ดีไซน์''สู้กีดกันการค้า''

ดีไซน์''สู้กีดกันการค้า''

''นิเวศเศรษฐกิจ'' ''ผลิตภัณฑ์'' ดูแลโลก

เมื่อเร็ว ๆ นี้ทางศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดประกวด ตัดสิน และจัดแสดงผลงานการออกแบบ ผลิตภัณฑ์เชิงนิเวศเศรษฐกิจ หรืออีโค ดีไซน์ (Eco Design) ปีที่ 2 ในหัวข้อ ลดโลกร้อนด้วยการออกแบบเชิงนิเวศเศรษฐกิจ เพื่อส่งเสริม สร้างความตระหนักและการมีส่วนร่วมในภาพรวม

นี่ถือว่าเป็นก้าวที่ 2 ที่สำคัญสำหรับ สินค้าไทย

เพราะสินค้าเทรนด์ใหม่ของโลกต้องใส่ใจ นิเวศ

ทั้งนี้ กับคำว่า ผลิตภัณฑ์เชิงนิเวศเศรษฐกิจ นั้น ความหมายโดยสรุปก็คือ ผลิตภัณฑ์ หรือสินค้า ที่นอกจากจะ สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ แล้ว ยังต้อง ควบคู่ไปกับการเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ด้วย ซึ่งโลกในปัจจุบัน รวมถึงประเทศไทยเราด้วย ปัญหาทางระบบนิเวศ-สิ่งแวดล้อม กำลังเป็นปัญหาใหญ่ที่คุกคามมนุษยชาติ คุกคามคนไทย ขณะเดียวกันเรื่องการปกป้องดูแลสิ่งแวดล้อมก็ถูกยึดโยงเข้ามาเกี่ยวกับสินค้า

สินค้าที่ผลิตขึ้นมาโดยใส่ใจสิ่งแวดล้อม การผลิต-การใช้งานไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม หรือมีน้อย กลายเป็น สินค้าเทรนด์ใหม่ของโลก ขณะเดียวกัน เรื่องสิ่งแวดล้อมนี้ก็ยังถูกยกขึ้นมาเป็นเงื่อนไข-กฎเกณฑ์ในการทำการค้า โดยเฉพาะกับการที่ประเทศพัฒนาแล้วทั้งหลายซึ่งเป็นตลาดสินค้าตลาดใหญ่ ว่าจะยอมรับหรือไม่ยอมรับสินค้าจากประเทศ ใด ๆ ซึ่งในบางประเทศเรื่องนี้ถึงขั้นกลายเป็น เครื่องมือกีดกันทางการค้า

เศรษฐกิจไทยปัจจุบันยังต้องพึ่งพาการส่งออกสินค้า

ดังนั้น สินค้าเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม จึงสำคัญ !!

และกับการประกวดการออกแบบผลิตภัณฑ์เชิงนิเวศเศรษฐกิจ การออกแบบเชิงนิเวศเศรษฐกิจ หรืออีโค ดีไซน์ แอนด์ อีโคโลจิคอล ดีไซน์ นั้นก็จะมีบทบาทสำคัญต่อกระบวนการผลิตินค้าของไทย ทั้งเพื่อใช้ในประเทศและส่งออก โดยเป็นกระบวนการที่ผนวกแนวคิดด้านเศรษฐกิจและด้านสิ่งแวดล้อมเข้าไปในขั้นตอนออกแบบ เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ หลักการพื้นฐานของการทำอีไค ดีไซน์ ก็คือ...การลด-การใช้ซ้ำ-การนำกลับมาใช้ใหม่-การซ่อมบำรุง

เพื่อมุ่งเน้นการพัฒนาความรู้ กระบวนการ เทคโนโลยี และการออกแบบ เพื่อลดภาวะโลกร้อน โดยใช้หลักการลดชนิดวัสดุ ลดชิ้นส่วนที่ไม่จำเป็น เพิ่มประโยชน์ใช้สอยที่หลากหลาย ลดภาระและผลกระทบจากการขนส่ง ลดพลังงานและทรัพยากรในระหว่างการใช้งาน ออกแบบให้ถอดและประกอบง่าย นำไปกำจัดซากหรือนำกลับมาใช้ใหม่ได้ง่าย อีกทั้งยังคำนึงถึงการออกแบบเพื่อหน้าที่ใช้สอย ความคิดสร้างสรรค์แปลกใหม่ และความสวยงาม ...ผอ.ศูนย์เอ็มเทค รศ.ดร.วีระศักดิ์ อุดมกิจเดชา ระบุถึงเกณฑ์ที่จัดประกวดไป

ขณะที่ ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รมว.วิทยาศาสตร์ฯ ระบุว่า... ปัจจุบันคนไทย เยาวชนไทย มีศักยภาพ มีความคิดสร้างสรรค์ มีการพัฒนาขีดความสามารถ และความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีก้าวไกลมากขึ้น ซึ่งดูจากผลงานการประกวดออกแบบ ผลิตภัณฑ์เชิงนิเวศเศรษฐกิจ ก็บ่งบอกในเรื่องนี้ได้

การออกแบบเชิงนิเวศเศรษฐกิจนั้น นอกจากต้องแสดงออกในเรื่องรูปลักษณ์ ความสวยงาม สามารถผลิตได้จริง ยังต้องมีความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยต้องพิจารณาตลอดวงจรของผลิตภัณฑ์ (Life Cycle Thinking) ซึ่งหากเป็นที่ยอมรับในระดับสากล ก็จะนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนของผลิตภัณฑ์และธุรกิจ

และกิจกรรมนี้ก็สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงฯ ในการสร้างคน สร้างสังคมปัญญา เพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาประเทศในแนวทาง เศรษฐกิจพอเพียง ควบคู่กับการเท่าทันการเปลี่ยนแปลงของโลกภายนอก สามารถต่อสู้กับปัญหาทั้งหลายได้ ซึ่งผลิตภัณฑ์เชิงนิเวศเศรษฐกิจมีผลต่อการค้า-การส่งออกของประเทศ

คนทั่วโลกใส่ใจสิ่งแวดล้อมมากขึ้น ประเทศพัฒนาแล้วก็ให้ความสนใจปัญหาสิ่งแวดล้อมมากขึ้น การซื้อสินค้าเข้าประเทศมักจะพิจารณาผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเป็นอันดับแรก ผลิตภัณฑ์เชิงนิเวศเศรษฐกิจจึงสำคัญต่อการส่งออกของประเทศไทยด้วย ...รมว.วิทยาศาสตร์ฯ ระบุ

ด้าน ชัชนี คุณากรเกษม ที่ปรึกษาด้านการรับรองผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) ก็เสริมว่า... ปัจจุบันนอกจากเรื่องตัวผลิตภัณฑ์แล้วยังมีเรื่องการจัดทำ ฉลากแสดงการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ในไทย เพื่อแสดงข้อมูลในเรื่องนี้ ซึ่งถูกระบุไว้เป็นข้อกำหนดและกฎระเบียบทางการค้าที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม และมีผลต่อการค้าและการส่งออกของไทยและในตลาดโลก

ไทยต้องเพิ่มขีดความสามารถอุตสาหกรรมไทยเพื่อแข่งขันภายใต้กฎระเบียบ ของสหภาพยุโรป (อียู) ที่สินค้าจะต้องเน้นเรื่องการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นเรื่องที่สำคัญในการส่งสินค้าออกสู่การค้าระดับโลก เพราะเป็นการเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจไทย เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางการค้าและการส่งออกในตลาดโลกอีกทาง ...ที่ปรึกษา สมอ.ระบุ

ก็น่าจับตาการต่อยอดผลิตภัณฑ์จากการประกวด

กับการทำเป็น สินค้าไทยเทรนด์ใหม่ของโลก

สินค้าของประเทศไทยจะแข่งขันได้แค่ไหน ??.

Advertisement Replay Ad
วัฒนา รับไปพบ ทักษิณ จริง ปัดถกการเมือง

วัฒนา รับไปพบ ทักษิณ จริง ปัดถกการเมือง

นายกฯลั่น ยอมไม่ได้ข้าราชการโยงโกงเงินคนจน จี้ลงโทษเด็ดขาด

นายกฯลั่น ยอมไม่ได้ข้าราชการโยงโกงเงินคนจน จี้ลงโทษเด็ดขาด

พานทองแท้ ลงรูปแค่ 1 นาที ทักษิณ-ยิ่งลักษณ์ เช็คอินอยู่สิงคโปร์

พานทองแท้ ลงรูปแค่ 1 นาที ทักษิณ-ยิ่งลักษณ์ เช็คอินอยู่สิงคโปร์

"บิ๊กป้อม" ยืนยัน "คสช." ไม่มีใบสั่งคว่ำรายชื่อ "กกต." ใหม่

"บิ๊กป้อม" ยืนยัน "คสช." ไม่มีใบสั่งคว่ำรายชื่อ "กกต." ใหม่

วิษณุ ยันล้ม 7 กกต.ไม่กระทบเลือกตั้งใหญ่ ชี้สรรหาทัน มิ.ย.

วิษณุ ยันล้ม 7 กกต.ไม่กระทบเลือกตั้งใหญ่ ชี้สรรหาทัน มิ.ย.

คุกกี้เสี่ยงทายหลบไป! การเมืองไทยแท้ต้องทำนายด้วยสิ่งเหล่านี้

คุกกี้เสี่ยงทายหลบไป! การเมืองไทยแท้ต้องทำนายด้วยสิ่งเหล่านี้

ประธาน สนช.มั่นใจไร้ใบสั่ง คสช.คว่ำรายชื่อ กกต.ใหม่

ประธาน สนช.มั่นใจไร้ใบสั่ง คสช.คว่ำรายชื่อ กกต.ใหม่

"กกต.สมชัย ห่วงงานขรุขระ" หลัง สนช. คว่ำรายชื่อชุดใหม่

"กกต.สมชัย ห่วงงานขรุขระ" หลัง สนช. คว่ำรายชื่อชุดใหม่

มติ สนช.เอกฉันท์ ไม่เห็นชอบชื่อ 7 กกต.ชุดใหม่

มติ สนช.เอกฉันท์ ไม่เห็นชอบชื่อ 7 กกต.ชุดใหม่

เปิดสถานการณ์สิทธิมนุษยชน “แอมเนสตี้” วอนรัฐเลิกละเมิดสิทธิเสรีภาพ!

เปิดสถานการณ์สิทธิมนุษยชน “แอมเนสตี้” วอนรัฐเลิกละเมิดสิทธิเสรีภาพ!

อันดับคอร์รัปชันไทยดีขึ้น 5 อันดับ แต่คะแนนต่ำกว่าค่าเฉลี่ยโลก

อันดับคอร์รัปชันไทยดีขึ้น 5 อันดับ แต่คะแนนต่ำกว่าค่าเฉลี่ยโลก

"นายกฯ-อ.น้อง" รับรางวัล "คู่ขวัญใจเพชร" งานอุ่นไอรักฯ

"นายกฯ-อ.น้อง" รับรางวัล "คู่ขวัญใจเพชร" งานอุ่นไอรักฯ

ผิดคิว รมว.เกษตร โยนกล้าข้าว ตกใส่หัว “นายกรัฐมนตรี”

ผิดคิว รมว.เกษตร โยนกล้าข้าว ตกใส่หัว “นายกรัฐมนตรี”

บิ๊กตู่ ขู่ยกเลิกลอตเตอรี่ หลังคดีหวย 30 ล้าน ทะเลาะกันไม่เลิก

บิ๊กตู่ ขู่ยกเลิกลอตเตอรี่ หลังคดีหวย 30 ล้าน ทะเลาะกันไม่เลิก

พล.อ.ประยุทธ์ วอนอย่าโยงอุบัติเหตุกับเรื่องโหราศาสตร์

พล.อ.ประยุทธ์ วอนอย่าโยงอุบัติเหตุกับเรื่องโหราศาสตร์

นายกฯ บ่นถ้าหากแก้หวยไม่ได้ อาจจะยกเลิกลอตเตอรี่

นายกฯ บ่นถ้าหากแก้หวยไม่ได้ อาจจะยกเลิกลอตเตอรี่

ไม่เชื่ออย่าลบหลู่ "อีกา" จิก "พิราบ" ตายหน้าตึกไทยคู่ฟ้า

ไม่เชื่ออย่าลบหลู่ "อีกา" จิก "พิราบ" ตายหน้าตึกไทยคู่ฟ้า

กต.เผยสอบภาพ "ยิ่งลักษณ์-ทักษิณ" เป็นของเก่าปี 57

กต.เผยสอบภาพ "ยิ่งลักษณ์-ทักษิณ" เป็นของเก่าปี 57

ธูปปริศนา 36 ดอก จุดหน้าปืนใหญ่ ตึกไทยคู่ฟ้า

ธูปปริศนา 36 ดอก จุดหน้าปืนใหญ่ ตึกไทยคู่ฟ้า

"สนช." ไฟเขียวให้ตัวเอง "รับจ็อบได้โดยไม่พ้นสมาชิกภาพ"

"สนช." ไฟเขียวให้ตัวเอง "รับจ็อบได้โดยไม่พ้นสมาชิกภาพ"

ส่งอีเมล์ให้เพื่อน

ส่งให้เพื่อนหลายคนใส่ “,” (ส่งพร้อมกันมากสุด 50 อีเมล์)

ส่งอีเมล์