นายกฯตั้ง วิเชียร รรท.ผบ.ตร.รอบ2 ฟิตคุมโผเข้า ก.ตร.วันนี้!! ศิริโชค แฉอีกเร่ขายตำแหน่ง

นายกฯตั้ง วิเชียร รรท.ผบ.ตร.รอบ2 ฟิตคุมโผเข้า ก.ตร.วันนี้!! ศิริโชค แฉอีกเร่ขายตำแหน่ง

นายกฯตั้ง วิเชียร รรท.ผบ.ตร.รอบ2 ฟิตคุมโผเข้า ก.ตร.วันนี้!! ศิริโชค แฉอีกเร่ขายตำแหน่ง

นายกฯเซ็นตั้ง"วิเชียร"นั่งแทน"พัชรวาท"รอบสอง รักษาการ ฟิตถก"ก.ตร."ตั้ง"รอง ผบก.-ชั้นประทวน" พร้อมนัดหัวหน้าหน่วยประชุม 14 ส.ค. รับมือเสื้อแดงฎีกา "ศิริโชค"ออกโรงยันมีข้อมูลเร่ขายตำแหน่ง แฉ บช.ภ.7 มากสุด เตรียมชงเข้า"กมธ.ตำรวจฯ"จัดการ อดีตรองผบ.ตร.ชี้นายกฯตั้ง"วิเชียร"รักษาการไม่ปกติ

ตั้ง"วิเชียร"รักษาการ"ผบ.ตร."รอบ2

ความคืบหน้าการแต่งตั้งรักษาราชการแทน พล.ต.อ.พัชรวาท วงษ์สุวรรณ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ผบ.ตร.) ที่ถูกนายสุเทพ เทือกสุบรรณ รองนายกรัฐมนตรี ฝ่ายความมั่นคง สั่งให้ไปปฏิบัติราชการในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ระหว่างวันที่ 12-18 สิงหาคมนั้น ล่าสุดมีรายงานข่าว จากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม ว่า นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ มีคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีที่ 188/2552 ลงวันที่ 11 สิงหาคม เรื่องให้ข้าราชการตำรวจรักษาราชการแทน

โดยระบุว่า โดยที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติมีราชการสำคัญเกี่ยวกับการสืบสวนสอบคดีต่างๆ อันสืบเนื่องจากสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ และเตรียมความพร้อมในการประชุมสุดยอดอาเซียน โดยทั้งสองกรณีเป็นเรื่องที่อาจส่งผลกระทบอย่างร้ายแรงต่อความมั่นคงของประเทศ ความสงบและสวัสดิภาพของประชาชน ตลอดจนความสัมพันธ์ระหว่างราชอาณาจักรไทยและต่างประเทศ ซึ่งรองนายกรัฐมนตรี (นายสุเทพ เทือกสุบรรณ) มีบัญชาให้ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ เดินทางไปกำกับดูแลและติดตามผลการปฏิบัติอย่างใกล้ชิดด้วยตนเอง ระหว่างวันที่ 12-18 สิงหาคม 2552

ดังนั้น เพื่อให้การปฏิบัติราชการในสำนักงานตำรวจแห่งชาติเป็นไปด้วยความเรียบร้อยคล่องตัวและมีประสิทธิภาพในช่วงเวลาที่ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติไม่สามารถกลับมาปฏิบัติราชการในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 72 (1) แห่งพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. 2547
นายกรัฐมนตรีจึงมีคำสั่งให้ พล.ต.อ.วิเชียร พจน์โพธิ์ศรี ที่ปรึกษา (สบ 10) ด้านความมั่นคงและกิจการพิเศษ เป็นรักษาราชการแทน ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ โดยให้มีอำนาจหน้าที่ตามความในมาตรา 75 แห่งพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2547 ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 12-18 สิงหาคม

เผยรักษาการแทนอำนาจเท่า"ผบ.ตร."

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับมาตรา 75 พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. 2547 ใจความว่า ให้ผู้รักษาราชการแทนตามมาตรา 72 มีอำนาจหน้าที่เช่นเดียวกับผู้ซึ่งตนแทน ในกรณีที่กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือมติคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งให้ผู้ดำรงตำแหน่งใดเป็นกรรมการหรือให้มีอำนาจหน้าที่อย่างใด ให้ผู้รักษาราชการแทนมีอำนาจและหน้าที่เป็นกรรมการหรือมีอำนาจและหน้าที่เช่นเดียวกับผู้ดำรงตำแหน่งนั้นในระหว่างที่รักษาราชการแทน การสั่งให้รักษาราชการแทนให้มีผลนับแต่เวลาที่ผู้ได้รับแต่งตั้งเข้ารับหน้าที่และให้ผู้ดำรงตำแหน่งรองหรือตำแหน่งผู้ช่วยพ้นจากความเป็นผู้รักษาราชการแทนนับแต่เวลาที่ผู้ได้รับแต่งตั้งเข้ารับหน้าที่ ทั้งนี้ ไม่เป็นการกระทบกระเทือนถึงการใดที่ผู้นั้นได้ปฏิบัติไปแล้วในระหว่างเป็นผู้รักษาราชการแทน

รายงานข่าวแจ้งความคำสั่งนายอภิสิทธิ์ ให้ข้าราชการตำรวจรักษาราชการแทนครั้งนี้ โดยอาศัยมาตรา 72 (1) แห่ง พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. 2547 นั้น ระบุว่า ในกรณีที่ตำแหน่งข้าราชการตำรวจในส่วนราชการหรือหน่วยงานใดในสำนักงานตำรวจแห่งชาติว่างลง หรือผู้ดำรงตำแหน่งไม่สามารถปฏิบัติราชการได้

ข่าวแจ้งว่า ถ้าตีความตำแหน่ง ผบ.ตร.ขณะนี้ก็ยังไม่ว่าง หรือผู้ดำรงตำแหน่งไม่สามารถปฏิบัติราชการได้ นั้น ตามความหมายที่เคยปฏิบัติกันมาคือ ผู้ดำรงตำแหน่งเดินทางไปต่างประเทศ หรือป่วยไม่สามารถปฏิบัติงานได้เป็นครั้งคราว จึงมีการแต่งตั้งรักษาราชการแทน แต่ครั้งนี้ พล.ต.อ.พัชรวาทยังคงไปปฏิบัติภารกิจภาคใต้ ทำให้กลายเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์กันว่าสำนักงานตำรวจแห่งชาติจะมี ผบ.ตร. 2 คนหรือไม่ เพราะ พล.ต.อ.พัชรวาทไปปฏิบัติภารกิจภาคใต้ในฐานะ ผบ.ตร. ส่วน พล.ต.อ.วิเชียรปฏิบัติหน้าที่ ผบ.ตร.อยู่ในกรุงเทพฯ ซึ่งถือเป็นคำสั่งที่สับสนพอสมควร

"วิเชียร"ประเดิมถก"ก.ตร."ตั้งตำรวจ

ด้าน พล.ต.อ.วิเชียรกล่าวว่า รับทราบคำสั่งให้รักษาราชการแทน ผบ.ตร.แล้ว ตามหนังสือสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีที่ นร.0405 (ลน)/7344 ลงวันที่ 11 สิงหาคม 2552 เนื่องจาก พล.ต.อ.พัชรวาทต้องลงไปปฏิบัติราชการที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ และที่ จ.ภูเก็ต ซึ่งในภารกิจแรกของตนในวันที่ 13 สิงหาคม คือเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ (ก.ตร.) ในเวลา 13.00 น. โดยวาระในการประชุมเพื่อพิจารณาการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการตำรวจตามโครงสร้างใหม่ในตำแหน่ง รองผู้บังคับการ (รอง ผบก.) ลงไป เพราะตามกำหนดการเดิมจะประกาศราชกิจจานุเบกษาในวันที่ 15 สิงหาคม 2552 มีผลในวันที่ 16 สิงหาคม 2552 แต่การพิจารณาแต่งตั้ง อาจจะไม่ทันตามกรอบระยะเวลาเดิม ต้องดูมติของที่ประชุมว่า จะมีมติอย่างไรจะให้ทำตามกรอบเดิมหรือจะขยายระยะเวลาออกไป ส่วนใครจะเป็นผู้ดำเนินการเรื่องการแต่งตั้งโยกย้ายก็ต้องดูว่า ในช่วงเวลานั้นใครมีอำนาจในการดำเนินการได้ตามกฎหมายก็เป็นผู้ดำเนินการ แต่ถ้าเป็นช่วงที่ตนรักษาการก็จะดำเนินการให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย

พล.ต.อ.วิเชียรกล่าวอีกว่า วันที่ 14 สิงหาคม จะเรียกประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงเพื่อเตรียมพร้อมในการดูแลความสงบกรณีจะมีกลุ่มบุคคลจะยื่นถวายฎีกา ซึ่งก็ต้องเตรียมความพร้อมในเรื่องนี้อย่างเต็มที่เพราะเป็นเรื่องสำคัญ และจะสั่งการให้แต่ละหน่วยงานรายงานผลการปฏิบัติมาเสนอในวันที่ 18 สิงหาคม โดยจะประชุมผู้บริหารของสำนักงานตำรวจแห่งชาติตั้งแต่ระดับ รอง ผบ.ตร. ลงไปจนถึงระดับกองบังคับการทั่วประเทศด้วย เพื่อให้ทุกหน่วยทำงานอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อความสงบเรียบร้อยความผาสุกของพี่น้องประชาชน เพราะ 2 เดือนที่ผ่านมา สำนักงานตำรวจแห่งชาติยังไม่มีการประชุมบริหารของหน่วยงาน

"ศิริโชค"แฉภาค7ซื้อตำแหน่งเพียบ

ด้าน นายศิริโชค โสภา ส.ส.สงขลา พรรคประชาธิปัตย์ คนสนิทนายกรัฐมนตรี ให้สัมภาษณ์ผ่านเว็บไซต์ "แนวหน้าออนไลน์" ตอบโต้กระแสข่าวฝ่ายการเมืองแทรกแซงโผตำรวจว่า เรื่องโผตำรวจเป็นเรื่องของคนที่เสียผลประโยชน์ และมีคนมาทวงเงินคืนก็เท่านั้นเอง แล้วโยนความผิดมาให้ฝ่ายการเมือง ความเป็นจริงโผระดับนายพัน ยังไม่เสร็จเลย เพราะฉะนั้น ถ้ามีฝ่ายการเมืองเข้าไปล้วงลูกจัดโผนายพัน ต้องรอให้ผลออกมาก่อนซิ ถึงจะมาโวยวาย อันนี้ ผลยังไม่ออกเลย แล้วฝ่ายการเมืองจะไปโวยวายได้อย่างไร ปัญหาที่เกิดขึ้นไม่เกี่ยวกับการเมืองเลย เพราะฉะนั้น คนที่สูญเสียผลประโยชน์พยายามที่จะโยงว่าฝ่ายการเมืองผิดหวัง

"ความจริงเขามีปัญหาโผในระดับนายพัน เพราะเขากลัวว่า จะไม่ได้ทำโผนายพัน ซึ่งมีการเอาตำแหน่งไปเร่ขาย เพราะฉะนั้นหากไม่ได้ทำโผนายพัน ก็จะเกิดการทวงเงินคืน จึงเป็นเหตุให้โยนความผิดมาใส่ฝ่ายการเมือง และบังเอิญผมเป็นหนึ่งในคนใกล้ชิดนายกรัฐมนตรี ก็เลยซัดมาที่วอล์เปเปอร์ มาที่ที่ปรึกษา" นายศิริโชคกล่าว

นายศิริโชคกล่าวว่า ในวงการตำรวจทุกคนรู้ดีว่า มีการซื้อขายตำแหน่งมาโดยตลอด เพียงแต่ในยุคนี้มันหนักขึ้นเรื่อยๆ ในฐานะที่ตนเป็นฝ่ายนิติบัญญัติ จะนิ่งก็ไม่ได้ เพราะโยนความผิดมาให้ฝ่ายการเมือง ตนจึงต้องออกมาแจงให้สังคมได้รับทราบและเตือนว่า หากมีการซื้อขายตำแหน่งต่อไป ประชาชนจะพึ่งใครได้ เมื่อตำรวจต้องหาเงินหาทางมาซื้อตำแหน่ง โดยไม่คำนึงถึงความรู้ความสามารถ วงการตำรวจก็ไม่มีความก้าวหน้า ตำรวจดีๆ ก็ท้อถอย

"ขณะนี้ผมกำลังรวบรวมข้อมูลการซื้อขายและโยกย้ายตำรวจที่ไม่เป็นธรรม ซึ่งอาจะต้องนำเรื่องนี้เข้าสู่การตรวจสอบของคณะกรรมาธิการตำรวจ สภาผู้แทนราษฎร เพราะมันมีความไม่เป็นธรรมเกิดขึ้นกับ นายตำรวจหลายคนโดยเฉพาะในภาค 7 (กองบัญชาการตำรวจภูธรภาค 7 (บช.ภ.7) ที่มีปัญหาการซื้อขายตำแหน่งมากเป็นพิเศษ" นายศิริโชคกล่าว

เตรียมให้"กมธ.ตำรวจฯ"ฟัน

ทั้งนี้ ผู้สื่อข่าว "มติชน"โทรศัพท์ไปสอบถามนายศิริโชค ถึงการให้สัมภาษณ์ดังกล่าวช่วงแรก นายศิริโชคปฏิเสธ ก่อนที่จะยอมรับว่า ได้ให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวแนวหน้าไปก่อนหน้านี้ โดยระบุว่า "จริงๆ ที่ผมต้องการพูดว่า มีการซื้อขายตำแหน่ง คือโผ นายพัน เพราะนายพลมีแค่ 152 ตำแหน่ง ขณะที่นายพันมีเป็นพันๆ ตำแหน่ง"

ผู้สื่อข่าวถามว่า จะรวบรวมข้อมูลให้ กมธ.ตำรวจ สภาผู้แทนราษฎร ตรวจสอบได้เมื่อใด นายศิริโชคกล่าวว่า ต้องรอให้การโยกย้ายตำรวจระดับนายพันเสร็จก่อน เพราะอาจเป็นไปได้ว่ามีบางคนที่ซื้อตำแหน่งแล้วไม่ได้ สัก 1-2 คน นำข้อมูลมาให้กับตน ยืนยันว่า ตนมีหลักฐานอยู่จริง แต่หลังจากโยกย้ายเสร็จ จะขอเวลารวบรวมข้อมูลอีกครั้ง ก่อนยื่นให้ กมธ.ตำรวจตรวจสอบ

ชี้นายกฯตั้ง"วิเชียร"รักษาการไม่ปกติ

ด้าน พล.ต.อ.วิสุทธิ์ กิตติวัฒน์ อดีตรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (รอง ผบ.ตร.) กล่าวถึงคำสั่งให้ พล.ต.อ.วิเชียร รักษาราชการแทน พล.ต.อ.พัชรวาท ระหว่าง พล.ต.อ.พัชรวาทไปราชการที่ภาคใต้ว่า ตั้งแต่ตนรับราชการเป็นตำรวจมาไม่เคยปรากฏเหตุการณ์เช่นนี้ เมื่อ ผบ.ตร.ไปปฏิบัติหน้าที่ต่างจังหวัดแล้วนายกรัฐมนตรี ตั้งคนอื่นมารักษาราชการแทน โดยปกติ ผบ.ตร.ไปราชการต่างจังหวัดจะให้รอง ผบ.ตร.อาวุโสอันดับ 1 มารักษาราชการแทนโดยอัตโนมัติ เหตุที่เกิดขณะนี้ชัดเจนว่าไม่ปกติเท่าไรนัก และครั้งนี้ ผบ.ตร.ก็ถือว่าปฏิบัติราชการอยู่ เพียงแต่ไม่ได้อยู่ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติเท่านั้น

อดีตรอง ผบ.ตร.กล่าวว่า การใช้มาตรา 75 มาประกอบเป็นการย้ำและมอบอำนาจเต็มให้รักษาการแทน ผบ.ตร. ทำหน้าที่ทุกอย่างในฐานะ ผบ.ตร. โดยเฉพาะสถานการณ์ขณะนี้เพื่อให้ทำหน้าที่ประชุม ก.ตร.และเป็นประธานคณะกรรมการพิจารณาการแต่งตั้งโยกย้ายตำรวจ ซึ่งมองว่าการย้ำกฎหมายข้อนี้เพื่อให้รักษาการแทน ผบ.ตร.ใช้อำนาจอย่างเต็มที่ เนื่องจากเกรงว่า ผบ.ตร.จะกลับมา เพราะครั้งนี้เดินทางไปต่างจังหวัดเท่านั้น

พล.ต.อ.วิสุทธิ์กล่าวว่า แม้จะอ้างว่า ผบ.ตร.ไปราชการต่างจังหวัดหลายวัน จึงจำเป็นที่นายกรัฐมนตรีจะต้องเลือกคนมารักษาราชการแทนด้วยตนเอง แต่การอยากใช้อำนาจนายกรัฐมนตรีในช่วงที่กำลังแต่งตั้งตำรวจเช่นนี้ เห็นชัดว่ามีความต้องการอะไร สิ่งที่เกิดขึ้นกับตำแหน่ง ผบ.ตร. ผ่านมาจนถึงขณะนี้ ชัดเจนโดยที่ใครๆ ก็ดูออกว่าเพื่อกัน ผบ.ตร.ออกจากการแต่งตั้ง

"เห็นชัดว่านายกรัฐมนตรีกำลังเข้ามาแทรกแซงเรื่องการบริหารภายในสำนักงานตำรวจแห่งชาติอย่างชัดเจน โดยไม่เคยปรากฏมาก่อน ครั้งนี้ มองว่า นายกรัฐมนตรีเลือกคนที่ตัวเองคิดว่าดูดีที่สุดสำหรับการแต่งตั้ง ในสายตาตนเอง อย่าง พล.ต.อ.วิเชียร ที่ดูกลางๆ มารักษาการ และทำหน้าที่แต่งตั้ง ซึ่งเชื่อว่า พล.ต.อ.วิเชียรเองก็อิลั่กอิเหลื่อไม่น้อยกับสถานภาพของตัวเองตอนนี้ เพราะยังไม่ใช่ตัวจริงและก็ยังไม่ใช่ว่าที่ ผบ.ตร.คนใหม่ อีกประการตามแนวทางปฏิบัติของสำนักงานตำรวจแห่งชาตินั้น คนที่ รรท.ผบ.ตร.ไม่มีใครทำแบบนี้ โดยเฉพาะเรื่องการจัดการแต่งตั้งที่เป็นเรื่องบริหารที่สำคัญ สมัยผม เมื่อ ผบ.ตร.ไม่อยู่ ผมทำหน้าที่รักษาการก็ไม่ทำเช่นนี้" พล.ต.อ.วิสุทธิ์กล่าว

พล.ต.อ.วิสุทธิ์กล่าวด้วยว่า หากฝ่ายการเมืองอยากให้แต่งตั้งเกิดขึ้นและอยากเข้ามาจัดการเช่นนี้ ก็ควรจะแต่งตั้ง ผบ.ตร.คนใหม่โดยเร็ว และเอาคนนั้นมาร่วมทำการแต่งตั้ง ทำความตกลงร่วมกับ ผบ.ตร.คนปัจจุบัน รวมถึงฝ่ายการเมืองด้วย มาทำความเข้าใจ ทำความตกลงร่วมกัน น่าจะเกิดผลดีกับการบริหารจัดการภายในองค์กรตำรวจและประชาชนมากกว่าทุกวันนี้ ที่ยังไม่มีอะไรชัดเจน ไม่มีใครทราบว่าชัดเจนที่แท้จริง ควรตั้ง ผบ.ตร.ใหม่ และเลื่อนการแต่งตั้งออกไปเพื่อคลี่คลายสถานการณ์

Advertisement Replay Ad
"สมชัย" อุ้มพระปางอภัยอำลา กกต. ย้ำปล่อยวาง ปัดทำสังคมสับสน

"สมชัย" อุ้มพระปางอภัยอำลา กกต. ย้ำปล่อยวาง ปัดทำสังคมสับสน

"สมชัย" เข้า กกต.เก็บของแล้ว ปัดพูดล้ำเส้นทำงานรัฐบาล

"สมชัย" เข้า กกต.เก็บของแล้ว ปัดพูดล้ำเส้นทำงานรัฐบาล

ธนาธร-หลานอภิสิทธิ์ โชว์กึ๋นกลางเวทีเสวนา เห็นตรงกันรัฐประหารไม่ใช่ทางออกประเทศ

ธนาธร-หลานอภิสิทธิ์ โชว์กึ๋นกลางเวทีเสวนา เห็นตรงกันรัฐประหารไม่ใช่ทางออกประเทศ

สภาฯ โหวตฉลุยวันเดียวจบ ผ่านร่างกฎหมายงบกลางปี 1.5 แสนล้านบาท

สภาฯ โหวตฉลุยวันเดียวจบ ผ่านร่างกฎหมายงบกลางปี 1.5 แสนล้านบาท

“สมชัย” โพสต์เฟซบุ๊กเตรียมแฉ คสช.สาเหตุถูกเด้งออกจาก กกต.

“สมชัย” โพสต์เฟซบุ๊กเตรียมแฉ คสช.สาเหตุถูกเด้งออกจาก กกต.

นายกฯ สั่งปลดผู้ว่าฯ การยาง ระบุเหตุผลเพื่อแก้ไขข้อขัดข้องใน กยท.

นายกฯ สั่งปลดผู้ว่าฯ การยาง ระบุเหตุผลเพื่อแก้ไขข้อขัดข้องใน กยท.

เหตุใด 'สมชัย ศรีสุทธิยากร' ถึงกลายเป็นอดีต กกต. ด้วยมาตรา 44

เหตุใด 'สมชัย ศรีสุทธิยากร' ถึงกลายเป็นอดีต กกต. ด้วยมาตรา 44

ทักษิณ ยิ่งลักษณ์ อยู่ดูไบ เจอคนไทยไปเดินห้างขอถ่ายรูป

ทักษิณ ยิ่งลักษณ์ อยู่ดูไบ เจอคนไทยไปเดินห้างขอถ่ายรูป

ครม.ผ่านโครงสร้างแรก ร่างพ.ร.บ.ตำรวจฉบับปฏิรูป ผ่าตัดใหญ่ระบบแต่งตั้ง

ครม.ผ่านโครงสร้างแรก ร่างพ.ร.บ.ตำรวจฉบับปฏิรูป ผ่าตัดใหญ่ระบบแต่งตั้ง

ศุภชัย ยืนยัน กกต. เหลือ 4 คนไม่มีปัญหาหลัง ม.44 ปลด “สมชัย”

ศุภชัย ยืนยัน กกต. เหลือ 4 คนไม่มีปัญหาหลัง ม.44 ปลด “สมชัย”

‘ประยุทธ์’ ขอให้ราชการไร้ทุจริต เป็นของขวัญวันเกิด!

‘ประยุทธ์’ ขอให้ราชการไร้ทุจริต เป็นของขวัญวันเกิด!

ด่วน! 'ประยุทธ์' งัด ม. 44 เด้ง 'สมชัย' พ้น กกต. เหตุสัมภาษณ์สื่อไม่เหมาะสม

ด่วน! 'ประยุทธ์' งัด ม. 44 เด้ง 'สมชัย' พ้น กกต. เหตุสัมภาษณ์สื่อไม่เหมาะสม

‘บิ๊กตู่’ ลั่น ‘ไม่เบี้ยวเลือกตั้ง’ – ขู่ ‘มิ.ย.พรรคไหนไม่มาคุย กำหนดวันไม่ได้’

‘บิ๊กตู่’ ลั่น ‘ไม่เบี้ยวเลือกตั้ง’ – ขู่ ‘มิ.ย.พรรคไหนไม่มาคุย กำหนดวันไม่ได้’

‘ประยุทธ์’ สั่งคุมเข้ม ‘อาวุธสงคราม’ ก่อนเข้าสู่การเลือกตั้ง

‘ประยุทธ์’ สั่งคุมเข้ม ‘อาวุธสงคราม’ ก่อนเข้าสู่การเลือกตั้ง

บิ๊กป้อมลุ้น! ป.ป.ช.เตรียมสรุปกรณี “นาฬิกาหรู” สัปดาห์หน้า

บิ๊กป้อมลุ้น! ป.ป.ช.เตรียมสรุปกรณี “นาฬิกาหรู” สัปดาห์หน้า

จดแจ้งชื่อ “พรรคคอมมิวนิสต์ฯ” อาจเข้าข่ายผิดกฎหมายพรรคการเมือง

จดแจ้งชื่อ “พรรคคอมมิวนิสต์ฯ” อาจเข้าข่ายผิดกฎหมายพรรคการเมือง

‘อนุพงษ์’ ขอโทษปมเจ้าหน้าที่กล่าวหา ‘ประชาชนโง่’

‘อนุพงษ์’ ขอโทษปมเจ้าหน้าที่กล่าวหา ‘ประชาชนโง่’

เทียบฟอร์ม “ธนาธร – ทักษิณ” “อนาคตใหม่ – ไทยรักไทย” ใครว่าเหมือน?

เทียบฟอร์ม “ธนาธร – ทักษิณ” “อนาคตใหม่ – ไทยรักไทย” ใครว่าเหมือน?

'ซิโน-ไทย' ยืนยันไม่เคยปรับแก้แบบก่อสร้างรัฐสภาใหม่

'ซิโน-ไทย' ยืนยันไม่เคยปรับแก้แบบก่อสร้างรัฐสภาใหม่

'อภิสิทธิ์' แนะ 'ประยุทธ์' ส่งศาลรัฐธรรมนูญตีความ กฎหมายเลือกต้ัง ส.ส.

'อภิสิทธิ์' แนะ 'ประยุทธ์' ส่งศาลรัฐธรรมนูญตีความ กฎหมายเลือกต้ัง ส.ส.

ส่งอีเมล์ให้เพื่อน

ส่งให้เพื่อนหลายคนใส่ “,” (ส่งพร้อมกันมากสุด 50 อีเมล์)

ส่งอีเมล์