สำรวจสุขภาพจิตคนไทย อาชีพรับจ้าง จิตตกสูงกว่าอาชีพอื่นๆ ส่วนอายุ 40-59 ปี ภูมิคุ้มกันจิตดีสุด

สำรวจสุขภาพจิตคนไทย อาชีพรับจ้าง จิตตกสูงกว่าอาชีพอื่นๆ ส่วนอายุ 40-59 ปี ภูมิคุ้มกันจิตดีสุด

สำนักงานสถิตแห่งชาติ ร่วมกับกรมสุขภาพจิต มหาวิทยาลัยมหิดล สำรวจพบว่าวัยทำงาน 40-59 ปี และอาชีพข้าราชการ นับเป็นกลุ่มคนมีสุขภาพจิต ดีที่สุด ส่วนคนแก่ กับอาชีพรับจ้าง จิตตก(ต่ำ)มากที่สุด นางธนนุช ตรีทิพยบุตร เลขาธิการสถิติแห่งชาติ เปิดเผยเมื่อวันที่ 14 มิถุนายนว่า สำนักงานสถิติแห่งชาติได้ร่วมมือกับกรมสุขภาพจิต สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ ทำการสำรวจสุขภาพจิตของคนไทย เพื่อนำเสนอข้อมูลที่แสดงถึงสุขภาพจิตของคนไทยเป็นระยะๆ ตามภาวะวิกฤตเศรษฐกิจ สำหรับให้หน่วยงานภาครัฐหรือเอกชน ที่เกี่ยวข้องนำไปกำหนดนโยบายและวางแผนในการแก้ปัญหาสังคมและสุขภาพจิตได้อย่างตรงจุด โดยการสำรวจครั้งนี้ใช้เครื่องมือวัดสุขภาพจิต คือข้อถามจำนวน 15 ข้อ ซึ่งผ่านการพัฒนาอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ โดยทีมงานวิชาการของกรมสุขภาพจิต โดยทำการสำรวจช่วงแรกในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2551 ซึ่งเป็นช่วงก่อนเกิดวิกฤตเศรษฐกิจ โดยให้ผู้ตอบอายุ 15 ปีขึ้นไป ประมาณ 28,500 คน สำรวจตัวเอง และประเมินเหตุการณ์ อาการ ความคิดเห็น และความรู้สึกของตนในช่วง 1 เดือนที่ผ่านมา ซึ่งสรุปผลการสำรวจที่สำคัญได้ดังนี้

คนไทยอายุ 15 ปีขึ้นไป มีคะแนนสุขภาพจิตอยู่ที่ 31.80 คะแนน จากคะแนนเต็ม 45 คะแนน ซึ่งอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดไว้สำหรับสุขภาพจิตของคนทั่1/ โดยพบว่า คนไทยเกินครึ่งหนึ่ง (ร้อยละ 54.54) มีสุขภาพจิตเท่ากับคนทั่วไป รองลงมาคือ สุขภาพจิตสูงกว่าคนทั่วไป (ร้อยละ 27.69) และมีประมาณ 1 ใน 5 ที่มีสุขภาพจิตต่ำกว่าคนทั่วไป (ร้อยละ 17.77) ชายและหญิงมีสุขภาพจิตใกล้เคียงกัน (คะแนนเฉลี่ย 31.95 และ 31.66 คะแนน ตามลำดับ) และหญิงมีสัดส่วนของผู้มีสุขภาพจิตต่ำกว่าคนทั่วไปมากกว่าชาย (ร้อยละ 18.43 และ 17.06 ตามลำดับ)

ผู้ที่อยู่ในวัยทำงานที่มีอายุ 40-59 ปี มีสุขภาพจิตดีกว่ากลุ่มอายุอื่นๆ (32.12 คะแนน) คนกลุ่มนี้มีผู้ที่มีสุขภาพจิตต่ำกว่าคนทั่วไปน้อยที่สุด คือ ร้อยละ 16.35 และสุขภาพจิตสูงกว่าคนทั่วไปมากที่สุด คือร้อยละ 30.16 ส่วนวัยชรา (60 ปีขึ้นไป) เป็นวัยที่มีสุขภาพจิตโดยเฉลี่ยต่ำสุด (31.44 คะแนน) แต่ก็ยังถือว่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานของสุขภาพจิตคนทั่วไป แต่อย่างไรก็ตาม พบว่า วัยนี้มีผู้ที่มีสุขภาพจิตต่ำกว่าคนทั่วไปมากกว่าวัยอื่นๆ (ร้อยละ 21.43)

ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ มีสุขภาพจิตดีกว่าอาชีพอื่น(33.82 คะแนน) โดยมีผู้ที่สุขภาพจิตต่ำกว่าคนทั่วไปเพียงร้อยละ 9.37 และสุขภาพจิตสูงกว่าคนทั่วไป มากกว่าอาชีพอื่นอย่างเห็นได้ชัด(ร้อยละ 41.11) ซึ่งอาจเพราะเป็นอาชีพที่มั่นคงและมีรายได้ที่แน่นอน

สำหรับอาชีพรับจ้างทั่วไป มีสุขภาพจิต ต่ำกว่าอาชีพอื่น(30.38 คะแนน ) และมีผู้ที่สุขภาพจิตต่ำกว่าคนทั่วไปมากกว่าอาชีพอื่น(ร้อยละ 27.25) และสุขภาพจิตูงกว่าคนทั่วไปน้อยที่สุดคือ ร้อยละ 18.16นอกจากนี้ พบว่า ความเคร่งศาสนา การปฏิบัติตามหลักคำสอนของศาสนา และการมีเวลาให้แก่กันอย่างเพียงพอของสมาชิกในครอบครัว เป็นปัจจัยที่ช่วยให้สุขภาพจิตของคนดีขึ้นตามลำดับของการกระทำนั้นๆ

นางธนนุช กล่าวว่า แม้ว่าจากผลการสำรวจข้างต้น จะสะท้อนให้เห็นว่า ในภาพรวมคนไทยยังมีสุขภาพจิตดี แต่เนื่องจากการสำรวจดำเนินการในช่วงเริ่มของภาวะวิกฤตเศรษฐกิจ ผลกระทบของวิกฤตเศรษฐกิจดังกล่าวต่อสุขภาพจิตคนไทย อาจจะยังไม่มากนัก แต่ขณะนี้สถานการณ์นับวันจะทวีความรุนแรงขึ้นตามลำดับ สำนักงานสถิติแห่งชาติ จะติดตามสถานการณ์สุขภาพจิตของประชาชนอย่างต่อเนื่องต่อไป และจะนำเสนอข้อมูลเป็นระยะๆ เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ใช้ในการกำหนดแผนงาน หรือแนวทางในการช่วยเหลือ เพื่อให้คนไทยฟันฝ่าวิกฤตเศรษฐกิจในครั้งนี้ไปให้ได้ และสังคมอยู่ร่วมกันได้อย่างสงบสุข

Advertisement Replay Ad
ลูกหลานช็อก หญิงชราป่วยอัมพาต ถูกคนดูแลเอาไม้ถูพื้นเช็ดหน้า

ลูกหลานช็อก หญิงชราป่วยอัมพาต ถูกคนดูแลเอาไม้ถูพื้นเช็ดหน้า

เจ้าของรถกระบะถูกทุบ รับผิดคิดว่าบ้านนี้ไม่มีคนอาศัย แต่ไม่น่ามาทุบรถ

เจ้าของรถกระบะถูกทุบ รับผิดคิดว่าบ้านนี้ไม่มีคนอาศัย แต่ไม่น่ามาทุบรถ

ทนายเกิดผล แก้วเกิด ชี้ข้อกฎหมายจอดรถขวางหน้าบ้าน และ ทุบรถผู้อื่น

ทนายเกิดผล แก้วเกิด ชี้ข้อกฎหมายจอดรถขวางหน้าบ้าน และ ทุบรถผู้อื่น

ครูปรีชา-เจ๊บ้าบิ่น ยอมรับแล้วคลิปเสียงหลุด เป็นของจริง

ครูปรีชา-เจ๊บ้าบิ่น ยอมรับแล้วคลิปเสียงหลุด เป็นของจริง

สรรพสามิตชี้แจง บุกตรวจเหล้าดิวตี้ฟรีถึงบ้านยึด 8 ขวด ปรับกว่า 3 หมื่น

สรรพสามิตชี้แจง บุกตรวจเหล้าดิวตี้ฟรีถึงบ้านยึด 8 ขวด ปรับกว่า 3 หมื่น

ผู้โดยสารระทึก เครื่องบินนกแอร์ขึ้นได้ 2 นาที ไฟพุ่ง-เครื่องยนต์ดับ

ผู้โดยสารระทึก เครื่องบินนกแอร์ขึ้นได้ 2 นาที ไฟพุ่ง-เครื่องยนต์ดับ

ชาวเน็ตแจงหญิงทุบรถ เผยเคยมีเหตุรถจอดขวางหน้าบ้านจนพ่อเสียชีวิต

ชาวเน็ตแจงหญิงทุบรถ เผยเคยมีเหตุรถจอดขวางหน้าบ้านจนพ่อเสียชีวิต

หนุ่มมีเมีย 2 คน เปิดใจ เคล็ดลับอยู่บ้านไร้หึง เขินคนมองแต่สนุก

หนุ่มมีเมีย 2 คน เปิดใจ เคล็ดลับอยู่บ้านไร้หึง เขินคนมองแต่สนุก

หนุ่มโพสต์เตือน หวยชุดถูกรางวัลที่ 5 แต่เจอสลากสอดไส้ สูญ 2 หมื่น

หนุ่มโพสต์เตือน หวยชุดถูกรางวัลที่ 5 แต่เจอสลากสอดไส้ สูญ 2 หมื่น

“เจ๊พัช-เจ๊บ้าบิ่น” สะอื้น หวั่นโดนจับเซ่นคดีหวย 30 ล้าน รับไร้เงินประกัน

“เจ๊พัช-เจ๊บ้าบิ่น” สะอื้น หวั่นโดนจับเซ่นคดีหวย 30 ล้าน รับไร้เงินประกัน

เจ้าหยกคีรี ไก่ชนโหด ฟันเงินเดิมพัน 33.7 ล้าน

เจ้าหยกคีรี ไก่ชนโหด ฟันเงินเดิมพัน 33.7 ล้าน

นักเรียนโรงเรียนเซนต์คาเบรียล ประท้วงผู้บริหารไม่โปร่งใส

นักเรียนโรงเรียนเซนต์คาเบรียล ประท้วงผู้บริหารไม่โปร่งใส

หัวหน้ารปภ.โชคดีถูกหวย 89 ใบ เลขเด็ดจากอาศรมฤๅษีเณร

หัวหน้ารปภ.โชคดีถูกหวย 89 ใบ เลขเด็ดจากอาศรมฤๅษีเณร

ปปป. เรียก “วิเชียร-ลูกน้อง” สอบปากคำเพิ่ม คดีติดสินบน

ปปป. เรียก “วิเชียร-ลูกน้อง” สอบปากคำเพิ่ม คดีติดสินบน

ครูปรีชาปัดตอบเรื่องคลิปเสียง แนะใครมีหลักฐาน ให้นำเข้าสู่กระบวนการศาล

ครูปรีชาปัดตอบเรื่องคลิปเสียง แนะใครมีหลักฐาน ให้นำเข้าสู่กระบวนการศาล

ทนายตั้ม สรุป 7 ประเด็นน่ากังขา หลังปล่อยคลิปเสียงล่าสุด

ทนายตั้ม สรุป 7 ประเด็นน่ากังขา หลังปล่อยคลิปเสียงล่าสุด

ผู้เสียหายร้องสื่อ ถูกเก๋งชนแล้วหนี ตำรวจโบ้ยให้ไปหาภาพวงจรปิดเอง

ผู้เสียหายร้องสื่อ ถูกเก๋งชนแล้วหนี ตำรวจโบ้ยให้ไปหาภาพวงจรปิดเอง

แบบนี้ก็ได้เหรอ เก๋งจอดขวางถนนขึ้นทางด่วน ลงตักบาตรพระสุดชิลล์

แบบนี้ก็ได้เหรอ เก๋งจอดขวางถนนขึ้นทางด่วน ลงตักบาตรพระสุดชิลล์

กลุ่มผู้ปกครอง ม.3 รร.สวนกุหลาบฯนนท์ ยื่นหนังสือ สพฐ.ปมเกณฑ์เข้า ม.4

กลุ่มผู้ปกครอง ม.3 รร.สวนกุหลาบฯนนท์ ยื่นหนังสือ สพฐ.ปมเกณฑ์เข้า ม.4

สรุปข่าวเด่นรอบสัปดาห์ ประจำวันที่ 11-17 ก.พ. 61

สรุปข่าวเด่นรอบสัปดาห์ ประจำวันที่ 11-17 ก.พ. 61

ส่งอีเมล์ให้เพื่อน

ส่งให้เพื่อนหลายคนใส่ “,” (ส่งพร้อมกันมากสุด 50 อีเมล์)

ส่งอีเมล์