''ผมมองว่าเป็นการทิ้งระเบิดลูกใหญ่''

''ผมมองว่าเป็นการทิ้งระเบิดลูกใหญ่''

พลันที่พรรคภูมิใจไทยยื่นร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) นิรโทษกรรมแก่ผู้ซึ่งกระทำความผิดเนื่องในการชุมนุมทางระหว่างวันที่ 25 พ.ค.-3 ธ.ค. 2551 และระหว่างวันที่ 26 มี.ค.-14 เม.ย. 2552 พ.ศ... ก็เกิดการแสดงความคิดเห็นทางการเมืองอย่างหลากหลาย ในฐานะ นักสังเกตการณ์ ทางการเมืองอย่าง นายพนัส ทัศนียานนท์ อดีตคณบดี คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ อดีตสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2540 (ส.ส.ร.40) และอดีต ส.ว.ตาก ได้ให้สัมภาษณ์ ทีมข่าวการเมืองเดลินิวส์ ไว้น่าสนใจดังนี้

มองเจตนาการเสนอร่างพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมของพรรคภูมิใจไทยอย่างไร

มันก็ต้องคิด ต้องตีให้แตกว่า ถ้ากฎหมายออกมาแล้วจะเกิดการปรองดองได้จริงหรือไม่ ถ้าเราดูเหตุการณ์ขณะนี้ทั้ง 2 ด้านยังไม่ยอมกันเลยเพราะฉะนั้นทั้ง 2 ด้านถึงบอกไม่เอาทั้งคู่ แล้วก็เริ่มมีการเปรียบเทียบว่า ข้างไหนได้เปรียบกว่ากัน ฝ่ายเสื้อแดงก็บอกว่า ฝ่ายเสื้อเหลืองโทษหนักกว่าเขาตั้งเยอะ แต่ขณะเดียวกันฝ่ายที่ไม่เห็นด้วย เช่น 40 ส.ว. ก็ไม่เห็นด้วยในเรื่องการสลายการชุมนุมวันที่ 7 ต.ค. 51

ผมคิดว่า พ.ร.บ.นิรโทษกรรมตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันมันเคยมีออกมา 26 ฉบับ ตั้งแต่ก่อนเปลี่ยนการปกครอง ซึ่งสมัยนั้นเรียกว่ากฎหมายล้างมลทิน แต่ถ้าเป็นการนิรโทษกรรมในความหมายที่เข้าใจในปัจจุบันคือ การล้างมลทินให้เฉพาะความผิดอาญาและปกติ แต่ความผิดที่จะล้างให้คือความผิดฐานกบฏ จลาจลเท่านั้นเอง มันเป็นหลักอย่างนั้นมาตลอด ไม่เคยนิรโทษกรรมให้ในความผิดฐานอื่น แต่ถ้าถามว่านิรโทษความผิดอื่นได้หรือไม่ ของเราเป็นระบอบรัฐธรรมนูญนิยม ระบอบกฎหมายมันต้องอยู่ในกรอบรัฐธรรมนูญ ตอนนี้ก็จะเป็นประเด็นว่า จะออกกฎหมายมาไม่เอาผิดคนทำผิดทำได้หรือเปล่า ตามรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันมันขัดแน่นอน เบื้องต้นคือ ขัดมาตรา 3 วรรค 2 เป็นการขัดหลักนิติธรรม ห้ามรัฐสภา ห้ามศาล องค์กรอิสระ กระทำการที่ไม่เป็นไปตามหลักนิติธรรม การออกกฎหมายมายกเว้นโทษให้ผู้กระทำความผิดก็ถือว่าขัดต่อหลักนิติธรรมเพราะทำให้กฎหมายไม่เป็นกฎหมาย นอกเหนือจากนี้ผมคิดว่ายังขัดมาตรา 68 สิทธิในการพิทักษ์รัฐธรรมนูญคือ บุคคลจะใช้สิทธิในการล้มล้างการปกครอง ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขไม่ได้ มันขึ้นอยู่กับการตีความว่าการกระทำทั้งสองกลุ่มมุ่งหมายถึงการล้มล้างหรือไม่ แต่ผมว่าแค่ขัดหลักนิติธรรมก็ไม่รอดแล้ว เพราะรัฐธรรมนูญฉบับปี 50 เขียนเรื่องหลักนิติธรรมไว้

กำลังจะบอกว่าการออกกฎหมายนิรโทษกรรมเป็นสิ่งที่ทำไม่ได้

ถ้าว่ากันตามหลักรัฐธรรมนูญ และหลักนิติรัฐมันทำไม่ได้ อันที่จริงกฎหมายนิรโทษกรรมของเราที่มีมาแต่ต้น มันก็ขัดหลักนิติธรรมอยู่แล้ว มันถึงเปิดช่องให้มีการปฏิวัติรัฐประหารได้ตลอด ประเทศที่มีกฎหมายนิรโทษกรรม เป็นประเทศที่มีการปฏิวัติรัฐประหารกันบ่อยครั้ง มันมีคนคิดว่ามันมีช่องทางนี้แล้ว พอต้องการมีอำนาจก็ยึดอำนาจ อ้างเหตุอะไรก็อ้างไป กฎหมายนิรโทษกรรมทุกฉบับของเรา เหตุผลคือเพื่อให้เกิดความสามัคคีปรองดอง ดังนั้นมันน่าที่นักประวัติศาสตร์ นักรัฐศาสตร์จะศึกษาว่า นิรโทษกรรมแต่ละครั้งมันทำให้คนในชาติปรองดองกันได้จริงหรือ ซึ่งผมไม่เชื่อ โดยเฉพาะสถานการณ์ตอนนี้ต่างคนก็ต่างยึดของตัวเอง เสื้อแดงก็จะเอาทักษิณให้ได้ อีกข้างหนึ่งบอกเอามาไม่ได้ จุดที่ทำให้แตกแยกกันอยู่ที่เรื่องนี้

ถือว่าการเสนอร่าง พ.ร.บ.นิรโทษกรรมเป็นการเกาไม่ถูกที่คัน

จะพูดอย่างนั้นก็ได้ แต่จริง ๆ มันไม่มีทางเกาให้หายคันได้อยู่แล้ว มันต้องหาทางแก้ด้วยวิธีอื่น ความเห็นของผมถ้าเรายึดมั่นในระบอบประชาธิปไตย เรื่องนี้เราน่าจะขอประชามติมากกว่าว่าจะให้จัดการอย่างไรเพื่อให้เกิดการปรองดอง ซึ่งอาจมีหลายเรื่อง นิรโทษกรรมอาจเป็นเรื่องหนึ่ง อย่างน้อยทั้งทางฝ่ายเสื้อแดงและฝ่ายพันธมิตรฯ ก็ชุมนุมแล้วต่างก็ยืนยันว่าเขาไม่ได้ทำผิด เขาใช้สิทธิตามรัฐธรรมนูญ

ที่เสนอให้ทำประชาพิจารณ์ควรมีรูปแบบคำถามอย่างไร

ก็เป็นคำถามง่าย ๆ ว่าควรจะมีการนิรโทษกรรมหรือไม่ และถ้าจะนิรโทษกรรม นิรโทษกรรมเรื่องอะไร และถ้าประชามติออกอย่างไรทุกคนต้องยอมตามนั้น แต่ตอนนี้เรายังไม่มีหลักว่าความผิดฐานใดบ้างที่จะให้นิรโทษกรรมได้ ในความเห็นของกฤษฎีกาครั้งหนึ่งตั้งแต่เดือน ก.ย.2488 ให้ความเห็นไว้ต่อ พ.ร.ก.นิรโทษกรรม 2488 ท่านจะบอกไว้เลยว่า นิรโทษกรรมตามกฎหมายไทยยังไม่มีหลักเกณฑ์วางไว้โดยเฉพาะ เช่น เรื่องการอภัยโทษ ซึ่งบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญและประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ดังนั้นมันก็ขึ้นอยู่ว่าคุณจะนิรโทษกรรมเรื่องอะไรก็ได้ แต่จากที่ดูแนวทางการปฏิบัติการออกกฎหมายนิรโทษกรรม จะนิรโทษกรรมเฉพาะกบฏ หรือจลาจลเท่านั้น ดังนั้นถ้าหากเอาแนวทางที่ถือปฏิบัติในอดีตเป็นหลักก็เฉพาะ 2 เรื่องนี้เท่านั้น แต่ถ้าไม่ใช่แนวทางนี้ก็จะเป็นการทำลายหลักนิติธรรมนิติรัฐในอดีต

การพยายามผลักดันกฎหมายออกมาในขณะที่การดำเนินคดียังไม่ถึงที่สุด

ก็นี่ไง ผมถึงบอกว่า กฎหมายนี้เพื่อตัวเอง มันเป็นการละเมิดหลักนิติธรรม มันทำลายหลักนิติธรรม คดีกำลังค้างก็ให้ยกเลิกหมดและที่สำคัญอย่างที่ 40 ส.ว.เป็นห่วง คือน่าจะเป็นเรื่องการออกนิรโทษกรรมให้ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติในคดีสลายการชุมนุมเมื่อวันที่ 7 ต.ค. 51 มากกว่า ขณะที่พวกเสื้อแดงก็จะบอกว่านี่มันนิรโทษกรรมเสื้อเหลืองนี่หว่า ตอนนี้ผมก็กำลังรอฟังอยู่ว่าเสื้อเหลืองจะมองว่าเสื้อแดงจะได้อะไรบ้าง

การเสนอกฎหมายมีนัยอะไรแอบแฝงหรือไม่

คือผมไม่อยากมองเขาในแง่ร้าย แต่ถ้าหากมองในแง่ว่าถ้าเขาทำให้เหตุการณ์มันสงบก็ถือว่าเจตนาดี แต่ปัญหาอยู่ตรงที่ว่าจะปรองดองได้จริงหรือ ถ้าถามผมผมมองไม่เห็นเพราะนิรโทษให้แล้วต่างฝ่ายต่างก็ไม่ยินดียินร้าย ก็เห็นเขาพร้อมจะไปต่อสู้คดี เมื่อเขายินดีทั้งสองข้างให้เขาพิสูจน์กันเองสิ เรื่องอะไรต้องไปนิรโทษกรรมให้เขา เขาอาจรับโดยไม่เต็มใจก็ได้เพราะไม่ได้ผ่านกระบวนการยุติธรรม การออกกฎหมายนี้เท่ากับล้มล้างอำนาจศาล มันต่างจากการอภัยโทษนะเพราะการอภัยโทษ มันหมายความว่าคุณทำผิดรับโทษแล้วถึงอภัยให้ และคุณต้องยอมรับว่าคุณผิด

นอกจากนี้ที่ผมติดใจคือพรรคภูมิใจไทยทำทำไม ถ้านักการเมืองทำมันไม่มีวาระอะไรเลยมันไม่น่าจะเป็นไปได้ ถ้ามีเจตนาดีอย่างเดียวก็เป็นเจตนาดีที่ค่อนข้างตื้นเขินไปหน่อยว่าทำให้ทุกอย่างมันกลับไปสู่ภาวะรักใคร่เอื้ออาทรกัน ถ้ามองแค่นั้น ผมว่ามันตื้นไป

คิดว่าจะมีผลยกระดับไปถึงฝ่ายการเมืองที่ถูกตัดสิทธิทางการเมืองหรือไม่

ผมก็คิดว่ามันเป็นไปได้ นิรโทษกรรมเสร็จแล้วก็ไปพวกบ้านเลขที่ 111 เพราะเรื่องนี้พรรคภูมิใจไทยก็มีส่วนเกี่ยวข้องโดยเฉพาะคนที่คุณรู้ว่าใคร รายนี้ถึงหลุดคดีกล้ายางก็ติดคดียุบพรรคอยู่ ยิงนัดเดียวอาจได้ตั้งหลายตัว ได้ใจพันธมิตรฯ และได้พวกฝ่ายตรงข้ามอีก

เรื่องนี้ผมมองว่า เท่ากับเป็นการทิ้งระเบิดลูกใหญ่ลงมา ซึ่งใหญ่กว่าเรื่องแก้รัฐธรรมนูญ อันนี้มันเห็นผลขนาดที่คนทำผิดไม่ต้องผิดจะส่งผลต่อความรู้สึกคนมากกว่า แก้รัฐธรรมนูญมันเป็นนามธรรม ต้องคนรู้จริง ๆ ติดตามจริง ๆ ว่าแก้แล้วได้อะไร แต่ก็อย่างที่ผมว่า ไปทำประชามติเสียก่อน.

พีรภัทธ์ เกื้อวงศ์...สัมภาษณ์

Advertisement Replay Ad
ธูปปริศนา 36 ดอก จุดหน้าปืนใหญ่ ตึกไทยคู่ฟ้า

ธูปปริศนา 36 ดอก จุดหน้าปืนใหญ่ ตึกไทยคู่ฟ้า

"สนช." ไฟเขียวให้ตัวเอง "รับจ็อบได้โดยไม่พ้นสมาชิกภาพ"

"สนช." ไฟเขียวให้ตัวเอง "รับจ็อบได้โดยไม่พ้นสมาชิกภาพ"

ทำเนียบติดโคมตรุษจีน คาดแก้เคล็ดอ่างบัวแตก

ทำเนียบติดโคมตรุษจีน คาดแก้เคล็ดอ่างบัวแตก

จับตาการเมือง สนช. ตั้ง “กมธ. ร่วม 3 ฝ่าย” แก้กฎหมายลูก ส.ส., ส.ว.

จับตาการเมือง สนช. ตั้ง “กมธ. ร่วม 3 ฝ่าย” แก้กฎหมายลูก ส.ส., ส.ว.

อ่างบัวทำเนียบรัฐบาลแตก วิจารณ์หวั่นเป็นลางร้าย ครม. ร้าว

อ่างบัวทำเนียบรัฐบาลแตก วิจารณ์หวั่นเป็นลางร้าย ครม. ร้าว

ลุงตู่ ควงภริยา อ.น้อง สวมชุดไทยร่วมงานอุ่นไอรัก

ลุงตู่ ควงภริยา อ.น้อง สวมชุดไทยร่วมงานอุ่นไอรัก

‘มีชัย’ ยันไร้สัญญาณคว่ำ กฎหมายเลือกตั้ง

‘มีชัย’ ยันไร้สัญญาณคว่ำ กฎหมายเลือกตั้ง

ประวิตร ไม่ตอบคาใจ หมอธี วิจารณ์นาฬิกาหรู บอกยังเจ็บคอ

ประวิตร ไม่ตอบคาใจ หมอธี วิจารณ์นาฬิกาหรู บอกยังเจ็บคอ

ขึ้นเงินเดือนศาล-องค์กรอิสระ 10% ย้อนหลังตั้งแต่ 1 ธ.ค. 57

ขึ้นเงินเดือนศาล-องค์กรอิสระ 10% ย้อนหลังตั้งแต่ 1 ธ.ค. 57

ประวิตร ขอขยายเวลาแจงนาฬิการอบ 3 กับ ปปช.

ประวิตร ขอขยายเวลาแจงนาฬิการอบ 3 กับ ปปช.

รมว.ศึกษาฯ ไม่ลาออก ยอมรับวิจารณ์ปมนาฬิกาหรูจริง ขอโทษป้อม-ตู่แล้ว

รมว.ศึกษาฯ ไม่ลาออก ยอมรับวิจารณ์ปมนาฬิกาหรูจริง ขอโทษป้อม-ตู่แล้ว

“หมอธี” ดอดพบนายกฯ คาดแจงปมประวิตร งดคุยสื่อ

“หมอธี” ดอดพบนายกฯ คาดแจงปมประวิตร งดคุยสื่อ

ประวิตร งดพูด หมอธี วิจารณ์ควรลาออกปมนาฬิกา

ประวิตร งดพูด หมอธี วิจารณ์ควรลาออกปมนาฬิกา

รมว.ศึกษาฯ ดับเครื่องชน เปรยถ้าเป็นตนเจอขุดนาฬิกาหรูเรือนเดียวคงลาออกแล้ว

รมว.ศึกษาฯ ดับเครื่องชน เปรยถ้าเป็นตนเจอขุดนาฬิกาหรูเรือนเดียวคงลาออกแล้ว

เลื่อนไม่เลื่อนเลือกตั้ง? จับตาตั้งกรรมาธิการร่วมพิจารณากฎหมายลูกเลือก ส.ว. 15 ก.พ.นี้

เลื่อนไม่เลื่อนเลือกตั้ง? จับตาตั้งกรรมาธิการร่วมพิจารณากฎหมายลูกเลือก ส.ว. 15 ก.พ.นี้

นายกฯ เมิน ”ทักษิณ-ยิ่งลักษณ์” โผล่ปักกิ่ง ให้เจ้าหน้าที่ดู

นายกฯ เมิน ”ทักษิณ-ยิ่งลักษณ์” โผล่ปักกิ่ง ให้เจ้าหน้าที่ดู

จากลอนดอนถึงปักกิ่ง รูปคู่ ยิ่งลักษณ์-ทักษิณ ฉลองตรุษจีนด้วยกัน

จากลอนดอนถึงปักกิ่ง รูปคู่ ยิ่งลักษณ์-ทักษิณ ฉลองตรุษจีนด้วยกัน

3 แกนนำม็อบต้าน คสช.โผล่กิจกรรมชุมนุม ก่อนเข้ามอบตัวตำรวจ

3 แกนนำม็อบต้าน คสช.โผล่กิจกรรมชุมนุม ก่อนเข้ามอบตัวตำรวจ

ปชช.ทยอยชุมนุมอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย ตร.ยันขออนุญาตแล้ว

ปชช.ทยอยชุมนุมอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย ตร.ยันขออนุญาตแล้ว

อดีตภรรยา “บิ๊กจ๊อด” เปิดตัวเตรียมตั้งพรรคการเมือง

อดีตภรรยา “บิ๊กจ๊อด” เปิดตัวเตรียมตั้งพรรคการเมือง

ส่งอีเมล์ให้เพื่อน

ส่งให้เพื่อนหลายคนใส่ “,” (ส่งพร้อมกันมากสุด 50 อีเมล์)

ส่งอีเมล์