คุมเวลาร้านเกมห้ามโอเกะสาวดริงก์

คุมเวลาร้านเกมห้ามโอเกะสาวดริงก์

ครม.เห็นชอบร่างกฎกระทรวงวธ. จัดระเบียบร้านคาราโอเกะ ห้ามมีเด็กนั่งดริงก์หรือพนักงานอื่นใดนั่งร้องเพลงกับแขก พร้อมจัดแบ่งประเภทภาพยนตร์ 7 ประเภท ตั้งแต่ระดับคนดูทั่วไป คล้ายๆ เรตอาร์-เรตเอ็กซ์ในต่างประเทศ ขณะที่ร้านเกมกำหนดช่วงเวลาใหม่สำหรับเด็กที่จะเข้าไปเล่น ห้ามจำหน่ายบุหรี่ สารเสพติด รวมทั้งแอลกอฮอล์

เมื่อเวลา 14.00 น. วันที่ 28 ก.ค.ที่ทำเนียบรัฐบาล น.พ.ภูมินทร์ ลีธีระประเสริฐ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงผลการประชุมครม.ว่า ครม.ได้พิจารณาร่างกฎกระทรวงกำหนดลักษณะของประเภทภาพยนตร์ พ.ศ...และร่างกฎกระทรวงว่าด้วยการอนุญาตและการประกอบกิจการร้านวีดิทัศน์ พ.ศ...ซึ่งกระทรวงวัฒนธรรมเสนอร่างกฎกระทรวงทั้งสองที่สำนักงานกฤษฎีกาได้ตรวจพิจารณาแล้วรวมทั้ง 2 ฉบับเพื่อพิจารณา โดยเนื้อหาสาระของร่างกฎกระทรวงกำหนดลักษณะของประเภทภาพยนตร์ พ.ศ...เป็นการกำหนดประเภทของภาพยนตร์ออกเป็น 7 ประเภท คือ 1.ภาพยนตร์ที่ส่งเสริมการเรียนรู้และส่งเสริมให้มีการดู 2.ภาพยนตร์ที่เหมาะสมกับผู้ดูทั่วไป 3.ภาพยนตร์ที่เหมาะสมกับผู้ดูที่มีอายุ 13 ปีขึ้นไป 4.ภาพยนตร์ที่เหมาะสมกับผู้ที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป 5.ภาพยนตร์ที่เหมาะสมกับผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป 6.ภาพยนตร์ที่ห้ามผู้มีอายุต่ำกว่า 20 ปี ดูคล้ายๆ กับเรตอาร์ในต่างประเทศ และ 7.ภาพยนตร์ที่ห้ามเผยแพร่ในราชอาณาจักร ได้แก่ เรตเอ๊กซ์ และรวมถึงภาพยนตร์ที่มีเนื้อหากระทบต่อสถาบัน การเหยียดหยาม กระทบต่อความมั่นคง ซึ่งครม.เห็นชอบในหลักเกณฑ์ร่างกฎกระทรวงฯดังกล่าว

น.พ.ภูมินทร์ กล่าวว่า สำหรับร่างกระทรวงว่าด้วยการอนุญาตและการประกอบกิจการร้านวีดิทัศน์ พ.ศ..ซึ่งคำว่า วีดิทัศน์ หมายรวมถึงเกมออนไลน์ คาราโอเกะ โดยเนื้อหาของร่างฉบับนี้กำหนดเรื่องการขอออกใบอนุญาต การต่อใบอนุญาต กำหนดออกเป็น 2 ส่วน มีหลักเกณฑ์ต่างๆ จำนวนมาก แต่มีกำหนดไว้ใน หมวดที่ 2 การประกอบกิจการร้านวีดิทัศน์ คือ ผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการร้านวีดิทัศน์ที่ให้บริการเกมการเล่นต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขต่อไปนี้ 1.ให้เด็กต่ำกว่า 15 ปี เข้าใช้บริการได้ตั้งแต่เวลา 14.00-20.00 น.ในวันจันทร์-ศุกร์ และตั้งแต่เวลา 10.00-20.00 น.ในวันหยุดราชการหรือปิดภาคเรียน 2.ให้เด็กอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน 18 ปีเข้าใช้บริการได้ ตั้งแต่ 14.00-22.00 น.ในวันจันทร์-ศุกร์ และตั้งแต่เวลา 10.00-22.00 น.ในวันหยุดหรือปิดภาคการศึกษา นอกจากนี้ยังมีการกำหนดไว้ว่าผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการจะต้องดูแลมิให้มีการจำหน่ายบุหรี่ สารเสพติด หรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในร้านวีดิทัศน์ ดูแลมิให้สูบบุหรี่หรือเสพสารเสพติดหรือดื่มแอลกอฮอล์ ภายในร้านวีดิทัศน์ ดูแลมิให้มีการเล่นการพนัน ดูแลมิให้มีการจำหน่ายหรือฉายภาพยนตร์ที่ไม่เหมาะสม ดูแลไม่ให้มีสื่อลามกอนาจารในร้านวีดิทัศน์

ผู้ประกอบกิจการคาราโอเกะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไข ซึ่งคล้ายๆ กับร้านวีดิทัศน์ แต่มีเพิ่มขึ้นพิเศษก็คือ ดูแลมิให้มีผู้บริการขับร้องเพลงกับลูกค้า หรือให้พนักงานอื่นใดนั่งกับลูกค้าภายในร้านวีดิทัศน์ ก็หมายถึงห้ามไม่ให้มีเด็กนั่งดริงก์ตามคาราโอเกะต่างๆ ซึ่งทางครม.มีมติอนุมัติตามร่างฯ และให้ทางกฤษฎีกาไปดูเพิ่มเติมว่าจะสามารถมีวงเล็บเพิ่มเติมตามที่นาย อลงกรณ์ พลบุตร รมช.พาณิชย์ เสนอว่า ให้ผู้ที่ได้รับอนุญาตดูแลไม่ให้มีการใช้สินค้าละเมิดลิขสิทธิ์ทางปัญญา ซึ่งทางสำนักงานกฤษฎีการับไปดูว่าจะเพิ่มได้หรือไม่ ถ้าเพิ่มได้จะเพิ่มเข้ามาเพื่อให้ครม.เซ็นในประกาศร่างฯ ทั้งสองฉบับ ส่วนที่มีการถกเถียงกันว่าควรจำกัดชั่วโมงการเล่นของเยาวชนที่อายุน้อยกว่า 18 ปีหรือไม่ ที่กำหนดว่าไม่ให้เล่นเกิน 3 ชั่วโมงนั้น ในที่ประชุมครม.ได้มีมติว่า ขอให้กระทรวงวัฒนธรรมไปดำเนินการเกี่ยวกับเซฟเวอร์กลางให้เรียบร้อยก่อนแล้วนำเสนอต่อครม.ในโอกาสต่อไป น.พ.ภูมินทร์ กล่าว

นอกจากนี้ น.พ.ภูมินทร์แถลงด้วยว่า ครม.ได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน์ ฉบับที่พ.ศ...ตามที่กระทรวงวัฒนธรรมเสนอ ซึ่งเนื้อหาอยู่ที่การแบ่งประเภทของเกมออกเป็น 7 ประเภท ได้แก่ 1.เกมที่เหมาะสมกับผู้เล่นทุกวัย 2.เหมาะสมกับผู้เล่นอายุ 3-5 ปี 3.เกมที่เหมาะกับผู้เล่นอายุ 6-12 ปี 4.เกมที่เหมาะสมกับผู้เล่นอายุ 13 ปีขึ้นไป 5.เกมที่เหมาะสมกับผู้เล่นอายุ 15 ปีขึ้นไป 6.เกมที่เหมาะสมกับผู้เล่นอายุ 18 ปีขึ้นไป และ 7.เกมที่ห้ามผู้ที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปี เล่น ทั้งนี้จะเป็นการแบ่งประเภทและกำหนดไว้ชัดเจนว่าผู้ที่จะนำเกมเข้ามาเล่น จำหน่าย จะต้องขออนุญาตเมื่อได้รับการพิจารณาอนุญาตต้องติดสัญลักษณ์หรือเครื่องหมายไว้ที่เกมจึงจะสามารถนำมาเผยแพร่ได้ ในกรณีที่ยินยอมให้ผู้เล่นที่ไม่ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ 7 ประเภทเล่นจะมีบทลงโทษชัดเจน ซึ่งคิดว่าตรงนี้จะเป็นการคลายความห่วงใย ความกังวลของผู้ปกครองที่กลัวว่าบุตรหลานไปเล่นเกมที่มีลักษณะอันตราย ชักนำให้เด็กมีพฤติกรรมที่ผิดปกติ ครม.จึงอนุมัติในหลักการและส่งเรื่องให้สำนักงานกฤษฎีกาดูแลในเรื่องของกฎหมายต่อไป

Advertisement Replay Ad
ศาลให้ประกัน “ฟ้า คนสนิทครูปรีชา” แล้ว นัดรายงานตัว 9 พ.ค.

ศาลให้ประกัน “ฟ้า คนสนิทครูปรีชา” แล้ว นัดรายงานตัว 9 พ.ค.

รวบตัวโชเฟอร์รถทัวร์มรณะ เค้นสอบสาเหตุ สภาพยังเจ็บ-อิดโรย

รวบตัวโชเฟอร์รถทัวร์มรณะ เค้นสอบสาเหตุ สภาพยังเจ็บ-อิดโรย

เผยคลิปสุดท้าย! ก่อนรถทัวร์มรณะพุ่งแหกโค้งวังน้ำเขียว (คลิป)

เผยคลิปสุดท้าย! ก่อนรถทัวร์มรณะพุ่งแหกโค้งวังน้ำเขียว (คลิป)

ครูปรีชา-เจ๊บ้าบิ่น ร้องกองปราบขอสอบพยานเพิ่มคดีหวย 30 ล้าน

ครูปรีชา-เจ๊บ้าบิ่น ร้องกองปราบขอสอบพยานเพิ่มคดีหวย 30 ล้าน

ปอท.คุม ”ฟ้า” คนสนิท ครูปรีชา ฝากขังศาลอาญา

ปอท.คุม ”ฟ้า” คนสนิท ครูปรีชา ฝากขังศาลอาญา

"ครูปรีชา" จี้เปลี่ยนพนักงานสอบสวน คดีหวย 30 ล้าน รับสงสาร "ฟ้า"

"ครูปรีชา" จี้เปลี่ยนพนักงานสอบสวน คดีหวย 30 ล้าน รับสงสาร "ฟ้า"

กรมอุทยานฯ เผยขั้นตอนคิดค่าเสียหาย "เปรมชัย" รุกป่าล่าสัตว์

กรมอุทยานฯ เผยขั้นตอนคิดค่าเสียหาย "เปรมชัย" รุกป่าล่าสัตว์

รวบ 7 โจ๋ รุมกระทืบดาบตำรวจสาหัส ขณะเข้าไปห้ามวัยรุ่นตีกัน

รวบ 7 โจ๋ รุมกระทืบดาบตำรวจสาหัส ขณะเข้าไปห้ามวัยรุ่นตีกัน

"ครูปรีชา" ใส่เกียร์เดินหน้า บุกจี้ ก.ยุติธรรม สั่งดีเอสไอรับคดี

"ครูปรีชา" ใส่เกียร์เดินหน้า บุกจี้ ก.ยุติธรรม สั่งดีเอสไอรับคดี

ปอท.คุมตัว ”ฟ้า” ค้นบ้านพักย่านมีนบุรี ยึดคอมฯ ไว้สอบ ฝากขังเช้านี้

ปอท.คุมตัว ”ฟ้า” ค้นบ้านพักย่านมีนบุรี ยึดคอมฯ ไว้สอบ ฝากขังเช้านี้

ตร.โพสต์ขอเบาะแสโจรทุบรถฉกทรัพย์ห้าง โซเชียลชี้เป้า 5 นาที รวบทันควัน

ตร.โพสต์ขอเบาะแสโจรทุบรถฉกทรัพย์ห้าง โซเชียลชี้เป้า 5 นาที รวบทันควัน

“ฟ้า” ยัวะ! คนปล่อยคลิป ยัน ประวัติใสสะอาด งง ทำอะไรผิดถึงถูกจับ

“ฟ้า” ยัวะ! คนปล่อยคลิป ยัน ประวัติใสสะอาด งง ทำอะไรผิดถึงถูกจับ

ออกหมายจับ ‘ฟ้า’ เพื่อนสนิทครูปรีชา ไลฟ์เปลือยอก

ออกหมายจับ ‘ฟ้า’ เพื่อนสนิทครูปรีชา ไลฟ์เปลือยอก

ชายเร่ร่อนดับปริศนา หลังทานบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป คาดติดคอหายใจไม่ทัน

ชายเร่ร่อนดับปริศนา หลังทานบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป คาดติดคอหายใจไม่ทัน

‘อั้ม พัชราภา’ ขึ้นศาลเป็นพยานโจทก์เบิกความ คดียักยอกทรัพย์เกือบ 40 ล้าน

‘อั้ม พัชราภา’ ขึ้นศาลเป็นพยานโจทก์เบิกความ คดียักยอกทรัพย์เกือบ 40 ล้าน

ภรรยาเปรมชัย ตีมึน! อ้างไม่รู้เป็นงาช้างแอฟริกา

ภรรยาเปรมชัย ตีมึน! อ้างไม่รู้เป็นงาช้างแอฟริกา

‘เปรมชัย’ ปูดตัวละครเพิ่ม-‘ยงค์’ อ้างคลิปติดสินบน แค่เสียงคล้าย

‘เปรมชัย’ ปูดตัวละครเพิ่ม-‘ยงค์’ อ้างคลิปติดสินบน แค่เสียงคล้าย

ศาลพิพากษาประหารชีวิต "ไซซะนะ" พ่อค้ายาเสพติดชาวสปป.ลาว

ศาลพิพากษาประหารชีวิต "ไซซะนะ" พ่อค้ายาเสพติดชาวสปป.ลาว

จับแล้ว "ไอ้โล๊ะ" 1 ใน 4 ทีมสังหารเจ้าแม่ตลาดโรงเกลือและสามี

จับแล้ว "ไอ้โล๊ะ" 1 ใน 4 ทีมสังหารเจ้าแม่ตลาดโรงเกลือและสามี

โจ๋กร่างจ่อยิงหัวนักมวยดาวรุ่งดับคาที่ สิ้นเด็กกตัญญูส่งเงินให้แม่ทุกเดือน

โจ๋กร่างจ่อยิงหัวนักมวยดาวรุ่งดับคาที่ สิ้นเด็กกตัญญูส่งเงินให้แม่ทุกเดือน

ส่งอีเมล์ให้เพื่อน

ส่งให้เพื่อนหลายคนใส่ “,” (ส่งพร้อมกันมากสุด 50 อีเมล์)

ส่งอีเมล์