ซิสโก้ เน็ตเวิร์คกิ้ง อะเคเดมี

ซิสโก้ เน็ตเวิร์คกิ้ง อะเคเดมี

ปั้นผู้เชี่ยวชาญระบบเครือข่าย

ทุกวันนี้ประเทศไทยยังขาดแคลนบุคลากรในภาคอุตสาหกรรม ไอที โดยเฉพาะแรงงานด้านระบบเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

ซึ่งจากการคาดการณ์ของไอดีซี ระบุว่า ในปี ค.ศ. 2009 ตลาดแรงงานของประเทศไทยจะมีความต้องการผู้ที่มีทักษะด้านระบบเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศประมาณ 30,680 ราย แต่มีแรงงานด้านนี้รองรับเพียง 25,974 ราย ยังขาดแคลนแรงงานอยู่ประมาณ 6,600 ราย ปัจจุบันจึงเกิดการแย่งซื้อตัวแรงงานระหว่างองค์กรธุรกิจต่าง ๆ อยู่ตลอดเวลา

บริษัท ซิสโก้ ซีสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นองค์กรธุรกิจด้านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตชั้นนำระดับโลก จึงเกิดแนวคิดที่จะนำเทคโนโลยีเครือข่ายเข้ามาช่วยในเรื่องการศึกษาด้วยการจัดตั้งโครงการซิสโก้ เน็ทเวิร์คกิ้ง อะเคเดมี หรือ แน็ทอะแคด (Cisco Networking Academy Program : NatAcad) ขึ้น เพื่อสร้างบุคลากรให้มีความรู้และทักษะในการติดตั้งและดูแลระบบเครือข่าย เป็นการช่วยลดปัญหาการขาดแคลนบุคลากรที่มีทักษะด้านนี้ที่เกิดขึ้นทั่วโลก โดยการเข้าไปร่วมมือกับสถาบันการศึกษาในการปรับปรุงระบบการเรียนการสอน หลักสูตร และระบบการประเมินผลให้ทันสมัย สอดคล้องกับระบบการศึกษาในศตวรรษที่ 21 และตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน

ดร.ธัชพล โปษยานนท์ กรรมการ ผู้จัดการ บริษัท ซิสโก้ ซีสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า เด็กรุ่นใหม่ที่เกิดหลังปี ค.ศ. 2000 ถือเป็นเด็กในยุคคอนเน็กเต็ด เจเนอเรชั่น (Connected Generation) ที่เติบโตขึ้นมากับอินเทอร์เน็ต ข้อมูลข่าวสาร การแชต และเครือข่ายออนไลน์ต่าง ๆ ดังนั้นโรงเรียนหรือสถานศึกษาต้องสร้างสภาวะแวดล้อมให้เหมาะสม เพื่อให้เด็กมีความพร้อมในการเรียนรู้ เพราะการเรียนการสอนในอนาคตไม่จำเป็นต้องเรียนในห้องเรียนเพียงอย่างเดียว ระบบเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ สามารถเข้ามาช่วย ให้กระบวนการเรียนการสอนเชื่อมโยงกันใน ทุก ๆ ด้าน ทั้งการเรียนรู้ ค้นคว้าด้วยตนเอง การแลกเปลี่ยนข้อมูลสารข่าว และการเข้าถึงข้อมูลต่าง ๆ

โครงการซิสโก้ เน็ทเวิร์คกิ้ง อะเคเดมี เรปิดตัวในประเทศสหรัฐอเมริกาเมื่อเดือน ต.ค. พ.ศ. 2540 ในสถาบันการศึกษา 64 แห่งใน 7 รัฐ ปัจจุบันได้ขยายโครงการ ครอบคลุมกว่า 160 ประเทศทั่วโลก มีสถาบันที่เปิดสอนกว่า 10,000 แห่ง มีผู้สมัครเข้าเรียนมากกว่า 1.6 ล้านคน สำหรับประเทศไทยได้นำโครงการนี้เข้ามาครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2542 ปัจจุบันมีสถาบันการศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชนเข้าร่วมโครงการ 43 แห่งทั่วประเทศ โดยหลักสูตรที่เปิดสอน คือ หลักสูตร ไอทีเอสเซนเชียล เป็นหลักสูตรที่เกี่ยวกับความรู้เบื้องต้นด้านพีซี ฮาร์ดแวร์ และพีซีซอฟต์ แวร์ และระบบเครือข่ายเบื้องต้น

หลักสูตร ซีซีเอ็นเอ (Cisco Certified Network Associate) ที่ให้ความรู้พื้นฐาน ในการออกแบบติดตั้งดูแลระบบเครือข่ายพื้น ฐานเตรียมความพร้อมให้ผู้เรียนเพื่อสอบใบประกาศนียบัตรวิชาชีพ หลักสูตรซีซีเอ็นเอ ซีเคียวริตี้ (Cisco Certified Network Associate-Security) ซึ่งเป็นความรู้พื้นฐานในเรื่องการสร้างความปลอดภัยบนระบบเครือข่ายพื้นฐาน ให้ผู้เรียนเตรียมความพร้อมในการสอบใบประกาศนียบัตรวิชาชีพ ซีซีเอ็นเอ ซีเคียวริตี้ และหลักสูตรซีซีเอ็นพี (Cisco Certified Network Professional) ที่เป็นหลักสูตรที่เน้นการออกแบบ ติดตั้ง ดูแลระบบที่มีความซับซ้อน ที่ต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง ซึ่งมุ่งเน้นเตรียมความพร้อมเพื่อสอบใบประกาศนียบัตรวิชาชีพซีซีเอ็นพี ทั้ง นี้ตั้งแต่เปิดโครงการมาจนถึงปัจจุบันมีนักเรียนที่จบหลักสูตรจากโครงการแล้วประมาณ 18,622 ราย และมีผู้สนใจสอบใบประกาศนียบัตรวิชาชีพจนผ่านประมาณ 2,715 ราย และในปีนี้มีนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการกว่า 5,500 ราย และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทุกปี

สำหรับการประเมินผลนักเรียนในโครงการจะต้องผ่านการทดสอบจากระบบการประเมินผลแบบเรียลไทม์ในมาตรฐานเดียวกันไม่ว่าจะเรียนในสถาบันไหน และในประเทศใด เพื่อให้ได้มาตรฐานระบบสากลตามที่ซิสโก้กำหนด นอกจากนี้ทางโครงการยังได้จัดการแข่งขัน เน็ตเวิร์คกิ้ง สกิลส์ คอมพีทิชั่น 2009 เพื่อหานักเรียนในโครงการเป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าแข่งขัน เอเชีย แปซิฟิก เน็ตไรเดอร์ส 2009 ในระดับภูมิภาคเอเชียผ่านระบบเทเลพรีเซนซ์ (TelePrese) แบบเรียลไทม์ โดยตัวแทนประเทศไทย คือ นักศึกษาจากภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.เชียงใหม่ ประกอบด้วย นายนวิน ธรรมรักษ์ นายศรัณย์ อรุณการณ์ และนายธนาวุฒิ พิชญ บุญวงศ์ โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษา คือนายมาหะมะ เซะบากอ ซึ่งเด็กไทยคว้าอันดับ 8 จากทีมผู้เข้าร่วมทั้งหมด 16 ประเทศ

น้อง ๆ ทั้งสาม กล่าวว่า การแข่งขันแบ่งเป็นภาคทฤษฎีทำข้อสอบจำนวน 100 ข้อ และภาคปฏิบัติในการแก้ปัญญาโจทย์ที่คณะกรรมการตั้งขึ้น สำหรับการเข้าร่วมโครงการและได้เป็นตัวแทนแข่งขันครั้งนี้ช่วยเพิ่มความรู้และประสบการณ์ในด้านระบบเครือข่าย ที่ทำให้เราพร้อมเมื่อจะต้องออกไปทำงานในองค์กรจริง ๆ

ดร.ธัชพล โปษยานนท์ กล่าวว่า ล่าสุดบริษัทได้ร่วมมือกับรัฐบาลในการเปิดโอกาสให้นักศึกษาหรือบุคคลทั่วไปที่สอบผ่านมีใบประกาศวิชาชีพ ได้เข้าอบรมเกี่ยวกับทักษะทั้งด้านธุรกิจและเทคโนโลยี เพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ตลาดแรงงานด้านไอที โดยจะเป็นการอบรมระยะเวลา 2 เดือน และฝึกงานจริงแบบมีค่าตอบแทนระยะเวลา 2 เดือน ซึ่งผู้ที่ผ่านโครงการนี้ จะมีตำแหน่งงานในองค์กรธุรกิจชั้นนำของ ไทย 10 แห่ง อาทิ บริษัท ทรู, ปตท., เมโทร ซีสเต็มส์ และเครือซิเมนต์ไทย รองรับ ตั้งเป้าหมายรับผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน 500 ราย โดยจะมีการเปิดตัวโครงการอย่างเป็นทางการเร็ว ๆ นี้.

จิราวัฒน์ จารุพันธ์...JirawatJ@dailynews.co.th

Advertisement Replay Ad
โซเชียลชื่นชม “ผู้ว่าฯ เชียงราย” ผุดสถิติเชียงรายไม่พบปัญหาหมอกควันไฟป่า

โซเชียลชื่นชม “ผู้ว่าฯ เชียงราย” ผุดสถิติเชียงรายไม่พบปัญหาหมอกควันไฟป่า

"เสี่ยโป้" เปิดใจรับยืมเงิน "กานต์ วิภากร" ไป 100 ล้าน เพราะเล่นพนัน

"เสี่ยโป้" เปิดใจรับยืมเงิน "กานต์ วิภากร" ไป 100 ล้าน เพราะเล่นพนัน

มะลิ ทูนหัวของบ่าว แมวเพจดังสิ้นใจแล้ว อายุเท่า 80 ปีมนุษย์

มะลิ ทูนหัวของบ่าว แมวเพจดังสิ้นใจแล้ว อายุเท่า 80 ปีมนุษย์

สรุปข่าวเด่นรอบสัปดาห์ ประจำวันที่ 11-17 มี.ค. 61

สรุปข่าวเด่นรอบสัปดาห์ ประจำวันที่ 11-17 มี.ค. 61

20 มีนาคม วันวสันตวิษุวัต กลางวันยาวนานเท่ากลางคืน

20 มีนาคม วันวสันตวิษุวัต กลางวันยาวนานเท่ากลางคืน

กรมอุตุฯ เตือน 20-23 มี.ค.นี้ “พายุฤดูร้อน” จ่อซัดไทย

กรมอุตุฯ เตือน 20-23 มี.ค.นี้ “พายุฤดูร้อน” จ่อซัดไทย

หนุ่มสรรพากรชาวนครพนม ถูกหวยรางวัลที่ 1 รับ 60 ล้าน ยินดีทั้งจังหวัด

หนุ่มสรรพากรชาวนครพนม ถูกหวยรางวัลที่ 1 รับ 60 ล้าน ยินดีทั้งจังหวัด

เสี่ยโป้ ยืดอกรับยืมเงิน "กานต์" มาร้อยล้าน ย้ำปีนี้คืนให้ครบแน่

เสี่ยโป้ ยืดอกรับยืมเงิน "กานต์" มาร้อยล้าน ย้ำปีนี้คืนให้ครบแน่

เพจชื่อดังเปิดโปง ฟาร์มเพาะหมาชลบุรี แอบเอาสุนัขปล่อยทิ้งวัด

เพจชื่อดังเปิดโปง ฟาร์มเพาะหมาชลบุรี แอบเอาสุนัขปล่อยทิ้งวัด

โชเฟอร์แท็กซี่เมาค้าง ให้ผู้โดยสารฝรั่งมาขับแทน แถมคิดราคาเต็ม

โชเฟอร์แท็กซี่เมาค้าง ให้ผู้โดยสารฝรั่งมาขับแทน แถมคิดราคาเต็ม

โซเชียลกุมขมับ หนังสือของหน่วยงานทางวิชาการ เขียนผิดทุกหน้า "คะ-ค่ะ" ยังผิด

โซเชียลกุมขมับ หนังสือของหน่วยงานทางวิชาการ เขียนผิดทุกหน้า "คะ-ค่ะ" ยังผิด

ศ.ดร.มิ่งสรรพ์ ไขก๊อกบอร์ดอิตาเลียนไทย ปมล่าสัตว์ทุ่งใหญ่

ศ.ดร.มิ่งสรรพ์ ไขก๊อกบอร์ดอิตาเลียนไทย ปมล่าสัตว์ทุ่งใหญ่

เปิดใจ ลูกชายเจ้าของปอร์เช่ 9 ล้าน ช็อกชาร์จแบตไฟไหม้เหลือแต่ซาก

เปิดใจ ลูกชายเจ้าของปอร์เช่ 9 ล้าน ช็อกชาร์จแบตไฟไหม้เหลือแต่ซาก

สภาทนายความฯ ออกแถลงการณ์ปม "ผิดมรรยาท" ไม่ใช่ความเห็นและมติของกรรมการสภา

สภาทนายความฯ ออกแถลงการณ์ปม "ผิดมรรยาท" ไม่ใช่ความเห็นและมติของกรรมการสภา

ลุงโชคหล่นทับ ถูกลอตเตอรี่เลขท้าย 132 ใบ ได้จาก "อาศรมฤาษีเณร"

ลุงโชคหล่นทับ ถูกลอตเตอรี่เลขท้าย 132 ใบ ได้จาก "อาศรมฤาษีเณร"

ทนายตั้ม คว้าชุดสูทแต่งหล่อ ตอกหน้าคำสบประมาท ทนายเสื้อยืด

ทนายตั้ม คว้าชุดสูทแต่งหล่อ ตอกหน้าคำสบประมาท ทนายเสื้อยืด

สาวทำกระเป๋าหายที่ฝรั่งเศส ฉกเงินเกลี้ยงแต่ได้ของส่งคืนถึงเมืองไทย

สาวทำกระเป๋าหายที่ฝรั่งเศส ฉกเงินเกลี้ยงแต่ได้ของส่งคืนถึงเมืองไทย

SETA  2018 งานที่รวมทุกความล้ำสมัยของพลังงาน เทคโนโลยีและ นวัตกรรมภายใต้แนวคิดเมืองอัจฉริยะแห่งอนาคต

SETA 2018 งานที่รวมทุกความล้ำสมัยของพลังงาน เทคโนโลยีและ นวัตกรรมภายใต้แนวคิดเมืองอัจฉริยะแห่งอนาคต

‘เจ้าหญิง’ นครดูไบ หนีออกนอกประเทศ แฉถูกขังนาน 3 ปี

‘เจ้าหญิง’ นครดูไบ หนีออกนอกประเทศ แฉถูกขังนาน 3 ปี

โอละพ่อ! ลูกสาวตาขี่ซาเล้งแจงพ่อ “ไม่ใช่” ผู้ก่อตั้งศักดิ์สิทธิ์ อัลลอย

โอละพ่อ! ลูกสาวตาขี่ซาเล้งแจงพ่อ “ไม่ใช่” ผู้ก่อตั้งศักดิ์สิทธิ์ อัลลอย

ส่งอีเมล์ให้เพื่อน

ส่งให้เพื่อนหลายคนใส่ “,” (ส่งพร้อมกันมากสุด 50 อีเมล์)

ส่งอีเมล์