เปิดโลกกว้างบนทางมืด ''พจนานุกรมเสียง''

เปิดโลกกว้างบนทางมืด ''พจนานุกรมเสียง''

สิ่งดี ''เพื่อคนตาบอด''

หนังสือเสียงเพื่อคนตาบอดนั้นมีมาก แต่ที่เป็นพจนานุกรมไม่มีเลย ...นี่เป็นการระบุของ นิรมล เปี่ยมอุดมสุข ประธานชมรมอาสาสมัครเพื่อนคนตาบอด และจุดนี้ก็นำไปสู่การเกิดอีกหนึ่งโครงการที่ดี...

นั่นก็คือ...โครงการ พจนานุกรมเสียง

อีกหนึ่งโครงการดี ๆ เพื่อคนตาบอด

ทั้งนี้ หนังสือเสียงพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 คือชื่อชัด ๆ ของโครงการนี้ซึ่งประธานชมรมอาสาสมัครเพื่อนคนตาบอด บอกว่า... โครงการนี้เกิดขึ้นมา 2 ปีแล้ว โดยเป็นแนวความคิดของกลุ่มอาสาที่ทำเพื่อคนตาบอด เพราะที่ผ่านมาคนตาบอดต้องอาศัยคนตาดีเปิดพจนานุกรมให้ ซึ่งก็ได้มีการประชุมกับนายกสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 19 เม.ย. 2550 ตกลงกันว่าจะเป็นโครงการร่วมของมูลนิธิคนตาบอดไทย กับชมรมอาสาสมัครเพื่อนคนตาบอด และต่อมาก็มีการอบรม มีการจัดแบ่งหน้าพจนานุกรม โดยแบ่งเป็น 70 หน่วย หน่วยละประมาณ 20 หน้า เพื่อแจกให้ช่วยกันอ่าน

สำหรับลำดับความคืบหน้าการผลิตหนังสือเสียงพจนานุกรมนี้ ก็เช่น มีการปรับปรุงหลักการอ่านพจนานุกรม ซึ่งเพิ่มวิธีอ่านศัพท์วิทยาศาสตร์ (อ่านออกเสียงคำภาษาละติน) เพิ่มตารางชื่อย่อศัพท์พฤกษศาสตร์ รายชื่อผู้ค้นพบที่ให้ไว้เป็นตัวย่อในชื่อพืชควรอ่านชื่อเต็มเวลาออกเสียง มีการทำตัวอย่างการอ่าน โดยช่วงแรก ๆ จะเป็นการหาวิธีอ่านที่เหมาะสม มีการประชุมกับคณะผู้บริหารราชบัณฑิตยสถาน ซึ่งได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่ง และมีการแก้หลักการอ่านเล็กน้อย จนล่าสุดได้หลักการอ่านสคริปต์สำหรับการอ่านพจนานุกรมที่พร้อมใช้

ทางราชบัณทิตยสถานได้อนุมัติลิขสิทธิ์พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 มาให้ พร้อมไฟล์คอมพิวเตอร์ ซึ่งตอนแรกจะมอบเงินมาผลิตให้จำนวนหนึ่งด้วย แต่ปรากฏว่าติดขัดทางราชการเลยไม่ได้ ประกอบกับ 2 ปีที่ผ่านมาเศรษฐกิจไม่ดี ซึ่งโครงการก็เกือบจะพับไป แต่ด้วยควกเราจึงพยายามผลักดันโครงการนี้ต่อไป ...นิรมลกล่าว

และแจกแจงต่อไปว่า... พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 นั้น มีกว่า 1,400 หน้า ซึ่งมีการอ่านเป็นเสียงไปแล้วกว่า 50% และมีอาสาสมัครเข้าคิวคอยอ่านอยู่ โดยที่สคริปต์สำหรับอ่านพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 สคริปต์ที่ทำไว้เป็นสคริปต์ที่ใช้โปรแกรมอ่านพจนานุกรมแล้วขยายความขึ้นตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ ซึ่งสคริปต์ถูกแบ่งเป็น 70 แฟ้ม เท่ากับหน่วยการอ่าน

นิรมลอธิบายว่า... 1. สคริปต์ แบ่งเป็น 3 คอลัมน์ คอลัมน์แรกคือคำต้น คอลัมน์ที่สองคือคำอธิบายความหมาย คอลัมน์ที่สามคือต้นฉบับจากพจนานุกรม ให้อ่านคอลัมน์ที่ 1 และ 2 ส่วนคอลัมน์สุดท้ายมีไว้อ้างอิง

2.ตัวภาษาอังกฤษทั้งหมด ไม่ต้องอ่านออกเสียง ให้สะกดตัว เฉย ๆ จะมีคนมาอ่านออกเสียงให้ทีหลัง ดังนั้นถ้าพบศัพท์วิทยาศาสตร์ ให้บอกว่า เขียนว่า แล้วสะกดตัวไปเลย เช่น ชื่อไม้ล้มลุกในวงศ์ Cyperaceae ให้อ่านว่า ชื่อไม้ล้มลุกในวงศ์ เขียนว่า ซี-วาย-พี-อี- อาร์-เอ-ซี-อี-เอ-อี ถ้าเป็นภาษาที่มาจากภาษาอังกฤษหรือภาษาละติน เช่น (อ. glucose) ก็ให้อ่านว่า ในวงเล็บ มาจากภาษาอังกฤษ เขียนว่า จี-แอล-ยู-ซี-โอ-เอส-อี

3.ถ้าสคริปต์มีดอกจัน 4 ตัว **** แปลว่า โปรแกรมสับสนอ่านต้นฉบับไม่ได้ ผู้อ่านต้องทำสคริปต์ใหม่เอง 4.บางทีโปรแกรมก็พลาด อ่านต้นฉบับไม่ถูกต้อง หากผิดสังเกตให้ตรวจสอบกับต้นฉบับ และแก้ไข 5.ให้อ่านตามมาตรฐานการอ่านหนังสือเสียงให้คนตาบอด คือถ้าเจอวงเล็บ ก็อย่าลืมบอกว่า ในวงเล็บ เป็นต้น

แน่นอน...กับคนทั่วไปยังไงก็คงงง-ไม่คุ้นกับที่ยกตัวอย่าง

แต่สรุปก็คือ...นี่ถือเป็นนิมิตหมายใหม่สำหรับคนตาบอด

ประธานชมรมอาสาสมัครเพื่อนคนตาบอด ระบุว่า... หนังสือเสียงพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 นี้จะเป็นนิมิตหมาย ที่ดีสำหรับวงการการศึกษาเพื่อผู้พิการทางสายตาแน่นอน เพราะจะเป็น ประโยชน์มากจริง ๆ ด้วยระบบการผลิตที่ทันสมัย สะดวกสบายต่อผู้ต้องใช้ทุกกลุ่ม

เท่าที่ทราบ ขณะนี้ในเอเชียมีเพียงญี่ปุ่นที่ผลิตหนังสือเสียงพจนานุกรมได้ ส่วนประเทศในแถบตะวันออกเฉียงใต้ ถ้าหนังสือเสียงพจนานุกรมนี้สำเร็จ ไทยก็จะเป็นประเทศแรกที่ทำได้

พร้อมกันนี้ ประธานชมรมอาสาสมัครเพื่อนคนตาบอดยังฝากถึงประชาชนคนไทยทั่วไปว่า... การผลิตพจนานุกรมเสียงฉบับราชบัณฑิตย สถาน พ.ศ. 2542 นี้จะต้องมีค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูงที่เทคนิคการผลิตด้วยระบบเดซี่ ซึ่งค่าใช้จ่ายตรงนี้ทางมูลนิธิคนตาบอดไทย ชมรมอาสาสมัครเพื่อนคนตาบอด ก็ยังขาดแคลนอยู่

หากท่านใดต้องการมีส่วนร่วมบริจาคทุนทรัพย์ผลิตหนังสือเสียงพจนานุกรม รวมถึงสนใจสมัครเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียง ติดต่อได้ที่ห้องสมุดคนตาบอด หมายเลขโทรศัพท์ 0-2248-0555 ...นิรมลระบุ

ทั้งนี้ ในขณะที่พจนานุกรมธรรมดาช่วยเปิดโลกกว้างทางปัญญาให้กับผู้คนปกติทั่วไป พจนานุกรมเสียง ก็ช่วยเปิดโลกกว้างทางปัญญาให้กับผู้ที่สายตามิอาจจะมองเห็นโลก นี่จึงถือเป็นสิ่งที่ มีคุณค่า ...

เป็นสิ่งที่น่าจะช่วยกันสนับสนุนให้ทำได้สำเร็จลุล่วง

มิใช่แค่เพื่อที่ไทยจะเป็นประเทศแรกในอาเซียนที่มี

ที่สำคัญคือ เพื่อคนตาบอด ที่ก็เป็นชีวิตที่มีค่า !!.

Advertisement Replay Ad
ฟันธง "มาครงเมืองไทย" ชวดแจ้งเกิด

ฟันธง "มาครงเมืองไทย" ชวดแจ้งเกิด

สุดดุเดือด! 'ใบตองแห้ง' VS 'อภิสิทธิ์' ปะทะคารม 5 ปีแห่งความขัดแย้ง

สุดดุเดือด! 'ใบตองแห้ง' VS 'อภิสิทธิ์' ปะทะคารม 5 ปีแห่งความขัดแย้ง

นายกฯ เป็นพยาน MOU ต่อต้านการก่อการร้ายอาเซียน-ออสเตรเลีย

นายกฯ เป็นพยาน MOU ต่อต้านการก่อการร้ายอาเซียน-ออสเตรเลีย

“กี้ร์ อริสมันต์” ออกคุก คนเสื้อแดงแห่รับ พรมน้ำมนต์สะเดาะเคราะห์ หวังไม่กลับเข้าคุก

“กี้ร์ อริสมันต์” ออกคุก คนเสื้อแดงแห่รับ พรมน้ำมนต์สะเดาะเคราะห์ หวังไม่กลับเข้าคุก

‘ปิยบุตร’ ตอบกระแสสาววายสายจิ้น ไม่ใช่เรื่องไร้สาระ แต่มันคือวิถีวัยรุ่น

‘ปิยบุตร’ ตอบกระแสสาววายสายจิ้น ไม่ใช่เรื่องไร้สาระ แต่มันคือวิถีวัยรุ่น

ศาลให้ประกัน “อริสมันต์” ระหว่างฎีกาคดีนปช.ล้มถกอาเซียน

ศาลให้ประกัน “อริสมันต์” ระหว่างฎีกาคดีนปช.ล้มถกอาเซียน

‘สมยศ’ ไขก๊อกสมาชิก สนช.

‘สมยศ’ ไขก๊อกสมาชิก สนช.

ถูกจริตสาววาย! ธนาธร & ปิยบุตร อนาคต "คู่จิ้น" ใหม่ในการเมืองไทย

ถูกจริตสาววาย! ธนาธร & ปิยบุตร อนาคต "คู่จิ้น" ใหม่ในการเมืองไทย

บุพเพสันนิวาสนำพาโลโก้ "พรรคอนาคตใหม่" คล้ายฟิตเนสแห่งหนึ่งใน กทม.

บุพเพสันนิวาสนำพาโลโก้ "พรรคอนาคตใหม่" คล้ายฟิตเนสแห่งหนึ่งใน กทม.

สนช. เตรียมประชุมชี้ขาดส่งศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยกฎหมายเลือก ส.ว.

สนช. เตรียมประชุมชี้ขาดส่งศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยกฎหมายเลือก ส.ว.

พรรคอนาคตใหม่ เดิมพันการเมืองยุคต่อไปของธนาธรและผองเพื่อน

พรรคอนาคตใหม่ เดิมพันการเมืองยุคต่อไปของธนาธรและผองเพื่อน

‘ธนาธร’ จัดตั้งพรรคพรุ่งนี้ – ‘คสช.’ เบรกนัด #กินกาแฟกับธนาธร ส่อผิดกฎหมาย

‘ธนาธร’ จัดตั้งพรรคพรุ่งนี้ – ‘คสช.’ เบรกนัด #กินกาแฟกับธนาธร ส่อผิดกฎหมาย

'วิษณุ' ยืนยัน ศาลรัฐธรรมนูญตีความกฎหมายเลือกตั้ง ไม่กระทบโรดแมป

'วิษณุ' ยืนยัน ศาลรัฐธรรมนูญตีความกฎหมายเลือกตั้ง ไม่กระทบโรดแมป

บิ๊กตู่ชี้ คสช. ไปไหนไม่ได้ ต้องอยู่จนกว่าจะได้รัฐบาลใหม่

บิ๊กตู่ชี้ คสช. ไปไหนไม่ได้ ต้องอยู่จนกว่าจะได้รัฐบาลใหม่

'อังกฤษ' เรียกร้องไทยจัดเลือกตั้งภายใต้ระบอบประชาธิปไตยโดยเร็ว

'อังกฤษ' เรียกร้องไทยจัดเลือกตั้งภายใต้ระบอบประชาธิปไตยโดยเร็ว

ย้อนดู 4 คดี “ตลาดวาย” เตือนคนไทยอย่าเพิ่งลืม

ย้อนดู 4 คดี “ตลาดวาย” เตือนคนไทยอย่าเพิ่งลืม

'ประวิตร' เมินข้อเสนอ 'ยุติบทบาท คสช.'

'ประวิตร' เมินข้อเสนอ 'ยุติบทบาท คสช.'

สวนดุสิตโพลเผย ประชาชนขอพรรคการเมืองใหม่ ไม่โกง แก้ปัญหาเศรษฐกิจได้

สวนดุสิตโพลเผย ประชาชนขอพรรคการเมืองใหม่ ไม่โกง แก้ปัญหาเศรษฐกิจได้

'บอร์ดปฏิรูปตำรวจ' เสนอรัฐบาลเพิ่มรายได้ให้เจ้าหน้าที่ แก้รีดไถ-รับส่วย

'บอร์ดปฏิรูปตำรวจ' เสนอรัฐบาลเพิ่มรายได้ให้เจ้าหน้าที่ แก้รีดไถ-รับส่วย

'กลุ่มคนอยากเลือกตั้ง' ออกแถลงการณ์เสนอยุบ คสช. ชี้เลือกตั้ง พ.ย. 61 ทำได้จริง

'กลุ่มคนอยากเลือกตั้ง' ออกแถลงการณ์เสนอยุบ คสช. ชี้เลือกตั้ง พ.ย. 61 ทำได้จริง

ส่งอีเมล์ให้เพื่อน

ส่งให้เพื่อนหลายคนใส่ “,” (ส่งพร้อมกันมากสุด 50 อีเมล์)

ส่งอีเมล์