19 คนดีศรีสังคม รับรางวัลทำดี ต้นแบบสังคม

19 คนดีศรีสังคม รับรางวัลทำดี ต้นแบบสังคม

ยกย่อง 19 คนดีศรีสังคม กระตุ้นชาติ ผลักดันส่งเสริม ยกย่องคนกระทำสิ่งดี สร้างขวัญและเป็นกำลังใจ จากคณะกรรมการเอกลักษณ์แห่งชาติ

นายสุเทพ เทือกสุบรรณ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานกรรมการเอกลักษณ์ของชาติ ได้มอบใบประกาศเกียรติคุณ "คนดีศรีสังคม และของที่ระลึกให้กับผู้ที่ได้กระทำความดีซึ่งเป็นที่ประจักษ์แก่สังคมและประเทศชาติ จำนวน ๑๙ ราย เพื่อเป็นการสร้างขวัญ กำลังใจ และส่งเสริมยกย่องผู้กระทำความดี โดยคณะอนุกรรมการพิจารณาคัดเลือก "คนดีศรีสังคม ได้ตระหนักในคุณค่าของการทำความดีและคนดีของสังคม จึงได้จัดโครงการ "ส่งเสริมคนดีศรีสังคม มาตั้งแต่ปี ๒๕๕๐ เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้คนไทยตระหนักในหน้าที่ความรับผิดชอบที่จะต้องรักษาไว้ซึ่งสถาบันชาติ สถาบันศาสนา สถาบันพระมหากษัตริย์ และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ ทรงเป็นประมุข รวมทั้งเป็นการยกย่องผู้กระทำความดีอันประจักษ์แก่สังคมและประเทศชาติ เพื่อสร้างขวัญกำลังใจ ตลอดจนปลุกจิตสำนึก และกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนได้มีแบบอย่างที่ดีและอุทิศตนด้วยความอดทน และเสียสละในการมุ่งกระทำดีต่อกันเพื่อสังคมที่มีความสุข ตลอดจนมีส่วนร่วมในการรณรงค์รักษาและส่งเสริมคนดีด้วยการมอบรางวัล "คนดีศรีสังคม ให้แก่ "คนดี เหล่านั้น โดยที่ผ่านมามีผู้ที่ได้รับรางวัลคนดีศรีสังคมไปแล้ว รวม ๕๔ คน

รองนายกรัฐมนตรี กล่าวอีกว่า สำหรับการมอบรางวัลคนดีศรีสังคมครั้งนี้ นับเป็นครั้งที่สองของปีนี้ เนื่องจากเมื่อเดือนมีนาคมก็ได้มีการมอบรางวัลให้แก่คนดีไปแล้ว จำนวน ๑๗ ราย ซึ่งในวันนี้จะมีผู้ได้รับรางวัลทั้งหมด ๑๙ ราย แบ่งเป็น ๒ กรณี คือ

๑. ผู้แสดงออกซึ่งความเมตตา กรุณา ต่อเพื่อนมนุษย์ที่ตกทุกข์ได้ยากด้วยการอุทิศตนให้การช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน คือ นายเดโช ไพรแก้ว ปัจจุบัน

รับราชการที่โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ จังหวัดสงขลา ได้ช่วยเหลือเด็ก ๒ คน

ออกจากที่เกิดเหตุการณ์ระเบิดหน้าห้างปัตตานีซุปเปอร์มาเก็ต จังหวัดปัตตานี ซึ่งในขณะนั้นดำรงตำแหน่งครูอัตราจ้างที่โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี

๒. ผู้แสดงออกถึงความซื่อสัตย์ ักยอก หรือนำเอาทรัพย์สินซึ่งมีค่าของผู้อื่นมาเป็นของตน ทั้งๆ ที่มีโอกาสจะกระทำได้ มี ๑๘ คน คือ ๑) นางสาวขวัญจิรา ธรรมสัตย์ นักเรียนชั้น ปวช.๒ โรงเรียนพณิชยการจรัล-สนิทวงศ์ เก็บกระเป๋าสตางค์ของพนักงานทำความสะอาดของเขตจอมทองซึ่งมีเงินที่เตรียมเป็นค่าเล่าเรียนของลูกจำนวน ๑๔,๐๐๐ บาท ส่งคืนเจ้าของ

๒)นายดรตะเหลบ แววันจิต เจ้าของร้านขายรองเท้ามือสอง เก็บทองคำรูปพรรณได้แล้วนำมามอบให้ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีประกาศ

หาเจ้าของจนพบ

๓) นายสมบูรณ์ เสนาเหลา ผู้ขับขี่รถรับจ้างสาธารณะ (แท็กซี่)เก็บกระเป๋าสตางค์ของนักท่องเที่ยวชาวรัสเซีย มีเงินสดกว่า ๕๐,๐๐๐ บาท ส่งคืนเจ้าของ

๔) นายสมบุญ วันหมัด ผู้ขับขี่รถรับจ้างสาธารณะ (แท็กซี่) เก็บเงินสดที่ตกกลางถนนหน้าโรงพยาบาลพระราม ๙ จำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท

ส่งคืนเจ้าของ

๕) นายธีรพัฒน์ แดงวิมล พนักงานขับรถของบริษัทเอกชน เก็บทองคำแท่งน้ำหนักรวม ๒ กิโลกรัมเศษ มูลค่ากว่า ๒ ล้านบาท ส่งคืนเจ้าของ

๖) กลุ่มพลเมืองดีจำนวน ๒ กลุ่ม

เก็บถุงเงินของบริษัทแซมโก้ซึ่งมีเงินสดถุงแรกจำนวน ๒,๗๙๐,๐๐๐ บาท และถุงที่สองมีเงินสดจำนวน ๔,๕๐๐,๐๐๐ บาท ส่งคืนบริษัทฯ กลุ่มที่หนึ่ง ได้แก่ ๖.๑) นายบุญสืบ อินคำ ๖.๒) นายชัชวาล แซ่ซิ้ม ๖.๓) นายสมศักดิ์ นาคเส็ง และ ๖.๔) นายสมทรง เจียมฉวี กลุ่มที่สอง ได้แก่ ๖.๕) นายไพโรจน์ เจริญรักษ์ ๖.๖) นายสุรินทร์ เจริญรักษ์ ๖.๗) นางยุพา เจริญรักษ์ ๖.๘) นายชัยยุทธ สมบูรณ์ และ ๖.๙) นางรัตติยา สังขรัตน์

๑๕) นายไพบูลย์ ทุพรหม ผู้ขับขี่รถรับจ้างสาธารณะ (แท็กซี่) เก็บกระเป๋าสตางค์ที่ผู้โดยสารลืมไว้บนรถซึ่งมีเงินสดจำนวน ๖๔,๕๙๕ บาท คืนเจ้าของ

๑๖) เด็กหญิงสุพรรณิการ์ ทองสา เก็บเงินสดซึ่งตกอยู่หน้าหมู่บ้านเอื้ออาทรจำนวน ๑๔๐,๐๐๐ บาท ส่งคืนเจ้าของ

๑๗) นายมงคล รัตนาธิวัฒน์ ผู้ขับขี่รถรับจ้างสาธารณะ (แท็กซี่) เก็บกระเป๋าสตางค์ที่ผู้โดยสารลืมไว้บนรถซึ่งภายในบรรจุเงินสกุลต่างประเทศ มีมูลค่ารวมกว่า ๗๐,๐๐๐ บาท ส่งคืนเจ้าของ

๑๘) นายธนบูลย์ พ่วงแตง ผู้ขับขี่รถรับจ้างสาธารณะ (แท็กซี่) เก็บกระเป๋าสตางค์ที่ผู้โดยสารชาวอินเดียลืมไว้บนรถซึ่งภายในบรรจุเงินสกุลต่างประเทศมีมูลค่าปาณ ๑๗๓,๓๑๐ บาท ส่งคืนเจ้าของ รองนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า แนวทางการคัดเลือก "คนดี เพื่อนำมายกย่อง เชิดชูเกียรตินั้น คณะอนุกรรมพิจารณาคัดเลือก "คนดีศรีสังคม เป็นผู้พิจารณากำหนดคุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกผู้ที่สมควรได้รับการยกย่อง เชิดชูเกียรติ โดยประสานกับหน่วยงานเครือข่ายทั่วประเทศ ได้แก่ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชนและสื่อมวลชน ในการติดตามข่าวสาร ข้อมูล เกี่ยวกับการกระทำความดีของบุคคล อันเป็นประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติและเป็นที่ประจักษ์ หลังจากนั้น จะตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับตัวบุคคลและการกระทำความดีนั้นๆ ว่ามีพยานหลักฐานที่ถูกต้องเชื่อถือได้ แล้วนำเสนอที่ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาคัดเลือกพิจารณาคัดเลือกตามความเหมาะสมเป็นรายกรณีทั่วประเทศอย่างโปร่งใสและเป็นธรรม เพื่อให้ได้บุคคลที่สมควรได้รับการยกย่อง เชิดชูเกียรติอย่างแท้จริง

รองนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ปัญหาสังคมที่เกิดขึ้นมากมายทุกวันนี้ อาจเป็นเพราะทุกคนอายที่จะทำความดี หรือมุ่งแต่จะทำความดีเพื่อให้ตนเองมีชื่อเสียงหรือได้รับการยอมรับและยกย่องในสังคม แต่ผู้ที่ได้รับรางวัล "คนดีศรีสังคม ทั้ง ๑๙ รายในวันนี้ได้พิสูจน์ให้เราเห็นแล้วว่า การทำความดีนั้นไม่น่าอายและสามารถทำได้หลายรูปแบบขึ้นอยู่กับความตั้งใจและเจตนาที่จะทำความดี เพราะจิตใจที่คิดจะทำดีจะเป็นแรงผลักดันให้ร่างกายนั้นทำความดีตามจิตใจหรือเจตนาที่ดี ซึ่งตนอยากจะเป็นกำลังใจให้กับอีกหลายๆ คนที่คิดดีและต้องการกระทำความดีว่า ความดีที่เราทำนั้นแม้ไม่มีใครรู้ ไม่มีใครเห็นแต่เราก็รับรู้และสัมผัสได้ด้วยหัวใจของผู้กระทำดีนั่นเอง

Advertisement Replay Ad
"น้องบีม" เด็กพิการถูกทนายโกงเงิน ฝันเป็นจริง ได้เป็นเจ้าของร้านกาแฟสด

"น้องบีม" เด็กพิการถูกทนายโกงเงิน ฝันเป็นจริง ได้เป็นเจ้าของร้านกาแฟสด

สรุปข่าวเด่นรอบสัปดาห์ ประจำวันที่ 18-24 ก.พ. 2561

สรุปข่าวเด่นรอบสัปดาห์ ประจำวันที่ 18-24 ก.พ. 2561

ช็อกตัวประหลาดโผล่ในไส้หมู หมอฟันธงกินได้ แต่ต้องปรุงสุก

ช็อกตัวประหลาดโผล่ในไส้หมู หมอฟันธงกินได้ แต่ต้องปรุงสุก

ตลาดรอบหมู่บ้านเสรีวิลล่าทั้ง 5 แห่ง ยังเปิดขายปกติ

ตลาดรอบหมู่บ้านเสรีวิลล่าทั้ง 5 แห่ง ยังเปิดขายปกติ

ยันถอนแจ้งความ "เปรมชัย" ทารุณกรรมสัตว์ เปิดจุดบอดกฎหมายทำไมไม่คุ้มครอง?

ยันถอนแจ้งความ "เปรมชัย" ทารุณกรรมสัตว์ เปิดจุดบอดกฎหมายทำไมไม่คุ้มครอง?

ผู้เชี่ยวชาญภาษีชี้ บริษัท ยิ่งนรา จำกัด รายได้ 18 บาท เป็นไปได้

ผู้เชี่ยวชาญภาษีชี้ บริษัท ยิ่งนรา จำกัด รายได้ 18 บาท เป็นไปได้

แม่ค้าชี้พิรุธสาวถูกฟันรถโผล่ตลาดถี่ ไม่ใช่เพิ่งมา “ป้า” งดโต้รอ กทม.ชี้ผิดตลาด

แม่ค้าชี้พิรุธสาวถูกฟันรถโผล่ตลาดถี่ ไม่ใช่เพิ่งมา “ป้า” งดโต้รอ กทม.ชี้ผิดตลาด

“น้องแจน” กู้ภัยสาวยันคร่อมลุงปั๊มหัวใจทำถูก หมอ-ญาติคนตายวอนหยุดด่า

“น้องแจน” กู้ภัยสาวยันคร่อมลุงปั๊มหัวใจทำถูก หมอ-ญาติคนตายวอนหยุดด่า

ชาวบ้านโห่ไล่พระ เพราะไม่เปิดวัดช่วยคนเดือดร้อน บ้านโดนไฟไหม้

ชาวบ้านโห่ไล่พระ เพราะไม่เปิดวัดช่วยคนเดือดร้อน บ้านโดนไฟไหม้

หนุ่มหมู่บ้านใกล้เคียงป้าทุบรถ เผยพ่อตายเพราะตลาดเป็นเรื่องจริง

หนุ่มหมู่บ้านใกล้เคียงป้าทุบรถ เผยพ่อตายเพราะตลาดเป็นเรื่องจริง

บช.น. แจงปม สน.ท่าเรือ "ตั้งด่านลอย" จ่อฟ้องกลับคนโพสต์ลงโซเชียล

บช.น. แจงปม สน.ท่าเรือ "ตั้งด่านลอย" จ่อฟ้องกลับคนโพสต์ลงโซเชียล

เป๊ปซี่ ชวนย้อนเวลาสัมผัสความซ่าสไตล์เรโทร กับงาน “PEPSI GENERATIONS ซ่าทุกยุค…ไม่มีเปลี่ยน”

เป๊ปซี่ ชวนย้อนเวลาสัมผัสความซ่าสไตล์เรโทร กับงาน “PEPSI GENERATIONS ซ่าทุกยุค…ไม่มีเปลี่ยน”

เป๊ปซี่ ส่งโกลบอลแคมเปญ “Pepsi Generations ซ่าทุกยุค...ไม่มีเปลี่ยน”  เปิดตัวในประเทศไทยพร้อมกิจกรรม

เป๊ปซี่ ส่งโกลบอลแคมเปญ “Pepsi Generations ซ่าทุกยุค...ไม่มีเปลี่ยน” เปิดตัวในประเทศไทยพร้อมกิจกรรม

แอนลีนทุ่มงบกว่า 300 ล้านบาท รีลอนช์ครั้งใหญ่ในรอบ 22 ปี!

แอนลีนทุ่มงบกว่า 300 ล้านบาท รีลอนช์ครั้งใหญ่ในรอบ 22 ปี!

นาทีชีวิต สาวกู้ภัยโดดขึ้นเตียงปั๊มหัวใจ ขออภัยท่าทางไม่เหมาะสม

นาทีชีวิต สาวกู้ภัยโดดขึ้นเตียงปั๊มหัวใจ ขออภัยท่าทางไม่เหมาะสม

เลื่อนขั้น “วีรยา โอชะกุล” หญิงเหล็กผู้พิทักษ์ป่าห้วยขาแข้ง

เลื่อนขั้น “วีรยา โอชะกุล” หญิงเหล็กผู้พิทักษ์ป่าห้วยขาแข้ง

ลิฟต์ร่วงชั้น 24 โรงแรมย่านพระราม 9 เกิดไฟลุกไหม้

ลิฟต์ร่วงชั้น 24 โรงแรมย่านพระราม 9 เกิดไฟลุกไหม้

ตัวละครใหม่ "เจ๊กุ้ง" พยานอ้างเห็นลุงจรูญเก็บหวย โผล่ให้ปากคำกองปราบ

ตัวละครใหม่ "เจ๊กุ้ง" พยานอ้างเห็นลุงจรูญเก็บหวย โผล่ให้ปากคำกองปราบ

ฝนถล่มกรุงน้ำขังรถติดหลายจุด ผบ.ตร.สั่งดูแลจราจร

ฝนถล่มกรุงน้ำขังรถติดหลายจุด ผบ.ตร.สั่งดูแลจราจร

เปิดหมดเปลือก 2 ป้าขวานพิฆาตปัดจัดฉากรถขวางบ้าน โต้โยนขี้-ไล่ขอทาน-ทรมานคนแก่

เปิดหมดเปลือก 2 ป้าขวานพิฆาตปัดจัดฉากรถขวางบ้าน โต้โยนขี้-ไล่ขอทาน-ทรมานคนแก่

ส่งอีเมล์ให้เพื่อน

ส่งให้เพื่อนหลายคนใส่ “,” (ส่งพร้อมกันมากสุด 50 อีเมล์)

ส่งอีเมล์