ปฏิรูปการศึกษา...

ปฏิรูปการศึกษา...

ครูเท่านั้นที่จะนำพาไปถึงฝั่ง

หากดูถึงคุณภาพของเด็กไทยในยุคปัจจุบันนี้แล้วก็ยังมีอีกหลายอย่างที่ผู้รับผิดชอบทั้งหลายจะต้องหาทางแก้ไขและร่วมกันพัฒนาอย่างเร่งด่วน ทั้งศักยภาพด้านความรู้ ความสามารถ ทักษะคิดเป็น ทำเป็น แก้ปัญหาเป็นเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี อยู่ในสังคมอย่างมีความสุขและร่วมเป็นฟันเฟืองหนึ่งในการนำพาประเทศแข่งขันกับนานาชาติได้อย่างมีศักดิ์ศรี ซึ่งคุณภาพชีวิตเด็กไทยที่ยังไม่ได้รับการพัฒนาให้เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี เศรษฐกิจ สังคม การเมือง สิ่งแวดล้อม นี้คิดว่าทุกฝ่ายก็ทราบกันดีจึงได้มีการปฏิรูปการศึกษาขึ้นรองรับกับความเจริญก้าวหน้าในทุกด้านดังกล่าว เพื่อให้เด็กและเยาวชนไทยสามารถรู้เท่า รู้ทัน เข้าถึงและเข้าใจ เป็นคนเก่ง คนดี และมีความสุข อะไรทำนองนั้น

แต่จากการใช้เวลาปฏิรูปการศึกษามาแล้วกว่า 10 ปี ผลสำเร็จที่ต้องการเห็นเด็กไทยเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ก็ยังเป็นแค่ความฝันอยู่ ยิ่งเมื่อดูถึงคุณภาพชีวิตของเด็ก ในยุคปัจจุบันหลายด้านกลับลดต่ำลงด้วยซ้ำไปซึ่งจะเห็นได้จากผลการประเมินอย่างเป็นทางการของ สมศ. ผลการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (O-Net) และการสอบประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (NT) หรือแม้แต่พฤติกรรมการแสดงออกของเด็กและเยาวชน ที่เห็น ๆ กันอยู่ทั่วไปจากปัญหาคุณภาพการศึกษาของประเทศที่ก้าวเดินได้ช้านี้คงจะไปโทษอยู่แค่ว่าการปฏิรูปการศึกษาที่ผ่านมาล้มเหลวเพราะมัวไปยุ่งอยู่กับการปรับโครงสร้างและตำแหน่งของหน่วยงานและข้าราชการก็คงไม่ถูกต้องไปทั้งหมด เพราะสิ่งที่มักกล่าวอ้างกันนั้นก็ได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยเข้าที่ไปนานแล้วพอสมควร ที่สำคัญโรงเรียนเองก็ไม่ได้ไปยุ่งกับการปรับโครงสร้าง ที่ว่านี้มากมายอะไรนัก แต่คุณภาพการศึกษาก็ยังมีปัญหาอยู่เช่นเดิม

ดังนั้นปัญหาคุณภาพการศึกษาที่เกิดขึ้นนี้ปัจจัย หลักน่าจะมาจากตัว ครู มากกว่า ซึ่งในที่นี้ก็ไม่ได้หมายความว่า ครูไทย ไม่เก่ง ไม่ดี ไม่มีความรู้ ความสามารถแต่อย่างใด แต่ปัญหาที่เกิดขึ้นกับตัวครูในขณะนี้ได้ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

ไม่ว่าจะเป็นปัญหาด้านคุณภาพครูที่จะก้าวได้ทัน กับวิวัฒนาการของโลกยุคใหม่ซึ่งเรื่องนี้ ต้องยอมรับ กันว่าในปัจจุบันยังมีครูอีกจำนวนไม่น้อย ที่ขาดการพัฒนาหรือไม่ยอมพัฒนาตนเองให้ก้าวทันองค์ความรู้และปัจจัยภายนอกที่มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ไม่ว่าจะเป็นด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) หรือภาษาต่างประเทศ ที่เข้ามามีบทบาทต่อวิถีชีวิตประจำวันและเรียนรู้ในระดับที่สูงของเด็กซึ่งปัจจัยภายนอกหลายอย่างโดยเฉพาะด้าน IT ที่เด็กบางส่วนเข้าถึง แต่ครูบางคนกลับไม่มีทักษะเรื่องนี้อย่างลึกซึ้ง การใช้งานของเด็กจึงเป็นไปในลักษณะเรียนรู้ด้วยตนเอง ทำให้สื่อทันสมัยเหล่านั้นแทนที่จะเกิดประโายเป็นการสร้างปัญหาให้แก่เด็กและสังคมเข้ามาแทนที่

ปัญหาต่อมา เจตคติด้านการสอนของครูที่การปฏิรูปการศึกษา ครั้งที่ ผ่านมา ไม่สามารถปรับเปลี่ยนแนวคิด วิธีการสอนของครู ให้เป็นไปตามหลักการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ในทิศทางเดียวกันได้ ทั้งนี้อาจจะเกิดจากปัจจัยหลายอย่างทั้งการขาดแคลนครู ขาดแคลนสื่อ ความไม่พร้อมของเด็กในด้านต่าง ๆ รวมถึงตัวครูส่วนหนึ่งไม่สนใจและไม่คิดที่จะเปลี่ยนแปลงวิธีการสอนด้วยเหตุผลที่ว่า การสอนแบบเดิมก็สามารถทำให้เด็กเข้าเรียนต่อในระดับสูงขึ้นได้ทุกรุ่น หรือไม่ก็ สอนตามใจลูกค้า คือผู้ปกครองส่วนมากที่ยังต้องการให้ลูกหลานเข้าเรียนต่อในสถานศึกษาและมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงในอนาคตได้การสอนของครูจึงมุ่งเน้นวิชาที่จะใช้กับการสอบเข้าเรียนต่อ หรือไม่ก็สอนตามประสบการณ์ของตนเองที่เคยสอนมา รวมไปถึงสอนตามเนื้อหาจากตำรา ที่สำนักพิมพ์ทั้งหลายจัดพิมพ์จำหน่าย โดยไม่สนใจถึงคุณลักษณะประสงค์ มาตรฐานการศึกษา เป้าหมายคุณภาพของเด็กที่ประเทศชาติต้องการก็ยังมีอยู่มาก

ภาระงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายที่นอกเหนือจากงานสอนของครูที่ถูกนำมาให้ดำเนินการอย่างมากมาย ก็ถือว่าเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้ประสิทธิภาพและเวลาที่จะทำการสอนของครูลดลง ซึ่งงานอื่น ๆ ที่ว่านี้ปัจจุบันนับวันจะมีเพิ่มมากขึ้นทั้งจากการคิดและสั่งการของหน่วยงานต้นสังกัดโดยตรงและงานฝากจากกระทรวง กรม และหน่วยงานนอกสังกัดอื่น ๆ ที่ส่งมาให้ร่วมทดลอง นำร่อง ร่วมรณรงค์ สารพัดรูปแบบ พร้อมกับการให้เข้าร่วมอบรม สัมมนา เพื่อให้มีความรู้ เข้าใจกับวิธีการดำเนินงานในโครงการหรือกิจกรรมนั้น ๆ และที่สำคัญสุดคือ ทุกงานจะมีการเก็บข้อมูล ให้รายงานผลการดำเนินการ ซึ่งภาระงานเหล่านี้ครูและ ผู้บริหารสถานศึกษา ไม่สามารถที่จะปฏิเสธได้เลยด้วยถือเป็นนโยบายและเป็นแนวทางหนึ่งในการพัฒนาเด็ก

แต่ด้วยข้อจำกัดด้านบุคลากรทางการศึกษาของ แต่ละโรงเรียนโดยเฉพาะโรงเรียนขนาดเล็กที่นอกจากจะไม่มีบุคลากรอื่น ๆ ช่วยเหลืองานดังกล่าวแล้วแม้แต่ครูที่จะใช้สอนเด็กก็ยังขาดแคลนเมื่ออยู่ก่อนแล้วเมื่อภาระงานอื่น ๆ เพิ่มเข้ามาด้วยจำนวนครูที่มีอยู่อย่างจำกัดก็จะต้องเสียเวลากับการทำงานอื่น ๆ เพิ่มขึ้นซึ่ว่ากันตามความจริงแล้วภาระงานอื่น ๆ หลายกิจกรรมและโครงการประโยชน์ที่จะตกกับเด็กจริง ๆ ก็ไม่มากนักเพราะจากข้อจำกัดดังกล่าว แค่การไปรับความรู้ การจัดทำรายงานข้อมูล การประเมินผล ในแต่ละกิจกรรมที่ถูกส่งเข้ามาอย่างต่อเนื่องก็แทบไม่ทันกับเวลาที่กำหนดไว้แล้ว ส่วนนี้ได้ส่งผลให้การจัดการเรียนการสอนซึ่งเป็นภาระงานหลักขาดประสิทธิภาพไปด้วย การที่จะจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพได้ครูจะต้องมีเวลาศึกษา เตรียมความพร้อมก่อนการสอนตามหลักการและทฤษฎีที่ว่ากันไว้ ดังนั้นหากจะให้ครูได้มีเวลาพัฒนาคุณภาพเด็กอย่างจริงจังครูจะต้องสอนเป็นงานหลัก ๆ ส่วนงานฝากอื่น ๆ ควรจะต้องลดน้อยลงหรือจัดหาบุคลากรอื่น ๆ มาดำเนินการแทน

ปัญหาด้านจำนวนของอัตราส่วนเด็กต่อครูของแต่ละโรงเรียนหรือแต่ละห้องเรียนที่ไม่สมดุลกับการพัฒนา ซึ่งปัญหาดังกล่าวนี้จะเกิดขึ้นกับโรงเรียนทั้งขนาดใหญ่และขนาดเล็ก โดยโรงเรียนขนาดใหญ่จะประสบปัญหาจำนวนนักเรียนที่มีมากแต่ขาดอาคารสถานที่และจำนวนครูในแต่ละห้องเรียนจึงอัดเด็กเข้าไป 40-50 คน ซึ่งเป็นจำนวนที่เกินกว่ากำลังครูจะรับไหวทั้งด้านการสอนและการจัดกิจกรรม ที่จะดูแลเด็กเป็นรายบุคคล ส่วนโรงเรียนขนาดเล็กแม้จะมีเด็กน้อยแต่ด้วยจำนวนครูขาดแคลนไม่พอสอนครบชั้น ทำให้การสอนของบางโรงเรียนต้องรวมหลายชั้นจัดการเรียนการสอนร่วมกันส่งผลให้การเรียนรู้ของเด็กไม่เป็นไปตามศักยภาพที่มีอยู่กับการเรียนรู้ในแต่ละระดับชั้น

นอกจากนั้นก็ยังมีปัญหาด้านขวัญกำลังใจที่ครูยุคปัจจุบันนี้โดยเฉพาะกลุ่มครูที่รับราชการมานานดูเหมือนจะตกต่ำลงค่อนข้างมาก ทั้งนี้นอกจากจะเกิดจากอุปสรรคปัญหาต่าง ๆ ในการปฏิบัติงานที่ได้กล่าวมาเบื้องต้นแล้ว เรื่องของความก้าวหน้าในอาชีพก็ถือเป็นที่ส่งผลต่อความกระตือรือร้นในการปฏิบัติหน้าที่อย่างยิ่ง ทั้งนี้ด้วยความเจริญก้าวหน้าของครูในปัจจุบันยังใช้วิธีการประเมินผลงานด้านวิชาการเป็นหลัก ซึ่งงานที่ว่านี้ครูส่วนใหญ่ไม่ค่อยถนัดเหมือนอาจารย์มหาวิทยาลัยที่อยู่ใกล้แหล่งข้อมูลวิชาการ แต่สำหรับครูทั่วไปทักษะ ประสบการณ์ที่มีอยู่ก็ คือการสอนเด็ก แต่ต้องมาทำผลงานวิชาการที่ไม่มีความถนัดจึงนับเป็นการสร้างความทุกข์กาย ใจอย่างมากและยิ่งผลงานไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินด้วยแล้ว ขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานก็พลอยหมดไป ซึ่งจะเห็นได้จากเมื่อมีโครงการเกษียณอายุราชการก่อนกำหนดเกิดขึ้นครั้งใด ข้าราชการ ครูนับเป็นกลุ่มที่มีผู้สมัครขอเข้าร่วมโครงการจนเกินโควตาที่ได้รับมาทุกครั้งไป

จากปัญหาที่เกี่ยวข้องกับครูทั้งหลายที่ได้นำมา ยกตัวอย่างในที่นี้ล้วนแล้วแต่เป็นปัญหาจริงที่เกิดขึ้น ในพื้นที่ต่าง ๆ เมื่อครู ซึ่งมีหน้าที่หลักกับการพัฒนาคุณภาพเด็กยังประสบปัญหามากมายก่ายกองเช่นนี้หากภาครัฐไม่รีบแก้ไขให้ครูมีความพร้อมกับการทำหน้าที่การจัดการเรียนการสอนอย่างเต็มที่ เต็มใจ และเต็มกำลังความสามารถแล้วแม้จะมีการปฏิรูปการศึกษากันอีกสักกี่ครั้ง หรือมีการกำหนดหลักการ ยุทธศาสตร์สวยหรูขนาดไหน หากครูไม่นำไปสู่ตัวเด็กทุกอย่างก็จบอยู่แค่ตัวหนังสือเท่านั้นเองแหละครับ.

Advertisement Replay Ad
ย้อนดูหวยล็อก! ก่อนยกเลิกหวยรัฐฯสูญเสียรายได้เท่าไหร่

ย้อนดูหวยล็อก! ก่อนยกเลิกหวยรัฐฯสูญเสียรายได้เท่าไหร่

ปตท. ขึ้นน้ำมันทุกชนิด 50 สต. E85 ขยับ 30 สต. ดีเซลแตะ 26.69 บ.

ปตท. ขึ้นน้ำมันทุกชนิด 50 สต. E85 ขยับ 30 สต. ดีเซลแตะ 26.69 บ.

ผอ.เขตประเวศ ถก 5 ตลาดขีดเส้น 28 ก.พ.ไม่แก้ปิดหมด

ผอ.เขตประเวศ ถก 5 ตลาดขีดเส้น 28 ก.พ.ไม่แก้ปิดหมด

ทนายษิทรา แฉอีก ซองหวย 30 ล้าน โดนงัดหายจากโต๊ะตำรวจ ไร้วงจรปิด

ทนายษิทรา แฉอีก ซองหวย 30 ล้าน โดนงัดหายจากโต๊ะตำรวจ ไร้วงจรปิด

ผู้ค้าตลาดข้างบ้าน "ป้าทุบรถ" บ่นลูกค้าน้อยลง จนท.ปิดหมายศาลให้ย้ายออก

ผู้ค้าตลาดข้างบ้าน "ป้าทุบรถ" บ่นลูกค้าน้อยลง จนท.ปิดหมายศาลให้ย้ายออก

ห้ามหมารบกวน “บ้าบิ่น” เดือดสื่อรุมเค้น ติดป้ายห้ามเข้า “ครูปรีชา” มั่นใจไม่มีทางโดนจับ

ห้ามหมารบกวน “บ้าบิ่น” เดือดสื่อรุมเค้น ติดป้ายห้ามเข้า “ครูปรีชา” มั่นใจไม่มีทางโดนจับ

แม่ค้าเชื่อป้าจัดฉากทุบรถ ห่วงปิดตลาดไม่มีกิน ชี้จอดรถขวางไม่ใช่เรื่องใหญ่

แม่ค้าเชื่อป้าจัดฉากทุบรถ ห่วงปิดตลาดไม่มีกิน ชี้จอดรถขวางไม่ใช่เรื่องใหญ่

“เจ้าของรถ” สำนึกผิดยอมขอโทษ “ป้าทุบรถ”  ยันไปแค่ 10 นาที วอนสังคมอย่าด่าครอบครัว

“เจ้าของรถ” สำนึกผิดยอมขอโทษ “ป้าทุบรถ” ยันไปแค่ 10 นาที วอนสังคมอย่าด่าครอบครัว

เปิดภาพมุมสูงบ้าน 'ป้าทุบรถ' แม้ลานจอดรถโล่ง แต่ยังเจอจอดขวางหน้าบ้าน

เปิดภาพมุมสูงบ้าน 'ป้าทุบรถ' แม้ลานจอดรถโล่ง แต่ยังเจอจอดขวางหน้าบ้าน

คลิปเก้าอี้พิศวง คนนั่งกี่ทีก็ล้มไม่เป็นท่า ที่เก่าเวลาใกล้เคียงกัน

คลิปเก้าอี้พิศวง คนนั่งกี่ทีก็ล้มไม่เป็นท่า ที่เก่าเวลาใกล้เคียงกัน

สาวแฉแหลก หลังเจอหลักฐานมัดแฟนนอกใจ แอบคบหาผู้หญิงที่เจอในเกม

สาวแฉแหลก หลังเจอหลักฐานมัดแฟนนอกใจ แอบคบหาผู้หญิงที่เจอในเกม

เมื่อกราฟิกดีไซเนอร์ และ Illustrator แถวหน้าของเมืองไทยดีไซน์ “ป้ายหน้าบ้านป้าทุบรถ”

เมื่อกราฟิกดีไซเนอร์ และ Illustrator แถวหน้าของเมืองไทยดีไซน์ “ป้ายหน้าบ้านป้าทุบรถ”

กทม.เตรียมเสนอให้ "ตัวเงินตัวทอง" ขึ้นเป็นสัตว์เศรษฐกิจ

กทม.เตรียมเสนอให้ "ตัวเงินตัวทอง" ขึ้นเป็นสัตว์เศรษฐกิจ

ผู้ว่าฯ กทม.ลงดูบ้าน "ป้าทุบรถ" ปิดตลาดชั่วคราวสอบ 7 วัน

ผู้ว่าฯ กทม.ลงดูบ้าน "ป้าทุบรถ" ปิดตลาดชั่วคราวสอบ 7 วัน

สาวโพสต์เตือนภัย ถูกแท็กซี่จี้ชิงทรัพย์ กรีดแขนเลือดอาบ

สาวโพสต์เตือนภัย ถูกแท็กซี่จี้ชิงทรัพย์ กรีดแขนเลือดอาบ

บุกพิสูจน์บ้านป้าทุบรถ อึ้ง ทนดมกลิ่นเหม็นทั้งวัน ซ้ำจุดทิ้งขยะติดรั้ว-หนูวิ่งว่อน

บุกพิสูจน์บ้านป้าทุบรถ อึ้ง ทนดมกลิ่นเหม็นทั้งวัน ซ้ำจุดทิ้งขยะติดรั้ว-หนูวิ่งว่อน

10 ปีที่ต้องทน! ป้าทุบรถ VS ป้าเพื่อนเจ้าของตลาด

10 ปีที่ต้องทน! ป้าทุบรถ VS ป้าเพื่อนเจ้าของตลาด

การบินไทยแจงเหตุ TG676 บินกลับฉุกเฉิน เพราะเครื่องยนต์ผิดปกติ

การบินไทยแจงเหตุ TG676 บินกลับฉุกเฉิน เพราะเครื่องยนต์ผิดปกติ

สรุปปัญหา 10 ปีที่ต้องเจอ "เจ้าของบ้าน ป้าทุบรถ" ระบายให้สังคมได้รับรู้

สรุปปัญหา 10 ปีที่ต้องเจอ "เจ้าของบ้าน ป้าทุบรถ" ระบายให้สังคมได้รับรู้

ศาลพิพากษาให้ ‘ชิเกตะ’ เป็นพ่ออุ้มบุญลูก 13 คน ตามกฎหมาย

ศาลพิพากษาให้ ‘ชิเกตะ’ เป็นพ่ออุ้มบุญลูก 13 คน ตามกฎหมาย

ส่งอีเมล์ให้เพื่อน

ส่งให้เพื่อนหลายคนใส่ “,” (ส่งพร้อมกันมากสุด 50 อีเมล์)

ส่งอีเมล์