ปทีปแบ่งงานภาณุพงษ์-อัศวินคุมบช.น.-บช.ก.

ปทีปแบ่งงานภาณุพงษ์-อัศวินคุมบช.น.-บช.ก.

วันนี้ (18 พ.ย.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ตร.) พล.ต.อ.ปทีป ตันประเสริฐ รรท.ผบ.ตร.มีคำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่ 579/2552 เรื่องกำหนดลักษณะงาน และการมอบอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบให้ รอง ผบ.ตร. หัวหน้านายตำรวจราชสำนักประจำ (สบ 10) ที่ปรึกษา (สบ 10) รองหัวหน้านายตำรวจราชสำนักประจำ (สบ 9) ผู้ช่วย ผบ.ตร. และ รองจเรตำรวจแห่งชาติ (สบ 9) โดยให้

1.พล.ต.อ.วิเชียร พจน์โพธิ์ศรี รรท.รอง ผบ.ตร. พล.ต.ท.พงศพัศ พงษ์เจริญ ผู้ช่วย ผบ.ตร. และ พล.ต.ท.สถาพร ดวงแก้ว รรท.ผู้ช่วย ผบ.ตร. รับผิดชอบกำกับการบริหารราชการสำนักงานส่งกำลังบำรุง (สกบ.) สำนักงานงบประมาณและการเงิน (งป.) โรงพยาบาลตำรวจ (ยกเว้นสถาบันนิติเวชวิทยา) สำนักงานเลขานุการตำรวจแห่งชาติ กองสารนิเทศ และกองบินตำรวจ เรียกว่า รอง ผบ.ตร.(งานบริหาร 1) ผู้ช่วย ผบ.ตร.(งานบริหาร 11) และ ผู้ช่วย ผบ.ตร.(งานบริหาร 12)

2.พล.ต.อ.วัชรพล ประสารราชกิจ รอง ผบ.ตร. และ พล.ต.ท.บุญเรือง ผลพานิชย์ ผู้ช่วย ผบ.ตร. รับผิดชอบกำกับการบริหารราชการ สำนักงานกฎหมายและคดี (เฉพาะกลุ่มงานวิชาการและฝ่ายห้องสมุด) กองบัญชาการศึกษา และโรงเรียนนายร้อยตำรวจ ให้เรียกว่า รอง ผบ.ตร.(บร.2) และ ผู้ช่วย ผบ.ตร.(บร.21)

3.พล.ต.อ.ชลอ ชูวงษ์ ที่ปรึกษา (สบ 10) พล.ต.ท.สุวัฒน์ จินทร์อิทธิกุล ผู้ช่วย ผบ.ตร. และ พล.ต.ท.จิโรจน์ ไชยชิต รรท.ผู้ช่วย ผบ.ตร. รับผิดชอบกำกับการบริหารราชการ สำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจ (ยกเว้นกองแผนงานอาชญากรรมและกองแผนงานกิจการพิเศษ) สำนักงานกำลังพล (สกพ.) สำนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานกฎหมายและคดี (เฉพาะกลุ่มงานประสานงานรัฐสภา) กองวินัย และโรงพิมพ์ตำรวจ ให้เรียกว่า ที่ปรึกษา (สบ 10) (งานบริหาร 3) ผู้ช่วย ผบ.ตร.(งานบริหาร 31) และ ผู้ช่วย ผบ.ตร.(งานบริหาร 32)

4.พล.ต.อ.เพรียวพันธ์ ดามาพงศ์ รอง ผบ.ตร. และ พล.ต.ท.ถาวร จันทร์ยิ้ม ผู้ช่วย ผบ.ตร. รับผิดชอบกำกับการบริหารราชการ ตำรวจภูธรภาค 5 และ 6 กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด แลสำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจ (เฉพาะกองแผนงานอาชญากรรม) ให้เรียกว่า รอง ผบ.ตร.(ปป.1) ผู้ช่วย ผบ.ตร.(ปป.11)

5.พล.ต.อ.วงกต มณีรินทร์ รอง ผบ.ตร. และ พล.ต.ท.เอก อังสนานนท์ ผู้ช่วย ผบ.ตร. รับผิดชอบกำกับการบริหารราชการตำรวจภูธรภาค 7, 8 และ 9 เรียกว่า รอง ผบ.ตร.(ปป.2) และ ผู้ช่วย ผบ.ตร.(ปป.21)

6.พล.ต.อ.จุมพล มั่นหมาย รอง ผบ.ตร. พล.ต.ท.สุวัฒน์ ธำรงศรีสกุล ผู้ช่วย ผบ.ตร. รับผิดชอบกำกับการบริหารราชการตำรวจภูธรภาค 3 และ 4 โดยให้เรียกว่า รอง ผบ.ตร.(ปป.3) ผู้ช่วย ผบ.ตร.(ปป.31)

7.พล.ต.อ.จงรัก จุฑานนท์ รอง ผบ.ตร. พล.ต.ท.สถาพร หลาวทอง ผู้ช่วย ผบ.ตร. รับผิดชอบกำกับการบริหารราชการ ตำรวจภูธรภาค 1 และ 2 ให้เรียกว่า รอง ผบ.ตร.(ปป.4) ผู้ช่วย ผบ.ตร.(ปป.41)

8.พล.ต.ท.ภาณุพงศ์ สิงหรา ณ อยุธยา รรท.ที่ปรึกษา (สบ 10) และ พล.ต.ท.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ช่วย ผบ.ตร. รับผิดชอบกำกับการบริหารราชการ กองบัญชาการตำรวจนครบาล กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ และสถาบันนิติเวชวิทยา โดยให้เรียกว่า ที่ปรึกษา (สบ 10) (ปป.5) และ ผู้ช่วย ผบ.ตร.(ปป.51)

9.พล.ต.ท.อดุล แสงสิงแก้ว รรท.ที่ปรึกษา (สบ 10) ด้านความมั่นคงและกิจการพิเศษ และ พล.ต.ท.วรพงษ์ ชิวปรีชา รรท.ผู้ช่วย ผบ.ตร. รับผิดชอบกำกับการบริหารราชการศูนย์ปฏิบัติการตำรวจจังหวัดชายแดนภาคใต้ กองบัญชาการตำรวจสันติบาล (ยกเว้นกองบังคับการตำรวจสันติบาล 3) กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน และสำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจ (เฉพาะกองแผนงานกิจการพิเศษในงานที่รับผิดชอบ) ใช้อักษรย่อว่า ที่ปรึกษา (สบ 10) (มก.1) และ ผู้ช่วย ผบ.ตร.(มก.11)

10.พล.ต.ท.วุฒิ พัวเวส รรท.ที่ปรึกษา (สบ10) และ พล.ต.ท.ธีระเดช รอดโพธิ์ทอง รรท.ผู้ช่วย ผบ.ตร. รับผิดชอบการกำกับการบริหารราชการ สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง กองบัญชาการตำรวจสันติบาล (เฉพาะกองบัญชาการตำรวจสันติบาล 3) สำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจ (เฉพาะกองแผนงานกิจการพิเศษในงานที่รับผิดชอบ) และกองการต่างประเทศ (ยกเว้นงานการลาไปต่างประเทศ) ให้เรียกว่า ที่ปรึกษา (สบ 10) (มก2) และ ผู้ช่วย ผบ.ตร.(มก 21)

11.พล.ต.อ.ปานศิริ ประภาวัต รรท.รอง ผบ.ตร. พล.ต.ท.สมยศ พุ่มพันธุ์ม่วง ผู้ช่วย ผบ.ตร. และ พล.ต.ท.บรรจง ตันศยานนท์ รรท.ผู้ช่วย ผบ.ตร. รับผิดชอบการบริหารราชการ สำนักงานกฎหมายและคดี (ยกเว้นกลุ่มงานวิชาการ กลุ่มงานประสานงานรัฐสภา และฝ่ายห้องสมุด) ให้เรียกว่า รอง ผบ.ตร.(กม.) ผู้ช่วย ผบ.ตร.(กม.1) และ ผู้ช่วย ผบ.ตร.(กม.2)

12.พล.ต.ท.ฉัตรชัย โปตระนันท์ รรท.รองจเรตำรวจแห่งชาติ (สบ 9) รับผิดชอบกำกับการบริหารราชการสำนักงานจเรตำรวจ (เฉพาะกองบังคับการอำนวยการ และกองตรวจราชการ 1-5) ให้เรียกว่า รอง จตช.(1)

13.พล.ต.ท.ประชิน วารี รรท.รองจเรตำรวจแห่งชาติ (สบ 9) รับผิดชอบกำกับการบริหารราชการ สำนักงาน จเรตำรวจ (เฉพาะกองตรวจราชการ 6-10) ให้เรียกว่า รอง จตช.(2)

14.พล.ต.ท.ชาตรี สุนทรศร รรท.หัวหน้านายตำรวจราชสำนักประจำ (สบ 10) และ พล.ต.ท.ชลธาร จิราณรงค์ รรท.รองหัวหน้านายตำรวจราชสำนักประจำ (สบ 9) รับผิดชอบกำกับการบริหารราชการ สำนักงานนายตำรวจราชสำนักประจำ.

Advertisement Replay Ad
พล.อ.ประยุทธ์ วอนอย่าโยงอุบัติเหตุกับเรื่องโหราศาสตร์

พล.อ.ประยุทธ์ วอนอย่าโยงอุบัติเหตุกับเรื่องโหราศาสตร์

นายกฯ บ่นถ้าหากแก้หวยไม่ได้ อาจจะยกเลิกลอตเตอรี่

นายกฯ บ่นถ้าหากแก้หวยไม่ได้ อาจจะยกเลิกลอตเตอรี่

ไม่เชื่ออย่าลบหลู่ "อีกา" จิก "พิราบ" ตายหน้าตึกไทยคู่ฟ้า

ไม่เชื่ออย่าลบหลู่ "อีกา" จิก "พิราบ" ตายหน้าตึกไทยคู่ฟ้า

กต.เผยสอบภาพ "ยิ่งลักษณ์-ทักษิณ" เป็นของเก่าปี 57

กต.เผยสอบภาพ "ยิ่งลักษณ์-ทักษิณ" เป็นของเก่าปี 57

ธูปปริศนา 36 ดอก จุดหน้าปืนใหญ่ ตึกไทยคู่ฟ้า

ธูปปริศนา 36 ดอก จุดหน้าปืนใหญ่ ตึกไทยคู่ฟ้า

"สนช." ไฟเขียวให้ตัวเอง "รับจ็อบได้โดยไม่พ้นสมาชิกภาพ"

"สนช." ไฟเขียวให้ตัวเอง "รับจ็อบได้โดยไม่พ้นสมาชิกภาพ"

ทำเนียบติดโคมตรุษจีน คาดแก้เคล็ดอ่างบัวแตก

ทำเนียบติดโคมตรุษจีน คาดแก้เคล็ดอ่างบัวแตก

จับตาการเมือง สนช. ตั้ง “กมธ. ร่วม 3 ฝ่าย” แก้กฎหมายลูก ส.ส., ส.ว.

จับตาการเมือง สนช. ตั้ง “กมธ. ร่วม 3 ฝ่าย” แก้กฎหมายลูก ส.ส., ส.ว.

อ่างบัวทำเนียบรัฐบาลแตก วิจารณ์หวั่นเป็นลางร้าย ครม. ร้าว

อ่างบัวทำเนียบรัฐบาลแตก วิจารณ์หวั่นเป็นลางร้าย ครม. ร้าว

ลุงตู่ ควงภริยา อ.น้อง สวมชุดไทยร่วมงานอุ่นไอรัก

ลุงตู่ ควงภริยา อ.น้อง สวมชุดไทยร่วมงานอุ่นไอรัก

‘มีชัย’ ยันไร้สัญญาณคว่ำ กฎหมายเลือกตั้ง

‘มีชัย’ ยันไร้สัญญาณคว่ำ กฎหมายเลือกตั้ง

ประวิตร ไม่ตอบคาใจ หมอธี วิจารณ์นาฬิกาหรู บอกยังเจ็บคอ

ประวิตร ไม่ตอบคาใจ หมอธี วิจารณ์นาฬิกาหรู บอกยังเจ็บคอ

ขึ้นเงินเดือนศาล-องค์กรอิสระ 10% ย้อนหลังตั้งแต่ 1 ธ.ค. 57

ขึ้นเงินเดือนศาล-องค์กรอิสระ 10% ย้อนหลังตั้งแต่ 1 ธ.ค. 57

ประวิตร ขอขยายเวลาแจงนาฬิการอบ 3 กับ ปปช.

ประวิตร ขอขยายเวลาแจงนาฬิการอบ 3 กับ ปปช.

รมว.ศึกษาฯ ไม่ลาออก ยอมรับวิจารณ์ปมนาฬิกาหรูจริง ขอโทษป้อม-ตู่แล้ว

รมว.ศึกษาฯ ไม่ลาออก ยอมรับวิจารณ์ปมนาฬิกาหรูจริง ขอโทษป้อม-ตู่แล้ว

“หมอธี” ดอดพบนายกฯ คาดแจงปมประวิตร งดคุยสื่อ

“หมอธี” ดอดพบนายกฯ คาดแจงปมประวิตร งดคุยสื่อ

ประวิตร งดพูด หมอธี วิจารณ์ควรลาออกปมนาฬิกา

ประวิตร งดพูด หมอธี วิจารณ์ควรลาออกปมนาฬิกา

รมว.ศึกษาฯ ดับเครื่องชน เปรยถ้าเป็นตนเจอขุดนาฬิกาหรูเรือนเดียวคงลาออกแล้ว

รมว.ศึกษาฯ ดับเครื่องชน เปรยถ้าเป็นตนเจอขุดนาฬิกาหรูเรือนเดียวคงลาออกแล้ว

เลื่อนไม่เลื่อนเลือกตั้ง? จับตาตั้งกรรมาธิการร่วมพิจารณากฎหมายลูกเลือก ส.ว. 15 ก.พ.นี้

เลื่อนไม่เลื่อนเลือกตั้ง? จับตาตั้งกรรมาธิการร่วมพิจารณากฎหมายลูกเลือก ส.ว. 15 ก.พ.นี้

นายกฯ เมิน ”ทักษิณ-ยิ่งลักษณ์” โผล่ปักกิ่ง ให้เจ้าหน้าที่ดู

นายกฯ เมิน ”ทักษิณ-ยิ่งลักษณ์” โผล่ปักกิ่ง ให้เจ้าหน้าที่ดู

ส่งอีเมล์ให้เพื่อน

ส่งให้เพื่อนหลายคนใส่ “,” (ส่งพร้อมกันมากสุด 50 อีเมล์)

ส่งอีเมล์