เปิดไส้ใน โครงการกองทุนการออมเพื่อการชราภาพ (กอช.) ฉบับ กรณ์ จาติกวณิช แบบหมดเปลือก

เปิดไส้ใน โครงการกองทุนการออมเพื่อการชราภาพ (กอช.) ฉบับ กรณ์ จาติกวณิช แบบหมดเปลือก

ประชาชาติธุรกิจ เปิดรายละเอียด โครงการกองทุนการออมเพื่อการชราภาพ (กอช.) ฉบับ กรณ์ จาติกวณิช ฉบับชงเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรี แก้ปัญหาเงินออมในวันที่สังคมไทยก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ดึงแรงงานนอกระบบ 26 ล้านคนเข้าสู่ระบบเงินออมอย่างยั่งยืน เผยสมาชิกได้รับรายได้หลังเกษียณไปตลอดอายุขัย อย่างน้อยในระดับพื้นฐาน หากออมตั้งแต่อายุ 20 ปี และออมจนครบอายุ 60 ปี จะได้รับบำนาญเดือนละ 1,710 บาท รวมเบี้ยยังชีพ เป็น 2,210 บาท รัฐจะมีภาระสมทบปีแรก จำนวน 22,955 ล้านบาท

1. ความเป็นมา

กระทรวงการคลังได้ดำเนินการศึกษาวิเคราะห์การสร้างระบบการออมระยะยาวมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นเครื่องมือระดมเงินออมระยะยาวในประเทศ และเป็นเครื่องมือการออมเพื่อการชราภาพของแรงงานอีกด้วย โดยได้นำเสนอผลการศึกษาต่อสาธารณชนหลายครั้งในการสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องการออมระยะยาว และรณรงค์ให้เกิดความตระหนักในความสำคัญของการออม โดยได้เคยนำเสนอโครงการกองทุนการออมเพื่อการชราภาพสำหรับแรงงานในระบบ ซึ่งขณะนี้ ได้ยกร่างกฎหมายในส่วนนี้เรียบร้อยแล้ว และจะนำเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป

สำหรับการออมของแรงงานนอกระบบ กระทรวงการคลังได้ศึกษาวางแนวทางระบบการออมเพื่อการชราภาพให้กับแรงงานนอกระบบมาเป็นระยะ ๆ โดยได้ศึกษาโครงการระบบการออมเพื่อการชราภาพ (บำเหน็จบำนาญ) สำหรับแรงงานนอกระบบ โดยการพัฒนาการออมชุมชนให้สามารถดำเนินการเรื่องกองทุนบำเหน็จบำนาญได้ ต่อมาคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติ (จัดตั้งตามพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546) ซึ่งมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานกรรมการ ได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการผลักดันระบบการออมเพื่อวัยสูงอายุแห่งชาติ โดยมีปลัดกระทรวงการคลังเป็นประธานอนุกรรมการ (มอบนางสาวสุภา ปิยะจิตติ รองปลัดกระทรวงการคลัง เป็นประธานอนุกรรมการ) เพื่อผลักดันให้เกิดการออมเพื่อวัยสูงอายุแห่งชาติขึ้น ซึ่งได้จัดให้มีการนำเสนอผลการศึกษาในเรื่องดังกล่าวจากหลายหน่วยงาน รวมทั้ง กระทรวงการคลังได้เสนอโครงการกองทุนการออมเพื่อการชราภาพ (กอช.) (เดิมใช้ชื่อกองทุนบำเหน็จบำนาญแห่งชาติ (กบช.))

ซึ่งได้นำเสนอผลการศึกษาโครงการ กอช. ต่อคณะอนุกรรมการผลักดันระบบการออมเพื่อวัยสูงอายุแห่งชาติ มาแล้วจำนวน 4 ครั้ง (ครั้งสุดท้ายเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2552) ได้ข้อสรุปของคณะอนุกรรมการฯ ดังมีสาระสำคัญ ต่อไปนี้

2. สาระสำคัญ

2.1 เหตุผลและความจำเป็นในการจัดตั้ง

2.1.1 ความครอบคลุมในระบบการออมเพื่อการชราภาพยังไม่ทั่วถึง

จากข้อมูลปี 2551 พบว่ามีจำนวนผู้มีงานทำทั่วประเทศ 37.55 ล้านคน แบ่งเป็นแรงงานในระบบ จำนวนคน (ร้อยละ 37 ของผู้มีงานทำ) และแรงงานนอกระบบ จำนวน 23.55 ล้านคน (ร้อยละ 63 ของผู้มีงานทำ) โดยแรงงานที่ได้รับความคุ้มครองเป็นแรงงานในระบบ จำนวน 11.3 ล้านคน (ร้อยละ 30 ของผู้มีงานทำ ) ดังนั้น แรงงานที่ยังไม่ได้รับความคุ้มครองเป็นแรงงานนอกระบบทั้งจำนวนและแรงงานในระบบที่เหลือจำนวน 2.7 ล้านคน ดังนั้น รวมผู้ที่ไม่ได้รับความคุ้มครองจำนวน 26.25 ล้านคน หรือร้อยละ 70 ของผู้มีงานทำ

1.1.1 การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ

ประเทศไทยกำลังประสบกับปัญหาการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างรวดเร็ว พบว่าภายใน 20 ปี (ปี 2551 - 2571) สัดส่วนประชากรวัยสูงอายุต่อประชากรรวมเพิ่มขึ้นเป็น 2 เท่า จากร้อยละ 10.12 เป็นร้อยละ 20.22 และอัตราการพึ่งพิงของผู้สูงอายุต่อประชากรวัยทำงาน (Elderly Dependency Ratio) เพิ่มสูงขึ้นถึง 2 เท่า จากร้อยละ 15.16 เป็น 31.88 เกิดความเสี่ยงของภาครัฐที่จะต้องจัดสรรงบประมาณจำนวนมากมาเลี้ยงดูคนชรา ในขณะที่ความเสี่ยงจากรายได้ภาษีคนวัยทำงานจะลดลงตามจำนวนคนวัยทำงานที่มีทิศทางลดลงด้วย

1.1.2 ขาดช่องทางการออมที่เป็นระบบในการส่งเสริมวินัยการออมและเพิ่มเงินออมภาคครัวเรือน

ปัจจุบันเครื่องมือการออมระยะยาวที่ประชาชนสามารถเข้าถึงและสอดคล้องกับความสามารถในการออมของประชาชนโดยเฉพาะแรงงานนอกระบบยังมีอยู่น้อยมาก ซึ่งหากประชาชนได้มีช่องทางหรือเครื่องมือการออมที่เป็นระบบ และเข้าถึงได้ง่ายแล้ว ก็จะสามารถระดมเงินออมภาคครัวเรือนได้อย่างเต็มศักยภาพ โดยเงินออมภาคครัวเรือนมีความสำคัญในการเป็นแหล่งเงินทุนที่มั่นคง กระตุ้นการเติบโตทางเศรษฐกิจได้อย่างยั่งยืน รวมทั้งเป็นการส่งเสริมประชาชนให้มีวินัยในการออม ดูแลตนเองได้ในวัยชรา ลดภาระของลูกหลานและรัฐบาลได้อีกด้วย

1.2 วัตถุประสงค์

1.2.1 เพื่อให้มีระบบการออมเพื่อการชราภาพมีความครอบคลุมทั่วถึงแรงงานทุกคน สร้างความเท่าเทียม และเป็นธรรมในการดูแลจากภาครัฐ

1.2.2 เพื่อให้แรงงานมีระดับรายได้หลังเกษียณอย่างน้อยขั้นพื้นฐาน เพื่อสร้างความมั่นคงในชีวิตวัยชรา

1.2.3 เพื่อให้มีกองทุนที่มีการบริหารและสามารถลดภาระรัฐบาลได้ในระยะยาวอย่างมีประสิทธิภาพ

1.3โครงสร้าง กอช.

1.3.1 รูปแบบ เป็นกองทุนการออมเพื่อการชราภาพขั้นพื้นฐานที่วัยแรงงาน ได้รับสิทธิตามกฎหมาย กำหนดการจ่ายเงินเข้ากองทุน (Defined contribution) สมาชิกมีบัญชีรายบุคคล และเปิดให้มีการออมภาคสมัครใจด้วย

1.3.2 ความครอบคลุม ผู้ที่ยังไม่ได้รับความคุ้มครองและหลักประกันทางสังคมตามกฎหมายอื่น ๆ (แรงงานนอกระบบ) ที่มีอายุตั้งแต่ 20 ปี ได้รับสิทธิตามกฎหมายในการเป็นสมาชิกกองทุน ส่วนผู้ที่อายุต่ำกว่า 20 ปี สามารถเข้ากองทุนได้ตามความสมัครใจ (สะสมฝ่ายเดียว)

1.3.3 ผู้ที่ได้รับการยกเว้น วัยแรงงานที่ทุพพลภาพ ไร้สมรรถภาพ หรือเป็นผู้สูญเสียความสามารถในการทำงานอย่างถาวร

2.1.2 การจ่ายเงินเข้ากองทุน

1) ผู้ออม สามารถเลือกจ่ายเงินสะสมเข้ากองทุนเป็นรายเดือน หรือรายงวด (3 เดือน 6 เดือน หรือ 1 ปี) ก็ได้ โดยรายเดือน สะสมตามสิทธิเดือนละ 100 บาท สำหรับรายงวด จ่ายตามจำนวนเดือน เช่น ราย 6 เดือน แรงงานจะต้องจ่าย 600 บาท เป็นต้น และสะสมตามความสมัครใจได้เดือนละ 100 - 1,000 บาท

2) รัฐบาล จ่ายสมทบให้ตามสิทธิ เป็นลำดับขั้นตามช่วงอายุของผู้ออม คือ

(1)อายุ 20 - 30 ปี สมทบเดือนละ 50 บาท

(2)อายุ 30 ปี 1 เดือน - 50 ปี สมทบเดือนละ 80 บาท

(3)อายุ 50 ปี 1 เดือน - 60 ปี สมทบเดือนละ 100 บาท

ทั้งนี้ กรณีรายงวด รัฐสมทบให้ตามจำนวนเดือนเช่นเดียวกัน

สำหรับผู้ที่ได้รับการยกเว้น (ตามข้อ 2.3.3) ไม่ต้องจ่ายสะสม และรัฐสมทบให้ ร้อยละ 50 ของกรณีปกติ

3.3.5 การจ่ายผลประโยชน์ สมาชิกได้รับผลประโยชน์ตามบัญชีรายตัว โดยได้รับการรับประกันจากรัฐบาลในส่วนเงินต้น รวมดอกผลขั้นต่ำไม่น้อยกว่าอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำระยะยาวประเภท 1 ปี (เฉลี่ยของธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ 4 แห่ง) โดยอัตราบำนาญได้จากบัญชีเงินสะสมคำนวณตามจำนวนปีที่สมาชิกประสงค์จะรับ รวมกับบัญชีเงินสมทบคำนวณแบบบำนาญตลอดอายุขัย ดังนั้น สมาชิกจะได้รับบำนาญไปตลอดอายุขัย และหากเสียชีวิตก่อนเวลาที่กำหนด ทายาทจะได้รับเงินคืนในส่วนของบัญชีเงินสมทบที่เหลือ โดยการรับผลประโยชน์จากกองทุนมีเงื่อนไข ดังตาราง

Advertisement Replay Ad
สลด สาวบราซิลถูกฝังทั้งเป็น 11 วัน หลังหมดสติ ทุกคนเข้าใจว่าเสียชีวิต

สลด สาวบราซิลถูกฝังทั้งเป็น 11 วัน หลังหมดสติ ทุกคนเข้าใจว่าเสียชีวิต

กิก ดนัย ใกล้ลั่นระฆังวิวาห์ ควงแฟนสาวนอกวงการดูชุดแต่งงาน

กิก ดนัย ใกล้ลั่นระฆังวิวาห์ ควงแฟนสาวนอกวงการดูชุดแต่งงาน

หัวหน้ารปภ.โชคดีถูกหวย 89 ใบ เลขเด็ดจากอาศรมฤๅษีเณร

หัวหน้ารปภ.โชคดีถูกหวย 89 ใบ เลขเด็ดจากอาศรมฤๅษีเณร

จอมขวัญ ผู้ประกาศข่าวคนดัง ควงหนุ่มนักวิชาการเข้าพิธีวิวาห์แล้ว

จอมขวัญ ผู้ประกาศข่าวคนดัง ควงหนุ่มนักวิชาการเข้าพิธีวิวาห์แล้ว

ยอดตายเพิ่มเป็น 14 ราย เฮลิคอปเตอร์สำรวจแผ่นดินไหวเม็กซิโก ตกใส่ประชาชน

ยอดตายเพิ่มเป็น 14 ราย เฮลิคอปเตอร์สำรวจแผ่นดินไหวเม็กซิโก ตกใส่ประชาชน

รถตู้ 4 พ่อแม่ลูก เสียหลักชนเสาไฟฟ้าแรงสูง เสียชีวิต 3 ศพ

รถตู้ 4 พ่อแม่ลูก เสียหลักชนเสาไฟฟ้าแรงสูง เสียชีวิต 3 ศพ

สายฟ้า พายุ อายุ 5 เดือนเริ่มกินข้าวแล้ว คนคอมเม้นต์ช่วยเลี้ยงเพียบ

สายฟ้า พายุ อายุ 5 เดือนเริ่มกินข้าวแล้ว คนคอมเม้นต์ช่วยเลี้ยงเพียบ

ทีมงานเตือนระวัง "ศรีริต้า" ไม่สนจับงูพาดคอ โพสท่าถ่ายรูปอย่างชิลล์

ทีมงานเตือนระวัง "ศรีริต้า" ไม่สนจับงูพาดคอ โพสท่าถ่ายรูปอย่างชิลล์

กองปราบบุกงานแต่ง รวบหนุ่มอ้างตัวเป็น ร.ต.ต. ลวงสาววิวาห์

กองปราบบุกงานแต่ง รวบหนุ่มอ้างตัวเป็น ร.ต.ต. ลวงสาววิวาห์

ปปป. เรียก “วิเชียร-ลูกน้อง” สอบปากคำเพิ่ม คดีติดสินบน

ปปป. เรียก “วิเชียร-ลูกน้อง” สอบปากคำเพิ่ม คดีติดสินบน

ครูปรีชาปัดตอบเรื่องคลิปเสียง แนะใครมีหลักฐาน ให้นำเข้าสู่กระบวนการศาล

ครูปรีชาปัดตอบเรื่องคลิปเสียง แนะใครมีหลักฐาน ให้นำเข้าสู่กระบวนการศาล

เครื่องบินอิหร่านตก ผู้โดยสาร-ลูกเรือ 66 ชีวิต ดับยกลำ

เครื่องบินอิหร่านตก ผู้โดยสาร-ลูกเรือ 66 ชีวิต ดับยกลำ

ลูกเมียตกใจ "น้ำ รพีภัทร" ถูกงูกัดในฟาร์ม ส่งเข้าห้องฉุกเฉินด่วน

ลูกเมียตกใจ "น้ำ รพีภัทร" ถูกงูกัดในฟาร์ม ส่งเข้าห้องฉุกเฉินด่วน

ทนายตั้ม สรุป 7 ประเด็นน่ากังขา หลังปล่อยคลิปเสียงล่าสุด

ทนายตั้ม สรุป 7 ประเด็นน่ากังขา หลังปล่อยคลิปเสียงล่าสุด

ชาวบ้านแตกตื่น จับหมาดำแขวนคอตัดหัวต้มกิน ในแคมป์คนงานเขมร

ชาวบ้านแตกตื่น จับหมาดำแขวนคอตัดหัวต้มกิน ในแคมป์คนงานเขมร

ผู้เสียหายร้องสื่อ ถูกเก๋งชนแล้วหนี ตำรวจโบ้ยให้ไปหาภาพวงจรปิดเอง

ผู้เสียหายร้องสื่อ ถูกเก๋งชนแล้วหนี ตำรวจโบ้ยให้ไปหาภาพวงจรปิดเอง

คำสารภาพ หนุ่มฆ่าปาดคอยายวัย 64 ปี แค้นขัดขวางการคืนดีภรรยา

คำสารภาพ หนุ่มฆ่าปาดคอยายวัย 64 ปี แค้นขัดขวางการคืนดีภรรยา

อุ้ม สิริยากร อวดภาพล่าสุด น้องเมตตา เป็นสาวแล้วลูกแม่

อุ้ม สิริยากร อวดภาพล่าสุด น้องเมตตา เป็นสาวแล้วลูกแม่

แบบนี้ก็ได้เหรอ เก๋งจอดขวางถนนขึ้นทางด่วน ลงตักบาตรพระสุดชิลล์

แบบนี้ก็ได้เหรอ เก๋งจอดขวางถนนขึ้นทางด่วน ลงตักบาตรพระสุดชิลล์

แยม นางเอกละครจักรๆ วงศ์ๆ ได้ซองอั่งเปาจากสามี ให้เผื่อลูกในท้อง

แยม นางเอกละครจักรๆ วงศ์ๆ ได้ซองอั่งเปาจากสามี ให้เผื่อลูกในท้อง

ส่งอีเมล์ให้เพื่อน

ส่งให้เพื่อนหลายคนใส่ “,” (ส่งพร้อมกันมากสุด 50 อีเมล์)

ส่งอีเมล์