ครึ่งปีแรกยอดส่งออกรถยนต์ลดลงกว่า ร้อยละ 39

ครึ่งปีแรกยอดส่งออกรถยนต์ลดลงกว่า ร้อยละ 39

นายสุรพงษ์ ไพสิฐพัฒนพงษ์ โฆษกกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เปิดเผยจำนวนการผลิตและการส่งออกรถยนต์และรถจักรยานยนต์ของประเทศในเดือนมกราคม - มิถุนายน 2552ดังต่อไปนี้

ยอดขายรถยนต์ภายในประเทศของเดือนมิถุนายน 2552 มีจำนวนทั้งสิ้น 43,402 คัน ลดลงจากเดือนมิถุนายน 2551 ร้อยละ 13.4 แต่มากกว่าเดือนพฤษภาคมปีนี้ ร้อยละ 7.06 ส่วนรถจักรยานยนต์ มียอดขาย 151,473 คัน ลดลงจากเดือนมิถุนายน 2551 ร้อยละ 7.36 แต่เพิ่มขึ้นจากเดือนพฤษภาคมปีนี้ร้อยละ 11.90 ส่วนเดือนมกราคม - มิถุนายน ปีนี้ รถยนต์มียอดขาย 231,428 คัน ลดลงจากปี 2551 ในระยะเวลาเดียวกัน ร้อยละ 28 ส่วนรถจักรยานยนต์ มียอดขาย 748,497 คัน ลดลงจากเดือนมกราคม - มิถุนายน 2551 ร้อยละ 14.23

สาเหตุที่ยอดขายลดลงเนื่องจากวิกฤตการณ์การเงินของโลกส่งผลต่อการส่งออกของไทยที่มีสัดส่วนถึงร้อยละ 70 ของ GDP ของประเทศ ส่งออกได้น้อยลง เนื่องมาจากคำสั่งซื้อจากประเทศคู่ค้าลดลง ราคาสินค้าเกษตรที่ยังตกต่ำจากปีที่แล้ว การเบิกจ่ายงบประมาณที่ล่าช้า ความเชื่อมั่นของผู้บริโภค รวมถึงการท่องเที่ยวจากต่างประเทศที่ยังไม่ดีขึ้นด้วย อย่างไรก็ตาม ยอดขายเดือนมิถุนายนเริ่มดีขึ้น และหวังว่าไตรมาสที่ 3 และไตรมาสที่ 4 ยอดขายรถยนต์คงเริ่มดีขึ้นเป็นลำดับจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาล

การผลิตจำนวนรถยนต์ทั้งหมดที่ผลิตได้ในเดือนมิถุนายน 2552 มีทั้งสิ้น 74,717 คัน ลดลงจากเดือนมิถุนายน 2551 ร้อยละ 42.77 แต่มากกว่าเดือนพฤษภาคมปีนี้ ร้อยละ 20.99

จำนวนรถยนต์ที่ผลิตได้ในเดือนมกราคม - มิถุนายน 2552 มีจำนวนทั้งสิ้น 389,085 คัน ลดลงจากเดือนมกราคม - มิถุนายน 2551 ร้อยละ 45.92

รถยนต์นั่ง เดือนมิถุนายน 2552 ผลิตได้ 27,434 คัน ลดลงจากเดือนมิถุนายน 2551 ร้อยละ 29.57

ยอดผลิตของรถยนต์นั่ง ตั้งแต่เดือนมกราคม - มิถุนายน 2552 มีจำนวน 123,058 คัน เท่ากับร้อยละ 31.63 ของยอดการผลิตทั้งหมด ลดลงจากเดือนมกราคม - มิถุนายน 2551 ร้อยละ 39.42

รถยนต์โดยสารขนาดต่ำกว่า 10 ตัน และมากกว่า 10 ตัน ขึ้นไป ในเดือนมิถุนายน 2552 ผลิตได้ 9 คัน ลดลงจากเดือนมิถุนายน 2551 ร้อยละ 70.97 รวมเดือนมกราคม - มิถุนายน 2552 ผลิตได้ 154 คัน ลดลงจากเดือน มกราคม - มิถุนายน 2551 ร้อยละ 17.65

รถยนต์บรรทุก เดือนมิถุนายน 2552 ผลิตได้ทั้งหมด 47,274 คัน ลดลงจากเดือนมิถุนายน 2551 ร้อยละ 48.37 และตั้งแต่เดือนมกราคม - มิถุนายน 2552 ผลิตได้ทั้งสิ้น 265,873 คัน ลดลงจากเดือนมกราคม - มิถุนายน 2551 ร้อยละ 48.49

รถกระบะขนาด 1 ตัน เดือนมิถุนายน 2552 ผลิตได้ทั้งหมด 46,081 คัน ลดลงจากเดือนมิถุนายน 2551 ร้อยละ 48.69 และตั้งแต่เดือนมกราคม - มิถุนายน 2552 ผลิตได้ทั้งสิ้น 259,635 คัน เท่ากับร้อยละ 66.73 ของยอดการผลิตทั้งหมด โดยลดลงจากเดือนมกราคม - มิถุนายน 2551 ร้อยละ 48.71 โดยแบ่งเป็น

รถกระบะบรรทุก 96,103 คัน ลดลงจากเดือน มกราคม - มิถุนายน 2551 ร้อยละ 58.79

รถกระบะดับเบิลแค็บ 146,243 คัน ลดลงจากเดือน มกราคม - มิถุนายน 2551 ร้อยละ 40.92

รถกระบะ PPV 17,289 คัน ลดลงจากเดือน มกราคม - มิถุนายน 2551 ร้อยละ 32.11

รถบรรทุกต่ำกว่า 5 ตัน เดือนมิถุนายน 2552 ผลิตได้ 334 คัน ลดลงจากเดือนมิถุนายน 2551 ร้อยละ 62.60 รวมเดือนมกราคม - มิถุนายน 2552 ผลิตได้ 1,514 คัน ลดลงจากเดือนมกราคม - มิถุนายน 2551 ร้อยละ 51.33

รถบรรทุกขนาด 5 - 10 ตัน เดือนมิถุนายน 2552 ผลิตได้ 260 คัน ลดลงจากเดือนมิถุนายน 2551 ร้อยละ 31.76 รวมเดือนมกราคม - มิถุนายน 2552 ผลิตได้ 1,667 คัน ลดลงจากเดือนมกราคม - มิถุนายน 2551 ร้อยละ 49.76

รถบรรทุกมากกว่า 10 ตัน เดือนมิถุนายน 2552 ผลิตได้ 599 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนมิถุนายน 2551 ร้อยละ 23 รวมเดือนมกราคม - มิถุนายน 2552 ผลิตได้ 3,057 คัน ลดลงจากเดือนมกราคม - มิถุนายน 2551 ร้อยละ 13.50

ผลิตเพื่อส่งออก

เดือนมิถุนายน 2552 ผลิตได้ 36,116 คัน ลดลงจากเดือนมิถุนายน 2551 ร้อยละ 47 ส่วนเดือนมกราคม-มิถุนายน 2552 ผลิตได้ 225,608 คัน เท่ากับร้อยละ 57.98 ของยอดการผลิตทั้งหมด ซึ่งลดลงจากปี 2551 ในระยะเวลาเดียวกัน ร้อยละ 42.43

รถยนต์นั่ง เดือนมิถุนายน 2552 ผลิตเพื่อการส่งออก 10,429 คัน ลดลงจากเดือนมิถุนายน 2551 ร้อยละ 29.59 เนื่องจากคำสั่งซื้อจากประเทศในเอเชียและประเทศออสเตรเลียยังคงลดลง ยอดผลิตส่งออกของรถยนต์นั่งตั้งแต่เดือนมกราคม - มิถุนายน 2552 จำนวน 53,737 คัน เท่ากับร้อยละ 43.67 ของยอดผลิตรถยนต์นั่ง ซึ่งลดลงจากเดือนมกราคม - มิถุนายน 2551 ร้อยละ 42.31

รถกระบะขนาด 1 ตัน เดือนมิถุนายน 2552 มียอดการผลิตเพื่อการส่งออก 25,687ม - มิถุนายน 2552 ผลิตเพื่อส่งออกได้ทั้งสิ้น 171,871 คัน เท่ากับร้อยละ 66.20 ของยอดการผลิตรถกระบะ ซึ่งลดลงจากเดือนมกราคม - มิถุนายน 2551 ร้อยละ 42.47 โดยแบ่งเป็น

รถกระบะบรรทุก 38,952 คัน ลดลงจากเดือน มกราคม - มิถุนายน 2551 ร้อยละ 51.08

รถกระบะดับเบิลแค็บ 123,170 คัน ลดลงจากเดือน มกราคม - มิถุนายน 2551 ร้อยละ 39.98

รถกระบะ PPV 9,749 คัน ลดลงจากเดือน มกราคม - มิถุนายน 2551 ร้อยละ 29.90

ผลิตเพื่อจำหน่ายในประเทศ

เดือนมิถุนายน 2552 ผลิตได้ 38,601 คัน ลดลงจากเดือนมิถุนายน 2551 ร้อยละ 38.14 และเดือนมกราคม - มิถุนายน 2552 ผลิตได้ 163,477 คัน เท่ากับร้อยละ 42.02 ของยอดการผลิตทั้งหมด และลดจากเดือนมกราคม - มิถุนายน 2551 ร้อยละ 50.10

รถยนต์นั่ง เดือนมิถุนายน 2552 ผลิตเพื่อจำหน่ายในประเทศ 17,005 คัน ลดลงจากเดือนมิถุนายน 2551 ร้อยละ 29.56 ยอดผลิตของรถยนต์นั่ง ตั้งแต่เดือนมกราคม - มิถุนายน 2552 เท่ากับ 69,321 คัน เท่ากับร้อยละ 56.33 ของยอดการผลิตรถยนต์นั่ง โดยเมื่อเปรียบเทียบกับเดือนมกราคม - มิถุนายน 2551 แล้ว ลดลงร้อยละ 36.98

รถกระบะขนาด 1 ตัน เดือนมิถุนายน 2552 มียอดการผลิตเพื่อจำหน่ายในประเทศ 20,394 คัน ลดลงจากเดือนมิถุนายน 2551 ร้อยละ 44.08 และตั้งแต่เดือนมกราคม - มิถุนายน 2552 ผลิตได้ทั้งสิ้น 87,764 คัน เท่ากับร้อยละ 33.80 ของยอดการผลิตรถกระบะ ซึ่งลดลงจากเดือนมกราคม - มิถุนายน 2551 ร้อยละ 57.69 ซึ่งแบ่งเป็น

รถกระบะบรรทุก 57,151 คัน ลดลงจากเดือน มกราคม - มิถุนายน 2551 ร้อยละ 62.78

รถกระบะดับเบิลแค็บ 23,073 คัน ลดลงจากเดือน มกราคม - มิถุนายน 2551 ร้อยละ 45.47

รถกระบะ PPV 7,540 คัน ลดลงจากเดือน มกราคม - มิถุนายน 2551 ร้อยละ 34.77

รถบรรทุกเดือนมิถุนายน 2552 ผลิตได้ 1,193 คัน ลดลงจากเดือนมิถุนายน 2551 ร้อยละ 32.25 รวมเดือนมกราคม - มิถุนายน 2552 ผลิตได้ 6,238 คัน ลดลงจากเดือนมกราคม - มิถุนายน 2551 ร้อยละ 37.39

รถจักรยานยนต์

เดือนมิถุนายน 2552 ผลิตรถจักรยานยนต์ได้ทั้งสิ้น 159,386 คัน ลดลงจากเดือนมิถุนายน 2551 ร้อยละ 51.42 แยกเป็นรถจักรยานยนต์สำเร็จรูป (CBU) 126,538 คัน ลดลงจากปี 2551 ร้อยละ 25.32 และชิ้นส่วนประกอบรถจักรยานยนต์ (CKD) 32,848 คัน ลดลงจากปี 2551 ร้อยละ 79.30

ยอดการผลิตรถจักรยานยนต์เดือนมกราคม - มิถุนายน 2552 มีจำนวนทั้งสิ้น 924,943 คัน ลดลงจากปี 2551 ร้อยละ 43.71 แยกเป็นรถจักรยานยนต์สำเร็จรูป (CBU) 747,428 คัน ลดลงจากปี 2551 ร้อยละ 19.57 และชิ้นส่วนประกอบรถจักรยานยนต์ (CKD) 177,515 คัน ลดลงจากปี 2551 ร้อยละ 75.14

การส่งออกรถยนต์สำเร็จรูป เดือนมิถุนายน 2552 ส่งออก 35,403 คัน ส่งออกลดลงจากเดือนมิถุนายน 2551 ร้อยละ 45.53 แต่มากกว่าเดือนพฤษภาคมปีนี้ ร้อยละ 10.94 มีมูลค่าการส่งออก 16,497.06 ล้านบาท ลดลงจากเดือนมิถุนายน 2551 ร้อยละ 44.96

เครื่องยนต์ มีมูลค่าการส่งออก 1,103.94 ล้านบาท ลดลงจากเดือนมิถุนายน 2551 ร้อยละ 33.58

ชิ้นส่วนรถยนต์อื่นๆ มีมูลค่าการส่งออก 8,357.07 ล้านบาท ลดลงจากเดือนมิถุนายน 2551 ร้อยละ 37.10

อะไหล่รถยนต์ มีมูลค่าการส่งออก 1,154.69 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากเดือนมิถุนายน 2551 ร้อยละ 42.57

รวมมูลค่าส่งออกรถยนต์เดือนมิถุนายน 2552 เครื่องยนต์ ชิ้นส่วนรถยนต์ และอะไหล่ มีมูลค่า 27,112.76 ล้านบาท ลดลงจากเดือนมิถุนายน 2551 ร้อยละ 40.71

เดือนมกราคม - มิถุนายน 2552 ส่งออกรถยนต์สำเร็จรูป 234,784 คัน และส่งออกลดลงจากปี 2551 ในระยะเวลาเดียวกัน ร้อยละ 39.17 มีมูลค่าการส่งออก 108,319.73 ล้านบาท ลดลงจากมกราคม - มิถุนายน 2551 ร้อยละ 38.14

เครื่องยนต์ มีมูลค่าการส่งออก 4,763.28 ล้านบาท ลดลงจากเดือนมกราคม - มิถุนายน 2551 ร้อยละ 46.62

ชิ้นส่วนรถยนต์อื่นๆ มีมูลค่าการส่งออก 41,355.15 ล้านบาท ลดลงจากเดือนมกราคม - มิถุนายน 2551 ร้อยละ 38.60

อะไหล่รถยนต์ มีมูลค่าการส่งออก 6,160.14 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคม - มิถุนายน 2551 ร้อยละ 36.82

รวมมูลค่าส่งออกรถยนต์เดือนมกราคม - มิถุนายน 2552 เครื่องยนต์ ชิ้นส่วนรถยนต์ และอะไหล่ มีมูลค่า 160,598.30 ล้านบาท ลดลงจากเดือนมกราคม - มิถุนายน 2551 ร้อยละ 37.24

รถจักรยานยนต์

เดือนมิถุนายน 2552 มีจำนวนส่งออก 39,550 คัน (รวม CBU + CKD) ลดลงจากเดือนมิถุนายน 2551 ร้อยละ 76.93 และน้อยกว่าเดือนพฤษภาคมปีนี้ ร้อยละ 6.56 โดยมีมูลค่า 1,228.91 ล้านบาท ลดลงจากเดือนมิถุนายน 2551 ร้อยละ 44.70

ชิ้นส่วนรถจักรยานยนต์ มีมูลค่าการส่งออกทั้งสิ้น 1,014.76 ล้านบาท ลดลงจากเดือนมิถุนายน 2551 ร้อยละ 50.05

อะไหล่รถจักรยานยนต์ มีมูลค่าการส่งออกทั้งสิ้น 35.79 ล้านบาท ลดลงจากเดือนมิถุนายน 2551 ร้อยละ 25.31

รวมมูลค่าการส่งออยนต์ เดือนมิถุนายน 2552 ชิ้นส่วนและอะไหล่รถจักรยานยนต์ 2,279.46 ล้านบาท ลดลงจากเดือนมิถุนายน 2551 ร้อยละ 47.01

เดือนมกราคม - มิถุนายน 2552 รถจักรยานยนต์ มีจำนวนส่งออก 249,657 คัน (รวม CBU + CKD) ลดลงจากปี 2551 ร้อยละ 68.47 โดยมีมูลค่า 10,355 ล้านบาท ลดลงจากปี 2551 ร้อยละ 24

ชิ้นส่วนรถจักรยานยนต์ มีมูลค่าการส่งออกทั้งสิ้น 5,442 ล้านบาท ลดลงจากปี 2551 ร้อยละ 48.45

อะไหล่รถจักรยานยนต์ มีมูลค่าการส่งออกทั้งสิ้น 202 ล้านบาท ลดลงจากปี 2551 ร้อยละ 42.94

รวมมูลค่าการส่งออกรถจักรยานยนต์เดือนมกราคม - มิถุนายน 2552 ชิ้นส่วนและอะไหล่รถจักรยานยนต์ มีทั้งสิ้น 15,999 ล้านบาท ลดลงจากเดือนมกราคม - มิถุนายน 2551 ร้อยละ 34.79

เดือนมิถุนายน 2552 รวมมูลค่าการส่งออกรถยนต์สำเร็จรูป เครื่องยนต์ ชิ้นส่วนอื่นๆ อะไหล่รถยนต์ รถจักรยานยนต์ ชิ้นส่วน และอะไหล่รถจักรยานยนต์ มีทั้งสิ้น 29,392.22 ล้านบาท ลดลงจากปี 2551 ร้อยละ 41.25

เดือน มกราคม - มิถุนายน 2552 รวมมูลค่าการส่งออกรถยนต์สำเร็จรูป เครื่องยนต์ ชิ้นส่วนอื่นๆ อะไหล่รถยนต์ รถจักรยานยนต์ ชิ้นส่วน และอะไหล่รถจักรยานยนต์ มีทั้งสิ้น 176,597.30 ล้านบาท ลดลงจากปี 2551 ร้อยละ 37.03

Advertisement Replay Ad
หนุ่มตายสุดพิสดาร แก้ผ้านอนให้ไฟคลอกตายคาเชิงตะกอนป่าช้า

หนุ่มตายสุดพิสดาร แก้ผ้านอนให้ไฟคลอกตายคาเชิงตะกอนป่าช้า

คืนดาวจรัส ซุปตาร์เดินพรมแดงกาล่า พระร่วง เดอะมิวสิคัล

คืนดาวจรัส ซุปตาร์เดินพรมแดงกาล่า พระร่วง เดอะมิวสิคัล

เหมือนคนอินเลิฟ วาววา เขินหนัก แฮชแท็กฟินจิ้น ซันนี่

เหมือนคนอินเลิฟ วาววา เขินหนัก แฮชแท็กฟินจิ้น ซันนี่

เสี่ยตา ปัญญา จัดทำบุญวันเกิดลูกชาย อยู่พร้อมหน้าลูกหลานอบอุ่น

เสี่ยตา ปัญญา จัดทำบุญวันเกิดลูกชาย อยู่พร้อมหน้าลูกหลานอบอุ่น

ลูกหว้า เคลียร์ ร่วมวงดราม่า อิน บูโดกัน ฉะนักร้องดัง

ลูกหว้า เคลียร์ ร่วมวงดราม่า อิน บูโดกัน ฉะนักร้องดัง

ใบเฟิร์น หอบดอกไม้ช่อโต ให้กำลังใจ ท็อป จรณ

ใบเฟิร์น หอบดอกไม้ช่อโต ให้กำลังใจ ท็อป จรณ

ชาวเน็ตเอ็นดู หนูน้อยวัย 8 เดือน หน้าเบ้ร้องไห้บอกลาคุณแม่

ชาวเน็ตเอ็นดู หนูน้อยวัย 8 เดือน หน้าเบ้ร้องไห้บอกลาคุณแม่

สาวสุดเอือม แฟนเก่าตามราวี ตัดสายเบรก-ฉี่ใส่ถังน้ำมันเครื่อง

สาวสุดเอือม แฟนเก่าตามราวี ตัดสายเบรก-ฉี่ใส่ถังน้ำมันเครื่อง

แพทย์อินเดียประสบความสำเร็จ ผ่าก้อนเนื้อสมองใหญ่ที่สุดในโลกได้

แพทย์อินเดียประสบความสำเร็จ ผ่าก้อนเนื้อสมองใหญ่ที่สุดในโลกได้

ประธาน สนช.มั่นใจไร้ใบสั่ง คสช.คว่ำรายชื่อ กกต.ใหม่

ประธาน สนช.มั่นใจไร้ใบสั่ง คสช.คว่ำรายชื่อ กกต.ใหม่

จนมุมเพราะจีพีเอส รวบแก๊งพระสงฆ์เก็บมือถือฝรั่งได้ แต่ไม่ส่งคืน

จนมุมเพราะจีพีเอส รวบแก๊งพระสงฆ์เก็บมือถือฝรั่งได้ แต่ไม่ส่งคืน

ด.ต.บุกยิง ผจก.บริษัทเดินรถ-พนักงานดับ 2 ศพ ย่านสมุทรปราการ

ด.ต.บุกยิง ผจก.บริษัทเดินรถ-พนักงานดับ 2 ศพ ย่านสมุทรปราการ

"แต้ว ณฐพร" เคลียร์ไม่ใช่การ์ดวิวาห์ รักมาราธอนแต่ไร้แพลนแต่งงาน

"แต้ว ณฐพร" เคลียร์ไม่ใช่การ์ดวิวาห์ รักมาราธอนแต่ไร้แพลนแต่งงาน

ช้างป่าเขาอ่างฤาไน วิ่งไล่กันกลางป่า รถกระบะเฉี่ยวชนเจ็บ

ช้างป่าเขาอ่างฤาไน วิ่งไล่กันกลางป่า รถกระบะเฉี่ยวชนเจ็บ

รถบรรทุก 22 ล้อ ตู้คอนเทนเนอร์บึ้มสนั่นหน้าโรงเรียนที่ตาก

รถบรรทุก 22 ล้อ ตู้คอนเทนเนอร์บึ้มสนั่นหน้าโรงเรียนที่ตาก

จุ๊บ อิทธิกร ดาวร้ายช่อง 7 เป็นคุณพ่อมือใหม่ ได้ลูกสาวสมใจ

จุ๊บ อิทธิกร ดาวร้ายช่อง 7 เป็นคุณพ่อมือใหม่ ได้ลูกสาวสมใจ

ปตท. ขึ้นน้ำมันทุกชนิด 50 สต. E85 ขยับ 30 สต. ดีเซลแตะ 26.69 บ.

ปตท. ขึ้นน้ำมันทุกชนิด 50 สต. E85 ขยับ 30 สต. ดีเซลแตะ 26.69 บ.

"กกต.สมชัย ห่วงงานขรุขระ" หลัง สนช. คว่ำรายชื่อชุดใหม่

"กกต.สมชัย ห่วงงานขรุขระ" หลัง สนช. คว่ำรายชื่อชุดใหม่

เย้ยฟ้าท้านรก ชายโดดร่มตึก 24 ชั้น ร่มไม่กางดิ่งกระแทกพื้น...แต่รอด

เย้ยฟ้าท้านรก ชายโดดร่มตึก 24 ชั้น ร่มไม่กางดิ่งกระแทกพื้น...แต่รอด

พิษคุณป้าทุบรถ ลามถึงโคราช ร้องสอบตลาดในเมืองถูกกฎหมายหรือไม่

พิษคุณป้าทุบรถ ลามถึงโคราช ร้องสอบตลาดในเมืองถูกกฎหมายหรือไม่

ส่งอีเมล์ให้เพื่อน

ส่งให้เพื่อนหลายคนใส่ “,” (ส่งพร้อมกันมากสุด 50 อีเมล์)

ส่งอีเมล์