เบี้ยประกันชีวิตรวมสิ้นไตรมาส 2 ปี 2552 โตต่อเนื่อง 15.5%

เบี้ยประกันชีวิตรวมสิ้นไตรมาส 2 ปี 2552 โตต่อเนื่อง 15.5%

นางบุษรา อึ๊งภากรณ์ ผู้อำนวยการสมาคมประกันชีวิตไทย เปิดเผยเมื่อวันที่ 17 สิงหาคมว่า อัตราการเติบโตของธุรกิจประกันชีวิตเมื่อสิ้นไตรมาส 2 (ม.ค.-มิ.ย.) ของปี 2552 มีอัตราการเติบโตที่สูงขึ้นอย่างน่ายินดียิ่ง ในขณะที่ผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศ (GDP) มีการเติบโตเป็นลบ แต่เบี้ยประกันชีวิตรับรวม (Total Premium) ซึ่งหมายถึงเบี้ยประกันชีวิตรับรายใหม่ (New Business Premium) รวมกับเบี้ยประกันชีวิตรับปีต่อไป (Renewal Premium) มีทั้งสิ้น 119,950.2 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนในระยะเวลาเดียวกันจำนวน 16,056.2 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 15.5 แยกเป็นเบี้ยประกันชีวิตรับปีแรก (First Year Premium) 27,357.6 ล้านบาท อัตราการเติบโตสูงถึงร้อยละ 24.0 เบี้ยประกันชีวิตรับจ่ายครั้งเดียว (Single Premium) 12,122.9 ล้านบาท อัตราการเติบโตร้อยละ 17.5 และเบี้ยประกันชีวิตรับปีต่อไป (Renewal Premium) 80,469.7 ล้านบาท อัตราการเติบโตร้อยละ 12.5 โดยมีอัตราความคงอยู่ร้อยละ 86

บริษัทประกันชีวิตที่มีเบี้ยประกันชีวิตรับรวมสูงสุด 5 อันดับแรก คือ อันดับที่ 1 บริษัท อเมริกันอินเตอร์เนชั่นแนลแอสชัวร์รันส์ จำกัด จำนวน 40,469.2 ล้านบาท มีสัดส่วนการตลาดร้อยละ 33.7 อันดับ ที่ 2 บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด จำนวน 16,416.3 ล้านบาท มีสัดส่วนการตลาดร้อยละ 13.7 อันดับที่ 3 บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด จำนวน 10,759.0 ล้านบาท มีสัดส่วนการตลาดร้อยละ 9.0 อันดับที่ 4 บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) จำนวน 9,580.6 ล้านบาท มีสัดส่วนการตลาดร้อยละ 7.99 และ อันดับที่ 5 บริษัท ไทยพาณิชย์นิวยอร์คไลฟ์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) จำนวน 9,552.5 ล้านบาท มีสัดส่วนการตลาดร้อยละ 7.97

หากจะพิจารณาถึงการขยายงานของบริษัทประกันชีวิต ซึ่งพิจารณาเฉพาะเบี้ยประกันชีวิตรายใหม่ในเดือน ม.ค.-มิ.ย. 2552 ปรากฎว่า เบี้ยประกันชีวิตรับรายใหม่ (New Business Premium) มีทั้งสิ้น 39,480.5 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนในระยะเวลาเดียวกันจำ7,098.9 ล้านบาท อัตราการเติบโตสูงถึงร้อยละ 21.9 แยกเป็นเบี้ยประกันชีวิตรับปีแรก 27,357.6 ล้านบาท และเบี้ยประกันชีวิตรับจ่ายครั้งเดียว 12,122.9 ล้านบาท บริษัทประกันชีวิตที่มีเบี้ยประกันชีวิตรับรายใหม่รวมสูงสุด หรือมีการขยายงานใน 6 เดือนแรกของปี 2552 สูงสุด 5 อันดับแรก คือ อันดับที่ 1 บริษัท อเมริกันอินเตอร์เนชั่นแนลแอสชัวร์รันส์ จำกัด จำนวน 9,001.5 ล้านบาท มีสัดส่วนการตลาดร้อยละ 22.8

อันดับที่ 2 บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด จำนวน 4,828.9 ล้านบาท มีสัดส่วนการตลาดร้อยละ 12.2 อันดับที่ 3 บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด จำนวน 4,559.7 ล้านบาท มีสัดส่วนการตลาดร้อยละ 11.5 อันดับที่ 4 บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) จำนวน 3,788.2 ล้านบาท มีสัดส่วนการตลาดร้อยละ 9.6

อันดับที่ 5 บริษัท ไทยพาณิชย์นิวยอร์คไลฟ์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) จำนวน 3,694.1 ล้านบาท มีสัดส่วนการตลาดร้อยละ 9.4 ซึ่งเป็นที่น่าสังเกตว่าในปี 2552 นี้ อันดับบริษัทที่พิจารณาจากเบี้ยประกันชีวิตรับรวม และพิจารณาจากเบี้ยประกันชีวิตเฉพาะรายใหม่ (พิจารณาการขยายงานของบริษัท) เป็นอันดับเดียวกัน ต่างกันเฉพาะการเพิ่มหรือลดของส่วนแบ่งการตลาด (Market Share) เท่านั้น

ผู้อำนวยการสมาคมประกันชีวิตไทย กล่าวเพิ่มเติมว่า จากอัตราการเติบโตของเบี้ยประกันชีวิตรับรวมเมื่อสิ้นไตรมาส 2 ของปี 2552 ที่สูงถึงร้อยละ 15.5 นั้น สมาคมมีความมั่นใจว่าเมื่อถึงสิ้นปี 2552 ธุรกิจประกันชีวิตจะมีอัตราการเติบโตสูงกว่าที่คาดการณ์เอาไว้เมื่อต้นปีอย่างแน่นอนซึ่งเดิมสมาคมได้ประมาณการว่าสิ้นปี 2552 เบี้ยประกันชีวิตจะมีอัตราการเติบโตร้อยละ10.6 สาเหตุที่ธุรกิจประกันชีวิตไทยยังคงมีอัตราการเติบโตที่ดีอย่างต่อเนื่อง เนื่องมาจากภาคธุรกิจได้พัฒนากลยุทธ์ในการดำเนินงานด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการประชาสัมพันธ์ กรบริการ การพัฒนาผลิตภัณฑ์และช่องทางการจำหน่ายต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะการพัฒนากลยุทธ์ของช่องทางการขายผ่านธนาคาร (Bancassurance) และการขายผ่านทางโทรศัพท์ (Tele marketing) ซึ่งในอนาคตการขายผ่านธนาคารอาจจะมีส่วนแบ่งการตลาดสูงกว่าการขายผ่านตัวแทนก็ได้ เนื่องจากจำนวนเบี้ยประกันชีวิตรับรายใหม่ของการขายผ่านธนาคารมีแนวโน้มเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยสิ้นไตรมาส 2 พบว่ามีสัดส่วนการตลาดถึงร้อยละ 47.3 (แยกเป็นเบี้ยประกันชีวิตรับปีแรก สัดส่วนการตลาดร้อยละ 39.6 เบี้ยประกันชีวิตรับจ่ายครั้งเดียว สัดส่วนการตลาดร้อยละ 64.5) มากกว่าช่องทางการขายผ่านตัวแทน ซึ่งมีสัดส่วนการตลาดเพียงร้อยละ 43.5 (แยกเป็นเบี้ยประกันชีวิตรับปีแรก สัดส่วนการตลาดร้อยละ 50.1 เบี้ยประกันชีวิตรับจ่ายครั้งเดียว สัดส่วนการตลาด ร้อยละ 28.1) สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม ผู้สนใจสามารถสอบถามได้ที่ฝ่ายข้อมูลเพื่อการพัฒนาธุรกิจ สมาคมประกันชีวิตไทย โทรศัพท์ 02- 287-4596-8 ต่อ 110 หรือ Download ข้อมูลสถิติได้จาก www.tlaa.org

Advertisement Replay Ad
เจอแล้ว กล้วยติด GPS ถูกลักตัด พบสัญญาณโผล่ตลาดผลไม้ปากแซง

เจอแล้ว กล้วยติด GPS ถูกลักตัด พบสัญญาณโผล่ตลาดผลไม้ปากแซง

ฝรั่งปั๊มหัวใจเด็กหนุ่ม หมดสติบนบันไดวัดขั้นที่ 1000 น้ำใจไม่แบ่งเชื้อชาติ

ฝรั่งปั๊มหัวใจเด็กหนุ่ม หมดสติบนบันไดวัดขั้นที่ 1000 น้ำใจไม่แบ่งเชื้อชาติ

เจอหลักฐาน โจรใต้มาแผนใหม่ ใช้ “กระเป๋าเงิน” บึ้มห้างดัง

เจอหลักฐาน โจรใต้มาแผนใหม่ ใช้ “กระเป๋าเงิน” บึ้มห้างดัง

แชร์สนั่นภาพเคลื่อนย้ายร่าง “พล.ต.อ.สล้าง” ถามห้างฯ รีบช่วยส่ง รพ. จริงหรือ?

แชร์สนั่นภาพเคลื่อนย้ายร่าง “พล.ต.อ.สล้าง” ถามห้างฯ รีบช่วยส่ง รพ. จริงหรือ?

คดี “น้องเมย” ไม่คืบ ผลชันสูตร 2 สถาบันต่างกัน รอแพทย์สภาฯ หาผู้เชี่ยวชาญฟันธงสาเหตุตาย

คดี “น้องเมย” ไม่คืบ ผลชันสูตร 2 สถาบันต่างกัน รอแพทย์สภาฯ หาผู้เชี่ยวชาญฟันธงสาเหตุตาย

แพนเตอร์ พูม่า ตื่นเต้น ต้อนรับสมาชิกใหม่ครอบครัวไดเรนดัล

แพนเตอร์ พูม่า ตื่นเต้น ต้อนรับสมาชิกใหม่ครอบครัวไดเรนดัล

คดีพลิก จับภรรยาโชเฟอร์รถตู้ วางแผนสั่งกิ๊กฆ่าสามีตัวเอง

คดีพลิก จับภรรยาโชเฟอร์รถตู้ วางแผนสั่งกิ๊กฆ่าสามีตัวเอง

ปกป้องยิ่งขึ้น! เคนยาย้ายโขลงช้างป่า หนีภัยมืดนักล่างา

ปกป้องยิ่งขึ้น! เคนยาย้ายโขลงช้างป่า หนีภัยมืดนักล่างา

กำนันแจงทั้งน้ำตา อีกมุมของคลิปดราม่าทุบหลังหนุ่มซื้อน้ำแข็ง

กำนันแจงทั้งน้ำตา อีกมุมของคลิปดราม่าทุบหลังหนุ่มซื้อน้ำแข็ง

‘ไอซ์ ปรีชญา’ แจ้งความเอาผิดเว็บปลอม กุข่าวถูกตร.จับปาร์ตี้ยา

‘ไอซ์ ปรีชญา’ แจ้งความเอาผิดเว็บปลอม กุข่าวถูกตร.จับปาร์ตี้ยา

เบลล์ ไชน่าดอลล์ อวดหุ่นแซ่บ ไม่น่าเชื่อว่าเป็นคุณแม่ลูก 2 แล้ว

เบลล์ ไชน่าดอลล์ อวดหุ่นแซ่บ ไม่น่าเชื่อว่าเป็นคุณแม่ลูก 2 แล้ว

คลิปน่ารัก น้องดานเต้ ลูกชายแพท สุธาสินี ขอสาวน้อยเต้นรำ

คลิปน่ารัก น้องดานเต้ ลูกชายแพท สุธาสินี ขอสาวน้อยเต้นรำ

ลูกชาย พล.ต.อ.สล้าง เผย พ่อป่วยเป็นโรคซึมเศร้า

ลูกชาย พล.ต.อ.สล้าง เผย พ่อป่วยเป็นโรคซึมเศร้า

พาวเวอร์แบงก์ไฟลุกกลางเครื่องบิน แอร์ฯคว้าขวดน้ำสาดดับทัน

พาวเวอร์แบงก์ไฟลุกกลางเครื่องบิน แอร์ฯคว้าขวดน้ำสาดดับทัน

แชร์ว่อน! คลิปเจ้าหน้าที่ทุบหลังหนุ่มซื้อน้ำแข็ง

แชร์ว่อน! คลิปเจ้าหน้าที่ทุบหลังหนุ่มซื้อน้ำแข็ง

จั๊กจั่น ยืดอกเป็นแฟนคลับ GOT7 หอบผ้าห่มเข้ากองถ่าย เป็นกำลังใจในการทำงาน

จั๊กจั่น ยืดอกเป็นแฟนคลับ GOT7 หอบผ้าห่มเข้ากองถ่าย เป็นกำลังใจในการทำงาน

ย้อนอดีต ดูบันทึกคำให้การของ ‘สล้าง บุนนาค’ เหตุการณ์ 6 ตุลาฯ 19

ย้อนอดีต ดูบันทึกคำให้การของ ‘สล้าง บุนนาค’ เหตุการณ์ 6 ตุลาฯ 19

ตูน บอดี้สแลม มอบเงิน 1,300 ล้าน จากโครงการก้าวฯ ให้ 11 รพ.

ตูน บอดี้สแลม มอบเงิน 1,300 ล้าน จากโครงการก้าวฯ ให้ 11 รพ.

เปิดคลิปคุณพ่อคุยกับ "น้องนาฬิกา" หลานตาหม่ำ ถามงวดนี้หวยออกอะไร

เปิดคลิปคุณพ่อคุยกับ "น้องนาฬิกา" หลานตาหม่ำ ถามงวดนี้หวยออกอะไร

อะไรคือถนนออโต้บาห์น (Autobahn) ที่ "สล้าง บุนนาค" สั่งเสียไว้ใน จม.ลาตาย

อะไรคือถนนออโต้บาห์น (Autobahn) ที่ "สล้าง บุนนาค" สั่งเสียไว้ใน จม.ลาตาย

ส่งอีเมล์ให้เพื่อน

ส่งให้เพื่อนหลายคนใส่ “,” (ส่งพร้อมกันมากสุด 50 อีเมล์)

ส่งอีเมล์