ประกาศหลักเกณฑ์ขอจัดตั้งวิทยุชุมชนแล้ว 4,000 แห่งต้องยื่นจดทะเบียนใน30 วัน ห้ามนักการเมืองเอี่ยว บท

ประกาศหลักเกณฑ์ขอจัดตั้งวิทยุชุมชนแล้ว 4,000 แห่งต้องยื่นจดทะเบียนใน30 วัน ห้ามนักการเมืองเอี่ยว บท

กทช.ประกาศใช้หลักเกณฑ์ขออนุญาตจัดตั้งวิทยุชุมชนชั่วคราวแล้ว กว่า 4,000 แห่งต้องมายื่นขอจดทะเบียนภายใน 30 วัน ต้องไม่แสวงหากำไร ไม่ให้-พรรคการเมืองครอบงำ ผู้สื่อข่าวมติชนออนไลน์รายงานเมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม ว่า มีการประกาศใช้ หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตประกอบกิจการบริการชุมชนชั่วคราว(วิทยุกระจายเสียงชุมชน) ของคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติเรื่อง(กทช.)ในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม2552 ( มีผลบังคับในวันที่ 25 กรกฎาคม2552 )ซึ่งทำให้วิทยุชุมชนที่มีการจัดตั้งขึ้นมากว่า 4,000 แห่งต้องมายื่นขออนุญาตจัดตั้งตามประกาศของ กทช.ดังกล่าวภายใน 30 วัน ซึ่งวิทยุชุมชนที่จัดตั้งขึ้นต้องไม่แสวงหากำไร ไม่ให้พรรคการเมืองหรือการเมืองครอบงำ

สำหรับหลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตประกอบกิจการบริการชุมชนชั่วคราว (วิทยุกระจายเสียงชุมชน) มีดังนี้

ข้อ 1

" ชุมชน หมายความว่า กลุ่มประชาชนที่มีพื้นที่อาศัยในแหล่งเดียวกัน ไม่ว่าจะในเมืองหรือในชนบท และให้หมายความรวมถึงกลุ่มประชาชนที่มีความสนใจร่วมกันและอยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงกันหรือสื่อสารถึงกันได้ โดยมีผลประโยชน์ด้านสังคมและวัฒนธรรมเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกัน ทำกิจกรรมอันชอบด้วยกฎหมายและศีลธรรมร่วมกัน มีการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง มีการจัดการและการแสดงเจตนาแทนกลุ่มได้

"กลุ่มคน หมายความว่า สมาชิกในท้องถิ่นที่ไม่เป็นนิติบุคคลซึ่งรวมตัวกันไม่น้อยกว่าห้าคนเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชน โดยมีการรวมตัวกันมาแล้วเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าหนึ่งปีนับถึงวันที่ยื่นคำขออนุญาต

"วิทยุกระจายเสียงชุมชน หมายความว่า กิจการกระจายเสียงเพื่อประโยชน์สาธารณะที่ไม่แสวงหารายได้จากการโฆษณา เป็นประโยชน์ตามความต้องการที่หลากหลายของชุมชนหรือท้องถิ่นที่รับบริการส่งผลให้ชุมชนเกิดความเข้มแข็ง โดยชุมชนเป็นเจ้าของร่วมกันและดำเนินการโดยชุมชนเป็นอิสระ มีเสรีภาพในการเสนอข่าวและการแสดงความคิดเห็นที่ไม่ขัดต่อจรรยาบรรณและศีลธรรมอันดีของประชาชน ปราศจากการครอบงำและแทรกแซงจากกลุ่มผลประโยชน์โดยมิชอบ กลุ่มการเมืองพรรคการเมืองทุกระดับหรือเอกชนที่มุ่งหากำไรในเชิงพาณิชย์

"ใบอนุญาต หมายความว่า ใบอนุญาตประกอบกิจการบริการชุมชนชั่วคราว (วิทยุกระจายเสียงชุมชน)

ข้อ 2 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับนับถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ข้อ 3 การประกอบกิจการบริการชุมชน (วิทยุกระจายเสียงชุมชน) ต้องมีวัตถุประสงค์เช่นเดียวกับการประกอบกิจการบริการสาธารณะ และต้องเป็นประโยชน์ตามความต้องการของชุมชนหรือท้องถิ่นที่รับบริการ โดยคำนึงถึงความต้องการที่หลากหลายของประชาชนในชุมชนหรือท้องถิ่น

ข้อ 4 คุณสมบัติของผู้ขอรับใบอนุญาต

ผู้ขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการบริการชุมชน (วิทยุกระจายเสียงชุมชน) จะต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้

(1) เป็นสมาคม มูลนิธิ นิติบุคคลอื่น ที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยที่มีภูมิลำเนาอยู่ในพื้นที่ให้บริการ ซึ่งไม่ใช่หน่วยงานของรัฐ และมีวัตถุประสงค์ในการดำเนินกิจการ เพื่อประโยชน์สาธารณะโดยไม่แสวงหากำไรในทางธุรกิจ หรือเป็น กลุ่มคน ในท้องถิ่นที่ไม่เป็นนิติบุคคล ซึ่งรวมตัวกันเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน

(2) ต้องเป็นบุคคลสัญชาติไทย

(3) ไม่อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตหรือถูกเพิกถอนใบอนุญาตตามประกาศฉบับนี้มาแล้วยังไม่ครบสามปี

(4) บุคคลผู้มีอำนาจกระทำการผูกพันผู้ขอรับใบอนุญาตต้องมีสัญชาติไทย

(5) ต้องไม่มีกรรมการหรือบุคคลผู้มีอำนาจกระทำการผูกพันผู้ขอรับใบอนุญาตที่เคยเป็นกรรมการหรือบุคคลผู้มีอำนาจกระทำการผูกพันของผู้รับใบอนุญาตอื่น ซึ่งถูกเพิกถอนใบอนุญาตอันเป็นผลมาจากการบริหารกิจการของผู้นั้นและระยะเวลาการถูกเพิกถอนใบอนุญาตตามประกาศฉบับนี้ยังไม่ครบกำหนดสามปี

ข้อ 5 มาตรฐานทางเทคนิคของกิจการบริการชุมชนที่มาขอรับใบอนุญาตจะต้องเป็นไปตามมาตรฐานทางเทคนิคกิจการวิทยุกระจายเสียงชุมชนที่คณะกรรมการประกาศกำหนด

ข้อ 6 วิธีการขอรับใบอนุญาต

ผู้ขอรับใบอนุญาตต้องยื่นแบบคำขอ ที่กรอกข้อมูลครบถ้วนแล้วและเอกสารหลักฐานตามข้อ 7 พร้อมสำเนาเอกสารดังกล่าวจำนวนสองชุด หรือเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ด้วยตนเองหรือทางไปรษณีย์ณ สำนักเลขานุการคณะอนุกรรมการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ สำนักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เลขที่87 ซอยพหลโยธิน8 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนในเขตพญาไท กรุงเทพ ฯ 10400

ข้อ 7 เอกสารหลักฐานหรือข้อมูลที่จำเป็นต้องใช้ในการอนุญาต

ผู้ขอรับใบอนุญาตต้องส่งเอกสารหลักฐานและข้อมูลเพื่อให้สำนักเลขานุการพิจารณาดังต่อไปนี้

(1) เอกสารหลักฐานของสมาคม มูลนิธิ นิติบุคคล พร้อมงบดุลประจำปี หรือกลุ่มคนในท้องถิ่นที่ไม่เป็นนิติบุคคลโดยกรณีกลุ่มคนจะต้องแนบรายชื่อสมาชิกกลุ่มคนทุกคน วัตถุประสงค์ของกลุ่ม หลักฐานการดำเนินงาน หลักฐานการเงินของกลุ่ม และระบุผู้รับมอบอำนาจให้ชัดเจน

(2) ชื่อสถานีวิทยุกระจายเสียงชุมชน สถานที่ตั้ง แผนที่ ความถี่วิทยุที่ต้องการใช้ในการออกอากาศ และพิกัดที่ตั้ง

(3) รายชื่อกลุ่มคนหรือองค์กรที่ร่วมจัดรายการ

(4) วัตถุประสงค์การจัดตั้งสถานีวิทยุกระจายเสียงชุมชน และผังรายการที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ โดยตอบสนองความต้องการที่หลากหลายของประชาชนในชุมชนหรือในท้องถิ่นที่ผ่านการรับฟังความคิดเห็นจากคนในชุมชนแล้ว

(5) โครงสร้างการบริหารจัดการสถานีวิทยุกระจายเสียงชุมชน พร้อมด้วยองค์ประกอบของกรรมการและแผนบริการกิจการกระจายเสียงที่ชัดเจน ประกอบด้วย การดำเนินงานระหว่างการออกอากาศ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ การขยายการมีส่วนร่วม การผลิตรายการ และการประเมินผล

(6) ลักษณะเครื่องส่งและกำลังส่ง ความสูงและอัตราขยายของสายอากาศ และรัศมีการออกอากาศ

ข้อ 8 วิธีการพิจารณาในการออกใบอนุญาต

วิธีการพิจารณาในการออกใบอนุญาตให้ดำเนินการ ดังนี้

(1) สำนักเลขานุการพิจารณาตรวจสอบแบบคำขอที่กรอกแล้ว และเอกสารหลักฐานที่จำเป็นต้องใช้ในการอนุญาตให้ถูกต้องและครบถ้วนภายในสิบห้าวันทำการนับจากวันรับเอกสาร

(2) หากปรากฏเอกสารหลักฐานท่จำเป็นต้องใช้ประกอบการพิจารณาไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน หรือไม่เพียงพอ สำนักเลขานุการจะแจ้งให้ผู้ขอรับใบอนุญาตจัดส่งเอกสารหลักฐานที่จำเป็นเพิ่มเติมภายในระยะเวลาสิบห้าวันทำการนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง และจะยังไม่พิจารณาจนกว่าจะได้รับเอกสารหลักฐานที่จำเป็นเพียงพอต่อการพิจารณา

(3) หากปฏิบัติถูกต้องและครบถ้วนตาม (1) หรือ (2) สำนักเลขานุการจะดำเนินการพิจารณากลั่นกรองเพื่อจัดทำรายงานการวิเคราะห์ความเหมาะสมของการประกอบกิจการบริการชุมชนและจัดทำร่างใบอนุญาตเพื่อเสนอคณะทำงานพิจารณาภายในระยะเวลาไม่เกินสามสิบวันทำการโดยคำนึงถึงปัจจัยอย่างน้อย ดังต่อไปนี้

(ก) ความเหมาะสมของสถานี ระบบและวิธีการที่จะใช้ในการส่งวิทยุกระจายเสียง

(ข) ความเหมาะสมของแผนบริการกิจการกระจายเสียง

(ค) ความเหมาะสมของผังรายการ ซึ่งกำหนดให้มีรายการที่เป็นข่าวสารสาระที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนหรือท้องถิ่นที่รับบริการในสัดส่วนไม่น้อยกว่าร้อยละเจ็ดสิบ

( ง) ความถี่วิทยุที่เหมาะสมสำหรับการใช้งาน ซึ่งต้องไม่ก่อให้เกิดการรบกวนอย่างรุนแรงกับความถี่วิทยุอื่น สอดคล้องกับแผนความถี่วิทยุที่กำหนด และอยู่ในสัดส่วนตามที่กฎหมายกำหนด

(4) หากคณะทำงานพิจารณาเห็นสมควรให้ขอรับใบอนุญาตได้ ให้คณะทำงานเสนอความเห็นต่อคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาเสนอให้คณะกรรมการพิจารณาอนุญาตโดยเร็วต่อไป

(5) ในการพิจารณาอนุญาต คณะกรรมการจะกำหนดให้มีการทดลองออกอากาศเป็นเวลาสามสิบวัน หากปรากฏว่ามีการรบกวนให้แก้ไขให้ถูกต้องแล้วทดลองออกอากาศใหม่

(6) เมื่อได้รับอนุญาตให้ทดลองออกอากาศได้ ผู้รับใบอนุญาตจะต้องดำเนินการทดลองออกอากาศภายในเก้าสิบวัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง

(7) หากเมื่อพ้นระยะเวลาการทดลองออกอากาศและไม่ไม่ปรากฏการรบกวนให้คณะทำงานเสนอต่อคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาเสนอให้คณะกรรมการออกใบอนุญาตให้ผู้ขอรับใบอนุญาตโดยนับอายุใบอนุญาตให้เป็นไปตามข้อ 13

(8) ผู้รับใบอนุญาตต้องชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตจำนวนห้าร้อยบาทให้แล้วเสร็จภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งจากสำนักเลขานุการ

ข้อ9 หลักเกณฑ์การใช้คลื่นความถี่ การใช้เครื่องวิทยุคมนาคมและการจัดตั้งสถานีวิทยุคมนาคม

(1) การใช้คลื่นความถี่และเงื่อนไขการใช้งานคลื่นความถี่ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์มาตรฐานทางเทคนิคกิจการบริการชุมชน (วิทยุกระจายเสียงชุมชน) ฉบับชั่วคราว

(2) ผู้ขอรับใบอนุญาตต้องจัดให้เครื่องวิทยุคมนาคมและการจัดตั้งสถานีวิทยุคมนาคมมีลักษณะทางเทคนิคตามหลักเกณฑ์มาตรฐานทางเทคนิคกิจการบริการชุมชน (วิทยุกระจายเสียงชุมชน)ฉบับชั่วคราว กฎหมายว่าด้วยองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม และกฎหมายว่าด้วยวิทยุคมนาคม

ข้อ 10 ผังรายการและสัดส่วนรายการ

(๑1 ผู้ขอรับใบอนุญาตจะต้องแสดงรายละเอียดผังรายการดังต่อไปนี้

(ก) กำหนดเวลาออกอากาศประจำวันของสถานี

(ข) ชื่อของรายการและช่วงเวลาที่จะออกอากาศสำหรับรายการนั้น

(ค) ประเภทของรายการ ที่มาของรายการ และชื่อของผู้จัดรายการ/ภาษาที่ใช้ในรายการ

(2) รายการที่กำหนดไว้ในผังรายการ ต้องเป็นรายการที่เป็นข่าวสารหรือสาระที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนหรือท้องถิ่นที่รับบริการในสัดส่วนไม่น้อยกว่าร้อยละเจ็ดสิบ ได้แก่

(ก) รายการข่าวสาร

(ข) รายการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในการปกครองในระบอบประชาธิปไตย

(ค) รายการส่งเสริมการศึกษา จริยธรรม ศิลปวัฒนธรรม

(ง) การให้ความรู้ ความเข้าใจในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม คุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม

ข้อ 11การบริหารจัดการสถานีวิทยุกระจายเสียงชุมชน

ผู้ขอรับใบอนุญาตจะต้องมีโครงสร้างการบริหารจัดการสถานีวิทยุกระจายเสียงชุมชนประกอบด้วย

(1) กรรมการสถานีวิทยุกระจายเสียงชุมชน ไม่น้อยกว่าห้าคน ซึ่งมีภูมิลำเนาอยู่ในพื้นที่ให้บริการ

(2) ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงชุมชนหนึ่งคน

(3) เจ้าหน้าที่รายการ/ธุรการ/เทคนิค อย่างน้อยประเภทละหนึ่งคน โดยอาจดำเนินการในรูปแบบอาสาสมัครโดยกรรมการสถานี ผู้อำ นวยการสถานี และเจ้าหน้าที่ตามวรรคหนึ่งต้องไม่เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา ข้าราชการ สมาชิกสภาท้องถิ่น ผู้บริหารท้องถิ่น หรือผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง

ข้อ 12 ขอบเขตและเงื่อนไขของผู้รับใบอนุญาต

(1) ผู้รับใบอนุญาตต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ ๔ ตลอดระยะเวลาการประกอบกิจการบริการชุมชน (วิทยุกระจายเสียงชุมชน)

(2) ผู้รับใบอนุญาตต้องประกอบกิจการด้วยตนเอง

(3) ผู้รับใบอนุญาตต้องแบ่งเวลาให้ผู้ที่ยื่นขอรับใบอนุญาตรายอื่นดำเนินรายการ ตามที่คณะกรรมการประกาศกำหนด

( 4) ผู้รับใบอนุญาตต้องไม่หารายได้จากการโฆษณา ซึ่งหมายถึง การดำเนินการโดยวิธีใด ๆซึ่งมีเจตนาให้ผู้ฟังเกิดความต้องการบริโภคสินค้าหรือบริการนั้น ๆ

( 5) ผู้รับใบอนุญาตสามารถมีรายได้หรือได้รับการสนับสนุนด้วยวิธีการที่มิใช่การโฆษณาเช่น การสนับสนุนการประกอบกิจการจากหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ องค์กรอิสระ มูลนิธิภาคเอกชน กองทุนพัฒนากิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์เพื่อประโยชน์สาธารณะตามกฎหมายว่าด้วยองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เป็นต้น แต่จะต้องมิใช่การกระทำอย่างหนึ่งอย่างใดที่มีลักษณะครอบงำการประกอบกิจการ ทั้งนี้ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการประกาศกำหนด

(6) ผู้รับใบอนุญาตต้องจัดให้มีป้ายชื่อสถานีวิทยุกระจายเสียงชุมชน โดยจะต้องแสดงให้สาธารณชนเห็น ณ ที่ตั้งดำเนินการอย่างชัดเจน

(7) ผู้รั บ ใ บอ นุ ญาตต้ อ งแ ต่งตั้ งบุคคลเป็ นผู้อํานวยการสถานี เพื่อควบคุ ม ดู แ ลการออกอากาศรับผิดชอบดูแลการจัดรายการ การดำเนินรายการ และการออกอากาศของสถานีรวมทั้งควบคุมดูแลผู้จัดรายการ/ผู้ประกาศ ให้ใช้ภาษาอย่างถูกต้อง ชัดเจน และใช้วาจาสุภาพในการออกอากาศ

(8) ผู้รับใบอนุญาตต้องกำกับให้มีการประกาศชื่อสถานีและเวลา ด้วยภาษาราชการทุกต้นชั่วโมงที่ดำเนินรายการ

(9) ในกรณีที่มีภัยพิบัติหรือมีเหตุฉุกเฉิน หรือมีกรณีอื่นตามที่คณะกรรมการประกาศกำหนด ซึ่งมีความจำเป็นต้องออกอากาศแจ้งข่าวหรือเตือนภัยให้ประชาชนทราบ เมื่อรัฐบาลหรือหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องร้องขอ ให้ผู้รับใบอนุญาตดำเนินการตามที่ร้องขอ

( 10) ผู้รับใบอนุญาตมีหน้าที่ตรวจสอบและให้ระงับการออกอากาศรายการที่มีเนื้อหาสาระที่ก่อให้เกิดการล้มล้างการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข หรือที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงของรัฐ ความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือมีการกระทำซึ่งเข้าลักษณะลามกอนาจาร หรือมีผลกระทบต่อการให้เกิดความเสื่อมทรามทางจิตใจหรือสุขภาพของประชาชนอย่างร้ายแรง

(11) ผู้รับใบอนุญาตต้องจัดให้มีการบันทึกรายการที่ได้ออกอากาศไปแล้วทุกรายการ โดยอาจบันทึกไว้ในเทปหรือวัสดุโทรทัศน์อย่างอื่น หรือด้วยวิธีการใด ๆ ที่สามารถถ่ายทอดกลับมาเป็นรายการนั้นได้ และเก็บรักษาไว้เพื่อให้พนักงานเจ้าหน้าที่ทำการตรวจสอบได้ โดยระยะเวลาการจัดเก็บต้องไม่น้อยกว่าสามสิบวัน เว้นแต่คณะกรรมการจะกำหนดเป็นอย่างอื่น

(12) ผู้รับใบอนุญาตต้องจัดทำรายงานสถานะทางการเงิน โดยแสดงรายรับและรายจ่าย ที่ถูกต้องตามความเป็นจริงเสนอต่อคณะกรรมการทุกหกเดือนหลังจากที่ได้รับใบอนุญาต

(13) ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในใบอนุญาตโดยเคร่งครัด

(14) คณะกรรมการอาจกำหนดให้มีการเปลี่ยนแปลงความถี่ออกอากาศได้

ข้อ 13 ระยะเวลาการอนุญาตให้ประกอบกิจการใบอนุญาตประกอบกิจการบริการชุมชนชั่วคราว (วิทยุกระจายเสียงชุมชน) ให้มีอายุหนึ่งปีโดยเริ่มนับตั้งแต่วันเริ่มทดลองออกอากาศ

ข้อ 14 การยื่นคำขอรับใบอนุญาตใหม่กรณีที่ใบอนุญาตเดิมสิ้นอายุ ให้ผู้รับใบอนุญาต

ยื่นคำขอรับใบอนุญาตใหม่อย่างน้อยเก้าสิบวันก่อนวันที่ใบอนุญาตเดิมสิ้นอายุ

ข้อ 15 ผู้ใดดำเนินการฝ่าฝืนตามพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 อาจได้รับโทษทางปกครองหรือโทษทางอาญาแล้วแต่กรณี

ข้อ 16 อาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์พ.ศ. 2551ให้คณะกรรมการเป็นผู้รักษาการตามประกาศนี้ ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามประกาศนี้ให้คณะกรรมการเป็นผู้พิจารณาวินิจฉัยชี้ขาด โดยคำวินิจฉัยของคณะกรรมการให้ถือเป็นที่สุด

ข้อ 17 เมื่อพ้นกำหนดหนึ่งปีนับแต่วันที่ประกาศนี้ใช้บังคับ ให้คณะกรรมการพิจารณาทบทวนหลักเกณฑ์ วิธีการ และมาตรฐานทางเทคนิคตามประกาศนี้ได้ตามความจำเป็นและเหมาะสม

ข้อ18 ผู้ใดดำเนินการในลักษณะการให้บริการวิทยุกระจายเสียงชุมชนอยู่ก่อนวันที่ประกาศฉบับนี้มีผลใช้บังคับ โดยเป็นผู้มีคุณสมบัติและประสงค์จะเป็นผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงชุมชนตามประกาศนี้ ให้แจ้งความประสงค์ต่อคณะกรรมการ ภายในสามสิบวันนับตั้งแต่วันที่ประกาศนี้มีผลใช้บังคับ

ผู้ที่แจ้งความประสงค์ตามวรรคหนึ่ง ต้องยื่นเอกสารเพื่อให้คณะกรรมการพิจารณาออกใบอนุญาตตามประกาศนี้ภายในสามร้อยวันนับแต่วันที่แจ้งความประสงค์ ทั้งนี้คณะกรรมการอาจกำหนดระยะเวลาได้ตามความเหมาะสม ในระหว่างระยะเวลาที่คณะกรรมการพิจารณาออกใบอนุญาตให้ถือว่าผู้ยื่นความประสงค์ดังกล่าวได้รับสิทธิในการทดลองออกอากาศในลักษณะชั่วคราว โดยคณะกรรมการอาจกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการดำเนินการอย่างใด ๆ ก็ได้

ข้อ 19 ให้ผู้แจ้งความประสงค์จะขอรับใบอนุญาตตามประกาศนี้ ดำเนินการขอรับใบอนุญาตให้ทำ มี ใช้ นำเข้า เครื่องวิทยุคมนาคม และตั้งสถานีวิทยุคมนาคมตามกฎหมายว่าด้วยวิทยุคมนาคมให้แล้วเสร็จภายในกำหนดระยะเวลาตามข้อ 18

ข้อ 20 ในระยะเวลาหนึ่งปีนับตั้งแต่วันที่ประกาศนี้มีผลใช้บังคับ มิให้นำบทบัญญัติในเรื่องระยะเวลาในการพิจารณาออกใบอนุญาตตามข้อ 8 (1) (2) และ (3) มาใช้บังคับ

Advertisement Replay Ad
พล.อ.ประยุทธ์ วอนอย่าโยงอุบัติเหตุกับเรื่องโหราศาสตร์

พล.อ.ประยุทธ์ วอนอย่าโยงอุบัติเหตุกับเรื่องโหราศาสตร์

นายกฯ บ่นถ้าหากแก้หวยไม่ได้ อาจจะยกเลิกลอตเตอรี่

นายกฯ บ่นถ้าหากแก้หวยไม่ได้ อาจจะยกเลิกลอตเตอรี่

ไม่เชื่ออย่าลบหลู่ "อีกา" จิก "พิราบ" ตายหน้าตึกไทยคู่ฟ้า

ไม่เชื่ออย่าลบหลู่ "อีกา" จิก "พิราบ" ตายหน้าตึกไทยคู่ฟ้า

กต.เผยสอบภาพ "ยิ่งลักษณ์-ทักษิณ" เป็นของเก่าปี 57

กต.เผยสอบภาพ "ยิ่งลักษณ์-ทักษิณ" เป็นของเก่าปี 57

ธูปปริศนา 36 ดอก จุดหน้าปืนใหญ่ ตึกไทยคู่ฟ้า

ธูปปริศนา 36 ดอก จุดหน้าปืนใหญ่ ตึกไทยคู่ฟ้า

"สนช." ไฟเขียวให้ตัวเอง "รับจ็อบได้โดยไม่พ้นสมาชิกภาพ"

"สนช." ไฟเขียวให้ตัวเอง "รับจ็อบได้โดยไม่พ้นสมาชิกภาพ"

ทำเนียบติดโคมตรุษจีน คาดแก้เคล็ดอ่างบัวแตก

ทำเนียบติดโคมตรุษจีน คาดแก้เคล็ดอ่างบัวแตก

จับตาการเมือง สนช. ตั้ง “กมธ. ร่วม 3 ฝ่าย” แก้กฎหมายลูก ส.ส., ส.ว.

จับตาการเมือง สนช. ตั้ง “กมธ. ร่วม 3 ฝ่าย” แก้กฎหมายลูก ส.ส., ส.ว.

อ่างบัวทำเนียบรัฐบาลแตก วิจารณ์หวั่นเป็นลางร้าย ครม. ร้าว

อ่างบัวทำเนียบรัฐบาลแตก วิจารณ์หวั่นเป็นลางร้าย ครม. ร้าว

ลุงตู่ ควงภริยา อ.น้อง สวมชุดไทยร่วมงานอุ่นไอรัก

ลุงตู่ ควงภริยา อ.น้อง สวมชุดไทยร่วมงานอุ่นไอรัก

‘มีชัย’ ยันไร้สัญญาณคว่ำ กฎหมายเลือกตั้ง

‘มีชัย’ ยันไร้สัญญาณคว่ำ กฎหมายเลือกตั้ง

ประวิตร ไม่ตอบคาใจ หมอธี วิจารณ์นาฬิกาหรู บอกยังเจ็บคอ

ประวิตร ไม่ตอบคาใจ หมอธี วิจารณ์นาฬิกาหรู บอกยังเจ็บคอ

ขึ้นเงินเดือนศาล-องค์กรอิสระ 10% ย้อนหลังตั้งแต่ 1 ธ.ค. 57

ขึ้นเงินเดือนศาล-องค์กรอิสระ 10% ย้อนหลังตั้งแต่ 1 ธ.ค. 57

ประวิตร ขอขยายเวลาแจงนาฬิการอบ 3 กับ ปปช.

ประวิตร ขอขยายเวลาแจงนาฬิการอบ 3 กับ ปปช.

รมว.ศึกษาฯ ไม่ลาออก ยอมรับวิจารณ์ปมนาฬิกาหรูจริง ขอโทษป้อม-ตู่แล้ว

รมว.ศึกษาฯ ไม่ลาออก ยอมรับวิจารณ์ปมนาฬิกาหรูจริง ขอโทษป้อม-ตู่แล้ว

“หมอธี” ดอดพบนายกฯ คาดแจงปมประวิตร งดคุยสื่อ

“หมอธี” ดอดพบนายกฯ คาดแจงปมประวิตร งดคุยสื่อ

ประวิตร งดพูด หมอธี วิจารณ์ควรลาออกปมนาฬิกา

ประวิตร งดพูด หมอธี วิจารณ์ควรลาออกปมนาฬิกา

รมว.ศึกษาฯ ดับเครื่องชน เปรยถ้าเป็นตนเจอขุดนาฬิกาหรูเรือนเดียวคงลาออกแล้ว

รมว.ศึกษาฯ ดับเครื่องชน เปรยถ้าเป็นตนเจอขุดนาฬิกาหรูเรือนเดียวคงลาออกแล้ว

เลื่อนไม่เลื่อนเลือกตั้ง? จับตาตั้งกรรมาธิการร่วมพิจารณากฎหมายลูกเลือก ส.ว. 15 ก.พ.นี้

เลื่อนไม่เลื่อนเลือกตั้ง? จับตาตั้งกรรมาธิการร่วมพิจารณากฎหมายลูกเลือก ส.ว. 15 ก.พ.นี้

นายกฯ เมิน ”ทักษิณ-ยิ่งลักษณ์” โผล่ปักกิ่ง ให้เจ้าหน้าที่ดู

นายกฯ เมิน ”ทักษิณ-ยิ่งลักษณ์” โผล่ปักกิ่ง ให้เจ้าหน้าที่ดู

ส่งอีเมล์ให้เพื่อน

ส่งให้เพื่อนหลายคนใส่ “,” (ส่งพร้อมกันมากสุด 50 อีเมล์)

ส่งอีเมล์