ความร่วมมือด้านการศึกษาเพื่อบรรลุประชาคมอาเซียนตอน 1

ความร่วมมือด้านการศึกษาเพื่อบรรลุประชาคมอาเซียนตอน 1

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

จากปฏิญญาชะอำ-หัวหิน ว่าด้วยการเสริมสร้างความร่วมมือด้านการศึกษาเพื่อบรรลุประชาคมอาเซียนที่เอื้ออาทรและแบ่งปัน ซึ่งเหล่าประเทศสมาชิกอันประกอบด้วยบรูไนดารุสซาลาม ราชอาณาจักรกัมพูชา สาธารณรัฐอินโดนีเซีย สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว มาเลเซีย สหภาพพม่า สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ สาธารณรัฐสิงคโปร์ ราชอาณาจักรไทย และสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ได้ร่วมลงนามในเวทีการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่ 15 ที่ชะอำ-หัวหิน ที่ผ่านมา ถือเป็นอีกภารกิจหนึ่งที่จะสนับสนุนให้เกิดการก่อตั้งประชาคมอาเซียนอันประกอบด้วย 3 เสาหลัก ได้แก่ ความร่วมมือด้านการเมืองและความมั่นคง ความร่วมมือด้านเศรษฐกิจ และความร่วมมือด้านสังคมและวัฒนธรรม โดยทั้ง 3 เสาหลักนี้ต่างก็ส่งเสริมสนับสนุนซึ่งกันและกันให้สำเร็จภายในปี 2558 ตามที่ได้ตกลงกันโดยผู้นำในการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่ 12 เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2550 และหนึ่งในวัตถุประสงค์ของอาเซียนที่ระบุไว้ในกฎบัตรอาเซียน คือ เพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ผ่านความร่วมมืออย่างใกล้ชิดในเรื่องการศึกษา และการเรียนรู้ตลอดชีพ รวมทั้งด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อเสริมสร้างพลังประชาชนอาเซียนและเสริมสร้างความเข้มแข็งแห่งประชาคมอาเซียน ทั้งนี้ การศึกษา ถือว่ามีบทบาทสำคัญในการมีส่วนร่วมในการก่อตั้งประชาคมอาเซียน โดยมีประชาชนเป็นศูนย์กลาง และมีความรับผิดชอบทางสังคม เพื่อที่จะยึดเหนี่ยวกันอย่างแน่นแฟ้นให้เป็นผลสำเร็จ และเพื่อความเป็นเอกภาพในหมู่ชาติสมาชิกและประชาชนอาเซียน โดยการเร่งสร้างอัตลักษณ์ร่วมกัน และการสร้างสังคมที่เอื้ออาทรและแบ่งปันที่ครอบคลุมไปถึงความอยู่ดีกินดี การดำรงชีวิตและสวัสดิการของประชาชนที่ดีขึ้น จากทัศนะของรัฐมนตรีศึกษาอาเซียนที่แสดงในที่ประชุมรัฐมนตรีศึกษาอาเซียน ครั้งที่ 1 (ASED) เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2549 ที่กล่าวว่า การศึกษาไม่ควรถูกพิจารณาภายใต้เสาสังคมและวัฒนธรรมแต่เพียงอย่างเดียวแต่การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ควรพัฒนาผ่านทั้ง 3 เสาของประชาคมอาเซียนเพื่อเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันให้กับรัฐสมาชิกแต่ละรัฐ รวมไปถึงในระดับภูมิภาคอาเซียนด้วย ได้นำไปสู่ปฏิญญาชะอำ-หัวหินว่าด้วยแผนงานการจัดตั้งประชาคมอาเซียน (2552-2558) ซึ่งประกอบด้วยร่างแผนงานของ 3 ประชาคม และแผนปฏิบัติงานสำหรับข้อริเริ่มเพื่อการรวมตัวของอาเซียนฉบับที่ 2 ซึ่งเน้นไปที่การพัฒนามนุษย์ในฐานะที่เป็นกุญแจสำคัญต่อการพัฒนาประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน นอกจากนี้ ทัศนะของรัฐมนตรีศึกษาอาเซียนในการประชุมรัฐมนตรีศึกษาอาเซียน ครั้งที่ 4 เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2552 ที่ภูเก็ต ซึ่งได้พิจารณาและปรับปรุงชุดของข้อเสนอแนะที่ได้จากการสัมมนาภูมิภาค ครั้งที่ 1 ว่าด้วยความร่วมมือที่แน่นแฟ้นทางการศึกษาเพื่อบรรลุการเป็นประชาคมอาเซียนที่เอื้ออาทรและแบ่งปัน ะหว่างวันที่ 23-25 กุมภาพันธ์ 2552 ที่กรุงเทพฯ และชลบุรี รวมทั้งการพัฒนาแผนปฏิบัติการเรื่องการศึกษา 5 ปีของอาเซียนว่าด้วยความร่วมมือด้านการศึกษาอย่างเข้มแข็งภายในอาเซียนและประเทศคู่เจรจา ได้นำไปสู่การตกลงในการดำเนินการดังต่อไปนี้ซึ่งถือเป็นสิ่งจำเป็นในการเสริมสร้างความเข้มแข็งต่อบทบาทของการศึกษาเรื่องการสร้างประชาคมอาเซียนในปี 2558 ได้แก่ อาเซียนจะสนับสนุน ความเข้าใจและความตระหนักรับรู้เรื่องกฎบัตรอาเซียนให้มากขึ้นโดยผ่านหลักสูตรอาเซียนในโรงเรียน และเผยแพร่กฎบัตรอาเซียนที่แปลเป็นภาษาต่างๆ ของชาติในอาเซียน ให้ เน้นในหลักการแห่งประชาธิปไตยให้มากขึ้น เคารพในสิทธิมนุษยชน และค่านิยมในเรื่องแนวทางที่สันติภาพในหลักสูตรของโรงเรียน สนับสนุน ความเข้าใจและความตระหนักรับรู้ในความหลากหลายทางวัฒนธรรม ประเพณี และความเชื่อในภูมิภาคในหมู่อาจารย์ผ่านการฝึกอบรม โครงการแลกเปลี่ยน และการจัดตั้งข้อมูลพื้นฐานออนไลน์เกี่ยวกับเรื่องนี้ จัดให้มี การประชุมผู้นำโรงเรียนอย่างสม่ำเสมอในฐานะที่เป็นพื้นฐานสำหรับการแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นในภูมิภาคอาเซียนที่หลากหลาย การสร้างศักยภาพและเครือข่าย รวมทั้งยอมรับการดำรงอยู่ของเวทีโรงเรียนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Southeast Asia School Principals Forum: SEA-SPF) ด้านการพัฒนา อาเซียนจะพัฒนากรอบทักษะภายในประเทศของแต่ละประเทศสมาชิกเพื่อช่วยสนับสนุนการมุ่งไปสู่การจัดทำการยอมรับทักษะในอาเซียน ด้านการสนับสนุน อาเซียนจะสนับสนุนและขับเคลื่อนความสามารถของนักเรียน นักศึกษาให้ดีขึ้น โดยการพัฒนาบัญชีรายการระดับภูมิภาคของอุปกรณ์สารนิเทศด้านการศึกษาที่ประเทศสมาชิกอาเซียนจัดหาได้ รวมทั้งสนับสนุน การเคลื่อนย้ายแรงงานมีฝีมือในภูมิภาคอาเซียน โดยผ่านกลไกความร่วมมือในระดับภูมิภาคระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน ซึ่งจะต้องดำเนินควบคู่ไปกับความพยายามในการปกป้องและปรับปรุงมาตรฐานทางด้านการศึกษาและวิชาชีพ นอกจากนี้ อาเซียนจะพัฒนา มาตรฐานด้านอาชีพบนพื้นฐานของความสามารถในภูมิภาคอาเซียนโดยมุ่งไปที่การสนับสนุนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อให้สามารถแข่งขันได้ทั้งในระดับภูมิภาคและระดับโลก และเพื่อสนองตอบต่อความต้องการของภาคอุตสาหกรรม โดยประสานกับกระบวนการกรอบการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านแรงงาน - พัฒนา เนื้อหาสาระร่วมในเรื่องอาเซียนสำหรับโรงเรียนเพื่อใช้เป็นตัวอ้างอิงสำหรับการฝึกอบรมและการสอนของครูอาจารย์ - เสนอให้มี หลักสูตรปริญญาด้านศิลปวัฒนธรรมอาเซียนในมหาวิทยาลัย - เสนอให้มี ภาษาประจำชาติอาเซียนให้เป็นภาษาต่างประเทศวิชาเลือกในโรงเรียน - สนับสนุน โครงการระดับภูมิภาคที่มุ่งเน้นที่การส่งเสริมการตระหนักรับรู้เกี่ยวกับอาเซียนให้แก่เยาวชน และอาเซียนจะรับรองการมีอยู่ของโครงการอื่นๆ นอกเหนือจากนี้ เช่น การนำเที่ยวโรงเรียนอาเซียน โครงการแลกเปลี่ยนนักเรียนนักศึกษาอาเซียน การประชุมเยาวชนอาเซียนด้านวัฒนธรรม การประชุมสุดยอดเยาวชนนักศึกษาระดับมหาวิทยาลัยอาเซียน การประชุมเครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียน และการประกวดสุนทรพจน์ระดับเยาวชน - สนับสนุน การเรียนรู้ตลอดชีพในประเทศสมาชิกอาเซียนโดยการสนับสนุนการศึกษาสำหรับทุกคน - จัดให้มี การประชุมวิจัยทางด้านการศึกษาอาเซียนเพื่อส่งเสริมความร่วมมือทางการวิจัยและพัฒนาในภูมิภาคให้เป็นเวทีสำหรับนักวิจัยจากประเทศสมาชิกเพื่อแลกเปลี่ยนมุมมองในประเด็นและเรื่องที่เกี่ยวข้องของภูมิภาค - สนับสนุน ความเข้าใจและการตระหนักรับรู้ในประเด็นและเรื่องราวต่างๆ เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมในภูมิภาคอาเซียนโดยการบูรณาการให้อยู่ในหลักสูตรในโรงเรียน และการมอบรางวัลโรงเรียนสีเขียวอาเซียน - เฉลิมฉลอง วันอาเซียน (วันที่ 8 สิงหาคม) ในโรงเรียนโดยเฉพาะในเดือนสิงหาคมผ่านกิจกรรมที่หลากหลาย เช่น การร้องเพลงชาติอาเซียน การจัดการแข่งขันเรื่องประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมอาเซียน การจัดแสดงเครื่องหมายและสัญลักษณ์อื่นๆ ของอาเซียน การจัดค่ายเยาวชนอาเซียน เทศกาลเยาวชนอาเซียน และวันเด็กอาเซียน นอกจากนี้ อาเซียนได้เห็นชอบ ที่จะเสนอในรัฐสมาชิกอาเซียนแบ่งปันทรัพยากรแก่กัน และพิจารณาการจัดตั้งกองทุนพัฒนาด้านการศึกษาของภูมิภาคเพื่อให้มั่นใจว่าจะได้รับการสนับสนุนทางการเงินอย่างเพียงพอในการปฏิบัติการต่างๆ ได้ตามที่ได้รับการเสนอแนะมา และมอบหมายให้องค์กรระดับรัฐมนตรีรายสาขาของอาเซียนที่เกี่ยวข้องและเลขาธิการอาเซียนดำเนินการปฏิบัติตามปฏิญญานี้โดยการให้แนวทางและสนับสนุนแผน 5 ปีของอาเซียนว่าด้วยเรื่องการศึกษา รวมทั้งข้อตกลงในการควบคุมดูแลที่ได้รับการสนับสนุนโดยคณะกรรมการผู้แทนถาวรและรายงานต่อผู้นำประเทศสมาชิกอาเซียนเป็นประจำผ่านคณะมนตรีประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนเพื่อให้ทราบผลการคืบหน้าของการดำเนินการ ทั้งหมดนี้คือความมุ่งมั่นและข้อผูกพันของประเทศสมาชิกอาเซียนในการเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านการศึกษาเพื่อให้เกิดประชาคมอาเซียนที่มีการเคลื่อนไหว ประชาคมที่มีความเชื่อมโยงกัน และประชาคมของประชาชนอาเซียน และเพื่อประชาชนอาเซียน ในตอนหน้าสำนักข่าวแห่งชาติ จะนำเสนอความคืบหน้าในการดำเนินการตามปฎิญญาที่กล่าวมา ที่จะนำไปสู่ความสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรม โดยเฉพาะในส่วนของประเทศไทยและประเทศสมาชิกบางประเทศที่ได้เร่งเดินหน้าไปบ้างแล้ว

Advertisement Replay Ad
ใจละลาย น้องลูกก้า ลูกสาว นาวิน ต้าร์ ออกสื่อครั้งแรกส่งยิ้มหวานสู้กล้อง

ใจละลาย น้องลูกก้า ลูกสาว นาวิน ต้าร์ ออกสื่อครั้งแรกส่งยิ้มหวานสู้กล้อง

ขวัญ อุษามณี ภาพนี้มีดราม่า โซเชียลสงสัย ใช้แอปฯ ยืดตัว หรือเปล่า?

ขวัญ อุษามณี ภาพนี้มีดราม่า โซเชียลสงสัย ใช้แอปฯ ยืดตัว หรือเปล่า?

พิ้งกี้ ตอบชัด ขอเป็นแค่แฟนคลับ ไม่กล้าอาจเอื้อม โป๊ป ธนวรรธน์

พิ้งกี้ ตอบชัด ขอเป็นแค่แฟนคลับ ไม่กล้าอาจเอื้อม โป๊ป ธนวรรธน์

โดม ปกรณ์ ลัม นั่งรถเข็นออกงาน ถึงกับเซ็งขาพลิกกระดูกแตก

โดม ปกรณ์ ลัม นั่งรถเข็นออกงาน ถึงกับเซ็งขาพลิกกระดูกแตก

น้องมิวสิคเฮ! ได้พบแม่แล้ว หลังผู้ว่าฯกาฬสินธุ์ช่วยเหลือ เจ้าทุกข์ไม่ติดใจเอาความ

น้องมิวสิคเฮ! ได้พบแม่แล้ว หลังผู้ว่าฯกาฬสินธุ์ช่วยเหลือ เจ้าทุกข์ไม่ติดใจเอาความ

โป๊ป ธนวรรธน์ เคลียร์อีก ถูกแฉย่องขอไอดีแชท พิ้งกี้ สาวิกา หลังเวที

โป๊ป ธนวรรธน์ เคลียร์อีก ถูกแฉย่องขอไอดีแชท พิ้งกี้ สาวิกา หลังเวที

เบลล่า ราณี มีหวั่น หมอดูทักจะเจอข่าวฉาวแรงกว่า โป๊ป ธนวรรธน์

เบลล่า ราณี มีหวั่น หมอดูทักจะเจอข่าวฉาวแรงกว่า โป๊ป ธนวรรธน์

ห้างแตกคูณสอง แม่นายเบลล่า กับ คุณพี่โป๊ป ออกงานคู่กันครั้งแรก

ห้างแตกคูณสอง แม่นายเบลล่า กับ คุณพี่โป๊ป ออกงานคู่กันครั้งแรก

รัก 9 ปี ไม่จืดจาง ฮิวโก้ โรแมนติกแต่งเพลงให้ ฮาน่า คนเดียวที่ยอมมาตลอด

รัก 9 ปี ไม่จืดจาง ฮิวโก้ โรแมนติกแต่งเพลงให้ ฮาน่า คนเดียวที่ยอมมาตลอด

พ่อเด็ก ม.1 ครูตีไม้หัก ผูกคอลาโลก เผยไม่เอาผิดครู เพราะผิดทุกคนรวมพ่อแม่ด้วย

พ่อเด็ก ม.1 ครูตีไม้หัก ผูกคอลาโลก เผยไม่เอาผิดครู เพราะผิดทุกคนรวมพ่อแม่ด้วย

บัสท่องเที่ยวแหกโค้งพลิกคว่ำ ตายแล้วกว่า 10 เจ็บ 40

บัสท่องเที่ยวแหกโค้งพลิกคว่ำ ตายแล้วกว่า 10 เจ็บ 40

เอ๋ พรทิพย์ ยอมรับร้องไห้ปรับความเข้าใจกับ เป้ย ปานวาด ปัดมีปัญหาเรื่องเงิน

เอ๋ พรทิพย์ ยอมรับร้องไห้ปรับความเข้าใจกับ เป้ย ปานวาด ปัดมีปัญหาเรื่องเงิน

คนขับร้องลั่น “เวรกรรม” ชนจยย.พ่วงข้างหลุด พระร่างกระเด็นลอยติดหน้ารถ

คนขับร้องลั่น “เวรกรรม” ชนจยย.พ่วงข้างหลุด พระร่างกระเด็นลอยติดหน้ารถ

“มาครง” ทุ่มงบมหาศาล หวัง “ภาษาฝรั่งเศส” เป็นภาษาหลักของโลก

“มาครง” ทุ่มงบมหาศาล หวัง “ภาษาฝรั่งเศส” เป็นภาษาหลักของโลก

คนดีอยู่ยาก! โซเชียลเตือนคนมีน้ำใจรับฝากส่งของไปรษณีย์ ระวังโดนคดียาเสพติดไม่รู้ตัว

คนดีอยู่ยาก! โซเชียลเตือนคนมีน้ำใจรับฝากส่งของไปรษณีย์ ระวังโดนคดียาเสพติดไม่รู้ตัว

เตรียมเก็บอัฐิ “สตีเฟน ฮอว์คิง” ข้างเซอร์ไอแซก นิวตัน และชาร์ลส์ ดาร์วิน

เตรียมเก็บอัฐิ “สตีเฟน ฮอว์คิง” ข้างเซอร์ไอแซก นิวตัน และชาร์ลส์ ดาร์วิน

“ครูปรีชา” ตะลึง! ชายแปลกหน้า บุกถึงตัวก้มกราบเท้า วอนจบศึกหวย อ้าง สังคมสับสนวุ่นวายไปทั่ว

“ครูปรีชา” ตะลึง! ชายแปลกหน้า บุกถึงตัวก้มกราบเท้า วอนจบศึกหวย อ้าง สังคมสับสนวุ่นวายไปทั่ว

พลอย ชิดจันทร์ อวดหุ่นแซ่บ แช่บ่อน้ำพุร้อนบลูลากูน

พลอย ชิดจันทร์ อวดหุ่นแซ่บ แช่บ่อน้ำพุร้อนบลูลากูน

ตูน บอดี้สแลม รับรางวัลเชิดชูผู้ทำความดี สาขาพัฒนาสังคมเมือง "โครงการก้าวคนละก้าว"

ตูน บอดี้สแลม รับรางวัลเชิดชูผู้ทำความดี สาขาพัฒนาสังคมเมือง "โครงการก้าวคนละก้าว"

แทบไม่เชื่อสายตา หญิงซื้อ “ปลาพิการ” กลับบ้านมาดูแลจนหายดี

แทบไม่เชื่อสายตา หญิงซื้อ “ปลาพิการ” กลับบ้านมาดูแลจนหายดี

ส่งอีเมล์ให้เพื่อน

ส่งให้เพื่อนหลายคนใส่ “,” (ส่งพร้อมกันมากสุด 50 อีเมล์)

ส่งอีเมล์