 1 อัตรา คอมพิวเตอร์ 3 อัตรา เกษตร 1 อัตรา ประถมศึกษา/การประถมศึกษา 1 อัตรา ปฐมวัยศึกษา/อนุบาลศึกษา 1 อัตรา ยะลา เขต 3 รับ 10 อัตรา ดังนี้ ภาษาไทย 1 อัตรา อังกฤษ 1 อัตรา คณิตศาสตร์ 1 อัตรา วิทยาศาสตร์ 1 อัตรา พลศึกษา 1 อัตรา นาฏศิลป์ 1 อัตรา ศิลปศึกษา 1 อัตรา คอมพิวเตอร์ 1 อัตรา เทคโนโลยีทางการศึกษา 1 อัตรา ปฐมวัยศึกษา/อนุบาลศึกษา 1 อัตรา ชุมพร เขต 1 รับ 9 อัตรา ดังนี้ ภาษาไทย 1 อัตรา อังกฤษ 3 อัตรา คณิตศาสตร์ 2 อัตรา ดนตรีศึกษา 1 อัตรา คอมพิวเตอร์ 2 อัตรา สุราษฎร์ธานี เขต 3 รับ 25 อัตรา ดังนี้ ภาษาไทย 2 อัตรา อังกฤษ 4 อัตรา คณิตศาสตร์ 3 อัตรา วิทยาศาสตร์ทั่วไป 3 อัตรา ชีววิทยา 1 อัตรา ฟิสิกส์ 1 อัตรา เคมี 1 อัตรา สังคมศึกษา 2 อัตรา พลศึกษา 1 อัตรา นาฏศิลป์ 1 อัตรา คอมพิวเตอร์ 3 อัตรา บรรณารักษ์ 1 อัตรา ปฐมวัยศึกษา/อนุบาลศึกษา 2 อัตรา

นครศรีธรรมราช เขต 3 รับ 14 อัตรา ดังนี้ ภาษาไทย 2 อัตรา อังกฤษ 2 อัตรา คณิตศาสตร์ 5 อัตรา วิทยาศาสตร์ 2 อัตรา พลศึกษา 1 อัตรา คอมพิวเตอร์ 2 อัตรา กระบี่ รับ 10 อัตรา ดังนี้ ภาษาไทย 2 อัตรา อังกฤษ 3 อัตรา พลศึกษา 1 อัตรา คอมพิวเตอร์ 2 อัตรา ปฐมวัยศึกษา/อนุบาลศึกษา 2 อัตรา พังงา รับ 16 อัตรา ดังนี้ ภาษาไทย 1 อัตรา อังกฤษ 1 อัตรา คณิตศาสตร์ 1 อัตรา วิทยาศาสตร์ 1 อัตรา ชีววิทยา 1 อัตรา ฟิสิกส์ 1 อัตรา สังคมศึกษา 1 อัตรา พลศึกษา 1 อัตรา นาฏศิลป์ 1 อัตรา ดนตรีศึกษา 1 อัตรา คอมพิวเตอร์ 1 อัตรา อุตสาหกรรมศิลป์ 1 อัตรา เกษตร 1 อัตรา ประถมศึกษา/การประถมศึกษา 1 อัตรา ปฐมวัยศึกษา/อนุบาลศึกษา 1 อัตรา ปริญญาโท (คณิตศาสตร์) 1 อัตรา สกลนคร เขต 2 รับ 21 อัตรา ดังนี้ ภาษาไทย 4 อัตรา อังกฤษ 5 อัตรา วิทยาศาสตร์ทั่วไป 1 อัตรา ฟิสิกส์ 3 อัตรา เคมี 2 อัตรา สังคมศึกษา 1 อัตรา ดนตรีศึกษา 1 อัตรา คอมพิวเตอร์ 1 อัตรา อุตสาหกรรมศิลป์ 2 อัตรา ปฐมวัยศึกษา/อนุบาลศึกษา 1 อัตรา

หนองคาย เขต 2 รับ 10 อัตรา ดังนี้ ภาษาไทย 1 อัตรา อังกฤษ 1 อัตรา คณิตศาสตร์ 1 อัตรา วิทยาศาสตร์ทั่วไป 1 อัตรา พลศึกษา 1 อัตรา ดนตรีศึกษา 1 อัตรา คอมพิวเตอร์ 1 อัตรา เกษตร 1 อัตรา ประถมศึกษา/การประถมศึกษา 1 อัตรา ปฐมวัยศึกษา/อนุบาลศึกษา 1 อัตรา อุบลราชธานี เขต 5 รับ 9 อัตรา ดังนี้ ภาษาไทย 1 อัตรา อังกฤษ 2 อัตรา คณิตศาสตร์ 2 อัตรา นาฏศิลป์ 1 อัตรา ดนตรีศึกษา 1 อัตรา ศิลปศึกษา 1 อัตรา ปฐมวัยศึกษา/อนุบาลศึกษา 1 อัตรา นครราชสีมา เขต 5 รับ 10 อัตรา ดังนี้ ภาษาไทย 1 อัตรา อังกฤษ 1 อัตรา คณิตศาสตร์ 1 อัตรา วิทยาศาสตร์ทั่วไป 1 อัตรา สังคมศึกษา 1 อัตรา พลศึกษา 1 อัตรา ดนตรีศึกษา 1 อัตรา คอมพิวเตอร์ 1 อัตรา ประถมศึกษา/การประถมศึกษา 1 อัตรา ปฐมวัยศึกษา/อนุบาลศึกษา 1 อัตรา ศรีสะเกษ เขต 3 รับ 10 อัตรา ดังนี้ ภาษาไทย 1 อัตรา อังกฤษ 1 อัตรา คณิตศาสตร์ 1 อัตรา วิทยาศาสตร์ 1 อัตรา สังคมศึกษา 1 อัตรา พลศึกษา 1 อัตรา นาฏศิลป์ 1 อัตรา ดนตรีศึกษา 1 อัตรา คอมพิวเตอร์ 1 อัตรา ปฐมวัยศึกษา/อนุบาลศึกษา 1 อัตรา ศรีสะเกษ เขต 4 รับ 22 อัตรา ดังนี้ ภาษาไทย 1 อัตรา อังกฤษ 1 อัตรา คณิตศาสตร์ 1 อัตรา วิทยาศาสตร์ทั่วไป 1 อัตรา ชีววิทยา 1 อัตรา ฟิสิกส์ 1 อัตรา เคมี 1 อัตรา สังคมศึกษา 1 อัตรา พลศึกษา 1 อัตรา สุขศึกษา 1 อัตรา นาฏศิลป์ 1 อัตรา ดนตรีศึกษา 1 อัตรา ศิลปศึกษา 1 อัตรา คอมพิวเตอร์ 1 อัตรา อุตสาหกรรมศิลป์ 1 อัตรา เกษตร 1 อัตรา คหกรรม 1 อัตรา จิตวิทยาและการแนะแนว 1 อัตรา เทคโนโลยีทางการศึกษา 1 อัตรา การศึกษาพิเศษ 1 อัตรา ประถมศึกษา/การประถมศึกษา 1 อัตรา ปฐมวัยศึกษา/อนุบาลศึกษา 1 อัตรา

นายพิษณุ กล่าวด้วยว่า ทั้งนี้ คุณหญิงกษมา วรวรรณ ณ อยุธยา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) ได้ลงนามในหนังสือที่ ศธ 04009/ว 2573 ถึง ผอ.สพท.ทุกเขต และ ผอ.สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ เพื่อกำหนดแนวปฏิบัติการสอบแข่งขัน ให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน ดังนี้ ให้ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่ฯดำเนินการสอบแข่งขันทุกขั้นตอน โดยในประกาศรับสมัครสอบแข่งขัน ต้องระบุจำนวนตำแหน่งว่าง คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง แยกตามคุณวุฒิ กลุ่มวิชาหรือสาขาวิชาเอกให้ชัดเจน ซึ่งในการกำหนดวิชาเอก ให้คำนึงถึงนโยบายของ สพฐ.ที่กำหนดให้มีครูผู้สอนวิชาเอกวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษในโรงเรียนขยายโอกาส ส่วนผู้สมัครสอบแข่งขัน ต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพและการรับสมัครผู้พิการ ขอให้ สพท.ประสานกับศูนย์การศึกษาพิเศษภายในจังหวัด ให้จัดสื่อและสิ่งอำนวยความสะดวกให้แก่คนพิการ เช่น การจัดพิมพ์ข้อสอบอักษรเบรลล์ เป็นต้น และเพื่อเป็นการลดปัญหาการสมัครซ้ำซ้อนและประหยัดงบประมาณดำเนินการ สพฐ.ได้กำหนดปฏิทินการสอบแข่งขันให้ดำเนินการพร้อมกันทุกหน่วยสอบ ดังนี้ สพท.ขออนุมัติ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา ภายในวันที่ 16 เม.ย. ประกาศรับสมัคร วันที่ 17 เม.ย. รับสมัคร วันที่ 2-8 พ.ค. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาค ก. วันที่ 12 พ.ค. สอบภาค ก. วันที่ 16-17 พ.ค. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาค ข. ภายในวันที่ 22 พ.ค. สอบภาค ข. วันที่ 30 พ.ค. ประกาศผลการสอบแข่งขัน ภายในวันที่ 5 มิ.ย. 52 ทั้งนี้ หาก สพท. อื่น ๆ ประสงค์จะสอบแข่งขันเพิ่มเติม สามารถดำเนินการได้ตามกำหนดการและแนวปฏิบัติดังกล่าว.

Advertisement Replay Ad
หนุ่มหมู่บ้านใกล้เคียงป้าทุบรถ เผยพ่อตายเพราะตลาดเป็นเรื่องจริง

หนุ่มหมู่บ้านใกล้เคียงป้าทุบรถ เผยพ่อตายเพราะตลาดเป็นเรื่องจริง

บช.น. แจงปม สน.ท่าเรือ "ตั้งด่านลอย" จ่อฟ้องกลับคนโพสต์ลงโซเชียล

บช.น. แจงปม สน.ท่าเรือ "ตั้งด่านลอย" จ่อฟ้องกลับคนโพสต์ลงโซเชียล

เป๊ปซี่ ชวนย้อนเวลาสัมผัสความซ่าสไตล์เรโทร กับงาน “PEPSI GENERATIONS ซ่าทุกยุค…ไม่มีเปลี่ยน”

เป๊ปซี่ ชวนย้อนเวลาสัมผัสความซ่าสไตล์เรโทร กับงาน “PEPSI GENERATIONS ซ่าทุกยุค…ไม่มีเปลี่ยน”

เป๊ปซี่ ส่งโกลบอลแคมเปญ “Pepsi Generations ซ่าทุกยุค...ไม่มีเปลี่ยน”  เปิดตัวในประเทศไทยพร้อมกิจกรรม

เป๊ปซี่ ส่งโกลบอลแคมเปญ “Pepsi Generations ซ่าทุกยุค...ไม่มีเปลี่ยน” เปิดตัวในประเทศไทยพร้อมกิจกรรม

แอนลีนทุ่มงบกว่า 300 ล้านบาท รีลอนช์ครั้งใหญ่ในรอบ 22 ปี!

แอนลีนทุ่มงบกว่า 300 ล้านบาท รีลอนช์ครั้งใหญ่ในรอบ 22 ปี!

นาทีชีวิต สาวกู้ภัยโดดขึ้นเตียงปั๊มหัวใจ ขออภัยท่าทางไม่เหมาะสม

นาทีชีวิต สาวกู้ภัยโดดขึ้นเตียงปั๊มหัวใจ ขออภัยท่าทางไม่เหมาะสม

เลื่อนขั้น “วีรยา โอชะกุล” หญิงเหล็กผู้พิทักษ์ป่าห้วยขาแข้ง

เลื่อนขั้น “วีรยา โอชะกุล” หญิงเหล็กผู้พิทักษ์ป่าห้วยขาแข้ง

ลิฟต์ร่วงชั้น 24 โรงแรมย่านพระราม 9 เกิดไฟลุกไหม้

ลิฟต์ร่วงชั้น 24 โรงแรมย่านพระราม 9 เกิดไฟลุกไหม้

ตัวละครใหม่ "เจ๊กุ้ง" พยานอ้างเห็นลุงจรูญเก็บหวย โผล่ให้ปากคำกองปราบ

ตัวละครใหม่ "เจ๊กุ้ง" พยานอ้างเห็นลุงจรูญเก็บหวย โผล่ให้ปากคำกองปราบ

ฝนถล่มกรุงน้ำขังรถติดหลายจุด ผบ.ตร.สั่งดูแลจราจร

ฝนถล่มกรุงน้ำขังรถติดหลายจุด ผบ.ตร.สั่งดูแลจราจร

เปิดหมดเปลือก 2 ป้าขวานพิฆาตปัดจัดฉากรถขวางบ้าน โต้โยนขี้-ไล่ขอทาน-ทรมานคนแก่

เปิดหมดเปลือก 2 ป้าขวานพิฆาตปัดจัดฉากรถขวางบ้าน โต้โยนขี้-ไล่ขอทาน-ทรมานคนแก่

เจ้าหน้าที่เขตประเวศ ตรวจป้ายหน้าบ้าน “ป้าทุบรถ” ว่าต้องเสียภาษีหรือไม่

เจ้าหน้าที่เขตประเวศ ตรวจป้ายหน้าบ้าน “ป้าทุบรถ” ว่าต้องเสียภาษีหรือไม่

ย้อนดูหวยล็อก! ก่อนยกเลิกหวยรัฐฯสูญเสียรายได้เท่าไหร่

ย้อนดูหวยล็อก! ก่อนยกเลิกหวยรัฐฯสูญเสียรายได้เท่าไหร่

ปตท. ขึ้นน้ำมันทุกชนิด 50 สต. E85 ขยับ 30 สต. ดีเซลแตะ 26.69 บ.

ปตท. ขึ้นน้ำมันทุกชนิด 50 สต. E85 ขยับ 30 สต. ดีเซลแตะ 26.69 บ.

ผอ.เขตประเวศ ถก 5 ตลาดขีดเส้น 28 ก.พ.ไม่แก้ปิดหมด

ผอ.เขตประเวศ ถก 5 ตลาดขีดเส้น 28 ก.พ.ไม่แก้ปิดหมด

ทนายษิทรา แฉอีก ซองหวย 30 ล้าน โดนงัดหายจากโต๊ะตำรวจ ไร้วงจรปิด

ทนายษิทรา แฉอีก ซองหวย 30 ล้าน โดนงัดหายจากโต๊ะตำรวจ ไร้วงจรปิด

ผู้ค้าตลาดข้างบ้าน "ป้าทุบรถ" บ่นลูกค้าน้อยลง จนท.ปิดหมายศาลให้ย้ายออก

ผู้ค้าตลาดข้างบ้าน "ป้าทุบรถ" บ่นลูกค้าน้อยลง จนท.ปิดหมายศาลให้ย้ายออก

ห้ามหมารบกวน “บ้าบิ่น” เดือดสื่อรุมเค้น ติดป้ายห้ามเข้า “ครูปรีชา” มั่นใจไม่มีทางโดนจับ

ห้ามหมารบกวน “บ้าบิ่น” เดือดสื่อรุมเค้น ติดป้ายห้ามเข้า “ครูปรีชา” มั่นใจไม่มีทางโดนจับ

แม่ค้าเชื่อป้าจัดฉากทุบรถ ห่วงปิดตลาดไม่มีกิน ชี้จอดรถขวางไม่ใช่เรื่องใหญ่

แม่ค้าเชื่อป้าจัดฉากทุบรถ ห่วงปิดตลาดไม่มีกิน ชี้จอดรถขวางไม่ใช่เรื่องใหญ่

“เจ้าของรถ” สำนึกผิดยอมขอโทษ “ป้าทุบรถ”  ยันไปแค่ 10 นาที วอนสังคมอย่าด่าครอบครัว

“เจ้าของรถ” สำนึกผิดยอมขอโทษ “ป้าทุบรถ” ยันไปแค่ 10 นาที วอนสังคมอย่าด่าครอบครัว

ส่งอีเมล์ให้เพื่อน

ส่งให้เพื่อนหลายคนใส่ “,” (ส่งพร้อมกันมากสุด 50 อีเมล์)

ส่งอีเมล์