รัฐบาลเตรียมจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

รัฐบาลเตรียมจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 77 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ 12 สิงหาคม 2552 รัฐบาลได้เชิญชวนประดับธงชาติไทยคู่กับธงอักษรพระนามาภิไธย "สก พร้อมทั้งตั้งเครื่องสักการะและภาพพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ โดยกำหนดระยะเวลาระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม ถึงวันที่ 30 กันยายน 2552 สำหรับการจัดงานมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา มูลนิธิ 5 ธันวามหาราชได้กำหนดจัดงานที่ท้องสนามหลวง ระหว่างวันที่ 9-13 สิงหาคม 2552 โดยมีนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีถวายเครื่องราชสักการะ และจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล ในวันที่ 12 สิงหาคม 2552 รวมทั้งกระทรวงมหาดไทยจะแจ้งทุกจังหวัดและอำเภอเพื่อจัดพิธีทำบุญตักบาตร พิธีถวายเครื่องราชสักการะ จุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล และจัดการแสดงมหรสพพร้อมกันกับในกรุงเทพมหานครในวันดังกล่าวด้วย ซึ่งในปีนี้ยังจะจัดให้มีกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์พร้อมกันทั่วประเทศในวันที่ 12 สิงหาคม 2552 อีกด้วย นอกจากจะมีการแสดงมหรสพ รวม 6 เวที ที่ลานพระราชวังดุสิต และบริเวณถนนราชดำเนินตลอดสาย สำหรับการเผยแพร่โครงการและกิจกรรมที่ได้ดำเนินการตามโครงการพระราชดำริ เรื่องที่ทรงห่วงใย และเรื่องที่ทรงริเริ่ม เพื่อให้ประชาชนและเยาวชนรุ่นใหม่ได้รับทราบ รวมทั้งโครงการและกิจกรรมที่จะดำเนินการเฉลิมพระเกียรตินั้น หน่วยงานต่างๆ ได้เสนอกิจกรรมเฉลิมฉลองหลายกิจกรรม -กระทรวงกลาโหม กองทัพไทย กองทัพบก กองทัพเรือ และกองทัพอากาศ เช่น รับบริจาคโลหิต อุปสมบทหมู่ การแสดงดนตรี และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เป็นต้น -กระทรวงการต่างประเทศ เช่น การจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระราชกรณียกิจในต่างประเทศ เสวนาโต๊ะกลมเกี่ยวกับบทบาทและกิจกรรมของสตรี และจัดเลี้ยงทางวัฒนธรรมแก่ทูตานุทูต -กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เช่น การจัดงานวันสตรีไทย ที่มุ่งเชิดชูพระเกียรติ โครงการเฉลิมพระเกียรติเพื่อสาธารณประโยชน์และเกี่ยวเนื่องกับพระราชกรณียกิจ ซึ่งมีจำนวน 49 โครงการทั่วประเทศ เช่น โครงการบ้านดินเฉลิมพระเกียรติให้แก่ผู้ยากไร้ โครงการ แต่งผ้าไทย โครงการทำดีเพื่อแม่ โครงการครอบครัวสีขาว โครงการปลูกต้นไม้ลดโลกร้อนโครงการเยี่ยมผู้ต้องขัง เป็นต้น -กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เช่น โครงการปลูกหญ้าแฝกเฉลิมพระเกียรติ นิทรรศการหัตถศิลป์แผ่นดินแม่ ครั้งที่ 2 การปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ โครงการสัตวแพทย์พระราชทาน โครงการผลิตหญ้าแห้งแก่ช้างป่า โครงการพัฒนาคุณภาพเส้นไหมพันธุ์ไทยพื้นบ้าน เป็นต้น -กระทรวงวัฒนธรรม จะได้จัดงานมหกรรมวัฒนธรรมไทยเฉลิมพระเกียรติฯ ที่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย และสยามนิรมิต โดยได้กราบบังคมทูลเชิญสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรงานในวันที่ 10 สิงหาคม 2552 เวลา 19.30 น. -กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เช่น โครงการปล่อยสัตว์ป่าคืนสู่ธรรมชาติ 4 ภาค เฉลิมพระเกียรติฯ -กระทรวงแรงงาน เช่น โครงการพัฒนาฝีมือแรงงานเพื่อเทิดพระเกียรติฯ ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ -สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เช่น โครงการปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติถวายเป็นพระราชกุศล โดยกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 10-14 สิงหาคม 2552 -กระทรวงสาธารณสุข เช่น โครงการพัฒนาสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษานวมินทราชินี โครงการรวมพลังสร้างสุขภาพการแพทย์แผนไทยเฉลิมพระเกียรติฯ โครงการพัฒนาราษฎรชาวไทยภูเขา อันเนื่องมาจากพระราชดำริ -กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เช่น โครงการพี่นำน้องรักน้ำสนองแนวพระราชดำริ ครั้งที่ 2 โครงการการใช้เทคโนโลยีนิวเคลียร์เพื่อเพิ่มมูลค่าอุตสาหกรรมหม่อนไหม โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาศักยภาพสตรี (ในด่านแปรรูปอาหารแบบครบวงจรและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร) -กระทรวงอุตสาหกรรม เช่น โครงการรักแม่...รักษ์แม่น้ำ -กรุงเทพมหานคร เช่น การจัดซุ้มเฉลิมพระเกียรติฯ โครงการเจ้าพระยาสายน้ำแห่งชีวิต นิทรรศการโครงการเรารักษ์เจ้าพระยาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ กิจกรรมล่องเรือชมแม่น้ำเจ้าพระยา นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติต้นไม้คืนชีวิตสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เช่น การจัดนิทรรศการ โครงการบริจาคโลหิตของข้าราชการและครอบครัว โดยเริ่มตั้งแต่ 1-31 สิงหาคม 2552 โครงการปลูกป่าอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติเฉลิมพระเกียรติฯสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ได้จัดกิจกรรมนิทรรศการธนาคารสมองเฉลิมพระเกียรติฯ นอกจากนี้ คณะกรรมการอำนวยการจัดงานฯ ยังได้เห็นชอบให้มีกิจกรรมทำทานถวายเป็นพระราชกุศลเพื่อนำเงินรายได้มอบให้องค์กรการกุศล ในพระบรมราชินูปถัมภ์สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ จำนวน 3 โครงการ และ 18 มูลนิธิ อาทิ โครงการปลูกถ่ายไขกระดูกสำหรับเด็กของโรงพยาบาลรามาธิบดี โครงการฟาร์มตัวอย่างของมูลนิธิศิลปาชีพ โรงทานของสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย มูลนิธิอนุเคราะห์คนหูหนวก มูลนิธิสถาบันแม่ชีไทย มูลนิธิส่งเสริมพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ และมูลนิธิร่วมจิตน้อมเกล้า เป็นต้น พร้อมกันนี้รัฐบาลให้มีการรณรงค์แต่งผ้าไทย ระหว่างวันที่ 1-12 สิงหาคม 2552 ด้วย

Advertisement Replay Ad
เปิดตัว " เนสท์เล่ คอฟฟีเมต มิลค์กี้ "

เปิดตัว " เนสท์เล่ คอฟฟีเมต มิลค์กี้ "

คืบหน้างานพระราชทานเพลิงศพหลวงพ่อคูณ เริ่มก่อสร้างเมรุลอย เม.ย.นี้

คืบหน้างานพระราชทานเพลิงศพหลวงพ่อคูณ เริ่มก่อสร้างเมรุลอย เม.ย.นี้

‘เปรมชัย’ ปูดตัวละครเพิ่ม-‘ยงค์’ อ้างคลิปสินบน แค่เสียงคล้าย

‘เปรมชัย’ ปูดตัวละครเพิ่ม-‘ยงค์’ อ้างคลิปสินบน แค่เสียงคล้าย

พีค ภัทรศยา แหวกอกอึ๋ม ควง ต๊อด ศิณะ ออกงาน

พีค ภัทรศยา แหวกอกอึ๋ม ควง ต๊อด ศิณะ ออกงาน

จดแจ้งชื่อ “พรรคคอมมิวนิสต์ฯ” อาจเข้าข่ายผิดกฎหมายพรรคการเมือง

จดแจ้งชื่อ “พรรคคอมมิวนิสต์ฯ” อาจเข้าข่ายผิดกฎหมายพรรคการเมือง

แม่ร่ำไห้ เผยประโยคสุดท้ายที่บอก มีทรัพย์ ต.อิทธิพร "ถ้าเหนื่อยก็พัก"

แม่ร่ำไห้ เผยประโยคสุดท้ายที่บอก มีทรัพย์ ต.อิทธิพร "ถ้าเหนื่อยก็พัก"

ชาวบ้านลุกฮือ! ขับไล่ผู้ใหญ่บ้านไม่โปร่งใส–เอาอุจจาระใส่บาตรหวังแกล้งพระ

ชาวบ้านลุกฮือ! ขับไล่ผู้ใหญ่บ้านไม่โปร่งใส–เอาอุจจาระใส่บาตรหวังแกล้งพระ

ชายใจเหี้ยม เขวี้ยงแมวลงพื้นจนตาย ลั่น แมวฉัน ฉันจะทำยังไงก็ได้!

ชายใจเหี้ยม เขวี้ยงแมวลงพื้นจนตาย ลั่น แมวฉัน ฉันจะทำยังไงก็ได้!

BTS แจงเหตุบันไดเลื่อนยุบ 18 ปีไม่เคยเกิดเหตุลักษณะนี้

BTS แจงเหตุบันไดเลื่อนยุบ 18 ปีไม่เคยเกิดเหตุลักษณะนี้

เริ่มแล้วเซตซีโร่ เจ้าหน้าที่วางยาเบื่อสุนัขตายเกลื่อนวัด แม้ลูกหมายังไม่เว้น

เริ่มแล้วเซตซีโร่ เจ้าหน้าที่วางยาเบื่อสุนัขตายเกลื่อนวัด แม้ลูกหมายังไม่เว้น

เปรมชัย-คนขับรถ เข้ารับทราบข้อหาร่วมติดสินบนอีก 1 คดี

เปรมชัย-คนขับรถ เข้ารับทราบข้อหาร่วมติดสินบนอีก 1 คดี

ปู แบล็คเฮด ควงแฟนสาว นุ๊กซี่ เที่ยวชะอำ ปล่อยรูปหวานสะเทือนใจคนโสด

ปู แบล็คเฮด ควงแฟนสาว นุ๊กซี่ เที่ยวชะอำ ปล่อยรูปหวานสะเทือนใจคนโสด

ศาลพิพากษาประหารชีวิต "ไซซะนะ" พ่อค้ายาเสพติดชาวสปป.ลาว

ศาลพิพากษาประหารชีวิต "ไซซะนะ" พ่อค้ายาเสพติดชาวสปป.ลาว

โป๊ป ธนวรรธน์ เปิดใจหลังถูกแฉหลอกฟันหญิง รับที่ผ่านมามีคุยแต่ไม่ได้มีพฤติกรรมแบบนั้น

โป๊ป ธนวรรธน์ เปิดใจหลังถูกแฉหลอกฟันหญิง รับที่ผ่านมามีคุยแต่ไม่ได้มีพฤติกรรมแบบนั้น

ฟังอีกมุม สาว 16 โต้ข่าวหลอกผู้ชายแต่งงาน ยันไม่ได้สินสอดแม้แต่บาทเดียว

ฟังอีกมุม สาว 16 โต้ข่าวหลอกผู้ชายแต่งงาน ยันไม่ได้สินสอดแม้แต่บาทเดียว

‘อนุพงษ์’ ขอโทษปมเจ้าหน้าที่กล่าวหา ‘ประชาชนโง่’

‘อนุพงษ์’ ขอโทษปมเจ้าหน้าที่กล่าวหา ‘ประชาชนโง่’

ช็อก นักกระโดดร่มชนกันกลางอากาศ ร่วงกระแทกชายหาดเม็กซิโก ดับ 1 ศพ

ช็อก นักกระโดดร่มชนกันกลางอากาศ ร่วงกระแทกชายหาดเม็กซิโก ดับ 1 ศพ

น่ารักจ้ำม่ำมาก "น้องพอลลี่" ลูกสาว ตุ๊กตา อินทิรา

น่ารักจ้ำม่ำมาก "น้องพอลลี่" ลูกสาว ตุ๊กตา อินทิรา

จับแล้ว "ไอ้โล๊ะ" 1 ใน 4 ทีมสังหารเจ้าแม่ตลาดโรงเกลือและสามี

จับแล้ว "ไอ้โล๊ะ" 1 ใน 4 ทีมสังหารเจ้าแม่ตลาดโรงเกลือและสามี

เทียบฟอร์ม “ธนาธร – ทักษิณ” “อนาคตใหม่ – ไทยรักไทย” ใครว่าเหมือน?

เทียบฟอร์ม “ธนาธร – ทักษิณ” “อนาคตใหม่ – ไทยรักไทย” ใครว่าเหมือน?

ส่งอีเมล์ให้เพื่อน

ส่งให้เพื่อนหลายคนใส่ “,” (ส่งพร้อมกันมากสุด 50 อีเมล์)

ส่งอีเมล์