ข่าวในพระราชสำนัก ประจำวันพุธที่ 11 พฤศจิกายน 2552

ข่าวในพระราชสำนัก ประจำวันพุธที่ 11 พฤศจิกายน 2552

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

วันนี้ เวลา 10.36 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปทรงเป็นประธานงานวันราชวัลลภ ประจำปี 2552 และพระราชทานเข็มราชวัลลภแก่นายทหารพิเศษกับอดีตนายทหารมหาดเล็กรักษาพระองค์ฯ ที่ได้รับพระราชทานยศเป็นนายพล ณ กองบังคับการกรมทหารราบที่ 1 มหาดเล็กรักษาพระองค์ฯ เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร ในโอกาสนี้ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร พระราชทานพระราโชวาท ความว่า คำปฏิญาณซึ่งทหารมหาดเล็กรักษาพระองค์ได้กล่าวท่ามกลางผู้มีเกียรติในที่ประชุมนี้ถือว่าเป็นสัจวาจาของชายชาติทหาร ที่แสดงความจงรักภักดีอันแน่วแน่ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและในชาติบ้านเมือง ทุกคนจะต้องรักษาไว้และปฏิบัติตามให้ได้ทุกเมื่อ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในข้อที่จะรักษาเกียรติยศเกียรติศักดิ์ของตน การรักษาเกียรตินี้ ดูเผินๆ เหมือนกับปฏิบัติได้ยาก แต่แท้จริง ถ้าแต่ละคนมีความมั่นใจที่จะปฏิบัติตามคำปฏิญาณ ก็ปฏิบัติได้ไม่ยากนัก เพราะเหตุว่าแต่ละคนก็มีเกียรติและต้องการจะรักษาเกียรติของตนให้ดีอยู่แล้ว เพราะฉะนั้น ทหารมหาดเล็กรักษาพระองค์จะต้องระลึกถึงเกียรติของตน และเกียรติประวัติของกรมทหารแห่งนี้ซึ่งมีมายาวนานมากกว่าร้อยปีและพยายามถนอมรักษาไว้ดุจชีวิต จะประพฤติการสิ่งใด ต้องระมัดระวังกายใจให้มั่นคงและเที่ยงตรงในความสัตย์สุจริต ในขณะเดียวกัน ก็จะต้องขวนขวายศึกษาวิชาการให้จัดเจนชำนาญเพื่อพัฒนาตนพัฒนาหน่วยงานให้ก้าวหน้าทันการณ์ทันสมัยอยู่เสมอ ประการสำคัญ จะต้องตั้งใจให้มั่นคงและแน่วแน่ ในอันที่จะปฏิบัติหน้าที่ของตนให้ถูกตรงและครบถ้วน ทั้งในการรักษาไว้ ซึ่งพระบรมเดชานุภาพ ทั้งในการปกปักรักษาความมั่นคงสถาพรของประเทศชาติ ถ้าทุกคนปฏิบัติได้ดังนี้ ความเจริญมั่นคงเป็นปึกแผ่นก็จะบังเกิดขึ้นในหมู่คณะและในแผ่นดิน เป็นปัจจัยส่งเสริมเชิดชูกัลยาณเกียรติให้ปรากฏกว้างไกลไปไม่มีสิ้นสุด การนี้ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เศรีรัศมิ์ พระวรชายา โดยเสด็จในการนี้ด้วย เวลา 08.45 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ประจำปีการศึกษา 2551 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค เขตบางนา กรุงเทพมหานคร ในโอกาสนี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราโชวาท ความว่า บัณฑิตทั้งหลายเมื่อสำเร็จการศึกษาในระดับมหาวิทยาลัย ย่อมได้รับการยกย่องว่าเป็นบัณฑิต แต่ทุกคนก็คงจะทราบดี ว่าความเป็นบัณฑิตที่แท้ ไม่อาจหมายรู้ได้ด้วยปริญญาบัตรของแต่ละคนเท่านั้น แท้จริง ผู้เป็นบัณฑิต นอกจากจะต้องมีความรู้ดี และมีความสามารถที่จะนำความรู้ไปใช้ให้เป็นประโยชน์แล้ว ยังต้องเป็นผู้ที่คิดดี พูดดี ทำดีด้วย คิดดี หมายถึงคิดอย่างเป็นกลาง โดยอาศัยความถูกต้องด้วยหลักวิชา เหตุผลความเป็นจริง และศีลธรรมจริยธรรมเป็นพื้นฐานเครื่องวินิจฉัย พูดดี หมายถึงพูดแต่สิ่งที่ถูกต้องและให้ผลในทางสร้างสรรค์ เช่น ก่อให้เกิดความรู้ความฉลาด ความดีความเจริญ และความสามัคคีปรองดอง ทำดี หมายถึง ทำด้วยความสุจริต ให้สำเร็จผลเป็นประโยชน์ยั่งยืนทั้งแก่ตนเองและส่วนรวม จึงขอให้ทุกคนได้สังวรระวังความคิด คำพูด และการกระทำของตน ให้ดีให้ถูกต้องเสมอ เพื่อแต่ละคนจะได้เป็นบัณฑิตแท้ สมกับที่ได้รับความยกย่องนับถือ เวลา 15.53 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จออก ณ วังสระปทุม พระราชทานพระราชวโรกาสให้ เซอร์กุสตาฟ นอสซัล (Sir Gustav Nossal) เฝ้าทูลละอองพระบาท รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ปฐมดิเรกคุณาภรณ์ ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานแก่เซอร์กุสตาฟฯ เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2549 แต่ยังไม่ได้รับพระราชทาน เนื่องจากไม่ได้เดินทางมาร่วมประชุม ต่อจากนั้น พระราชทานพระราชวโรกาสให้ ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์สุพัฒน์ วาณิชย์การ เลิการมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ในพระบรมราชูปถัมภ์ นำคณะกรรมการรางวัลนานาชาติมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลฯ พร้อมด้วยคู่สมรส เฝ้าทูลละอองพระบาท ในโอกาสเดินทางมาร่วมประชุมและทัศนศึกษา เวลา 15.00 น. พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จไปทรงเป็นประธานงานประกาศเกียรติคุณ ของมูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์ ณ โรงแรมโซฟิเทล เซ็นทารา แกรนด์ กรุงเทพฯ เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร เวลา 17.20 น. พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรชาทินัดดามาตุ เสด็จไปทรงเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดงาน "เพื่อนพึ่ง (ภาฯ) 2552 ณ อาคารรับรองพระราชวังดุสิต สำนักพระราชวัง (สนามเสือป่า) โดยงาน "เพื่อนพึ่ง (ภาฯ) 2552 ในครั้งนี้ จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 11-20 ธันวาคม 2552 ณ วังสวนกุหลาบ สวนอัมพร และบริเวณลานพระราชวังดุสิต เพื่อเป็นการเผยแพร่ผลการดำเนินงานของมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย ที่เกี่ยวกับการช่วยเหลือราษฎรที่ได้รับความเดือนร้อนจากอุบัติภัยต่างๆ โดยในงานจะแบ่งเป็นพื้นที่ต่างๆ ซึ่งเปิดให้ประชาชนได้เข้าชมกิจกรรมและเลือกซื้อสินค้าด้วย เวลา 15.30 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลเอก พิจิตร กุลละวณิชย์ องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ไปวางพวงมาลางานวันที่ระลึกทหารอาสาสงครามโลก ครั้งที่ 1 ณ อนุสาวรีย์ทหารอาสา ท้องสนามหลวง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร อนึ่ง เมื่อวันอังคาร ที่ 10 พฤศจิกายน 2552 เวลา 19.30 น. พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จไปทรงเป็นประธานงานกาลาดินเนอร์ "ราตรีพันหนึ่งทิวา ครั้งที่ 13 ณ โรงแรมดุสิตธานี เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร

จนท.โพสต์ถึง "ออเจ้า" หลังพบความเสียหายที่วัดไชยวัฒนาราม

จนท.โพสต์ถึง "ออเจ้า" หลังพบความเสียหายที่วัดไชยวัฒนาราม

ไม่มีการแย่งเงินบริจาคลุงซาเล้ง ลูกสาวเชื่อใส่ร้าย ย้ำเบิกจ่ายผ่านคนกลาง

ไม่มีการแย่งเงินบริจาคลุงซาเล้ง ลูกสาวเชื่อใส่ร้าย ย้ำเบิกจ่ายผ่านคนกลาง

ดาราซีรีส์ Love Sick "เกล นันญ์จีรา" สุดช้ำ พ่อไล่-ถ่มน้ำลายใส่ ควงแม่ร่ำไห้กับสื่อ

ดาราซีรีส์ Love Sick "เกล นันญ์จีรา" สุดช้ำ พ่อไล่-ถ่มน้ำลายใส่ ควงแม่ร่ำไห้กับสื่อ

ลูกชาย สนช.ไปเรียนนอกแอบถ่าย กกน.ผู้หญิงที่อังกฤษ

ลูกชาย สนช.ไปเรียนนอกแอบถ่าย กกน.ผู้หญิงที่อังกฤษ

รถพยาบาลกับเก๋งเฉี่ยวชนกัน จนท.ขอนำผู้ป่วยไปส่งรพ.ก่อน แต่คู่กรณีไม่ยอม

รถพยาบาลกับเก๋งเฉี่ยวชนกัน จนท.ขอนำผู้ป่วยไปส่งรพ.ก่อน แต่คู่กรณีไม่ยอม

เผยรถทัวร์ 2 ชั้น ยังวิ่งอยู่ 4,800 คัน ชี้เสี่ยงกว่ารถทัวร์ชั้นเดียว 6 เท่า

เผยรถทัวร์ 2 ชั้น ยังวิ่งอยู่ 4,800 คัน ชี้เสี่ยงกว่ารถทัวร์ชั้นเดียว 6 เท่า

ดารา-คนดัง ติดโผเกณฑ์ทหาร 2561 "มิกค์ ทองระย้า" ยืดอกสมัคร

ดารา-คนดัง ติดโผเกณฑ์ทหาร 2561 "มิกค์ ทองระย้า" ยืดอกสมัคร

เปิดใจ “น้ำมนต์ 2” ปัดไม่ใช่คนร้อยผัวสูบเงินชาย ช้ำลูกถูกล้อเหยียดหยาม

เปิดใจ “น้ำมนต์ 2” ปัดไม่ใช่คนร้อยผัวสูบเงินชาย ช้ำลูกถูกล้อเหยียดหยาม

ไม่สนป้ายห้าม! ฝรั่งสาวนั่งถ่ายรูปบน ‘ระเบียงวัดพระแก้ว’

ไม่สนป้ายห้าม! ฝรั่งสาวนั่งถ่ายรูปบน ‘ระเบียงวัดพระแก้ว’

พริตตี้สาวโวยลั่น รับจ้างมาเอ็นเตอร์เทน แต่เกือบโดนขืนใจ

พริตตี้สาวโวยลั่น รับจ้างมาเอ็นเตอร์เทน แต่เกือบโดนขืนใจ

เปิดภาพวงจรปิดเตือนภัย ชายดักตีหัวนักศึกษาสาว หน้า สตช.

เปิดภาพวงจรปิดเตือนภัย ชายดักตีหัวนักศึกษาสาว หน้า สตช.

วธ.ตามหา 6 บุคคลในภาพ ถวายงานใกล้ชิด “สมเด็จพระเทพฯ”

วธ.ตามหา 6 บุคคลในภาพ ถวายงานใกล้ชิด “สมเด็จพระเทพฯ”

"ระเบียบรัตน์" ชี้สาวแฉสัมพันธ์ "โป๊ป" สกัดดาวรุ่ง พวกติ่งหน้าหนาเสนอพลีกาย

"ระเบียบรัตน์" ชี้สาวแฉสัมพันธ์ "โป๊ป" สกัดดาวรุ่ง พวกติ่งหน้าหนาเสนอพลีกาย

“NewGen” ปีกหัก ประกาศปิดสายการบินโคราชหลังสงกรานต์ อ้างขาดทุน

“NewGen” ปีกหัก ประกาศปิดสายการบินโคราชหลังสงกรานต์ อ้างขาดทุน

เมืองคอนแจงดราม่า "วางยาสุนัข" ย้ำปฏิบัติตามหลัก วอนทุกฝ่ายเข้าใจ

เมืองคอนแจงดราม่า "วางยาสุนัข" ย้ำปฏิบัติตามหลัก วอนทุกฝ่ายเข้าใจ

คนขับร้องลั่น “เวรกรรม” ชนจยย.พ่วงข้างหลุด พระร่างกระเด็นลอยติดหน้ารถ

คนขับร้องลั่น “เวรกรรม” ชนจยย.พ่วงข้างหลุด พระร่างกระเด็นลอยติดหน้ารถ

คนดีอยู่ยาก! โซเชียลเตือนคนมีน้ำใจรับฝากส่งของไปรษณีย์ ระวังโดนคดียาเสพติดไม่รู้ตัว

คนดีอยู่ยาก! โซเชียลเตือนคนมีน้ำใจรับฝากส่งของไปรษณีย์ ระวังโดนคดียาเสพติดไม่รู้ตัว

ตูน บอดี้สแลม รับรางวัลเชิดชูผู้ทำความดี สาขาพัฒนาสังคมเมือง "โครงการก้าวคนละก้าว"

ตูน บอดี้สแลม รับรางวัลเชิดชูผู้ทำความดี สาขาพัฒนาสังคมเมือง "โครงการก้าวคนละก้าว"

5 คดีทำโทษเด็กให้หลาบจำหรือทำเพื่อสนองอารมณ์

5 คดีทำโทษเด็กให้หลาบจำหรือทำเพื่อสนองอารมณ์

ปศุสัตว์จำใจ "เซตซีโร่" เก็บสุนัขจรจัด ยืนยันเขาจากไปอย่างสบาย

ปศุสัตว์จำใจ "เซตซีโร่" เก็บสุนัขจรจัด ยืนยันเขาจากไปอย่างสบาย

ส่งอีเมล์ให้เพื่อน

ส่งให้เพื่อนหลายคนใส่ “,” (ส่งพร้อมกันมากสุด 50 อีเมล์)

ส่งอีเมล์